Dato for udgivelse
25 Jun 2008 13:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Jun 2008 13:23
SKM-nummer
SKM2008.569.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-092612
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Udbytte
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at et ordinært udbytte fra H5 vil være skattefrit for modtageren H4 i henhold til selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2., idet H4 som retssubjekt ikke ændres på grund af fusionen, da dette selskab er det samme retssubjekt efter fusionen, selv om det har modtaget alle aktiver og passiver fra de ophørende selskaber.

Skatterådet bekræfter videre, at det forhold, at udbyttet først vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, efter at fusionen er vedtaget, får ikke betydning i relation til udlodningen af det skattefrie udbytte.

Hjemmel
08-047418
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 13, stk. 1, nr. 2.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 S.C.1.2.4.3.

Spørgsmål

  1. Vil et ordinært udbytte fra H5 være skattefrit for modtageren H4 i henhold til selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2?
  2. Vil et ekstraordinært udbytte fra H5 være skattefrit for modtageren H4 i henhold til selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet H1 er det ultimative moderselskab i koncernen. H1 har i september 2007 stiftet et 100 % ejet datterselskab, H3.

I november 2007 har H1 solgt 31 % af anparterne i H3 til tre holdingselskaber, der er kontrolleret af ledende medarbejdere i koncernen.

Sammen med H3 har H1 stiftet yderligere et datterselskab, H4, hvor H1 har 60 % af aktierne, mens de resterende 40 % ejes indirekte gennem H3.

H1 har solgt 50,6 % af aktierne i H5 (50 % af aktiekapitalen, hvor H1 ejer egne aktier med 1,25 %) til H4 i november 2007.

Endelig har H1 solgt 87,5 % af aktierne i H6 til H4 i november 2007.

H3 er som beskrevet stiftet i september 2007. Det er for 69 % vedkommende ejet af H1 og for 31 % vedkommende ejet af tre holdingselskaber, som er kontrolleret af ledende medarbejdere i koncernen.

Det udbyttemodtagende selskab, H4, er som beskrevet stiftet i september 2007, og skal fungere som fælles holdingselskab for de aktive datterselskaber.

Det udbyttemodtagende selskab har den 12/11 2007 erhvervet 48,5 % af aktiekapitalen i det udbytteudloddende selskab, H5, fra tredjemand, svarende til en ejerandel på 49,4 % som en følge af det udbytteudloddende selskabs beholdning af egne aktier på 1,25 % af aktiekapitalen.

Det udbyttemodtagende selskab har endvidere den 15/11 2007 erhvervet 50 % af aktiekapitalen i det udbytteudloddende selskab fra det ultimative moderselskab H1.

Det udbyttemodtagende selskab ejer således alle aktier, som ikke indgår i det udbytteudloddende selskabs egne aktier.

Det udbyttemodtagende selskab har derudover den 12/11 2007 erhvervet 12,5 % af aktiekapitalen i H6 fra tredjemand og den 15/11 2007 erhvervet de resterende 87,5 % fra det ultimative moderselskab H1.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Alle selskaberne har kalenderåret som regnskabsår. Det netop afsluttede regnskabsår er sluttet 31/12 2007 for alle selskaberne på nær selskaberne, der først er stiftet i september 2007. Sidstnævnte selskaber aflægger først regnskab for 2008.

Det er nu hensigten på den førstkommende ordinære generalforsamling i april 2008 at beslutte udlodning af udbytte fra selskabet H5.

Det er endvidere hensigten snarest muligt at fusionere de tre selskaber - H5 (fortsættende selskab), H6 og H7 - efter reglerne om skattefri fusion.

Fusionen vil have effekt med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2008, men vil først blive vedtaget på en generalforsamling i juni 2008.

Da udbytteudlodningen således vil finde sted inden vedtagelsen af fusionen, men efter 1. januar 2008, har spørger fundet det nødvendigt at anmode om bindende svar vedrørende den skattemæssige behandling af udbytteudlodningen.

I det omfang udbytteudlodningen, som vedtages på den ordinære generalforsamling, mod forventning anses for skattepligtig, agter man i stedet at vedtage udbytteudlodningen på en ekstraordinær generalforsamling i juli 2008 efter vedtagelse af den skattefrie fusion.

Det er spørgers klare opfattelse, at udbytteudlodningen i begge situationer vil være skattefri for det modtagende selskab under forudsætning af, at det modtagende selskab opretholder den fornødne ejerandel i det udloddende selskab i mindst 12 måneder regnet fra den 12. november 2007.

Den påtænkte skattefrie fusion medfører succession vedrørende ejerperioden, således at der på trods af den gennemførte fusion vil være tale om en overholdelse af betingelserne for udlodning af skattefrit udbytte under forudsætning af, at det modtagende selskab opretholder den fornødne ejerandel i det udloddende (og i den skattefrie fusion fortsættende selskab) i mindst 12 måneder regnet fra 12. november 2007. Spørger ønsker således bekræftet, at den skattefrie fusion ikke bryder denne ejertid i relation til skattefrit udbytte.

Ligeledes vil der ikke være tale om, at et udloddet skattefrit udbytte vil kunne omkvalificeres som kontantvederlag i forbindelse med fusionen, hvorefter den påtænkte udbytteudlodning kan medføre en skattepligt i forbindelse med fusionen.

Det er spørgers opfattelse, at den påtænkte fusion ikke ændrer ved den skattemæssige behandling af den påtænkte udbytteudlodning.

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT lægger som forudsætning for besvarelsen af de stillede spørgsmål til grund, at den påtænkte fusion er skattefri.

Spørgsmål 1

SKAT finder, at H4´s ejertid ikke afbrydes af, at det udbytteudloddende selskab efterfølgende fusioneres koncerninternt med et datter- og et søsterselskab med virkning fra 1. januar 2008.

Der er herved henset til, at H4 som retssubjekt ikke ændres på grund af fusionen, idet dette selskab er det samme retssubjekt efter fusionen, selv om det har modtaget alle aktiver og passiver fra de ophørende selskaber. 

SKAT bemærker, at H4 skal eje mindst 15 % (2007 og 2008) af aktiekapitalen i det udbytteudloddende selskab i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder regnet fra den 12. november 2007.

SKAT bemærker videre, at der ikke er det fornødne grundlag for at vurdere, om udlodningen helt eller delvis må anses for en kontant udligningssum og følgelig skattemæssigt behandles efter de herfor gældende regler.

Dette skyldes, at der ikke foreligger nærmere oplysninger m.h.t. til fusionsplanen herunder om udlodningen indeholdes i denne, regnskabsoplysninger vedrørende det ophørende søsterselskab, som indgår i den skattefri fusion, udlodningens størrelse, samt øvrigt aftalemateriale vedr. fusionen og den eventuelt hertil knyttede udlodning.

SKAT kan på baggrund af ovenstående bekræfte, at et ordinært udbytte fra H5 vil være skattefrit for modtageren H4 i henhold til selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2

Spørgsmål 2

SKAT finder, at det forhold, at udbyttet først vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, efter at fusionen er vedtaget, ikke får betydning i relation til udlodningen af det skattefrie udbytte.

Der henvises til besvarelsen i spørgsmål 1.

SKAT kan på baggrund af ovenstående bekræfte, at et ekstraordinært udbytte fra H5 vil være skattefrit for modtageren H4 i henhold til selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen med de af SKAT anførte begrundelser.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.