Dato for udgivelse
20 jun 2008 08:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 jun 2008 14:06
SKM-nummer
SKM2008.551.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-044510
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skat, indkomst og fradrag, selskabsbeskatning
Resumé

Skatterådet bekræftede, at en værdiansættelse af de samlede aktiver i A A/S til 44.623.115 kr. herunder af de fraspaltede ejendomsaktiver til 20.949.400 kr. måtte antages at svare til handelsværdien på tidspunktet for spaltningen, jf. FUL § 15 A, stk. 2, 2. pkt.

Skatterådet bekræfter endvidere, at der, til sikring af, at forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab på spaltningstidspunktet, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i det modtagende selskab, jf. FUL § 15 A, stk. 2, 3. pkt., mellem spaltningsdatoen og spaltningstidspunktet, kan ske etablering af kassekredit på 2.234.103 kr. i A A/S.

Endelig bekræfter Skatterådet, at en grenspaltning af aktiviteterne ejendommen B-gade 1-3 og C-vej 16 til et nystiftet selskab kan foretages skattefrit uden tilladelse fra SKAT, jf. FUL § 15 A, stk. 1.
Hjemmel
Lovbekendtgørelse nr. 1286 af 8/11 2007
Reference(r)
Fusionsskatteloven § 15 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2, afsnit S.D.7.3
Spørgsmål
  1. Kan det bekræftes, at en værdiansættelse af de samlede aktiver i det indskydende selskab A A/S til kr. 44.623.115, herunder af de fraspaltede ejendomsaktiver til kr. 20.949.400, må antages at svare til handelsværdien på tidspunktet for spaltningen, jf. FUL § 15 a, stk. 2, 2. pkt.?
  2. Kan det bekræftes, at der, til sikring af, at forholdet mellem aktiver og passiver i det indskydende selskab på spaltningstidspunktet, svarer til forholdet mellem aktiver og passiver i det modtagende selskab, jf. FUL § 15 A, stk. 2, 3. pkt., mellem spaltningsdatoen 1/10 2007 og spaltningstidspunktet, kan ske etablering af kassekredit på kr. 2.234.103 i A A/S, som ved stiftelse af det modtagende selskab overføres hertil, når det antages, at den oparbejdede kassekredit delvis består af finansiering af ombygning i en af de grenspaltede ejendomme.
  3. Kan det således også bekræftes, at en grenspaltning af aktiviteterne ejendommen B-gade 1-3 og C-vej 16 til et nystiftet selskab kan foretages skattefrit uden tilladelse fra SKAT, jf. FUL § 15 A, stk. 1.
Svar
  1. Ja
  2. Ja
  3. Ja
Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S driver virksomhed med fabrikation af pølsevarer og andre charqueteriprodukter. Udover pølsefabrikation besidder aktieselskabet de tre domicilejendomme B-gade 1-3, B-gade 2A og C-vej 16 samt to udlejningsejendomme D-vej 3-4 og E-vej 6.

For at sikre en bedre risikoallokering af selskabets aktiver ønsker ledelsen at opdele balancen, således at produktionsejendommene B-gade 1-3 og C-vej 16 overføres til et særskilt selskab.

Spaltningen foretages som grenspaltning, jf. vedlagte spaltningsbalance med noter:

Indskydende selskab

A A/S

Fortsættende selskab

Modtagende selskab

F A/S

Foreløbigt navneforslag

Moderselskab

G ApS

Ejer hele kapitalen i indskydende selskab

Der skal ikke udbetales kontantvederlag i forbindelse med spaltningen.

Ved spaltningen værdiansættes alle aktiver og passiver til den antagelige handelsværdi. Handelsværdi af goodwill beregnes efter skattemyndighedernes vejledende retningslinjer. Handelsværdien af ejendommene antages at svare til den højeste værdi af den regnskabsmæssigt bogførte værdi pr. 30/9 2007 eller seneste offentlige vurdering med tillæg af senere ombygninger og forbedringer.

I forbindelse med spaltningen skal der ske en opdeling af den eksisterende kassekredit i det indskydende selskab A A/S, der pr. 1/10 2007 (spaltningsdatoen) udgør kr. 8.119.815. Opdelingen skal sikre, at forholdet mellem aktiver og gæld, der pr. 1/10 2007 udgør 1,51; bevares i begge de fortsættende selskaber efter spaltningen. Kassekreditten er oparbejdet i regnskabsåret 2006/07 i forbindelse med en større ombygning af ejendommen C-vej 16. Ombygningen refinansieres i regnskabsåret 2007/08 ved optagelse af nye lån i ejendommen.

Opdelingen sker ved, at der inden spaltningstidspunktet sker en opdeling således, at et træk på kr. 2.234.103 overføres fra den eksisterende kassekredit til ny konto, der midlertidigt etableres i A A/S' navn indtil stiftelsestidspunktet for F ApS, hvor F ApS overtager kontoen.

Den praktiske fremgangsmåde ved gennemførsel af spaltningen er følgende:

1) A A/S foretager en grenspaltning af aktiviteterne i produktionsejendommene til et nystiftet selskab - F ApS - der overtager ejendommene B-gade 1, B-gade 2A samt C-vej 16. Som vederlag for aktiviteterne modtager eneaktionæren i A A/S, F ApS, udelukkende anparter i F ApS.

2) Forud for stiftelsesdagen af det modtagende selskab F ApS etablerer det indskydende selskab A A/S en kassekredit i pengeinstitut på kr. 2.234.103, der på stiftelsesdagen overføres til det modtagende selskab F ApS. Opdelingen tilsikrer, at den eksisterende kassekredit i A A/S deles, således forholdet mellem aktiver og gæld i de to fortsættende selskaber efter spaltningen, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab. Der henvises til beskrivelsen under baggrundsoplysninger.

Dispositionen er ikke gennemført.

Hvis anmodningen besvares bekræftende inden 31. marts 2008 vil spaltningsplanen blive vedtaget inden 31. marts 2008. 4-5 uger efter offentliggørelse af spaltningsplanen, vil spaltningen blive gennemført, og de ovenfor beskrevne transaktioner for kassekreditten foretaget.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

De stillede spørgsmål kan efter repræsentantens opfattelse besvares bekræftende af følgende årsager:

Værdien af vederlagsanparterne ved spaltningen svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver jf. FUL § 15a, stk. 2, 2. pkt.

Etablering af kassekredit på kr. 2.234.103, der på stiftelsestidspunktet overføres til F ApS, sikrer at forholdet mellem aktiver og gæld, der ved spaltningen overdrages til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, jf. FUL § 15 A, stk. 2, 3. pkt.

G ApS vil behandle sine aktier i det indskydende selskab A A/S, som om de var erhvervet på tidspunktet for spaltningen, jf. FUL § 15 b, stk. 7, 4. pkt.

F ApS vil senest på tidspunktet for indgivelse af selvangivelse give meddelelse om, at selskabet har deltaget som modtagende selskab i en skattefri spaltning, jf. FUL § 15 a, stk. 6.

G ApS vil ikke i en periode på 3 år efter vedtagelsen af spaltningen modtage et udbytte fra A A/S og F ApS, der overstiger restriktionen for udlodninger, jf. FUL § 15 b, stk. 8.

Der er ikke intentioner om udbetaling af kontantvederlag ved dispositionen.

SKATs udkast til indstilling og begrundelse er sendt til udtalelse hos spørgerens repræsentant. Repræsentanten har ikke fremsendt bemærkninger til sagsfremstillingen.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

For at spaltningen kan anses for skattefri, er det en betingelse, at værdien af de tildelte aktier skal svare til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver, jf. fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 2. pkt. SKAT opfatter spørgerens spørgsmål som en anmodning om svar på, om værdien af de tildelte aktier svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver.

Ved spaltninger der foretages uden told- og skatteforvaltningens tilladelse, anses aktierne i det modtagende selskab for anskaffet på tidspunktet for spaltningen, hvis selskabsdeltageren er et selskab, jf. fusionsskattelovens § 15 b, stk. 7,3. pkt. Ophører det indskydende selskab ikke ved spaltningen, og er selskabsdeltageren et selskab m.v. anses aktierne i det indskydende selskab tillige for anskaffet på tidspunktet for spaltningen. Ifølge bemærkningerne til L110 2006-07, skal bestemmelsen forhindre, at selskabsdeltageren - som alternativ til en skattepligtig afståelse af enkeltaktiver - udspalter aktivet skattefrit for derefter at afstå vederlagsaktierne. Da selskabsdeltageren i den foreliggende situation er et selskab, finder bestemmelsen anvendelse her. Da tidspunktet for anskaffelsen af aktierne i såvel det indskydende som i det modtagende selskab anses for at være rykket til spaltningstidspunktet, er der ikke mulighed for at overføre værdier fra aktier ejet i under tre år til aktier ejet i over tre år.

Da der er tale om en grenspaltning af et selskab, der kun har én anpartshaver, kan der desuden ikke ske en formueforrykkelse blandt selskabsdeltagerne. Ejeren, G ApS, opnår hverken gevinst eller tab ved den påtænkte grenspaltning. I stedet for at eje værdierne i de grenspaltede ejendomme gennem sit ejerskab til A A/S, vil ejeren fremover eje værdierne i de grenspaltede ejendomme gennem det nystiftede selskab.

De tildelte aktiers værdi vil derfor, da der ikke i øvrigt foreligger oplysninger, der peger på det modsatte, svare til de overførte aktivers og passivers værdi.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med et "ja".

Spørgsmål 2

For at kunne foretage en skattefri spaltning uden tilladelse er det ifølge fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 3. pkt., en betingelse, at forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab.

Formålet med denne betingelse er, ifølge bemærkningerne til L 110 2006-07, at forhindre, at der som et alternativ til et skattepligtigt salg af aktiver foretages en skattefri udspaltning af de pågældende aktiver til et modtagende selskab og der samtidig overføres gæld i et forhold, der overstiger forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab. Derved vil den skattepligtige avance kunne reduceres ved en senere afståelse af aktierne i det modtagende selskab.

Endvidere forhindrer bestemmelsen, at det indskydende selskab via en skattefri spaltning uden tilladelse bliver tømt for værdier ved, at selskabet bliver efterladt med en gæld, der overstiger det hidtidige forhold mellem aktiver og gæld således, at en skattepligtig avance ved salg af aktierne er reduceret.

Forholdet mellem aktiver og gæld skal måles ud fra handelsværdierne på spaltningsdatoen. Forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, A A/S, er på spaltningsdatoen 1,51. Forholdet mellem aktiver og gæld i det modtagende selskab er 1,51. Forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til det modtagende selskab, svarer derfor til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab. Der overføres således ikke gæld til et modtagende selskab i et forhold, der overstiger forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab. Betingelsen i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. pkt. anses derfor for opfyldt. Etableringen af en kassekredit på 2.234.103 kr., som ved stiftelsen af det modtagende selskab overføres hertil fra A A/S ændrer ikke herved.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares med et "ja".

Spørgsmål 3

Det fremgår af fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, 4.pkt., at det er en betingelse for at foretage en skattefri spaltning uden tilladelse, at selskabsdeltagerne i det indskydende selskab ved indkomstopgørelsen benytter reglerne i § 15 b, stk. 7. Da selskabsdeltageren er et selskab, anses aktierne i det modtagende selskab for anskaffet på tidspunktet for spaltningen.

Desuden skal udlodning af udbytte m.v. fra det det modtagende selskab ske i overensstemmelse med § 15 b, stk. 8. Det medfører, at selskabsdeltageren efter spaltningsdatoen for det indskydende selskab og op til 3 år efter vedtagelsen af spaltningen ikke må modtage skattefrit udbytte af sine aktier i de deltagende selskaber, der overstiger selskabsdeltagerens andel af det ordinære resultat i de respektive selskabers godkendte årsrapport for det regnskabsår, som udlodningen vedrører. Om betingelsen i fusionsskattelovens § 15b, stk. 8 er overholdt, vil ikke endeligt kunne vurderes førend der er forløbet 3 år efter vedtagelsen af spaltningen. Det er oplyst, at G ApS i en periode på 3 år efter vedtagelsen af spaltningen ikke vil modtage udbytte fra A A/S og F ApS, der overstiger restriktionen for udlodninger, jf. fusionsskattelovens § 15 b, stk. 8. Det forudsættes derfor, at der ikke vil ske udbytteudlodninger, som vil være for store i forhold til bestemmelsen i fusionsskattelovens § 15b, stk.8.

Adgangen til at foretage en skattefri spaltning uden tilladelse efter fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, 4.-5. pkt. er undtaget i de tilfælde, der er nævnt i fusionsskattelovens § 15a, stk. 1, 6.-8. pkt. De fremsendte oplysninger lægges uprøvet til grund, hvorefter ingen af de tilfælde, der er nævnt i § 15 a, stk. 1, 6.-8. pkt. er aktuelle i den konkrete sag.

Det forudsættes endvidere, at betingelserne for skattefri spaltning efter fusionsskattelovens § 15b, stk. 2 overholdes. Ifølge denne bestemmelse er det en betingelse at spaltningen gennemføres i overensstemmelse med fusionsskattelovens § 5. Der er ikke ved besvarelsen taget stilling til fra hvilket tidspunkt spaltningen skal have virkning for at være i overensstemmelse med fusionsskattelovens § 5.

Det fremgår af fusionsskattelovens § 15a, stk. 3, at ophører det indskydende selskab ikke ved en spaltning, skal de aktiver og passiver, der overføres til det modtagende selskab, udgøre en gren af en virksomhed, jf. § 15 c, stk. 2. Ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler. Betingelsen må på baggrund af de foreliggende oplysninger anses for opfyldt.

Det er endvidere en betingelse for skattefrihed i forbindelse med spaltning uden tilladelse, at værdien af de tildelte aktier svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver, jf. fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 2. pkt. Denne betingelse er behandlet ovenfor under spm. 1.

Endelig er det en betingelse, at forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab. Denne betingelse er behandlet ovenfor under spm. 2.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 3 derfor besvares med et "ja".

SKATs udkast til sagsfremstilling har været sendt til udtalelse hos Skattecenter X. Skattecenter X udtaler, at skattecentret ikke har tilføjelser om oplysninger af faktisk karakter. Som sagen foreligger og efter de oplysninger, der fremgår af udkastet til bindende svar, erklærer Skattecenter X sig enig i besvarelsen af de stillede spørgsmål.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.