Dato for udgivelse
04 Jun 2008 10:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Nov 2007 08:50
SKM-nummer
SKM2008.513.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 99-842/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Dødsboer (skat)
Emneord
Dødsbobeskatning, fritagelse, bundgrænse, boopgørelse
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt et dødsbo var skattefritaget eller ikke.

Nettoformuen på skæringsdagen i boopgørelsen var utvivlsomt under grænsebeløbet for skattefrihed.

Aktiverne bestod - ud over en fast ejendom - bl.a. af kontanter modtaget som vederlag for et solgt driftsmiddel i afdødes tidligere virksomhed. Nogle af kontanterne fra salget var brugt til indfrielse af gæld i det solgte driftsmiddel, skyldig moms mm samt til indfrielse af privat gæld.

Tvisten handlede om, hvor meget af provenuet ved salget af driftsmidlet, der skulle indgå i aktivernes størrelse ved afgørelse af spørgsmålet, om boet var skattefritaget eller ikke.

Skattemyndigheden havde anset boet for ikke at være skattefritaget, da kun den gæld, der vedrørte det solgte aktiv, kunne modregnes i aktiverne ved vurderingen af, om boets aktiver på skæringsdagen i boopgørelsen oversteg beløbsgrænsen for skattefrihed. Aktiverne oversteg herefter grænsebeløbet.

Boets påstand var, at det alene var de aktiver, som boet havde til rest på skæringsdagen i boopgørelsen, efter gældsposter var betalt, uanset om den betalte gæld ikke havde sammenhæng med det solgte driftsmiddel, der var afgørende for om boet var skattefritaget eller ikke.

Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle, og retten afgjorde sagen til boets fordel.
Reference(r)

Dødsboskatteloven § 6, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 B.B.1.5

Parter

A
(Advokat Torben Buur)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten)

Afsagt af byretsdommer

Jakob Jabobsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er modtaget i retten den 26. juni 2007, har sagsøgeren, A, påstået at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at boet efter BB ikke er et skattepligtigt dødsbo. I stævningen fremsatte sagsøgeren begæring om, at sagen i henhold til retsplejelovens § 226 stk. 1 henvises til behandling ved Vestre Landsret.

Sagsøgte Skatteministeriet i et svarskrift modtaget i retten den 12. juli 2007 påstået frifindelse. Sagsøgte udbad sig i svarskriftet udsættelse med, at tage stiIling til spørgsmålet om sagen henvisning til landsretsbehandling. Sagsøgte fik af retten en forlænget forlænget til 3. september 2007 til at udtale sig om henvisningsspørgsmålet.

Ved brev af 30. august 2007 meddelte sagsøgte retten, at Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle over for påstanden om at boet efter BB ikke er skattepligtigt. Det blev overladt til retten med sædvanlig kæreadgang at træffe bestemmelse om sagen omkostninger.

Sagsøgeren har i en skriftveksling om sagsomkostningsspørgsmålet anført, at der skal tillægges boet sagsomkostninger på 50.000,- kr. med tillæg af moms under hensyn til, at sagsværdien var 450.000,- kr., at sagen var af principiel karakter, og at sagsøgeren på baggrund af opfordringer i sagsøgtes svarskrift havde udarbejdet en replik.

Sagsøgte har et brev om sagsomkostningsspørgsmålet gjort gældende at et omkostningsbeløb skal fastsættes langt lavere fordi sagsøgeren ikke af retten er blevet pålagt at indlevere replik.

Rettens begrundelse og afgørelse

Da sagsøgte har taget bekræftende til genmæle, afsiges der dom efter sagsøgerens påstand. Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle over for As påstand efter Skatteministeriet havde afgivet svarskrift og heri opfordret sagsøgeren til at oplyse hvad et fradrag på 43.264 kr. dækkede. I udkastet til replik anføres at der er tale om boets momsbetaling i for perioden 1. juli 2003 til dødsdagen 3. september 2003. Skatteministeriet har således taget bekræftende til genmæle inden sagsøgte af retten er blevet pålagt at aflevere replik og opfyldelsen af ministeriets provokation i svarskriftet kan ikke antages at have påført sagsøgeren udgifter til advokat af nævneværdigt omfang. Ved at sammenholde taksterne for inkassosalærer og proceduresalærer for en sagsgenstand på 450.000,- kr. og under hensyn til den gennemførte forberedelse af findes en erstatning af sagsøgerens rimelige udgifter til advokatbistand, at kunne fastsættes til 20.000,- kr.

Til dækning af sagsøgerens udgifter til retsafgift skal sagsøgte betale sagsøgeren 2.000,- kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at boet efter BB ikke er et skattepligtigt dødsbo. Sagsøgte skal inden 14 dage betale 22.000,- kr. i sagsomkostninger til sagsøger, A.