Dato for udgivelse
27 nov 2008 08:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 nov 2008 09:07
SKM-nummer
SKM2008.953.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-091463
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritaget nødvendigt udstyr fly piloter
Resumé

Skatterådet har truffet afgørelse om en sag, vedrørende et nødvendigt, individuelt tilpasset, flytbart udstyr til fly.

Da der er endnu ikke udstedt en bekendtgørelse, kan der på nuværende tidspunkt ikke gives bindende svar vedrørende de nærmere regler i den ændrede momslov (gældende fra 1. januar 2010), om bl.a. dokumentationskrav vedrørende "mod betaling hovedsageligt at flyve i udenrigstrafik" jf. § 34, stk. 2.

Ved salg til internationale luftfartsselskaber, kan udstyret momsfritages efter § 34, stk. 1 nr. 7 henholdsvis § 34, stk.1, nr. 10 fra 1. januar 2010, medmindre der leveres til danske luftfartsselskaber, der ikke opfylder betingelserne i den midlertidige ordning for luftfartsselskaber, der mod betaling flyver i udenrigstrafik.

Når en pilot kan dokumentere, at han er ansat i et luftfartsselskab, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigsfart, og udstyret faktureres direkte til piloten, kan dette momsfritages, når køberen er bosiddende i et EU-land.

Hvis udstyret udføres til steder uden for EU, og køberen ikke er registreret her i landet, kan det momsfritages efter § 34, stk. 1, nr. 5.

Skatterådet fandt ikke, at § 34, stk. 1, nr. 7 henholdsvis § 34, stk. 1, nr. 10, kan fortolkes på en sådan måde, at en levering kan momsfritages, når et udstyr faktureres direkte til piloten, hvis denne ikke er ansat i et luftfartsselskab, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005 med senere ændringer
Lov nr. 524 af 17/06/2008

Reference(r)
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 7
Lov nr. 524 af 17/06/2008 § 1, stk. 1, nr. 6, der ændrer den nuværende § 34, stk. 1, nr. 7 til nr. 10 pr. 1. januar 2010
Henvisning
Momsvejledningen 2008-4 E.2.2.2
Henvisning
Momsvejledningen 2008-4 I.1.3
Spørgsmål
 1. Kan det bekræftes, at salg af headsets som beskrevet kan ske uden moms, når faktureringen sker til internationale luftfartsselskaber?
 2. Kan det bekræftes, at salg af headsets som beskrevet kan ske uden moms, når faktureringen sker til piloter, der kan bekræfte deres ansættelse i internationale luftfartsselskaber?
 3. Kan det bekræftes, at salg af headsets som beskrevet kan ske uden moms, når faktureringen sker til piloter, der ikke kan dokumentere et aktuelt ansættelsesforhold?
Svar
 1. "Ja", se dog sagsfremstilling
 2. "Ja", se dog sagsfremstilling
 3. "Nej", se dog sagsfremstilling
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har udviklet et headset til brug i lufttrafikken.

Headsettet adskiller sig på en lang række punkter fra traditionelle headsets, idet det er mindre, lettere og dermed mere komfortabelt. Desuden anvendes en anden mikrofonteknologi, som gør, at headsettet er et rent "in-ear" produkt og dermed ikke som mere traditionelle headsets er forsynet med hovedbøjle og separat mikrofon. Headsettets priser er på niveau med de dyreste konkurrerende produkter.

Da der er tale om en væsentlig mere åben konstruktion end konkurrenternes, tillader headsettet almindelig samtale med omgivelserne, hvilket er en anden fordel. Det betyder dog samtidig, at headsettet alene er anvendeligt i større, kommercielle fly, da det vil være alt for støjfølsomt i f.eks. mindre fly samt helikoptere.

De stik mv., som anvendes, kan alene tilsluttes i fly, og frekvensområdet i headsettet er alene velegnet til gengivelse af tale. Headsettet har således alene en anvendelsesmulighed om bord på større fly, der anvendes i kommerciel luftfart.

Headsettet er endnu ikke endeligt godkendt til brug i luftfarten, men dette forventes at ske inden udgangen af 2008. Salget er imidlertid netop startet, idet en del af markedsføringsstrategien går på at tilbyde de første kunder en betydelig introduktionsrabat.

Headsettet sælges alene via bestilling på virksomhedens hjemmeside. Faktureringen kan ske på flere forskellige måder, jf. også de stillede spørgsmål, men der vil altid være en personlig kontakt med den enkelte bruger som følge af, at der er tale om et produkt tilpasset den enkelte bruger, som bl.a. skal levere et aftryk fra en audiolog.

Virksomhedens væsentligste markedsføringsindsats er rettet mod større internationale luftfartsselskaber. Der søges indgået en rammeaftale med flyselskabet, der bl.a. fastlægger den pris, som selskabets piloter kan købe headsettet til.

Ved bestilling på virksomhedens hjemmeside skal bestilleren derfor også opgive, hvilket flyselskab, han er ansat i, samt sit personalenummer. Dette sikrer, at bestilleren faktureres i overensstemmelse med den rammeaftale, der er indgået med hans arbejdsgiver. I andre tilfælde kan rammeaftalen være indgået på den måde, at piloterne kan bestille produktet, hvorefter regningen sendes til flyselskabet.

Hvad der aftales omkring faktureringen med det enkelte flyselskab/deres piloter, kan virksomheden kun i begrænset omfang påvirke. Personale- og udgiftspolitikken er forskellig i luftfartsselskaberne, og de dækker derfor også piloternes udgifter til headsets forskelligt. Nogle dækker således udgiften til et headset efter eget valg, mens andre er lagerførende i bestemte modeller, som piloterne som udgangspunkt skal benytte. Her vil flyselskabet normalt kun dække en udgift svarende til normal standard, mens piloten selv må dække resten af udgiften, hvis han ønsker spørgerens produkt.

Som følge af disse forskelligheder og den personlige tilpasning, som er kendetegnende for netop dette produkt, ventes den største del af faktureringen at ske direkte til piloter, dvs. privatpersoner. I den forbindelse er det afgørende for virksomheden, at deres produkt kan opnå samme momsmæssige behandling som de konkurrerende produkter, der ikke kræver individuel tilpasning, og som derfor i højere grad sælges momsfrit direkte til flyselskaber.

Salg af headsets i praksis:

En pilot får normalt af sin arbejdsgiver udleveret et headset, der følger ham, på samme måde som en uniform. Det vil i reglen være muligt for piloten at vælge mellem forskellige modeller, men de traditionelle headsets er standard produkter, og kan derfor indkøbes i større mængder. Spørgerens headsets passer ikke i dette koncept, da det på grund af dets individuelle tilpasning, kun kan sælges, ved en direkte kontakt med den endelige bruger.

Andre luftfartsselskaber har 'flightshops', hvor personalet, herunder piloter, kan købe bl.a. uniformer og andet erhvervsmæssigt udstyr, eksempelvis traditionelle headsets, for et af luftfartsselskabet forud fastsat beløb eller efter et pointsystem.

Eftersom spørgerens headset, på grund af den individuelle tilpasning, nødvendigvis må skulle sælges direkte til den pilot, der skal anvende det, kan dette kun lade sig gøre gennem førnævnte 'flightshops', hvis disse er villige til at administrere bestilling samt afregning.

Nogle luftfartsselskaber giver et bestemt beløb til køb af headsets, og hvis den enkelte pilot foretrækker et dyrere produkt, må han selv betale forskellen.

Spørgeren er af den opfattelse, at den internationale krise i luftfartstrafikken, har medført, at selskaberne må minimere deres udgifter mest muligt for at kunne overleve. Som en følge heraf vil det således ikke være muligt at få luftfartsselskaberne til at påtage sig de yderligere administrative opgaver, det ville fordre, hvis spørgerens headsets skulle kunne tilbydes piloterne som en del af udvalget af headsets.

Grænseoverskridende:

Piloter arbejder ofte globalt, således, at man eksempelvis kan bo her i landet, men være ansat i et spansk luftfartsselskab, der har base i Portugal og flyve til 3. land.

Der er forelagt kopier af spørgers fakturaer, hvoraf følgende oplysninger fremgår: Købers navn, titel/rang, adresse, arbejdsgiver (luftfartsselskab), fly type, base (lufthavn) og personalenummer.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, lyder i dag således:

"(Momsfritaget er) nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord i fly og på skibe i udenrigsfart, bortset fra sportsfly og lystfartøjer, samt..."

Bestemmelsen er med baggrund i momssystemdirektivet og EF-dommen i Cimber Air-sagen ændret med vedtagelsen af L 32 den 17. juni 2008. Ændringen træder i kraft 1. januar 2010, hvorefter bestemmelsen lyder:

"(Momsfritaget er)

10) Salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, samt levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disse luftfartøjers faste udstyr samt nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord på disse luftfartøjer."

Lovændringen sigter primært på at ændre fritagelsesbestemmelsen for flyrelaterede leverancer fra at være betinget af det enkelte flys aktuelle status som indenrigs- eller udenrigsfly til at være bestemt af, om det flyselskab, der opererer flyet, overvejende er involveret i kommerciel udenrigstrafik. Denne sondring blev dog allerede fastslået ved Cimber Air-dommen og har siden også været retningsgivende for SKATs administration af fritagelsen.

Af SKATs momsvejledning 2008-2 fremgår det i afsnit I.1.3. om momslovens § 34, stk. 1. nr. 7, at:

"Bestemmelsen omfatter både udstyr til installation og løst udstyr. Det afgørende for momsfriheden er, at udstyret er nødvendigt for luftfartøjets eller skibets drift, herunder udførelsen af de opgaver, som fartøjet løser."

De headsets, som spørgsmålene drejer sig om, bruges til kommunikation om bord på fly, primært kommunikationen mellem pilot og Air Traffic Control. Udstyret er således essentielt for sikkerheden og for selve driften af flyet.

Der kan derfor ikke herske tvivl om, at headsets er "nødvendigt udstyr" i momslovens forstand, og salg af headsets, hvor faktureringen sker direkte til et "internationalt flyselskab", er derfor momsfritaget efter bestemmelsen.

Spørgsmål 1 skal derfor besvares med "ja".

Som nævnt ventes størstedelen af faktureringen at ske til piloter, som er ansat i de større internationale flyselskaber, og piloterne opgiver ved bestilling oplysning om deres ansættelsesforhold og medarbejdernummer; primært for at sikre at de får den behandling og pris, som en forudgående rammeaftale med flyselskabet har fastlagt.

Bestemmelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, (som efter 1. januar 2010 bliver nr. 10) indlægger som betingelse for momsfritagelsen alene et kriterium om anvendelsen af udstyret og ikke om, hvem udstyret sælges til.

Bestemmelsen bruges i sagens natur oftest i situationer, hvor der faktureres til et luftfartsselskab, men som den sprogligt er udformet, er der intet til hinder for, at den også bruges på salg til privatpersoner, hvis det kan godtgøres, at udstyret er "nødvendigt udstyr", og at det vil blive brugt i overensstemmelse med betingelserne om anvendelse i international, kommerciel luftfart.

Ud fra de oplysninger om headsettets konstruktion og anvendelsesområde, som foreligger, kan der ikke være tvivl om, at betingelserne er opfyldt, når headsettet faktureres til en pilot, der kan identificere sig med ansættelsesforhold og medarbejdernummer i et flyselskab, der i øvrigt opfylder momsreglernes definitioner for at være et "internationalt flyselskab".

Spørgsmål 2 skal derfor besvares med "ja".

Inden for luftfarten findes der en række piloter, som arbejder "free-lance" og derfor ikke har noget aktuelt ansættelsesforhold i et flyselskab. Disse piloter kan også købe headsettet, men vil i sagens natur ikke kunne oplyse om noget ansættelsesforhold ved bestillingen.

Det er således ikke direkte muligt for spørgeren at dokumentere, at headsettet vil blive brugt om bord på fly i den internationale, kommercielle luftfart.

Det har imidlertid klart formodningen for sig, at også disse salg vil leve op til den formålsbestemte momsfritagelse, jf. bemærkningerne oven for vedrørende spørgsmål 2.

Som det fremgår af baggrundsafsnittet er spørgers headset udviklet til brug i større kommercielle fly og kan ikke bruges om bord i f.eks. privatfly, sportsfly eller helikoptere. Det er således udelukket, at headsettet vil blive efterspurgt/bestilt, medmindre bestilleren skal anvende det på større, kommercielle fly, som må formodes at blive anvendt af luftfartsselskaber, der opfylder betingelserne om at være et "internationalt flyselskab".

Spørgsmål 3 skal derfor besvares med "ja".

Spørgers bemærkninger til sagsfremstillingen

Af spørgers bemærkninger fremgår, at man er helt klar over, at en momsfritagelse efter momslovens § 34 altid sker på leverandørens ansvar, og at leverancen derfor pålægges moms, hvis det efterfølgende viser sig, at betingelserne for momsfritagelsen ikke er til stede. På den anden side mener spørger ikke, at det er nødvendigt i den foreliggende situation at pålægge selskabet aktivt at indhente ekstern dokumentation for såvel flyselskabets status med hensyn til overvejende at flyve i udenrigsfart som pilotens ansættelse i hvert enkelt tilfælde.

Flyselskabets status:

Bortset fra SKATs liste over de danske luftfartsselskaber, der "mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik", findes der ingen officiel fortegnelse over flyselskabers status med hensyn til udenrigstrafik.

Som hovedregel er det muligt ved almindelig informationssøgning, via luftfartsselskabernes årsrapport samt tilgængelig viden om disses rutenet, at afgøre, om det drejer sig om et flyselskab, der "mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik". I de få tilfælde, hvor der kan opstå tvivl som følge af en betydelig indenrigsaktivitet, kan spørgeren bede flyselskabet om at bekræfte sin status.

Herved er det op til spørger, hvilken dokumentation, der skal foreligge i hvert tilfælde, og op til SKAT som led i den almindelige kontrolindsats at bedømme, om denne dokumentation kan accepteres.

Pilotens ansættelsesforhold:

SKATs indstilling lægger op til, at der skal indhentes dokumentation fra såvel piloten som hans arbejdsgiver.

Spørger opfatter dokumentationskravet som opfyldt via de oplysninger, piloten afgiver i ordren, dvs. oplysninger om luftfartselskab, personalenummer, basestation samt flytype. Hvis dette ikke kan imødekommes, foreslår spørger, at virksomheden i forbindelse med ordreafgivelsen opnår pilotens accept af, at man kan søge hans ansættelse bekræftet hos arbejdsgiveren. Denne bekræftelse kan så indhentes hos luftfartsselskabet i de situationer, hvor SKAT konkret måtte finde behov for det i forbindelse med den almindelige kontrolindsats.

SKATs indstilling og begrundelse

Love og henvisninger:

Momsloven, LBK nr. 966 af 14/10/2005 med senere ændringer:

§ 3, stk. 1:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed."

§ 4, stk. 1:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering."

§ 14:

"Leveringsstedet for varer er her i landet i følgende tilfælde:

1) Når varen ikke forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på leveringstidspunktet.

2) Når varen forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren påbegyndes. Leveringsstedet er dog ikke her i landet, når varen installeres eller monteres i udlandet af leverandøren eller for dennes regning, eller når varen sælges ved fjernsalg til andre EU-lande og virksomheden er registreringspligtig for dette salg i det andet EU-land. Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret..."

§ 34, stk. 1:

"Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

1) Levering af varer, der af virksomheden eller af erhververen eller for disses regning forsendes eller transporteres til et andet EU-land, når erhververen er registreret for merværdiafgift i et andet EU-land...

...

5) Levering af varer, der af virksomheden eller af en køber, som ikke er registreret her i landet, eller for disses regning udføres til steder uden for EU.

...

7) Nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord i fly og på skibe i udenrigsfart, bortset fra sportsfly og lystfartøjer, samt ydelser, der præsteres for sådanne fly og skibe samt deres ladning.

..."

Lov om ændring af momsloven (L32) og forskellige andre love, Lov nr. 524 af 17/06/2008:

§ 1, stk. 1, nr. 4:

"§ 34, stk. 1, nr. 7-9, ophæves, og i stedet indsættes:

10) Salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik, samt levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disse luftfartøjers faste udstyr samt nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord på disse luftfartøjer..."

§ 1, stk. 1, nr. 6:

"I § 34 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

"Stk. 2. Et luftfartsselskab er i et bestemt kalenderår omfattet af stk. 1, nr. 10, når selskabets udenrigstrafik udgør mere end 55 pct. af dets samlede flytrafik beregnet på baggrund af omsætning og antal fløjne kilometer i det senest afsluttede regnskabsår. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler."

Jf. § 8, stk. 3, træder § 1, stk. 1, nr. 4-6 i kraft den 1. januar 2010.

Ovenstående bestemmelser har baggrund i Momssystemdirektivets (Rådets direktiv 2006/112/EF) artikel 148:

"Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

...

e) levering af varer bestemt som brændstof og forsyninger, herunder proviant, til luftfartøjer, der anvendes af luftfartsselskaber, som mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik

f) levering, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af de i litra e) nævnte luftfartøjer samt levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af genstande, der er indbygget i eller anvendes ved driften af disse luftfartøjer."

SKM:

TfS 1999, 393, nødvendigt udstyr

SKM2006.795.SKAT, midlertidig ordning for luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik

SKM2008.557.SKAT, SKATs seneste ajourførte liste over flyselskaber anerkendt efter den midlertidige ordning jf. SKM2006.795.SKAT

EF-Domstolen:

Sag C-382/02, Cimber Air A/S

Momsvejledningen:

2008-2, afsnit E.2.2.2 og I.1.3

Generelt:

Den midlertidige overgangsordning jf. SKM2006.795.SKAT, finder anvendelse indtil ændringen af momslovens § 34, stk. 1, nr. 7 træder i kraft pr. 1. januar 2010. Ordningen omhandler SKATs krav til, hvornår flyselskaber kan betragtes som "mod betaling hovedsageligt at flyve i udenrigstrafik".

Den sidste ajourførte liste over disse flyselskaber blev offentliggjort den 23. juni 2008 i SKM2008.557.SKAT.

Lov nr. 524, af 17. juni 2008, L32, § 1, stk. 1, nr. 4-6, der er gældende fra 1. januar 2010, implementerer momsdirektivets definition fra artikel 148, litra e), vedrørende luftfartsselskaber, som mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, og litra f), der beskriver, at leveringer, der anvendes ved driften heraf, er fritaget.

TfS 1999, 393 vedrører momslovens § 34, stk. 1, nr. 7 og 9, men forholder sig kun til skibe. Heri beskrives nødvendigt udstyr, som udstyr, der i modsætning til fast udstyr er flytbart, men er nødvendigt ved udnyttelsen af fartøjet. Samme fortolkning vurderes, at kunne anvendes med hensyn til fly.

Det er ubestridt, at headsets til piloter er et nødvendigt, flytbart udstyr, der anvendes, når et luftfartøj skal udnyttes.

Det er oplyst,

 • at headsettet alene er anvendeligt i større, kommercielle fly, da det vil være alt for støjfølsomt i f.eks. mindre fly samt helikoptere,
 • at headsettets stik alene kan tilsluttes i fly,
 • at frekvensområdet i headsettet alene er velegnet til gengivelse af tale,
 • at headsettet tilpasses individuelt til den enkelte pilot på grundlag af et aftryk fra en audiolog,
 • at headsets i almindelighed anvendes til kommunikation om bord på fly, mellem pilot og Air Traffic Control, og derfor er nødvendigt udstyr.

Efter det oplyste, må der være en mulighed for også at anvende headsettet på større, private fly.

På det foreliggende grundlag vurderes det, at headsettet kun kan anvendes erhvervsmæssigt, da sandsynligheden for, at brug i større, private fly vil være teoretisk.

Produktet har, ud fra det oplyste, en karakter af en sådan art, at det udelukkende kan anvendes erhvervsmæssigt og udelukkende i større fly, der mod betaling kan flyve såvel indenrigs- som udenrigstrafik.

Ad Spørgsmål 1:

Levering til internationale luftfartsselskaber her i landet:

Tidsperioden til og med 31. december 2009:

Internationale luftfartsselskaber, er afgiftspligtige personer, der leverer ydelser mod vederlag her i landet, og er derfor momspligtige jf. momslovens § 3, stk. 1 og § 4, stk. 1.

Bestemmelserne i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7 fritager nødvendigt udstyr, der leveres til brug på fly i udenrigsfart, bortset fra sportsfly. "Udenrigsfart" defineres i SKM2006.795.SKAT i den midlertidige ordning for luftfartsselskaber, der mod betaling flyver i udenrigstrafik, og den seneste ajourførte liste over flyselskaber, der er anerkendt efter denne ordning fremgår af SKM2008.557.SKAT.

Når faktureringen sker til luftfartsselskaber, der fremgår af SKATs ajourførte liste over godkendte flyselskaber, er leveringen fritaget efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 7.

Når faktureringen sker til luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i indenrigsfart, er leveringen ikke fritaget efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 7.

Vejledende:

Vejledende kan det oplyses, at luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i indenrigsfart, men alligevel har udenrigstrafik, kan søge godtgørelse efter momslovens § 45, stk. 3, når de flyver personer med ledsagende bagage og transportmidler til udlandet. Det må i det enkelte tilfælde bero på en konkret vurdering, om eventuel dokumentation kan godtgøre, at et headset udelukkende anvendes til udenrigstrafik, for at det kan være omfattet af godtgørelsen.

Tidsperioden fra og med 1. januar 2010:

Bestemmelserne i momsloven med ændringer jf. lov nr. 524, af 17, juni 2008, § 34, stk. 1, nr. 10 fritager nødvendigt udstyr, der leveres til brug for luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik. Af § 34, stk. 2 fremgår, at der med "hovedsageligt flyver i udenrigstrafik" menes, at udenrigstrafikken skal udgøre mere end 55 pct. af selskabets samlede flytrafik i et kalenderår, og beregnes på baggrund af omsætning og antal fløjne kilometer i det senest afsluttede kalenderår.

Se vejledende afsnit ovenfor, hvis faktureringen sker til luftfartsselskaber, der ikke overholder betingelserne i § 34, stk. 2 i den ændrede momslov, men alligevel flyver udenrigstrafik.

Levering til internationale luftfartsselskaber i EU-lande:

Da headsettets beskaffenhed, efter det oplyste, er af en sådan karakter, at det ikke alene udelukkende kan anvendes erhvervsmæssigt, men også anses som et nødvendigt udstyr, der tilmed kun kan benyttes på større fly, vil salg til internationale luftfartsselskaber i andre EU-lande også kunne momsfritages efter § 34, stk. 1, nr. 7, når disse lever op til betingelserne om at flyve i udenrigsfart.

Betingelser om udenrigsfart - tidsperioden til og med 31. december 2009:

Spørger skal, for at kunne sælge headsettet momsfritaget efter § 34, stk. 1, nr. 7, kunne dokumentere, at denne mod betaling flyver mere end 2/3 i udenrigsfart, dette beregnet som gennemsnit af følgende parametre: omsætningsandelen, sædekilometer, passagerkilometer, antal betalende passagerer og antal afgange, jf. SKM2006.795.SKAT.

Betingelser om udenrigsfart - tidsperioden fra og med 1. januar 2010:

Spørger skal, for at kunne sælge headsettet momsfritaget efter lov nr. 524, af 17. juni 2008, § 34, stk. 1, nr. 10, kunne dokumentere, at denne mod betaling flyver mere end 55 pct. af selskabets samlede flytrafik i udenrigstrafik, dette beregnes på baggrund af omsætning og antal fløjne kilometer i det senest afsluttede kalenderår.

Ikke udenrigsfart:

Kan køberen ikke dokumentere, at der mod betaling hovedsageligt flyves i udenrigsfart, kan leveringen ikke fritages efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 7 henholdsvis § 34, stk. 1, nr. 10, men vil kunne momsfritages efter den almindelige regel i § 34, stk. 1, nr. 1 når varen forsendes eller transporteres til et andet EU-land.

Levering til internationale luftfartsselskaber i 3.-lande:

Ifølge ovenfor beskrevet mht. nødvendigt udstyr til brug om bord på fly i udenrigsfart, vil salg til internationale luftfartsselskaber i 3.-lande også kunne momsfritages efter § 34, stk. 1, nr. 7, når disse lever op til kravene om at flyve i udenrigsfart.

Betingelser om udenrigsfart - tidsperioden til og med 31. december 2009:

Det er en betingelse, at spørger kan dokumentere, at kravene mht. udenrigsfart jf. SKM2006.795.SKAT overholdes.

Betingelser om udenrigsfart - tidsperioden fra og med 1. januar 2010:

Det er en betingelse, at spørger kan dokumentere, at kravene mht. udenrigstrafik jf. lov nr. 524, af 17. juni 2008, § 34, stk. 1, nr. 10 overholdes.

Ikke udenrigsfart:

Kan køberen ikke dokumentere, at der mod betaling hovedsageligt flyves i udenrigsfart, kan leveringen ikke fritages efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 7 henholdsvis § 34, stk. 1, nr. 10 fra 1. januar 2010, men vil kunne momsfritages efter den almindelige regel i § 34, stk. 1, nr. 5, når køberen ikke er registreret her i landet, og varen udføres til steder uden for EU.

SKATs bemærkninger til spørgers bemærkninger til sagsfremstillingen:

Flyselskabets status:

Spørger mener ikke, at det er nødvendigt aktivt at skulle indhente ekstern dokumentation for flyselskabets status som "mod betaling hovedsageligt at flyve i udenrigstrafik."

Af den nye § 34, stk. 2 i lov nr. 524, af 17. juni 2008, der træder i kraft den 1. januar 2010, fremgår det i 2. punktum, at skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler. Disse vil sandsynligvis omhandle bl.a. dokumentationskrav. Skatteministeren har imidlertid endnu ikke udstedt den omhandlede bekendtgørelse.

Derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt gives bindende svar for de nærmere regler. Det skal dog nævnes, at i forbindelse med den midlertidige overgangsordning, jf. SKM 2006.795.SKAT, anser SKAT indtil videre, udenlandske flyselskaber, der flyver indenrigs i andre lande end Danmark, som værende flyselskaber, der flyver udenrigsfart. Indenrigsfart anses herefter kun som direkte flyvning mellem to danske lufthavne.

SKAT vurderer herefter, at det ikke er nødvendigt for spørgeren, aktivt at indhente dokumentation for flyselskabets status som "mod betaling hovedsageligt at flyve i udenrigstrafik" for så vidt angår den midlertidige overgangsordning. For tiden efter 1. januar 2010 kan der først gives bindende svar, når bekendtgørelsen foreligger.

Indstilling:

Det indstilles til Skatterådet, at svare med et "ja", medmindre der leveres til danske luftfartsselskaber, der ikke opfylder betingelserne med hensyn til "mod betaling hovedsageligt at flyve i udenrigstrafik". For perioden efter 1. januar 2010 kan der ikke gives bindende svar for de nærmere regler mht. dokumentation for udenrigstrafik, da bekendtgørelsen jf. den nye § 34, stk. 2 endnu ikke er udstedt.

Ad Spørgsmål 2:

Generelt:

Ordlyden af momssystemdirektivets artikel 148, litra f)´s "levering ... af de i litra e) nævnte luftfartøjer samt levering ... af genstande, der ... anvendes ved driften af disse" kan, som spørger nævner i sin argumentation, dels udlægges som en levering til en virksomhed, der anvender headsettet til driften af de omtalte fly, eller som en levering til en privat person, der anvender headsettet til driften af samme.

Hensigten med § 34 i momsloven har været at implementere de bagvedliggende artikler i 6. momsdirektiv (nuværende momssystemdirektiv), hvorfor fortolkning af ordlyden i artikel 148, litra f) må stemme overens med fortolkningen af § 34, stk. 1, nr. 7 henholdsvis § 34, stk. 1, nr. 10 fra 1. januar 2010.

Da produktets karakter gør, at det ikke blot er et nødvendigt udstyr, men at det alene kan anvendes ved driften af et større fly, vil leveringen heraf også kunne være omfattet af ordlyden af artikel 148, litra f), når betingelsen "mod betaling hovedsageligt at flyve i udenrigstrafik" er overholdt, også selv om leveringen, på grund af den individuelle tilpasning til slutbrugeren, af praktiske årsager er til en privat person.

Sælger skal, for at kunne sælge headsettet momsfrit efter § 34, stk. 1, nr. 7 henholdsvis § 34, stk. 1, nr. 10 fra 1. januar 2010, til en privat person, kræve dokumentation for at denne er ansat i et luftfartsselskab, bekræftet såvel af den private køber, som af det pågældende luftfartsselskab.

Endvidere skal spørger kunne dokumentere, at kravene mht. udenrigsfart jf. SKM2006.795.SKAT henholdsvis lov nr. 524, af 17. juni 2008, § 34, stk. 1, nr. 10 overholdes.

Levering til piloter bosiddende her i landet, der kan bekræfte deres ansættelse i internationale luftfartsselskab:

Sælger skal, for at kunne sælge headsettet momsfrit efter § 34, stk. 1, nr. 7 henholdsvis § 34, stk. 1, nr. 10 fra 1. januar 2010, til en privat person, kræve dokumentation for at denne er ansat i et luftfartsselskab, bekræftet såvel af den private køber, som af det pågældende luftfartsselskab.

Endvidere skal spørger kunne dokumentere, at kravene mht. udenrigsfart jf. SKM2006.795.SKAT henholdsvis lov nr. 524, af 17. juni 2008, § 34, stk. 1, nr. 10 overholdes.

Hvis der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation, skal der opkræves moms efter de almindelige regler.

Levering til piloter bosiddende i andre EU-lande, der kan bekræfte deres ansættelse i internationale luftfartsselskab:

Samme dokumentationskrav mht. ansættelse og udenrigsfart som for piloter bosiddende her i landet.

Hvis der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation, og headsettet af sælgeren, eller på dennes vegne, forsendes til en privat person i et andet EU-land, vil dette skulle ske med dansk moms, medmindre sælgeren er registreringspligtig i det pågældende EU-land, jf. momslovens § 14, nr. 2. Se Momsvejledningen afsnit E.2.2.2 for yderligere oplysninger om fjernsalg.

Levering til piloter bosiddende i 3.-lande, der kan bekræfte deres ansættelse i internationale luftfartsselskaber:

Samme dokumentationskrav mht. ansættelse og udenrigsfart som for piloter bosiddende her i landet.

Når køberen ikke er registreret her i landet, og varen udføres til steder uden for EU, er den fritaget for moms, jf. § 34, stk. 1, nr. 5.

SKATs bemærkninger til spørgers bemærkninger til sagsfremstillingen:

Flyselskabets status:

Samme som spørgsmål 1.

Pilotens ansættelsesforhold:

Spørger mener ikke, at det er nødvendigt aktivt at skulle indhente ekstern dokumentation for pilotens ansættelsesforhold fra såvel piloten som hans arbejdsgiver.

Når en pilot ved bestillingen af headsettet skal oplyse om sit ansættelsesforhold, herunder personalenummer og basestation, vil det kunne accepteres som en foreløbig dokumentation fra pilotens side, såfremt forholdet efterfølgende vil kunne bekræftes efter anmodning fra SKAT.

Det er SKATs opfattelse, at pilotens udsagn alene ikke er tilstrækkelig dokumentation, selvom piloten ved ordreafgivelsen ville skulle acceptere, at hans ansættelse kan søges bekræftet hos arbejdsgiveren.

Luftfartsselskabets bekræftelse af ansættelsesforholdet, skal indhentes, for at transaktionen vil kunne være momsfritaget efter § 34, stk. 1,nr. 7 henholdsvis § 34, stk. 1, nr. 10. EU-rettens praksis jf. bl.a. præmis 19 i sag C-185/89, Velker, om at fritagelser skal fortolkes indskrænkende, da de fraviger det almindelige princip, om at der skal opkræves moms ved leveringer, som mod vederlag foretages af en afgiftspligtig person. Præmis 20 fortsætter med, at denne indskrænkende fortolkning navnlig gælder, når der er tale om bestemmelser, der fraviger reglen om, at der skal opkræves afgift af transaktioner "i indlandet".

Desuden vil det ikke være utænkeligt, at luftfartsselskaberne af hensyn til flysikkerheden ville have en interesse i at vide, hvilke slags udstyr de enkelte piloter benytter.

Indstilling:

Det indstilles til Skatterådet, at svare med et "ja", medmindre køberen ikke overfor sælger kan dokumentere sit ansættelsesforhold i et luftfartsselskab, der "mod betaling hovedsagelig flyver udenrigstrafik", når vedkommende er bosiddende i et EU-land. For perioden efter 1. januar 2010 kan der ikke gives bindende svar for de nærmere regler mht. dokumentation for udenrigstrafik, da bekendtgørelsen jf. den nye § 34, stk. 2 endnu ikke er udstedt.

Ad Spørgsmål 3:

Generelt:

Momsfritagelsen efter § 34, stk. 1, nr. 7 henholdsvis § 34, stk. 1, nr. 10 fra 1. januar 2010, kan alene anvendes, når betingelsen "anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigsfart", er opfyldt. Når en pilot ikke kan dokumentere sin ansættelse i et luftfartsselskab, der opfylder disse betingelser, kan der ikke gives momsfritagelse efter denne regel.

Levering til piloter bosiddende her i landet, der ikke kan bekræfte deres ansættelse i internationale luftfartsselskab:

Der kan ikke leveres momsfrit.

Levering til piloter bosiddende i andre EU-lande, der ikke kan bekræfte deres ansættelse i internationale luftfartsselskab:

Hvis headsettet af sælgeren, eller på dennes vegne, forsendes til en privat person i et andet EU-land, vil dette skulle ske med dansk moms, medmindre sælgeren er registreringspligtig i det pågældende EU-land. Se Momsvejledningen afsnit E.2.2.2 for yderligere oplysninger om fjernsalg.

Levering til piloter bosiddende i 3.-lande, der ikke kan bekræfte deres ansættelse i internationale luftfartsselskaber:

Når køberen ikke er registreret her i landet, og varen udføres til steder uden for EU, er den fritaget for moms, jf. § 34, stk. 1, nr. 5.

Når en privatperson der har bopæl uden for EU, køber headsettet her i landet og selv medbringer det i sin personlige bagage, gælder de almindelige regler for udførsel, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 5, 2. og 3. pkt. og bekendtgørelsen til momsloven §§ 33 - 36.

Indstilling:

Det indstilles til Skatterådet, at svare med et "nej", medmindre køberen ikke er registreret her i landet, og varen udføres til steder uden for EU.

Skatterådets afgørelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling med følgende modifikation:

Af spørgsmål 2, der vedrører salg til piloter, der kan bekræfte deres ansættelse i luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, fremgår det af SKATs indstilling, at sælger skal indhente luftfartsselskabets bekræftelse af ansættelsesforholdet.

Skatterådet anser det for tilstrækkeligt, hvis sælger fra piloten modtager dokumentation af ansættelsesforholdet, eksempelvis ved fremsendelse af kopi af ansættelseskontrakt, lønseddel eller lignende.