Dato for udgivelse
29 Sep 2008 15:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Sep 2008 14:16
SKM-nummer
SKM2008.775.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-140360
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Personlig indkomst + Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + Selskabsbeskatning
Emneord
CFC, pensionsbeskatning
Resumé
En fysisk person anses kun for CFC-skattepligtig efter ligningslovens § 16H, såfremt han kontrollerer det omhandlede udenlandske selskab. Hvis han investerer pensionsmidler, vil han blive løbende beskattet hvert år af et evt. afkast på sin forholdsmæssige andel i det udenlandske selskab.
Hjemmel
08-083564
Reference(r)

Ligningslovens § 16 H
Lov om beskatning af visse pensionskapitaler, § 2, stk. 1, nr. 5

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 S.D.5.8
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 A.C

Spørgsmål

A. Private midler

1. Såfremt A ejer under 50 % af "Ltd.", bliver han så løbende beskattet hvert år af et evt. afkast på sin forholdsmæssige ejerandel i "Ltd." selvom dette afkast beholdes og geninvesteres i "Ltd." (og således ikke udbetales/udloddes til ham)?

2. Hvis nej bliver A løbende beskattet hvert år af et evt. afkast på sin forholdsmæssige ejerandel i "Ltd.", selvom dette afkast beholdes og geninvesteres i "Ltd." (og således ikke udbetales/udloddes til ham), såfremt han ejer over 50 % af "Ltd." og derved har afgørende indflydelse i ledelse/drift af "Ltd."?

B. Pensionsmidler

Det forudsættes, at A, som er bosiddende i Danmark med en privat pensionsopsparing i dansk pengeinstitut investerer mindst kr. 100.000 og højst 20 % af sin samlede pensionsopsparing i unoterede aktier i et aktieselskab ("Ltd."), hjemmehørende på British Virgin Islands eller Gibraltar. A´s ejerandel i "Ltd." er til enhver tid under 25 %. Ledelse og bestyrelse i "Ltd." består udelukkende af personer bosiddende udenfor Danmark. Samtlige indtægter i "Ltd." kommer fra værdipapirhandel.

3. Bliver A løbende beskattet hvert år af et evt. afkast på sin forholdsmæssige ejerandel i "Ltd.", selv om dette afkast beholdes og geninvesteres i "Ltd."?

4. Hvis ja, er ovenstående beskatning begrænset til den skattesats, som er angivet i reglerne for beskatning af afkast ved investering af private pensionsmidler i unoterede aktier?

5. Hvis nej, ifalder A også beskatning efter de almindelige regler om aktieindkomst?

Svar
  1. Nej, forudsat han heller ikke råder over mere end 50 pct. af stemmerne i selskabet.
  2. Ja, såfremt de øvrige betingelser for beskatning i ligningslovens § 16 H er opfyldt
  3. Ja.
  4. Ja.
  5. Bortfalder
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har oplyst følgende:

Han har fået tilbudt at købe en lille ejerandel i et endnu ikke stiftet udenlandsk aktieselskab "Ltd.", som påtænkes at blive placeret på British Virgin Islands eller Gibraltar. "Ltd." vil have fokus på at købe og sælge optioner. Direktion og bestyrelse i "Ltd." består udelukkende af personer bosiddende udenfor Danmark. Samtlige indtægter i "Ltd." kommer fra handel med værdipapirer.  

Da han er usikker på fortolkningen af CFC beskatningsreglerne, ønsker han at få et bindende svar på, hvorvidt / hvordan han skal beskattes i Danmark af et evt. overskud i "Ltd." (løbende overskud som geninvesteres), hvis investeringen henholdsvis foretages med private og allerede i Danmark beskattede midler eller med pensionsmidler.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Såfremt der investeres med private og allerede beskattede midler, antager jeg, at jeg ikke skal betale skat i Danmark af det løbende overskud i "Ltd.", så længe overskuddet forbliver i "Ltd." Dette skyldes jfr. CFC reglerne, at jeg ikke har en majoritetsbesiddelse af aktier, afgørende indflydelse på selskabets drift/ledelse og ej heller indgår i ledelsen/bestyrelsen i "Ltd." Først når "Ltd." udbetaler udbytte til mig, ifalder jeg skat i Danmark. Ligeså ifalder jeg skat i Danmark af overskuddet ved afhændelse af min ejerandel i "Ltd.".

Jævnfør undtagelsesreglerne i CFC beskatningsreglerne ifalder jeg ikke skat i Danmark af løbende overskud i det udenlandske selskab "Ltd.", som beholdes i det udenlandske selskab, når jeg ikke har aktiemajoritet, bestemmende flertal og afgørende indflydelse på ledelse/drift af det udenlandske selskab på trods af, at dette får sin indtægt fra handel med værdipapirer.

Såfremt der investeres med pensionsmidler antager jeg, at jeg hvert år skal betale skat i Danmark, jfr. den almindelige pensionsbeskatningslovgivning (efter lagerbeskatningsprincippet), af det løbende overskud i "Ltd." (selvom overskud beholdes og geninvesteres i "Ltd."). Jeg ifalder ikke anden skat i Danmark.  

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1 og 2

Ligningslovens § 16 H medfører, at en fysisk person omfattet af kildeskattelovens § 1, som kontrollerer et udenlandsk selskab, skal medregne selskabets CFC-indkomst ved sin indkomstopgørelse.

CFC-indkomsten indgår ikke i den almindelige skattepligtige indkomst, jf. personskattelovens §§ 2 og 4 b. Af CFC-indkomst svares skat med den sats, der er nævnt i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, jf. selskabsskattelovens § 8 b.

Beskatning efter ligningslovens § 16 H kan kun ske, hvis selskabet har indgået aftale om skatteskats eller beskatningsgrundlag med skattemyndighederne i den stat, hvor det er hjemmehørende, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, eller hvis skattereglerne i den pågældende stat er indrettet efter, hvor den kontrollerende aktionær er hjemmehørende, eller betingelserne nedenfor er til stede:

  1. Selskabets samlede udenlandske indkomstskat er mindre end ¾ af skatten beregnet på grundlag af satsen i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, af selskabets samlede skattepligtige indkomst opgjort efter ligningslovens § 16H, stk. 4 og 5, for det pågældende indkomstår.
  2. Selskabets CFC-indkomst, jf. ligningslovens § 16 H stk. 4 og selskabsskattelovens § 32, stk. 5, for samme periode udgør mere end ½ af selskabets skattepligtige indkomst opgjort efter ligningslovens § 16 H, stk. 4. Ved bedømmelsen ses bort fra skattepligtig indkomst hidrørende fra selskaber kontrolleret af selskabet, eller som selskabet har væsentlig indflydelse på, hvis selskaberne er hjemmehørende i samme land som selskabet. I stedet inddrages skattepligtig indkomst i de pågældende selskaber forholdsmæssigt efter selskabets direkte eller indirekte ejerandele.
  3. Den skattepligtiges aktier, investeringsforeningsbeviser m.v. i selskabet ikke er aktier eller investeringsforeningsbeviser m.v. i investeringsselskaber efter aktieavancebeskatningslovens regler.

Den skattepligtige anses for at kontrollere et selskab, hvis vedkommende direkte eller indirekte eller i fællesskab med nærtstående ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i selskabet eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne i selskabet, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6.

Hvis spørgeren ikke ejer mere end 50 pct. af aktierne i "Ltd". eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne i selskabet, anses han ikke for at kontrollere selskabet, og dermed er han ikke CFC-skattepligtig i henhold til ligningslovens § 16 H. SKAT indstiller derfor, at spm. 1) besvares med "Nej, forudsat han heller ikke råder over mere end 50 pct. af stemmerne i selskabet."

Hvis spørgeren ejer mere end 50 pct. af aktierne i "Ltd." eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne i selskabet, anses han for at kontrollere selskabet.  Dermed er han CFC-skattepligtig i henhold til ligningslovens § 16 H, såfremt de øvrige betingelser herfor i denne bestemmelse er opfyldt, jf. ovenstående betingelser 1-3. Da selskabet "Ltd." endnu ikke er stiftet, kan SKAT ikke vurdere, om selskabet vil opfylde betingelserne. SKAT indstiller derfor, at spm. 2) besvares med "Ja, såfremt de øvrige betingelser for beskatning i ligningslovens § 16H er opfyldt."

Ad spørgsmål 3

Spørger skal beskattes hvert år af afkastet, selvom dette bliver geninvesteret i "Ltd." Begrundelsen er, at der skal betales skat af al form for formueafkast - også afkast af unoterede aktier. Dette følger af § 2, stk. 1, nr. 5 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler (lovbkg. Nr. 1075 af 5.11.2006, som gælder til og med indkomståret 2009). SKAT indstiller derfor, at spm. 3) besvares med "Ja".

Ad spørgsmål 4

Der skal betales 15 pct. i skat af afkastet. Dette følger af § 2, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler (lovbkg. Nr. 1075 af 5.11.2006, som gælder til og med indkomståret 2009). SKAT indstiller derfor, at spm. 4) besvares med " Ja."

Ad spørgsmål 5

Da spørgsmål 4 er bevaret med "Ja", bortfalder spm. 5.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.