Dato for udgivelse
20 jun 2008 10:53
SKM-nummer
SKM2008.552.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-061434
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Modregning og transport
Emneord
Modregning, børnefamilieydelse, dag- og klubtilbud, skolefritidsordning
Resumé

Denne meddelelse indeholder en præcisering af fremgangsmåden ved modregning i børnefamilieydelsen, da der er blevet rettet henvendelse til Hovedcentret i anledning af forståelsen af børnefamilieydelseslovens  henvisning til §§ 29 og 35 i lov om social service samt SKM.2006.406.

Reference(r)
Børnefamilieydelseslovens § 11, stk. 2, SKM.2006.406.

1 Lovgrundlag

Børnefamilieydelseslovens § 11, bestemmer, at

  • Stk. 1. Krav på børnefamilieydelsen kan ikke overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgning.  
  • Stk.2. I op til halvdelen af ydelsen kan modregnes eventuelle restancer vedrørende betaling for dag- og klubtilbud, jf. §§ 29 og 35 i lov om social service, samt skolefritidsordning, jf. § 50, stk. 2, i lov om folkeskolen. Ydelsen kan i øvrigt ikke anvendes til modregning af eventuelle offentlige krav.               

 2. Dag- og klubtilbud

Den 1. august 2007 trådte lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids-, og klubtilbud i kraft. Samtidig med ikrafttrædelsen blev §§ 29 og 35 i serviceloven ophævet.

Der er ikke samtidig hermed indsat en hjemmel i børnefamilieydelseslovens § 11, stk. 2, til at modregne betaling for dag- og klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven i børnefamilieydelsen.

På denne baggrund skal SKAT, Hovedcentret hermed meddele, at der ikke længere kan foretages modregning med eventuelle restancer, vedrørende dag- og klubtilbud i udbetaling af børnefamilieydelsen.

2.1 Genoptagelse

Som følge af ophævelsen af §§ 29 og 35 i serviceloven, skal skattecentrene genoptage afgørelser om modregning, der er gennemført i følgende sager:

 

  • Sager, hvor der er sket modregning af restancer vedrørende betaling for dag- og klubtilbud, og hvor modregningen er gennemført efter den 1. august 2007.

Genoptagelsen sker med henblik på, at den gennemførte modregning ophæves for så vidt angår modregning af restancer vedrørende betaling for dag- og klubtilbud.

Er der sket modregning af restancer for dag- og klubtilbud, skal skattecentret foretage udbetaling af beløbet til borgeren.

2.2 Udsøgning af sager

Skattecentrene og inddrivelsescentret skal af sig selv fremfinde og udsøge de sager, hvor der efter 1. august 2007 er sket modregning af restancer vedrørende betaling af dag- og klubtilbud.

 Skattecentrene skal selv tilrettelægge en procedure, hvorefter de sager, hvor restancer vedrørende betaling for dag- og klubtilbud er modregnet i børnefamilieydelsen fremfindes.

3 Landsskatterettens afgørelse i SKM 2006.406. LSR

I SKM.2006.406.LSR traf Landsskatteretten afgørelse om, at det ikke fremgår af børnefamilieydelseslovens § 11, stk. 2 eller dens forarbejder, at modregning i børnefamilieydelsen er betinget af en forudgående vurdering af husstandens økonomiske forhold. Derfor kunne der foretages modregning i børnefamilieydelsen uden forudgående vurdering af husstandens økonomiske forhold.

På baggrund af Landsskatterettens afgørelse i SKM.2006.406.LSR kan det lægges til grund, at modregning af restancer vedrørende betaling af skolefritidsordning kan ske uden en forudgående konkret vurdering af skyldners økonomi. Det kan endvidere lægges til grund, at SKAT ikke i forbindelse med remonstration af afgørelse om modregning, eller i forbindelse med anden behandling af skyldners indsigelse mod modregningen, skal foretage en konkret vurdering af skyldners økonomi, herunder en konkret beregning af betalingsevnen i henhold til reglerne i kapitel 6 i inddrivelsesbekendtgørelsen.

Modregning i børnefamilieydelsen er således ikke betinget af hverken en forudgående eller efterfølgende vurdering af skyldner eller skyldners husstands økonomiske forhold.