Dato for udgivelse
21 aug 2008 13:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 aug 2008 15:22
SKM-nummer
SKM2008.686.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 118/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst
Emneord
Diskrimination, børnetilskud
Resumé

Appellanten, der var fra Norge, havde modtaget børnetilskud ("barnetillegg"), som var blevet beskattet her i landet. Det var ubestridt, at hun ikke opfyldte grundbetingelserne for at få udbetalt skattefrit børnetilskud efter de danske regler i børnetilskudslovens § 25, jf. ligningslovens § 7, litra p, og at ingen danskere i en tilsvarende situation med hensyn til samliv og modtagelse af børnebidrag ville være berettiget til sådanne tilskud.

Højesteret tiltrådte herefter, at det ikke udgjorde en diskrimination i strid med EØS-aftalens regler, at appellanten var blevet beskattet af det fra Norge modtagne børnetilskud.

Reference(r)

Ligningsloven § 7, litra p (dagældende)
Statsskatteloven § 4
EØS-aftalen art. 4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-3 D.B.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-3  D.E.Norden art. 26

Parter

A
(advokat Jes Andersen, e.o.)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Per Walsøe, Lene Pagter Kristensen, Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen og Henrik Waaben.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 13. afdeling den 30. januar 2007.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin frifindelsespåstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Anbringender

A har for Højesteret yderligere gjort gældende, at børnetillæg i henhold til den norske folketrygdlov har samme formål og karakter som børnetilskud i henhold til den danske lov om børnetilskud mv. Børnetillægget er derfor skattefrit efter en formålsfortolkning af den dagældende bestemmelse om skattefritagelse i ligningslovens § 7, litra p.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, landsretten har anført, og da det, A yderligere har gjort gældende for Højesteret, ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal statskassen betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.