Dato for udgivelse
17 Jan 2008 15:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Dec 2007 15:52
SKM-nummer
SKM2008.35.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-000462
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomheder
Emneord
Ejendom
Resumé

Skatterådet bekræfter, at et tilskud på x mill kr. fra Fonden F til vedligeholdelse af  et gods have er skattefri.

Reference(r)

Ligningsloven § 7 E, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 A.G.4.1

Godsejer A har anmodet om skattefritagelse for beskatning af tilskud på 6 mill. kr. fra F til istandsættelse af Gods have.

Kulturarvstyrelsen har givet tilskud på 311.000 til fredet pavillion og  amt har givet 150.000 til renovering af haveanlægget.

Faktiske forhold vedrørende støttemodtager

Gods ejes af A, der har drevet godset siden.

Gods ligger umiddelbart sydøst for. Godset driver traditionelt landbrug inden for planteavl suppleret med både grøntsags- og juletræsproduktion. Herudover drives diverse skovarealer på ...ha. I alt driver  Gods ca. .... ha.

I umiddelbar tilknytning til Godsets hovedbygning ligger en såkaldt romantisk landskabshave. Haven blev oprindeligt anlagt af   ....i 1700 og stod færdig i 1858. Haven udgør en af de første af sin slags i Danmark og er et af de mest veldokumenterede anlæg i Danmark af sin art. Havens areal udgør ... ha, og af den oprindelig udformning eksisterer stadig havepavillonerne . Haven bindes sammen af et større kanal- og grøftesystem på ... km, som samler øer, plæner og park.

De to havepavilloner er fredede. Herudover er Godsets hovedbygning, dele af haveanlægget samt Godsets sidefløje i  Kommunes byggeatlas klassificeret som bevaringsværdige.

Haven er åben for publikum med specielt fokus på selskaber, grupper og foreninger, Dette medfører p.t. rundvisninger for op til 40 personer ad gangen ca. hver anden måned.

I 1997 påbegyndte støttemodtager et omfattende renoveringsprojekt af haveanlægget, idet der i dette år blev udfærdiget en helhedsplan for renoveringens gennemførelse. Renoveringsprojektet er nu godt undervejs - drevet frem ikke mindst af den forøgede offentlige interesse.

Projektet er beskrevet og medtaget i følgende planer og anbefalinger:

 • Skov og naturstyrelsen 1995 
 • Amt   19. oktober 1995.
 • .. kommune
 • Lokalplan for projektet, Kommune, nr. ..

Projektet har bl.a. modtaget støtte/bindende tilsagn fra følgende:

 • Amt 150.000 kr. til renovering af haveanlæg 2004.
 • Kulturarvsstyrelsen 311.000 kr. til fredet pavillon 2005.
Faktiske forhold vedrørende giver

F har til formål at støtte almennyttige og almenvelgørende formål bredt fordelt i Danmark, primært inden for det byggede miljø. Herudover driver F investeringsvirksomhed.

F havde ved udgangen af 2006 en samlet portefølje på ... uddelingsprojekter, hvoraf de ... er såkaldte flagskibe og de ... almindelige projekter. Den totale projektøkonomi i samtlige projekter er på mere end ...mia. kr., hvoraf F finansierer ca. ... mia. kr.

Det skal bemærkes, at F ikke har skattemæssig fradragsret for de afholdte bevillinger til haveprojekterne. F er i skattemæssig henseende omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 b. 

Yderligere oplysninger vedrørende haveprojektet

F har stillet følgende betingelser for at yde støtte til Gods:

 • For at sikre kvaliteten af det udførte arbejde, har F stillet krav om, at en navngiven landskabsarkitekt tilknyttes projektet.
 • Ejeren bærer den økonomiske risiko ved projektet, herunder at arbejderne holder sig indenfor bevillingen på  mio. kr.
 • I det omfang ejeren ønsker gennemført projekter, som økonomisk samlet set ligger ud over F donation, skal ejeren i givet fald selv finansiere dette.
 • Tilskuddet fra F vil konkret blive udbetalt som et rammebeløb, når aftale med F om renoveringsprojektet er underskrevet og der er kontraheret med relevante entreprenører. Ved projektets afslutning skal der aflægges et revisoroptegnet regnskab.
 • Ejeren er selv bygherre på projektet og bærer dermed også selv ansvaret for arbejdets udførelse.
 • Efter endt renovering, er ejeren i en 15 års periode forpligtet til at vedligeholde haven efter en mellem parterne aftalt vedligeholdelsesplan.
 • Den renoverede have skal - typisk i sommerhalvåret, når haven er interessant at besøge - i 15 års perioden være åben for offentligheden.
 • Ejer må ikke overdrage hovedbygningen og haveanlægget til tredjemand.
 • Der tinglyses en tilbagebetalingsklausul, hvorefter gavebeløbet skal tilbagebetales, såfremt haven ikke holdes åben for offentligheden, ikke vedligeholdes i overensstemmelse med den aftalte vedligeholdelsesplan eller haven sælges til tredjemand indenfor 15 års perioden. Tilbagebetalingsforpligtelsen nedtrappes lineært over 15 år og bortfalder herefter.
Oplysning om dispositionen

Et af F flagskibe er at sikre den langsigtede overlevelse af Danmarks historiske herregårdshaver. F har i 2005 bevilget .. mio. kr. med det formål, at udvikle ... demonstrationsprojekter, der kan anvise metoder for sikring af herregårdshaver i fremtiden både i kulturhistorisk, arkitektonisk og teknisk forstand. Haverne, der blev fundet i 2006, blev udvalgt med udgangspunkt i krav om, at de skulle være truede, geografisk spredt over hele landet, samt repræsentere forskelle tidsperioder, elementtyper og problematikker.

Heriblandt er Gods. 

Som følge af støttebeløbets størrelse, og de dermed afledte skattemæssige aspekter, har  Gods fundet det påkrævet, at der forinden en endelig igangsætning af projektet, og dermed en udbetaling af støttemidler, opnås sikkerhed for, at støttebeløbet kan omfattes af bestemmelsen i ligningslovens § 7 E. Der er til samme projekt opnået offentligt tilskud i 2004 fra  Amt til renovering af haveanlægget samt i 2005 fra Kulturarvsstyrelsen til fredet pavillon.  

Skatteyders repræsentants  argumentation for skattefritagelse

Ligningslovens § 7 E har følgende ordlyd:

"Tilskud ydet i henhold til § 16, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger medregnes ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål. Den del af udgifterne til bygningsarbejder, som dækkes af tilskudsbeløbet, kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og medregnes ikke til anskaffelsessummen ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste eller tab ved afståelse af ejendommen.

Stk. 2. Hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af bestemmelsen i stk. 1, kan Skatterådet tillade, at andre tilskud, der ydes til det samme bygningsarbejde, skattemæssigt behandles efter reglerne i stk. 1."

På  Gods er hovedbygningen klassificeret som bevaringsværdig, ligesom to oprindelige havepavilloner er fredede. Det kan endvidere oplyses, at hele ejendommen har status som bevaringsværdig i henhold til kommunal lokalplan nr. .

Motiverne bag bestemmelsen i ligningslovens § 7 E er at skabe rammer for, at der på fredede og bevaringsværdige bygninger og deres tilliggender, med støttemidler kan gennemføres nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Dette stemmer efter vores opfattelse overens med de motiver, der ligger bag nærværende projekt.

I forbindelse med projektets gennemførelse sikres offentlig adgang til det renoverede haveanlæg, ligesom projektet skal tjene som demonstrationsmodel, der kan anvise metoder for sikring af herregårdshaver i fremtiden både i kulturhistorisk, arkitektonisk og teknisk forstand.

Som nævnt er støttebeløbet betinget af, at ejer forpligter sig til at opfylde en udarbejdet plejeplan, og således målrettet arbejder for, at der gennemføres en tilstrækkelig og korrekt fremtidig vedligeholdelse af tilliggenderne til de bevaringsværdige bygninger og til de fredede havepavilloner.

Det af F ydede tilskud har således en fornøden og direkte tilknytning til vedligeholdelsen af de bevaringsværdige bygninger samt til de fredede pavilloner i haven.

Ikke offentliggjort afgørelse fra Ligningsrådet . Der blev givet tilladelse til, at et støttebeløb fra F på 20 mio. kr. til gennemførelse af et haveprojekt på et stort gods med henvisning til ligningslovens § 7 E ikke var skattepligtigt, idet Kulturarvsstyrelsen med et støttebeløb på 160 tkr. støttede et konserverings- og restaureringsarbejde på de på ejendommen fredede sandstensskulpturer, der indgik i godsets haveanlæg,

Ikke offentliggjort afgørelse fra Ligningsrådet. Der blev givet tilladelse til, at private støttebeløb på tilsammen 250 tkr. til stråtækning af udlængerne på en bevaringsværdig bindingsværksejendom med henvisning til ligningslovens § 7 E ikke var skattepligtigt, idet den lokale kommunes bygningsforbedringsudvalg havde givet tilsagn om støtte til projektet i form af et rente- og afdragsfrit lån på 50 tkr. 

Jf. SKM2001.340.LR fandt Ligningsrådet, at et tilskud til istandsættelse af en stue i en fredet bygning var skattefrit, idet betingelsen om, at der i forvejen var ydet offentlig støtte til samme bygningsarbejde, var opfyldt, selvom Skov- og Naturstyrelsen kun havde givet støtte til den udvendige istandsættelse.

Det skal bemærkes, at projektet med at skabe en helhedsplan for haveanlægget har en direkte og naturlig tilknytning til de på ejendommen fredede og bevaringsværdige bygninger. Det er således vores opfattelse, at de bevaringsværdige og fredede bygninger og den omliggende have bør betragtes som et samlet hele, idet bygninger respektive haven betinger og støtter op om de fælles kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter.

Det er vigtigt at bemærke, at projektet i vid udstrækning sikrer offentligheden adgang til det renoverede haveanlæg, hvor formidling om havens historie og indholdet af projektet er af helt central betydning.

Det pågældende projekt for Gods er næsten identisk med situationen i den ovenfor refererede afgørelse vedrørende støtte på 20 mio. kr. fra F til gennemførelse af et haveprojekt på et stort gods. Gods har på tilsvarende vis fredede elementer i haven, der omfattes af støtten fra F. Der er endvidere bevilget offentlig støtte til de fredede havepavilloner.

De fredede og bevaringsværdige bygninger m.v. og deres tilliggender bør derfor ses under ét i relation til behovet for at modtage offentlige og private støttemidler til den fortsatte vedligeholdelse.

Det er derfor vores vurdering, at motiverne bag bestemmelsen i ligningslovens § 7 E hjemler skattefritagelse for støtten fra F til det pågældende haveprojekt, idet der til samme projekt er modtaget støtte / bindende tilsagn om støtte fra  Amt i 2004 på 150.000 kr. til renovering af haveanlæg samt fra Kulturarvsstyrelsen i 2005 på 311.000 kr. til fredet pavillon.

SKATs indstilling og begrundelse

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1 medregnes tilskud ydet i.h.t. § 16, stk.1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

I følge ligningslovens § 7 E, stk. 2 kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

Skatterådet har i sagen vedrørende et andet gods tiltrådt, at et større tilskud til haven var skattefrit, da Kulturarvstyrelsen havde givet tilskud til fredede monumenter og skulpturer haven.

Skatterådet har i sagen vedrørende ... tiltrådt, at formidlingsaktiviteter i relation til det omgivende kulturlandskab anbragt i kælderen havde så nær tilknytning til bygningsarbejde i kælderen, at tilskud hertil kunne fritages

Ligningsrådet har i en sag vedrørende Slot tiltrådt, at et større tilskud til haveanlægget var skattefrit, da Kulturarvstyrelsen havde givet tilskud til sandstensskulpturerne i parken.

Det indstilles derfor, at Skatterådet imødekommer ansøgningen vedr. skattefrihed for tilskuddet fra F, da det som ovenfor anført er i overensstemmelse med Rådets tidligere praksis.

Skatterådet tiltrådte indstillingen.