Dato for udgivelse
17 nov 2008 11:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 nov 2008 13:13
SKM-nummer
SKM2008.919.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 76/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Næring, annullation, egne, aktier, kapitalnedskrivning
Resumé

Højesteret har statueret, at bankens nedsættelse af aktiekapitalen ved annullering af egne aktier indebærer ikke et tab for banken, der kan begrunde fradrag efter aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 4. Der er alene tale om et beregningsteknisk tab.

Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 3, stk. 4 (dagældende)
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 S.G.8.1.1

Parter

H1 A/S
(advokat Jan Børjesson)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Hans Chr. Vinten)

Afsagt af højesteretsdommerne

Torben Melchior, Per Sørensen, Peter Blok, Børge Dahl, Marianne Højgaard Pedersen, Poul Dahl Jensen og Michael Rekling

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 3. afdeling den 20. december 2006.

Påstande

Appellanten, H1 A/S, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse, subsidiært hjemvisning til fornyet behandling hos ligningsmyndighederne.

Højesterets begrundelse og resultat

H1 A/S gennemførte i indkomstårene 1999, 2000 og 2001 nedsættelser af aktiekapitalen ved, at generalforsamlingen besluttede at annullere aktier med en samlet kursværdi på i alt ca. 368 mio. kr. fra bankens beholdning af egne aktier.

Efter den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 3, stk. 1, kan tab ved afståelse af aktier, som er erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvej, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst.

H1 har gjort gældende, at de annullerede aktier ved opgørelsen efter lagerprincippet af indkomstårets fortjeneste eller tab, jf. lovens § 3, stk. 4, skal medregnes i værdien af bankens beholdning af næringsaktier ved indkomstårets begyndelse (primosaldoen), men - da aktierne er udgået af aktiebeholdningen - ikke ved opgørelsen af værdien af beholdningen ved indkomstårets slutning (ultimosaldoen). Følges dette synspunkt, vil banken opnå et tabsfradrag svarende til, at aktierne i indkomståret var afstået til kurs 0.

Bankens nedsættelse af aktiekapitalen ved annullering af egne aktier indebærer imidlertid ikke noget tab for banken, som kan begrunde fradrag efter aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 4. Det påståede tab er alene et beregningsteknisk tab, der som anført fremkommer ved, at H1 foretager årsopgørelsen uden at lade de annullerede aktier udgå af primosaldoen og uden at lade dem indgå i ultimosaldoen med markedsværdien ved annulleringen. l denne særlige situation må der ved anvendelsen af § 3, stk. 4, foretages en regulering, der som anført af Skatteministeriet kan ske på den måde, at de annullerede aktier anses for afstået til den kurs, aktierne havde på tidspunktet for generalforsamlingens beslutning om kapitalnedsættelsen.

Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 A/S betale 2.000.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.