Dato for udgivelse
12 Aug 2008 13:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Aug 2008 11:41
SKM-nummer
SKM2008.661.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 1-576/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.
Emneord
Forening, interessentskab, hæftelse
Resumé

Skattemyndighederne havde anset en forening for et interessentskab med den virkning, at deltagerne i foreningen hæftede som interessenter for foreningens momstilsvar. Byretten gav foreningen medhold i, at foreningen ikke skatteretligt var et interessentskab og lagde i den forbindelse vægt på, at foreningens formål var ideelt, og at der i den forbindelse var sket udlodning af betydelige midler i overensstemmelse med formålet, at der i vedtægterne ikke var regler om tvungen personlig hæftelse eller om deltagernes ret til andel i en eventuel formue ved udtræden, og at en persons udtræden ikke sås at være tillagt betydning for sagsøgerens videre beståen, ligesom der heller ikke var krav i vedtægterne om enstemmighed ved beslutninger. På den baggrund tog retten sagsøgerens principale påstand om, at den afgiftspligtige person bag foreningen i kontrolperioden 2001 til 2003 var en forening og ikke et interessentskab til følge.

Reference(r)
Opkrævningsloven § 10

Parter

H1
(Advokat Poul Bostrup)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Christian Andersen)

Afsagt af byretsdommer

Bybjerg Nielsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører spørgsmålet om hæftelsen for den juridiske enhed, H1s afgiftstilsvar for årene 2001-03, idet der er uenighed om, hvorvidt der i relation til moms og skat foreligger en forening eller et interessentskab.

Sagsøgerens påstand er

principalt

at

sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at den afgiftspligtige person bag H1 i kontrolperioden 2001-2003 er en forening og ikke et interessentskab,

 

subsidiært

 

at

sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at den afgiftspligtige person bag H1 i perioden 1. januar - 7. november 2001 og 8. februar 2002 - 31. december 2003 er en forening og ikke et interessentskab, og

 

mere subsidiært

 

at

sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at den afgiftspligtige person i en af Retten fastsat periode inden for kontrolperioden 2001 - 2003 er en forening og ikke et interessentskab.

 

Oplysningerne i sagen

Ved kendelse afsagt den 19. februar 2007 stadfæstede Landsskatteretten told- og skatteregionens afgørelse af 13. maj 2004, hvori regionen anså H1 for et interessentskab med deraf følgende personlig hæftelse for skatter og afgifter. I Landsskatterettens kendelse hedder det bl.a.:

"...

Sagens oplysninger

Foreningen har siden 1999 arrangeret H1, der er en 3-4 dages musikfestival, der afholdes en gang om året. Foreningen blev i 1999 stiftet af BB, CC, AA og DD, der alle ligeledes udgjorde foreningens bestyrelse frem til den 9. maj 2003. DD har tidligere været formand for foreningen. Den nuværende, formand er AA.

BB, CC, AA og DD var endvidere anpartshavere i H2 Consult ApS, der blev stiftet den 1. oktober 1996. H2 Consult ApS har i årene 1999-2002 udført konsulentarbejde for foreningen bestående af indkøb af musik mv. til H1. H2 Consult ApS er erklæret konkurs.

Af foreningens vedtægter af 1. februar 1999 fremgik blandt andet følgende

"Foreningens navn, hjemsted og formål

...

2

Foreningens formål er ved hjælp af kulturelle aktiviteter, at optjene midler som kan forbedre vilkårene for ungdomsarbejde, ungdoms- og amatøridræt samt andre aktiviteter der falder ind under ToldSkats betingelser for momsfritagelse. Kun foreninger og klubber i amtet kan komme i betragtning ved udlodning af et eventuelt overskud.

Foreningens medlemmer

3

...

Indmeldelse sker til bestyrelsen, som i hvert enkelt tilfælde afgør om den pågældende kan blive medlem.

Foreningens forretningsgang varetages af bestyrelsen.

Kontingent, opkrævningsform og størrelse besluttes og varetages af bestyrelsen.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen.

Foreningens ledelse

4

...

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Bestyrelsen kan kræve repræsentation i disse udvalg, og er til hver en tid berettiget til at gribe ind i disses arbejde.

Foreningen tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

...

Generalforsamling

5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

...

9

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflertal af de tilstedeværende stemmer. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller Foreningens opløsning kræves dog, at 2/3 af medlemmerne stemmer derfor.

Såfremt et forslag om ændring af vedtægterne eller om Foreningens opløsning vedtages med mindre end 2/3 af de stemmeberettigede og mindre end 1/3 af de samlede stemmeberettigede stemmer imod, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 4 uger efter ovennævnte generalforsamling.

Beslutning om ændring af vedtægterne eller Foreningens opløsning kan herefter vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

Regnskab og revision

...

13

Årets overskud anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til udlodning blandt de foreninger som generalforsamlingen beslutter at støtte. Alle pengene skal øremærkes til formål som beskrevet i pkt. 2. Generalforsamlingen kan anmode de enkelte foreninger om en specifikation over hvad pengene er brugt til.

..."

Ovenstående uddrag af foreningens vedtægter, punkt 4, blev ændret til følgende på foreningens ordinære generalforsamling den 8. november 2001:

"...

4

...

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Bestyrelsen kan kræve repræsentation i disse udvalg, og er til hver en tid berettiget til at gribe ind i disses arbejde.

Foreningen kan påtage sig gæld og forpligtelser, såfremt den samlede bestyrelse personligt hæfter for ethvert mellemværende."

Ovenstående uddrag af foreningens vedtægter af 1. februar 1999, punkt 3 og 4, blev ændret til følgende på foreningens ordinære generalforsamling den 9. maj 2003:

"...

3

Indmeldelse sker til bestyrelsen. Som medlem kan optages alle som yder en arbejdsindsats i forbindelse med afholdelse af H1.

Foreningens forretningsgang varetages af bestyrelsen.

Kontingent, opkrævningsform og størrelse besluttes og varetages af bestyrelsen.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen.

Foreningens ledelse

4

...

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Bestyrelsen kan kræve repræsentation i disse udvalg, og er til hver en tid berettiget til at gribe ind i disses arbejde.

Foreningen hæfter overfor kreditorer kun med sin formue. Dog kan Foreningen påtage sig gæld og forpligtelser overfor pengeinstitutter, såfremt den samlede bestyrelse personligt hæfter for ethvert mellemværende."

Foreningen udarbejdede i november 2001 en arbejdsfordeling, hvoraf fremgik, at arbejdsopgaverne i forbindelse med udførelsen af H1 blev ligeligt fordelt mellem foreningens fire deltagere.

På foreningens ordinære generalforsamling den 9. maj 2003 blev MM og NN valgt ind i bestyrelsen. Det fremgik af referatet fra den ordinære generalforsamling, at foreningen havde et overskud i 2001 og 2002 på henholdsvis 281.870 kr. og 316.713 kr., og at der i 2001 og 2002 var udloddet henholdsvis 285.850 kr. og 391.100 kr. Foreningens formand AA har oplyst, at ingen af medlemmerne i foreningen har modtaget udlodning.

Foreningens formand har endvidere oplyst, at foreningen var nødsaget til at anvende midler fra en kassekredit, indtil entreindtægterne fra H1 kom ind, da en del af de solister/bands, som foreningen indgik kontrakt med, modtog en del af deres honorar på forhånd.

På foreningens ordinære generalforsamling den 23. maj 2004 blev der foretaget udskiftning i bestyrelsen. Bestyrelsen bestod herefter af AA, BB, CC, MM og KK.

Det fremgik af foreningens medlemsliste pr. 23. maj 2004, at foreningen havde 23 medlemmer inklusiv bestyrelsen.

Foreningens formand har oplyst, at foreningen er uden aktivitet. Der er stiftet en ny forening, hvis medlemmer er de samme, som de der var medlemmer af Foreningen H1. Foreningens medlemmer udgør på nuværende tidspunkt 25-30. Bestyrelsesmedlemmerne i den nye forening får udbetalt et vederlag for deres arbejdsindsats.

Landsskatteretten har ved kendelse af 22. marts 2006, SKM2006.336.LSR, bl.a. anført følgende vedrørende foreningen:

"...

Foreningen opfylder ikke betingelserne for momsfritagelse af salg af varer og ydelser i forbindelse med afholdelsen af H1 festival 2001. Foreningen har ikke dokumenteret, at overskuddet fra arrangementet fuldt ud er anvendt til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Der herved bl.a. henset til, at skattemyndigheden har tilsidesat foreningens regnskabsgrundlag, idet regnskabsgrundlaget var behæftet med så væsentlige fejl og mangler, at det ikke kunne danne grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, at der ikke er udarbejdet selvstændige regnskaber for hvert enkelt arrangement, samt at foreningen har ydet en gave til leverandøren af elektricitet ved at afholde udgiften til etablering af ny transformerstation på leverandørens ejendom. Foreningen opfylder heller ikke betingelsen om, at levering af varer og ydelser skal ske for arrangørens regning og risiko. Der er herved henset til, at foreningen efter en samlet vurdering ikke kan anses for at have betalt fuldt vederlag til H2 Consult ApS.

Foreningen opfylder ikke betingelserne for momsfritagelse af salg af varer og ydelser i forbindelse med afholdelsen af H1 arrangement 2002. Foreningen har ikke dokumenteret, at levering af varer og ydelser er sket for arrangørens regning og risiko. Der er herved henset til, at foreningen efter en samlet vurdering ikke kan anses for at have betalt fuldt vederlag til H2 Consult ApS.

Foreningen opfylder ikke betingelserne for momsfritagelse af salg af varer og ydelser i forbindelse med afholdelsen af H1arrangement 2003. Foreningen har ikke dokumenteret, at overskuddet fra arrangementet fuldt ud er anvendt til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Der herved bl.a. henset til, at der ikke er udarbejdet selvstændige regnskaber for hvert enkelt arrangement.

Foreningens bank har den 25. januar 2007 afgivet en erklæring, hvoraf følgende blandt andet fremgår:

"F1 Bank skal i denne anledning meddele, at F1 Bank er H1s bankforbindelse og har været dette siden stiftelsen 1. februar 1999. Banken skal i denne anledning udtale, at man i hele den nævnte periode har anset - og fortsat anser - H1 for at være en forening. Alle aftaler truffet med H1 er således indgået under denne forudsætning. F1 Bank deler derfor ikke ToldSkats opfattelse af, at H1 kan anses for at have været et interessentskab, og Banken har på intet tidspunkt set dokumenter eller lignende, der kunne tyde herpå.

Det er endvidere F1 Banks opfattelse, at alle andre samhandelspartnere også har anset H1 for at være en forening.

Det forhold, at F1 Bank i en periode havde krævet midlertidig sikkerhed i form af kaution fra bestyrelsesmedlemmerne i H1 for at yde en kredit i forbindelse med forudbetaling til udenlandske kunstnere skyldes netop, at man anså H1 for at være en forening, således at et krav kun kunne rettes mod foreningen."

Regionens afgørelse

Regionen har ved afgørelse af 13. maj 2004 anset den afgiftspligtige person bag Foreningen H1 for at være et interessentskab, jf. opkrævningslovens § 10. Interessentskabet er derfor blevet pålagt at angive og afregne afgiftstilsvaret for 2003 og for 1. kvartal 2004, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 1.

Foreningen kan ikke karakteriseres som en forening, jf. ligningsvejledningen, afsnit S.A.1.10.1. Der er herved henset til, at deltagerne kan hæfte udover deres indskud (kontingent), at foreningen har haft de samme 4 medlemmer i perioden fra 1. februar 1999 - 9. maj 2003, at foreningen enerådig styres af bestyrelsens formand DD, at medlemsadgangen må betegnes som usædvanlig lukket, og at foreningens formål har været at skabe et større overskud ved arrangementerne, således at H2 Consult ApS modtog et tilsvarende større konsulenthonorar.

Foreningen anses derimod som et interessentskab med 4 deltagere.

I en udtalelse til Told- og Skattestyrelsen har regionen supplerende anført, at afgørelsen er truffet på baggrund af en regnskabsmæssig gennemgang af foreningens regnskaber og bogføring, herunder kontoudtog fra banken for perioden 2000-2002.

Der er ligeledes foretaget en gennemgang af tilsvarende materiale for den tidligere formand DD, hvoraf det er konstateret, at en meget væsentlig del af bevægelserne på DDs bankkonti er transaktioner, der angiveligt vedrører foreningen.

Efter at regionen har truffet afgørelse, har regionen modtaget DDs personlige regnskab pr. 31. december 2003, hvoraf fremgår, at han har en gæld til foreningen på 521.341 kr. Beløbet er sandsynligvis indgået på DDs personlige bankkonti, og hans gæld til pengeinstitutter er i 2003 nedbragt med 710.000 kr. Mellemregningsbeløbet på 521.000 kr. svarer stort set til overskuddet for H1 festival 2003.

Foreningens påstand og argumenter

Foreningens repræsentanter har fremsat principal påstand om, at den afgiftspligtige person bag Foreningen H1 er en forening. Subsidiært er der nedlagt påstand om, at en afgørelse om, at den afgiftspligtige person bag Foreningen H1 er et interessentskab, først har virkning fra tidspunktet for regionens afgørelse.

Spørgsmålet om, hvorvidt der skatte- og momsmæssigt foreligger en forening eller et interessentskab, skal afgøres efter dansk rets almindelige forenings- og selskabsret.

Foreningens vedtægter har i det hele foreningspræg og afviger ikke fra andre støtteforeningernes vedtægter. Vedtægterne har endvidere ingen bestemmelser, der normalt anvendes i en interessentskabskontrakt. Der må således lægges vægt på:

 -

at formålet i punkt 1, er sædvanligt for en forening, men ikke for et interessentskab.

 
 -

at udtræden af foreningen ikke medfører, at sammenslutningen ophører og en ny sammenslutning opstår, jf. punkt 2, hvilket er tilfældet for interessentskaber.

 
 -

at sammenslutningen ledes af foreningsorganer i form af bestyrelse og generalforsamling, jf. punkt 4, og punkt 5, i modsætning til interessentskaber, der ikke har sådanne organer.

 
 -

at der træffes beslutninger med almindelig stemmeflerhed, jf. punkt 8, og punkt 9, i modsætning til interessentskaber, hvor der som udgangspunkt kræves enstemmighed.

 
 -

at årets overskud anvendes til de foreninger, som foreningen vælger at støtte, jf. punkt 12, i modsætning til interessentskaber, hvor årets overskud tilkommer de enkelte interessenter i forhold til deres ejerandel.

 
 -

at foreningens medlemmer ikke har noget ejerkrav, da medlemmerne ikke ejer nogen andel af formuen. Dette gælder under den almindelig løbende drift, ved det enkelte medlems udtræden og ved ophør af foreningen. Foreningens vedtægter indeholder derfor ingen bestemmelser om ejerkrav, om førelse af kapitalkonti, om opgørelse af en udtrædende medlems andel af formuen og omfordeling af formuen ved opløsning, som er helt afgørelse bestemmelser i en interessentskabskontrakt.

 
 -

at det ikke er usædvanligt at anføre bestemmelser om hæftelsesforhold for bestemte personer i en forenings vedtægter, da der ifølge den juridiske litteratur er aftalefrihed.

Det forhold, at den samlede bestyrelse påtager sig personlig hæftelse, er i overensstemmelse med sædvanligt bestyrelsesansvar. Det fremgår endvidere af foreningens vedtægter af 8. november 2001, at bestyrelsen ikke hæftede generelt. Baggrunden for hæftelsesbestemmelsen var, at foreningens bank havde krævet midlertidig sikkerhed i form af kaution fra bestyrelsesmedlemmerne for at yde en kredit i forbindelse med forudbetaling til udenlandske kunstnere. Da en forening kun hæfter med sin formue, var det nødvendigt for banken at få yderligere sikkerhed, hvorfor man krævede hæftelse fra medlemmerne af bestyrelsen. Kautionen var kun aktuel, indtil der kom midler på kontoen, hvilket var maksimalt 3 måneder. Hæftelsesforholdet blev præciseret i foreningens vedtægter af 9. maj 2005.

Endvidere fremgår det af den erklæring, som foreningens bank har afgivet, at banken altid har opfattet foreningen som en forening.

 -

at det ikke lovmæssigt eller ifølge praksis er et krav, at en forening har mange medlemmer, jf. Danmarks Idrætsforbunds love, folkeoplysningsloven og blandet andet TfS 1999.419 og TfS 2000.690.

 
 -

at der er udarbejdet en arbejdsfordeling mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

 
 -

at der ikke foreligger lovmæssige krav til, at der skal foreligge skriftlige forhandlingsprotokoller m.m.

 
 -

at det er normalt i mange foreninger, at bestyrelsen træffer beslutning om optagelsen af nye medlemmer, hvorfor foreningen i nærværende situation må betragtes som en åben forening. Indmeldelse i foreningen krævede dog ikke bestyrelsens godkendelse efter 9. november 2003, hvor medlemsadgangen var fri, hvis det optagne medlem tog del i arbejdet omkring H1.

 
 -

at det ikke er et krav, at en forening er almenvelgørende eller almennyttig. Det forhold, at 6 modtagerklubber mv. ud af i alt 21 har stillet deres medlemmer til rådighed for foreningens arbejde, fratager i øvrigt ikke foreningens karakter som almennyttig.

 
 -

at foreningen ikke skal vurderes på grundlag af en historisk gennemgang af andre konstellationer, men i forhold til sin formålsparagraf og sit faktiske arbejde.

Det forhold at visse indbetalinger til foreningen er sket på den tidligere formands konto, er ganske naturligt, da den tidligere formand i det væsentlige stod for udbetalinger på foreningens vegne.

Endvidere opfylder foreningen de forhold, som regionen i sin afgørelse har anført som karakteristika for en forening. Foreningen er således et selvstændigt skattesubjekt omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

Der er henvist til § 2, stk. 1, i lov om erhvervsdrivende virksomheder, ligningsvejledningen 2006, afsnit S.A.10.1, TfS 1984.434, TfS 2000.690, SKM2001.417.VLR og Advokatfirmaet Tommy V. Christiansens kommentar til TfS 2001.371V

Til støtte for den subsidiære påstand har foreningens repræsentanter anført, at de første vedtægter, der blev udarbejdet den 1. februar 1999, blev indsendt til ToldSkat uden efterfølgende bemærkninger. Foreningen har endvidere årligt rettet henvendelse til ToldSkat med henblik på at opnå momsfritagelse. Henvendelserne har været bilagt vedtægterne.

ToldSkat foretog en undersøgelse af foreningen i 2001, men det var først i 2003, at ToldSkat oplyste, at foreningen ikke kunne anerkendes som en forening. Foreningen har således en berettiget forventning om, at den er godkendt som forening frem til tidspunktet for regionens afgørelse af 13. maj 2004. Karakteren af foreningen kan ikke ændres med tilbagevirkende kraft.

SKATS udtalelse

SKAT har indstillet den påklagede afgørelse stadfæstet.

På retsmødet anførte SKAT, at foreningen blev stiftet med henblik på at opnå momsfritagelse for arrangementet H1. Dette fremgår af foreningens formål. Endvidere har foreningens formand AA oplyst til SKAT, at foreningens økonomi var baseret på momsfritagelse.

Landsskatteretten fastslog ved kendelse af 22. marts 2006, at foreningen ikke opfyldte betingelserne for momsfritagelse. Grundlaget for momsfritagelse har således aldrig været til stede, hvorfor grundlaget for foreningen, der er baseret på momsfritagelse, ligeledes aldrig har eksisteret.

BB, CC, AA og DD har således sammen drevet økonomisk virksomhed i en konstruktion, der er så atypisk for en forening, at den i stedet har karakter af et interessentskab. Der er herved lagt vægt på, at medlemmerne hæfter personlig solidarisk, at der til og med 2001 ikke blev afholdt egentlig generalforsamling i foreningen, at foreningens økonomi ikke er adskilt fra den tidligere formand DDs private økonomi, at bestyrelsen selv har bestemt størrelsen af overskuddet i foreningen, da honoraret til bestyrelsens selskab H2 Consult ApS blev fastsat herefter, og at foreningens regnskabsførelse er så mangelfuld, at anvendelsen af overskuddet ikke er dokumenteret.

Det forhold, at ToldSkat tidligere har meddelt momsfritagelse til foreningen, medfører ikke, at foreningen kan anses for at have opnået en retsbeskyttet forventning om, at være godkendt som forening, da ToldSkat ved momsfritagelsen ikke tog stilling til realiteten af de af foreningen indsendte vedtægter. For at man kan opnå en retsbeskyttet forventning kræves som minimum, at ToldSkat positivt har taget stilling til forholdet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af opkrævningslovens § 3, stk. 1, og § 10, fremgår følgende:

"...

§ 5, stk. 1. Hvis det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse, således at virksomheden har betalt for lidt i skatter eller afgifter m. v. eller har fået udbetalt for meget i godtgørelse, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

§ 10. For betaling efter denne lov hæfter selskabet, fonden, foreningen m.v. eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. "

Skattedepartementet har i en udtalelse offentliggjort som TfS 1984.434 anført følgende forhold, der kan fremhæves som karakteristiske for en selvstændig skattepligtig forening:

 -

Den enkelte deltager hæfter kun med sit indskud.

 -

Der er mange deltagere.

 -

Deltagerkredsen kan skifte, således at nogle deltagere afløser andre.

 -

Sammenslutningen styres af foreningsorganer, dvs. generalforsamling eller repræsentantskab og en valgt bestyrelse.

 -

Optagelsen af nye deltagere (medlemmer) sker efter objektive kriterier, eventuelt er medlemsadgangen fri.

 -

En deltagers udtræden er uden retslig betydning for sammenslutningens beståen og giver ikke den udtrædende krav på nogen del af dennes formue.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden, udtaler

Foreningen havde kun fire medlemmer i perioden fra opstarten i 1999 til afholdelsen af ordinær generalforsamling den 9. maj 2003. I perioden var medlemsadgangen ikke fri, da bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde afgjorde, om den pågældende kunne blive medlem, jf. punkt 3 i foreningens vedtægter af 1. februar 1999 og 8. november 2001.

Fra 9. maj 2003 kunne alle, der ydede en arbejdsindsats i forbindelse med afholdelsen af H1, optages i foreningen, jf. punkt 3 i vedtægterne af 9. maj 2003. Der blev optaget to medlemmer i foreningen den 9. maj 2003. Begge medlemmer indtrådte i bestyrelsen ved optagelsen.

Den samlede bestyrelse, der frem til 23. maj 2004 bestod af samtlige medlemmer i foreningen, hæftede personligt for foreningens gæld og forpligtelser, jf. punkt 4 i foreningens vedtægter af 8. november 2001 og 9. maj 2003. Medlemmerne hæftede således ikke kun med deres indskud (kontingent).

Foreningen har ikke dokumenteret, at overskuddet udelukkende er anvendt i overensstemmelse med foreningens formål, jf. SKM2006.336.LSR.

Foreningens vedtægter indeholder ikke regler for et medlems udtræden.

Foreningen H1 kan med henvisning til ovenstående forhold ikke anses, for at være en forening. Foreningen har derimod karakter af et interessentskab.

Foreningen H1 kan endvidere ikke anses for at have opnået en retsbeskyttet forventning om, at den afgiftspligtige person bag Foreningen H1 var en forening frem til den 13. maj 2004, da foreningens tidligere henvendelser til ToldSkat ikke vedrørte hæftelsesforholdet, og ToldSkat kan derfor ikke antages at have forholdt sig til, dette spørgsmål.

Det er således med rette, at regionen har anset den afgiftspligtige person bag Foreningen H1 for at være et interessentskab.

Disse retsmedlemmer stemmer derfor for at stadfæste regionens afgørelse.

To retsmedlemmer stemmer, under henvisning til det af foreningens repræsentanter anførte, for at anse den afgiftspligtige person bag Foreningen H1 for at være en forening.

Ved stemmelighed er retsformandens stemme afgørende og den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.

..."

Under retssagen er det oplyst, at ToldSkat efter derom indgivet ansøgning for årene 1999, 2000 og 2001 meddelte momsfritagelse for H1. Ved en afgørelse af den 13. maj 2004 tilbagekaldte ToldSkat momsfritagelsen for 2001 og nægtede momsfritagelse for 2002 og 2003 samt traf afgørelse om, at den afgiftspligtige person bag virksomheden foreningen H1 rettelig var et interessentskab.

Afgørelsen begrundedes således

"...

Begrundelsen for afkrævningen/afgørelsen er følgende

Betingelserne i momslovens § 13, stk. 1, pkt 18 er ikke overholdt, idet overskud fra arrangementerne ikke fuldt ud er anvendt til velgørende eller på anden måde almennyttigt formål, idet

  1. Arrangørerne af H1 i 2001, afholdt 1-4.6. 2001, har afholdt en udgift på 197.500 kr. til etablering af en transformerstation og kabelskab.

  2. Arrangørerne af H1 i juni måned 2001 har afholdt 2 arrangementer, idet de den 23.6.2001 har afholdt et koncertarrangement ved hallerne.

  3. Arrangørerne af H1 den 8.3.2002 har afholdt en koncert med Kim Larsen, og undladt at udlodde overskud og afslutte regnskab for afholdelse af H1 festival 2002.

  4. Regnskaberne og det opbevarede bilagsmateriale for Foreningen H1 ikke dokumenterer, at overskuddene for arrangementerne fuldt tid er anvendt til velgørende formål, idet der ikke foreligger kasseopgørelser, og omsætningen er beregnet indirekte,

og idet leveringen ved arrangementerne ikke udelukkende er sket for Foreningen H1s regning og risiko, ved at koncertarrangør H2 Consult ApS i 2001 og 2002 har undladt at kræve honorar for tilrettelæggelse og gennemførelse af festivalerne pga. dårligt resultat i de pågældende år.

..."

Det er videre bl.a. oplyst, at kommunen uden krav om vederlag stillede et areal til rådighed til afholdelse af H1s arrangementer.

Der er fremlagt regnskabs- og selskabsoplysninger vedrørende selskabet H2 Consult ApS, som sagsøgeren har entreret med. Bestyrelsen bestod af de samme 4 personer, som i den periode, som denne sag angår, udgjorde bestyrelsen og medlemmerne hos sagsøgeren, H1. Selskabet blev i 26. maj 2003 taget under tvangsopløsning og blev 26. juni 2003 erklæret konkurs. For årene 1999-2001 har selskabet faktureret hhv. 1.500.000 kr., 2.500.000 kr., og 2.250.000 kr. som honorar ifølge samarbejdaftaler. I 2004 blev der indgået aftale med et selskab, H3 Invest, der ejedes og blev drevet af samme personkreds som det fallerede selskab.

Videre er fremlagt bilag, hvori sagsøgeren har fastsat opgaver for medhjælperne ved H1-arrangementerne i 2001, 2002 og 2003. Heraf fremgår, at medhjælpen i det væsentlige har bestået af personer fra sports- og fritidsungdomsforeninger samt skoler.

For sagsøgeren videre er fremlagt en kontospecifikation for perioden 1/1 - 31/12 2002, hvoraf fremgår, at der har været en mellemregning med DD, hvilken mellemregning på et tidspunkt har været 255.894 kr., men dog er bragt i nul ved årsskiftet. Videre er fremlagt årsregnskaber og/eller årsrapporter for den omtvistede periode. For alle årene foreligger revsiorpåtegning med flg. indhold:

"Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. "

For samtlige år fremgår, at foreningen er uden formue. I 2001 og 2002 er egenkapitalen negativ. I en specifikation til årsregnskabet for hhv. 2001 og 2002 fremgår det, at der til en række nærmere angivne idræts- og fritidsforeninger er udloddet hhv. 285.850 kr. og 394.400 kr. I generalforsamling afholdt den 9. maj 2003 nævnes, at der for årene 2001 og 2002 er udloddet 81.667 kr. mere end de to års resultater. For året 2003 er der i årsrapporten afsat 399.000 kr. til udlodning til sportsforeninger mv., men udlodning er ikke foretaget. I årsrapporten for dette år er der henvist til den verserende skattesag, hvis resultat afventes, inden der disponeres.

Der er afgivet følgende forklaringer

AA har forklaret, at han er miljømedarbejder og formand for volleyballklubben. Han blev efter nogle år som almindeligt bestyrelsesmedlem formand for foreningen H1 i 2004. "HX" var indtil 1996 gennemført af 2 privatpersoner, der tabte 800.000 kr. og gik ned. I 1997 og 1998 blev arrangementet forestået af firmaet H2 Consult. I 1998 gik det ikke så godt. Volleyballklubben - og andre mindre sportsklubber med den - savnede økonomiske midler til deres drift, og på den baggrund bestemte vidnet sig i 1999 sammen med 3 andre personer at gå ind i et samarbejde, som de først kaldte H1X, siden H1. Ønsket var at få et overskud, som de kunne udlodde til de forskellige mindre sports-og ungdomsforeninger. De ville gerne være flere end 4 personer i foreningen, men ingen viste interesse for at gå ind i arbejdet. Fra avisen kan han henvise til overskrifter som ...udeladt af red.SKAT. Der har således gennem årene ikke manglet negativ omtale. Han mener, at det kan være årsagen til, at andre frivillige ikke stod i kø for at komme ind og arbejde i foreningen. I årene 2002-04 gik det godt, og herefter lykkedes det at få et pænt antal medlemmer. De har til dato, ikke afvist en eneste, der har ønsket optagelse i foreningen. Grunden til, at formuleringen mht. optagelse af medlemmer blev ændret var, at han i forbindelse med et G1-arrangement talte med nogen, der gjorde opmærksom på, at deres, H1s formulering var mindre smart. Grunden til, at de i november 2001 vedtog vilkår om, at foreningen kan påtage sig gæld, hvis den samlede bestyrelse hæfter, var, at udenlandske musikere ofte kræver halvt honorar allerede ved aftaleindgåelse. De talte så med pengeinstituttet, der i tilfælde af sådan forudbetaling krævede personlig hæftelse af bestyrelsen. Til dato er dette dog ikke blevet aktuelt. Udtrædende medlemmer, hvoraf de har haft en enkelt, har intet krav på andel i foreningens aktiver. Som det vil fremgå af sagens bilag har de modtaget breve fra talrige personer og institutioner, der har betegnet sagsøgeren som en forening. Ingen, bortset fra ToldSkat, har kaldt sagsøgeren for et I/S. Medlemmerne har hele tiden ageret i tillid til, at de var en forening, og i øvrigt var momsfritaget, hvilket de jo også var i flere år. De har brugt H2 Consult som en slags underleverandør, fordi sagsøgeren intet ønskede at eje i og med, at det var en forening. Vidnet har lejlighedsvis lagt ud for foreningen og også modtaget billetindtægter for denne, som han så senere har afregnet. De har afholdt de obligatoriske generalforsamlinger. Efter ToldSkats anbefaling har de nu stiftet en ny forening, således at den gamle ligger stille. Han forstår ikke selv meningen hermed, idet den gamle forening blev drevet på nøjagtig samme måde, som den nye bliver. Han medgiver, at den gamle forening afholdt en udgift til transformatorstation og kabelskab, dette var måske en fejl, men var begrundet i udfald og store problemer et tidligere år. De anså derfor erhvervelsen for hensigtsmæssig. Vidnet har aldrig fået udbetalt honorar fra H2 Consult.

DD har forklaret, at han var formand i årene 1999-2004. Han er selvstændig indenfor underholdningsbranchen og driver endvidere også bl.a. "G2"- kæden. Han arrangerer koncerter og har et stort netværk indenfor underholdningsbranchen. Han påtog sig derfor for et for hvert år for ud aftalt honorar at skaffe kunstnere til H1-arrangementet. Honoraret omfattede bl.a. betaling til musikbureauerne. I 2002 afstod han fra honorar, da han i sammenhængen fik honorar fra G1. I 2003 gik H2 Consult konkurs, da man ikke fik en forventet momsfritagelse. Selskabet var ikke involveret i H1-arrangementet i 2003. I 2003 udstak ToldSkat nye anvisninger, som kom til at gælde med tilbagevirkende kraft. Havde de allerede i 1999 fået at vide, at de ikke ville blive accepteret som forening, havde de haft mulighed for at agere anderledes. Foreningen havde ikke til formål at sikre H2 Consult, hvilket jo også illustreres af, at dette firma netop gik ned. Generatorkøbet var en fornuftig investering, det kostede 200.000 kr., og der blev hvert år brugt 50.000 kr. på at leje en generator. Han har ikke blandet sin økonomi sammen med foreningens, der har været en mellemregning, men den har der været fuldt styr på, og den er altid blevet udlignet. Der er intet givet til sportsklubberne i 2003 og 2004, for ToldSkat har foretaget udlæg i de midler, der skulle have været uddelt til sports- og ungdomsarbejdet.

SN har forklaret, at hun er bogholder i et ejendomsfirma. Desuden arbejder hun for DD, når der er arbejde på festivalkontoret. I årene 1984-2006 arbejdede hun som revisor hos R1 Revision og bistod i forbindelse hermed med revision af foreningen H1s regnskab. Der revideredes ud fra den opfattelse, at der var tale om en forening. Havde de opfattet sammenslutningen som noget andet, skulle de naturligvis have skrevet dette i deres påtegning. Da der var tale om en ikke-erhvervsdrivende forening, har de godkendt, at kontantopgørelse og regnskabsførelse er sket ud fra princippet om indirekte beregning. Dette er i den givne situation fuldt lovmedholdeligt. Mellemregningen med DD kunne gå begge veje, dels lagde han ud, hvor der ikke blev givet kredit, dels fik han penge med fra forsalgssteder.

TM har forklaret, at han er kundechef i erhvervsafdelingen i F1 Bank. Han har i den forbindelse haft kontakten til sagsøgeren, som han altid har opfattet og behandlet som en forening. Netop fordi det var en forening, og ikke et I/S, havde banken ikke som en selvfølge personlig sikkerhed hos medlemmerne. Derfor kom det op, at foreningens medlemmer måtte yde sikkerhed i form af personlig kaution, hvis de ønskede kreditgivning. Der blev imidlertid aldrig ydet kredit, og derfor blev det aldrig aktuelt.

LD har forklaret, at han er direktør i borgerservice. Hans søn arbejder for DD. H1 er en velkendt og positivt opfattet organisation i byen. Kommunen har altid opfattet organisationen som en forening. Derfor har man lejet arealer ud uden krav om vederlag. Foreningen giver mange mindre lokale foreninger mulighed for at opnå støtte til deres drift. Det ville være i strid med kommunalfuldmagten, hvis man lejede gratis ud til et kommercielt foretagende.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har gjort gældende,

at

der er tale om en sammenslutning, der har været benævnt og organiseret som en forening, jf. vedtægterne,

 

at

foreningen blev stiftet pr. 1. februar 1999 med det formål ved hjælp af kulturelle aktiviteter at optjene midler som kan forbedre vilkårene for ungdomsarbejde, ungdomsamatøridræt samt andre aktiviteter, der falder ind under ToldSkats betingelser for momsfritagelse. Foreningen afholder en årlig musikfestival. Kun foreninger og klubber i amtet kan komme i betragtning ved udlodning af overskud, jf. vedtægternes § 2. Formålet er således ideelt og karakteristisk for en forening,

 

at

udtræden af sammenslutningen ikke medfører sammenslutningens ophør

 

at

sammenslutningen ledes af foreningsorganer, og der træffes beslutninger med simpelt stemmeflerhed eller kvalificeret majoritet, og således ikke ved enstemmighed,

 

at

årets overskud skal anvendes til de foreninger som sammenslutningen ønsker at støtte og ikke går til medlemmerne,

 

at

sammenslutningen har udøvet sine aktiviteter i overensstemmelse hermed, jf. generalforsamlingsreferater og regnskaber, hvoraf bl.a. fremgår de foretagne udlodninger

 

at

medlemmerne ikke har krav på andel af overskud eller kapital i den løbende drift ved individuel udtræden eller ved ophør,

 

at

sammenslutningen således har langt overvejende foreningstræk,

 

at

omverdenen i form af politiet, ToldSkat, kommunen, redningsberedskabet, Koda og idrætsklubber har benævnt sammenslutningen som en forening og stilet korrespondance, turistpriser og tilladelser til "Foreningen H1", og bl.a. politiet, kommunen og F1 Bank har til brug for denne sag udtrykkeligt erklæret, at man altid har anset sagsøgeren for at være en forening,

 

at

foreningens egen revisor også har anset sammenslutningen for en forening ved aflæggelse af regnskaber for kontrolperioden.

Overfor sagsøgtes anbringender gøres det gældende,

at

den omstændighed, at der i den første periode kun var 4 medlemmer ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at diskvalificere sagsøgeren som forening, idet der kan være mange grunde hertil

 

at

der ikke er tale om, at medlemmerne af bestyrelsen generelt hæftede for foreningens gæld og forpligtelse, men at medlemmer af bestyrelsen skulle påtage sig en konkret og midlertidig hæftelse i form af kaution i forhold til banken ved forudbetaling af honorar til musikere, såfremt der ikke var dækning på kontoen, hvilket iøvrigt aldrig blev aktuelt, da der ikke blev afgivet nogen kautionserklæringer i kontrolperioden 2004-2003,

 

at

sagsøgerens økonomi ikke har været sammenblandet med DDs økonomi, og at der ikke er noget uigennemskueligt i denne relation eller for de andres bestyrelsesmedlemmers forhold til foreningen, idet der kun har foreligget en helt enkel mellemregningskonto, der er afstemt og udlignet,

 

at

det ikke gør foreningen til et interessentskab, at man i et konkret tilfælde har anvendt en del af overskuddet til en transformatorstation og et kabelskab,

 

at

der intet usædvanligt for en forening i at lade en underleverandør bistå ved musikkøb og markedsføring og at dette i Landsskatterettens kendelse af 7. februar 2008 ikke var hindrende for at anse en H4 Klub for en almennyttig forening,

 

at

der har været afholdt årlige generalforsamlinger, blot har man i et enkelt år ikke fået renskrevet dette,

 

at

det bestrides, at de økonomiske transaktioner mellem sagsøgeren og H2 Consult ApS fremstår som uoverskuelige, idet H2 Consult ApS hovedydelse var at stå for booking af musik til festivalen og stå for markedsføringen,

 

at

eventuel manglende momsfritagelse ikke i sig selv indikerer, at der ikke er tale om en forening,

 

at

det er forudsat ved udarbejdelse af vedtægterne at sammenslutningen ikke har nogen formue, idet årets overskud skal udloddes til idrætsforeninger, og at den manglende bestemmelse i vedtægter om anvendelse af formuen ved ophør kan have betydning for, om en forening er almennyttig, men ikke for om der er tale om en forening,

 

at

der intet grundlag er for at antage, at der er betalt for høje beløb for tjenesteydelser leveret fra H2 Consult ApS, og at formålet med sammenslutningen skulle være at skabe omsætning for H2 Consult ApS, der i øvrigt gik konkurs,

 

at

sagsøgerens regnskaber i hele kontrolperioden har levet op til lovgivningens krav.

I anden række gøres det gældende,

at

foreningen har indrettet sig i tillid til, at ToldSkat anså sammenslutningen for at være en forening, og at en ændring af denne retsstilling - hvilket skete ved afgørelse den 13. maj 2004 - kun kan ske med fremadrettet virkning, da der ligger en forvaltningsafgørelse om, at sagsøgeren var momsfritaget,

 

at

sagsøgeren godt kan have erhvervsmæssig virksomhed og alligevel være en forening, jf. princippet i lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2007 § 1, stk. 1, pkt. 6.

Til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende, at der foreligger tre tidspunkter, hvor der sker ændringer af vedtægterne mv., der kan have betydning for bedømmelsen. Fra 1. januar - 7. november 2001 forelå der ikke nogen bestemmelser i vedtægternes § 4 om hæftelse. Fra 7. februar 2002 og resten af perioden er hæftelsen i § 4 præciseret. Den 9. maj 2003 ændres bestemmelsen om medlemskab og der vælges to yderligere medlemmer af bestyrelsen. Der kan derfor kun være tale om et interessentskab i perioden 8. november 2001 -11. februar 2002.

Til støtte for den mere subsidiære påstand gøres det gældende, at der kun kan være tale om et interessentskab i perioden 8. november 2001 - 31. december 2003. Alternativt kan der kun være tale om et interessentskab i perioden 1. januar 2001 - 9. maj 2003, hvor bestemmelsen om medlemskab ændres og hvor der vælges to nye medlemmer.

Fsv. angår de enkelte år bemærkes i øvrigt, at H2 Consult ApS blev sendt til tvangsopløsning den 26. maj 2003 og gik konkurs den 26. juni 2003, hvorfor samhandel med dette selskab ikke kan begrunde, at foreningen anses for et interessentskab i 2003. For 2001 var der ingen mellemregning med DD og for 2002 kun en ganske bagatelagtig mellemregning, hvorfor dette forhold ej heller kan begrunde, at sammenslutningen er et interessentskab i disse år. Endelig bestrides det, at eventuelle mangler ved regnskabsaflæggelsen kan ændre selskabets status fra forening til interessentselskab.

Sagsøgte har gjort gældende, at den afgiftspligtige person bag Foreningen H1 skal anses for at være et interessentskab, jf. opkrævningslovens § 10, idet der ud fra den helhedsbedømmelse, der skal foretages i denne type sager, samlet set er flere interessentskabstræk end foreningstræk hos sagsøgeren.

Foreningen blev stiftet i 1999 som H1X af BB, CC, AA og DD. Formålet var "ved hjælp af kulturelle aktiviteter, at optjene midler som kan forbedre vilkårene for ungdomsarbejde, ungdoms- og amatør-idræt samt andre aktiviteter der falder ind under ToldSkats betingelser for momsfritagelse... ". De fire stiftere udgjorde bestyrelsen, og ifølge vedtægternes punkt 3 kunne indmeldelse ske til bestyrelsen, "som i hvert enkelt tilfælde afgør om den pågældende kan blive medlem". De oprindelige vedtægter udelukker ikke personlig hæftelse. Den 8. november 2001 blev vedtægternes punkt 4 ændret, således at foreningen kunne påtage sig gæld og forpligtelser, "såfremt den samlede bestyrelse personligt hæfter for ethvert mellemværende". Denne bestemmelse blev ændret den 7. februar 2002, således at foreningen kunne "påtage sig gæld og forpligtelser overfor pengeinstitutter, såfremt den samlede bestyrelse personligt hæfter for ethvert mellemværende". Den 9. maj 2003 blev vedtægternes punkt ,3 ændret, således at alle, som yder en arbejdsindsats, kan optages som medlem.

Til støtte for påstanden gøres det herefter gældende,

at

foreningen ikke har været drevet i overensstemmelse med det vedtægtsbestemte ideelle formål. Foreningen har således ubestridt ikke levet op til momslovens betingelser for momsfritagelse, jf. Landsskatterettens kendelse af 22. marts 2006 herom,

 

at

det er udokumenteret, at overskuddet er anvendt udelukkende i overensstemmelse med formålet,

 

at

sagsøgeren kun havde fire medlemmer, nemlig stifterne, fra stiftelsen i 1999 og indtil 9. maj 2003, hvor to nye medlemmer blev optaget. Bestyrelsen bestod af de fire stiftere, og de to nye medlemmer indtrådte i 2003 i bestyrelsen, der herefter fortsat var sammensat af samtlige foreningens medlemmer. Deltagerkredsen har således været beskeden og så godt som uændret i hele den periode, som sagen vedrører,

 

at

medlemsadgangen ikke var fri, da bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde skulle afgøre, om den pågældende kunne blive medlem, jf. vedtægternes punkt 3, og man begyndte først at søge nye medlemmer, da skattesagen opstod,

 

at

vedtægterne fra 1999 ikke indeholdt bestemmelser, der begrænsede medlemmernes hæftelse, og at det udtrykkeligt fremgår af vedtægterne fra 2001 og 2002, at bestyrelsen personligt hæftede for ethvert mellemværende. Det må derfor lægges til grund, at medlemmerne har hæftet personligt i alle årene,

 

at

der til og med 2001 ikke blev afholdt generalforsamlinger i foreningen,

 

at

foreningens økonomi har været sammenblandet med medlemmernes. I 2002 havde DD således en mellemregning med foreningen på i alt kr. 255.894,31 og i 2003 var der en mellemregning på kr. 477.754,-. På samme måde har der været mindre mellemregninger med de øvrige medlemmer.

 

at

det er uvist, hvordan et medlem ville være stillet ved udtræden samt ved sammenslutningens opløsning,

 

at

H2 Consult ApS og senere H3 Invest ApS, der begge kontrolleredes af de fire stiftere, i årene 1999-2002 og 2004 har leveret konsulentydelser og har faktureret foreningen med beløb, der i al fald i et vist omfang har været afhængig af festivalens overskud. Stifterne har herigennem haft indflydelse på foreningens overskud, og disse forhold støtter, at foreningen ikke blev stiftet alene med et ideelt formål, men tillige med det formål at skabe omsætning i først H2 Consult ApS og siden H3 Invest ApS, hvorved stifterne kunne få del i indtjeningen. Foreningen har således også haft et erhvervsmæssigt formål, og

 

at

foreningen på det foreliggende grundlag må anses for stiftet med henblik på at opnå momsfritagelse, hvilket understøttes af, at festivalen nu arrangeres af en anden forening, H4 Klub.

Det bestrides, at sagsøgeren har opnået en retsbeskyttet forventning om, at den afgiftspligtige person bag sagsøgeren ville blive anerkendt som en forening. ToldSkat har ikke set på og forholdt sig til dette spørgsmål før afgørelsen i denne sag.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det fremgår, at sagsøgerens formål er ideelt, nemlig at optjene midler til forbedring af ungdomsarbejde, ungdoms-og amatøridræt samt andre aktiviteter, der falder ind under ToldSkats betingelser for momsfritagelse. Geografisk kan kun klubber i Viborg amt komme i betragtning. Af de omtvistede år er der i 2001 og 2002 sket udlodning af betydelige midler i overensstemmelse hermed, og der er ligeledes for 2003 afsat et større beløb til sådan udlodning. I vedtægterne har der ikke været fastsat regler om tvungen personlig hæftelse eller om deltagernes ret til andel i en eventuel formue ved udtræden, ligesom en enkelt persons udtræden ikke ses at være tillagt betydning for sagsøgerens videre beståen. I vedtægterne foreligger der ejheller krav om enstemmighed ved beslutninger. På dette grundlag, og uanset at deltagerkredsen kun har bestået af 4 personer i den omtvistede periode, finder retten herefter efter en samlet vurdering, at sagsøgeren efter en skatteretlig bedømmelse må anses for en forening.

Den omstændighed, at sagsøgeren i et enkelt tilfælde i strid med vedtægterne har afholdt en udgift til en transformatorstation, ligesom der i andre tilfælde har foreligget sådanne regnskabsmæssige forhold, at betingelserne for momsfritagelse muligvis er overtrådt, kan ikke føre til andet resultat.

Som følge af det anførte tages sagsøgerens principale påstand til følge.

Sagsøgte skal betale sagens omkostninger, der fastsættes under hensyn til, at sagen ikke angår opgørelsen af momskravet eller spørgsmålet om momsfritagelse, men alene spørgsmålet om sagsøgerens retlige status, med 40.000 kr, der udgøres af retsafgift 2.000 kr. samt af advokatomkostninger 38.000 kr., hvori er inkluderet positive udgifter til ekstrakt mv. 1.883.75 kr. og som indbefatter moms.

T h i   k e n d es  f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at den afgiftspligtige person bag H1 i kontrolperioden 2001-03 er en forening.

Inden 14 dage skal sagsøgte betale sagens omkostninger til sagsøgeren, H1, med 40.000 kr.