Dato for udgivelse
14 Jan 2008 10:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Dec 2007 10:33
SKM-nummer
SKM2008.17.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
268/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Fastnettelefoner, ISDN-forbindelser, erhvervsmæssig, hjemmearbejdsplads, fradrag
Resumé
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle overfor retten til at fradrage udgifter til moms for så vidt angår telefon og dataforbindelser i relation til installationer etableret hos medarbejdere på disses arbejdspladser uden for virksomhedens adresse.
Reference(r)

Momsloven § 37, stk. 1

Henvisning
Momsvejledningen 2007-4 J.1.1
Henvisning
Momsvejledningen J.2.3

Parter

H1 Management A/S
(advokat Martin Bekker Henrichsen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Afsagt af højesteretsdommerne

Lene Pagter Kristensen, Poul Søgaard og Niels Grubbe

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 14. afdeling den 30. maj 2007.

Dommen er anket af H1 Management A/S, som i replik af 25. juli 2007 har nedlagt principal påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at selskabet for afgiftsperioden 1. januar 1998 - 30. juni 2001 er berettiget til at afløfte moms med yderligere 115.482,50 kr. for så vidt angår telefon og dataforbindelser i relation til installationer etableret hos selskabets medarbejdere på disses arbejdspladser uden for virksomhedens adresse.

Ved brev af 10. oktober 2007 har Skatteministeriet taget bekræftende til genmæle over for H1 Management A/S' principale påstand.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Højesterets begrundelse og resultat

Efter parternes samstemmende påstande afsiges der dom i overensstemmelse hermed.

Ved afgørelsen om sagsomkostninger er der taget hensyn til sagens udfald og forløb. Der er endvidere taget hensyn til, at H1 Management A/S har afholdt udgifter til syn og skøn med 47.249 kr. eksklusive moms og betalt retsafgift til landsretten med 3.950 kr., samt til at retsafgift til Højesteret af det omtvistede beløb udgør 2.310 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet skal anerkende, at H1 Management A/S for afgiftsperioden 1. januar 1998 - 30. juni 2001 er berettiget til at fradrage udgifter til moms med yderligere 115.482,50 kr. for så vidt angår telefon og dataforbindelser i relation til installationer etableret hos H1 Management A/S's medarbejdere på disses arbejdspladser uden for virksomhedens adresse.

I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Skatteministeriet inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 100.000 kr. til H1 Management A/S.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.