Dato for udgivelse
15 jan 2008 14:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 sep 2007 14:31
SKM-nummer
SKM2008.26.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-191583
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Ejendom
Resumé
Skatterådet bekræfter, at tilskud på ca. 20 mill. kr. fra fond, der ikke er etableret endnu, til 73 bevaringsværdig ejendomme i Kommune vil være skattefri.
Reference(r)
Ligningsloven § 7 E, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 A.G.1.3

X kommune har på vegne af 73 ejendomsejere i kommunen anmodet om skattefritagelse for beskatning af tilskud fra en fond, der ikke er etableret endnu, men hvis formål vil være at yde tilskud til bevaring og forbedring af arkitektonisk og /eller kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer i to bebyggelsesområder i X kommune. Der er tale om huse beliggende i ... og den .. hvor A sogn ligger.

Fonden vil primært skulle etableres for private midler, og der arbejdes med en egentlig fondskapital på ca. .. mill. kr., som skal anvendes som tilskud til projekter, som kan realisere den nye fonds formål. Fondskapitalen forventes indskudt af  Fond.

 X Kommune bidrager i projektet med personaleressourcer og udgifter til gennemførelse af borgermøder, fokusgrupper og i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan.

En værdiansættelse af X Kommunes arbejde skønnes at udgøre 0,8 til 1,0 mill. kr.

Kulturarvstyrelsen har været involveret i projektet i idefasen og forventes involveret i udarbejdelsen af den bevarende lokalplan, ligesom Kulturarvstyrelsen forventes at indtræde i bestyrelsen af fonden. Kulturarvstyrelsen har indgået kontrakt med en arkitekt om at udarbejde lokalplanen.

Kulturarvstyrelsen har betalt 0,3 mill. kr. til udabejdelse af lokalplanen.

Det foreløbige tilsagn fra den pågældende fond er afgivet på grundlag af følgende:

Der udarbejdes og vedtages en bevarende lokalplan for områderne i samarbejde mellem X Kommune og Kulturarvstyrelsen.

Lokalplanen skal have et restriktivt indhold med bevarende bestemmelser vedr. bygningerne.

Tilskud ydes til nye stråtage, vinduer og døre og tilpasningsomkostninger i tilknytning hertil.

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1 medregnes tilskud ydet i.h.t. § 16, stk.1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

I følge ligningslovens § 7 E, stk. 2 kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

Af cirkulære til ligningsloven nr. 72 af 17. april 1996 punkt 2.5 fremgår det, at Skatterådets tilladelse forudsætter, at tilskudsyderen er uafhængig af modtageren.

Af  § 16, stk. 1, nr. 7 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer fremgår det, at miljøministeren (Kulturarvstyrelsen) kan yde støtte til lokale bevaringsråd eller lignende, der har ydet støtte til bevaringsværdige bygninger, jf. § 17.

Af § 17 fremgår det, at en bygning er bevaringsværdig, jf. § 16, stk. 1, nr. 7, når den er omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan.

Da det, som ovenfor nævnt, forudsættes, at der udarbejdes en lokalplan med restriktivt indhold med bevarende bestemmelser, vil bygningerne være bevaringsværdige i henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Der vil derfor være tale om tilskud til bevaringsværdige bygninger og bymiljøer og da Kulturarvstyrelsen endvidere vil give tilskud, indstilles det, at der gives tilladelse til at modtagerne (ejerne af de 73 ejendomme) ikke skal medregne tilskuddene fra Fond til almene formål til deres skattepligtige indkomst.

Skatterådet kan bekræfte, at hvis der fra en fond, hvis formål er som ovenfor nævnt, overføres 20 mill. kr. til de 73 ejendomsejere, vil disse ejere ikke skulle medregne tilskuddene fra fonden til den skattepligtige indkomst, såfremt pengene går til bygningsarbejde på deres bevaringsværdige bygninger.

Der er hermed ikke taget stilling til, hvordan overførselen fra Fond til ovenfor nævnte fond vil blive beskattet.