Dato for udgivelse
06 okt 2008 09:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 sep 2008 16:04
SKM-nummer
SKM2008.799.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-135766
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Tonnageskat
Emneord
Tonnageskat, koncernforbindelse
Resumé

Forespørger, der er et ikke-tonnagebeskattet selskab, ønsker svar på om det bliver omfattet af tonnageskatteordningen, som følge af enten en koncernforbindelse via et moderselskab eller en fusion med et nystiftet selskab, der indtræder i tonnageskatteordningen. Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling om, at der kunne svares bekræftende hertil.

Hjemmel
08-100870
Reference(r)
Tonnageskatteloven § 4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 S.C.8.

Spørgsmål

 1. Vil A A/S blive omfattet af tonnageskatteordningen, hvis moderselskabet B A/S i 2008 erhverver flertallet af stemmerettighederne i et andet nystiftet selskab, der vil blive omfattet af tonnageskatteordningen, under de i sagsfremstillingen givne omstændigheder?
 2. Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, vil A A/S i så fald blive omfattet af tonnageskatteordningen fra begyndelsen af indkomståret 2008?
 3. Hvis spørgsmål 2 besvares benægtende, vil A A/S så blive omfattet af tonnageskatteordningen fra og med det tidspunkt, hvor B A/S erhverver flertallet af stemmerne, således at der skal udarbejdes en delårsopgørelse?
 4. Hvis der svares nej til spørgsmål 1, vil A A/S så blive omfattet af tonnageskatteordningen, hvis moderselskabet B A/S i 2009 erhverver flertallet af stemmerettighederne i et i 2008 nystiftet selskab, der er omfattet af tonnageskatteordningen, under de i sagsfremstillingen givne omstændigheder?
 5. Hvis der svares ja til spørgsmål 1 eller 4, vil det så være tilstrækkeligt at B A/S ved en aktionæroverenskomst tillægges ret til at udnævne to af 4 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, hvor formandens stemme i tilfælde af stemmelighed altid er udslagsgivende?
 6. Hvis der svares nej til spørgsmål 5, vil det så være tilstrækkeligt, at B A/S ved en aktionæroverenskomst tillægges 51 % af stemmerne?
 7. Vil A A/S's tonnage blive omfattet af tonnageskatteordningen, hvis selskabet fusionerer med et andet nystiftet selskab, som vil blive omfattet af tonnageskatteordningen under de i sagsfremstillingen givne omstændigheder. Det kan oplyses, at A A/S vil være det indskydende selskab og at fusionen vil have virkning fra det nye selskabs stiftelsestidspunkt?
 8. Hvis der svares nej til spørgsmål 7, vil A A/S's tonnage så blive omfattet af tonnageskatteordningen, hvis selskabet med virkning fra 1. januar 2009 fusionerer med et i 2008 nystiftet selskab, som er omfattet af tonnageskatteordningen under de i sagsfremstillingen givne omstændigheder?

Svar

 1. Ja.
 2. Ja.
 3. Bortfalder.
 4. Bortfalder.
 5. Ja.
 6. Bortfalder.
 7. Ja.
 8. Bortfalder.

Se i øvrigt sagsfremstillingen med begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S har en årrække drevet et antal skibe, der er chartret videre til moderselskabet B A/S med besætning (Time-charter). Selskabet har ikke anmodet om, at blive omfattet af tonnageskatteordningen.

Tonnagebeskatning kan vælges første gang, betingelserne herfor er opfyldt. Valget skal træffes senest ved rettidig indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvor tonnageskatteordningen første gang vil kunne anvendes.

A A/S skulle med andre ord have valgt tonnageskatteordningen ved indsendelse af selvangivelsen ved rederiets start.

Såvel valg som fravalg af tonnagebeskatning er bindende for en periode på 10 år fra det tidspunkt, hvor valget træffes. Selskabet er dermed bundet af fravalget i 10 år regnet fra rederiets start.

Der overvejes følgende scenarier:

1. Køb af selskab

Det udenlandske selskab, der i dag ejer det skib, som i dag chartres på bare boat vilkår til A A/S, påtænker at stifte et selskab i Danmark og sælge skibet til et nystiftet selskab C. Alternativt ønsker selskabet at indskyde skibet som apportindskud i et nystiftet selskab. C vil herefter udleje skibet med besætning til moderselskabet (Time charter). Senere vil selskabet eventuelt udleje skibet til andre selskaber eller drive anden form for tonnagebeskattet virksomhed. Det nye selskab vil således opfylde betingelserne for at blive omfattet af tonnageskatteordningen og vil vælge beskatning efter tonnageskatteordningen fra og med 2008. Meddelelse om valget vil blive indgivet til SKAT straks efter stiftelsen.

Moderselskabet B A/S vil i 2008 købe 50 % af aktierne i C. Ved en aktionæroverenskomst vil B A/S, afhængigt af Skatterådets svar enten:

 • Få ret til at udpege to af 4 bestyrelsesmedlemmer i C, herunder formanden, hvor formandens stemme ved stemmelighed er udslagsgivende.
 • Få tillagt 51 % af stemmerne i C. 

Hvis B A/S erhverver stemmeflertallet i C, opstår der koncernforhold mellem B A/S og C og dermed også mellem A A/S og C A/S.

Dermed "tvinges" A A/S ind i tonnageskatteordningen.

2. Fusion med et tonnagebeskattet selskab

Det udenlandske selskab, der i dag ejer det skib, som i dag chartres på bare boat vilkår til A A/S, påtænker at stifte et selskab i Danmark og sælge skibet til et nystiftet selskab, C. Alternativt ønsker selskabet at indskyde skibet som apportindskud i et nystiftet selskab. C vil herefter udleje skibet med besætning til moderselskabet.(Time charter) Senere vil selskabet eventuelt udleje skibet til andre selskaber eller drive anden form for tonnagebeskattet virksomhed. Det nye selskab vil således opfylde betingelserne for at blive omfattet af tonnageskatteordningen og vil vælge beskatning efter tonnageskatteordningen fra og med 2008. Meddelelse om valget vil blive indgivet til SKAT straks efter stiftelsen.

A A/S og C A/S fusionerer med virkning fra Cs stiftelsestidspunkt og med C som det modtagende selskab. Dermed "tvinges" A A/S's tonnage ind i tonnageskatteordningen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1

Det er vores (forespørgers repræsentant) opfattelse, at der spørgsmålet bør besvares med ja.

Når moderselskabet B A/S i 2008 erhverver flertallet af stemmerettighederne i et andet nystiftet selskab, der vil blive omfattet af tonnageskatteordningen, opstår der koncernforbindelse mellem de 2 selskaber. A A/S bliver dermed også omfattet af tonnageskatteordningen. Bindingsperioden bliver fastsat i overensstemmelse med bindingsperioden for det nye selskab. Det lægges til grund, at det nye selskab straks efter stiftelsen meddeler SKAT, at det ønsker beskatning efter tonnageskatteordningen.

Ad spørgsmål 2

Det er vores opfattelse, at spørgsmålet bør besvares med ja.

Det er vores opfattelse, at A A/S vil blive omfattet af tonnageskatteordningen allerede fra og med begyndelsen af indkomståret 2008, idet det fremgår af tonnageskattelovens § 3, at samtlige koncernforbundne selskaber skal træffe samme valg for så vidt angår anvendelsen af tonnageskatteordningen. Der er således ikke hjemmel til opdeling.

Ad spørgsmål 3

Det er vores opfattelse, at spørgsmålet bortfalder. Der ses ikke at være hjemmel til at opdele indkomståret.

Ad spørgsmål 4

Det er vores opfattelse, at spørgsmålet bortfalder.

Hvis der svares nej til spørgsmål 1, vil A A/S efter vores opfattelse i hvert fald blive omfattet af tonnageskatteordningen, hvis moderselskabet, B A/S i 2009 erhverver flertallet af stemmerettighederne i et i 2008 nystiftet selskab, der er omfattet af tonnageskatteordningen

Ad spørgsmål 5

Det er vores opfattelse, at spørgsmålet bør besvares med ja.

Hvis der svares ja til spørgsmål 1 eller 4, vil det efter vores opfattelse være tilstrækkeligt at B A/S ved en aktionæroverenskomst tillægges ret til at udnævne to af 4 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, hvor formandens stemme i tilfælde af stemmelighed altid er udslagsgivende. Dermed vil B A/S efter vores opfattelse have bestemmende indflydelse, som nævnt i tonnageskattelovens § 3.

Ad spørgsmål 6

Det er vores opfattelse, at spørgsmålet bør besvares med ja.

Der er efter vores opfattelse ingen tvivl om, at B A/S har bestemmende indflydelse, som nævnt i tonnageskattelovens § 3, hvis selskabet ved en aktionæroverenskomst tillægges 51 % af stemmerne.

Ad spørgsmål 7

Det er vores opfattelse, at spørgsmålet bør besvares med ja.

Det må følge af en fortolkning af tonnageskattelovens § 3, at en fusion med et selskab, der er omfattet af tonnageskatteloven vil medføre, at det indskydende selskabs tonnage tillige vil være omfattet af tonnageskatteordningen. Dette må gælde, selv om fusionen har virkning fra indkomståret 2008, når det nye selskab straks efter stiftelsen meddeler, at det ønsker beskatning efter tonnageskatteordningen.

Ad spørgsmål 8

Det er vores opfattelse, at spørgsmålet bortfalder.

Hvis der svares nej til spørgsmål 5, vil A A/S's tonnage i hvert fald blive omfattet af tonnageskatteordningen, hvis selskabet med virkning fra 1. januar 2009 fusionerer med et i 2008 et nystiftet selskab, når det modtagende selskab fra og med 2008 har været omfattet af tonnageskatteordningen.

Nærmere om begrundelsen for repræsentantens forslag til besvarelse

Anvendelse af tonnageskatteordningen er frivillig. Valg eller fravalg af ordningen skal dog træffes fra og med det første indkomstår, hvori betingelserne herfor er opfyldt. Det er ikke en betingelse, at selskabet har drevet rederi- eller operatørvirksomhed hele indkomståret. Valget skal træffes senest ved rettidig indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvor tonnageskatteordningen første gang vil kunne anvendes.

Heraf må følge, at en meddelelse om valget også kan indsendes til SKAT på et tidligere tidspunkt.

Såvel valg som fravalg af anvendelse af ordningen er bindende i 10 år fra det tidspunkt, hvor valget træffes. Et fravalg af ordningen betyder, at rederiet først kan komme ind i ordningen efter 10 år.

Det fremgår af LV, 2008-2, afsnit S.C.8.1.4:

"Ved valg af tonnageskatteordningen skal samtlige skibe og andre aktiver, som opfylder betingelserne, indgå i ordningen. Valget er således gældende for hele rederidelen af selskabets samlede virksomhed der kan tonnagebeskattes og det er derfor ikke muligt at holde en eventuel underskudsgivende del af rederivirksomheden udenfor beskatning efter ordningen. 

I de tilfælde, hvor eksempelvis to rederier bliver koncernforbundne, fusionerer eller ved tilførsel af aktiver, og hvor kun det ene rederi anvender tonnageskatteordningen, eller de begge gør det, fastsættes bindingsperioden i sådanne tilfælde som hovedregel til bindingsperioden for det rederi, der senest blev omfattet af tonnageskatteordningen. Hvis ikke alle de pågældende selskaber anvender tonnageskatteordningen, fastsættes bindingsperioden til 10 år regnet fra og med det indkomstår, hvor selskaberne bliver koncernforbundne eller fusionen gennemføres. Samme regler gælder ved tilførsel af aktiver. Ved spaltning af selskaber fastsættes bindingsperioden for de nye selskaber til den samme som for det selskab, der spaltes."

Forespørgerens repræsentant læser ovennævnte betingelser som, at det er muligt at fusionere med et ikke koncernforbundet selskab, der er omfattet af tonnageskatteordningen, og dermed blive omfattet af ordningen fra det tidspunkt hvor selskaberne bliver koncernforbundne. Der opstår så en ny bindingsperiode på 10 år.

Det vil ligeledes være muligt at indtræde i tonnagebeskatning fra det år hvor der opstår koncernforbindelse med et tonnagebeskattet selskab, for eksempel ved at moderselskabet erhverver et selskab, der er omfattet af tonnageskatteordningen. I dette tilfælde må tonnageskatteordningen vælges fra begyndelsen af det indkomstår, hvor koncernforbindelsen opstår.

SKATs indstilling og begrundelse

Ved lov nr. 264 af 8. maj 2002 (nugældende lovbekendtgørelse nr. 834 af 29. august 2007 med senere ændringer, tonnageskatteloven), blev der i Danmark indført en mulighed for selskaber, der driver rederivirksomhed, at lade sig beskatte efter reglerne i tonnageskatteloven.

Som udgangspunkt er et selskab bundet af sit valg eller fravalg af tonnageskatteordningen i en periode på 10 år, men der gøres dog visse modifikationer hertil i loven.

En sådan undtagelse gøres der, hvis et ikke tonnagebeskattet selskab efterfølgende bliver koncernforbundet med et andet tonnagebeskattet selskab. Tilsvarende regel finder anvendelse ved fusion og tilførsel af aktiver.

Det skal bemærkes, at SKAT i besvarelsen af alle spørgsmålene har forudsat, at det nystiftede selskab umiddelbart kan omfattes af tonnageskatteordningen med virkning fra indkomståret 2008 jf. tonnageskattelovens § 6, stk. 2, 1. pkt. Dette spørgsmål kan i sagens natur først endeligt blive bedømt ved en skattemæssig gennemgang af selskabet.

Dette indebærer bl.a., at såfremt det nystiftede selskab ønsker, at udleje skibet på time-charter vilkår (dvs. befragtning af et skib over en vis periode, hvor rederiet/ejeren selv skal sørge for besætning og vedligeholdelse af skibet) til moderselskabet B A/S, skal betingelsen i tonnageskattelovens § 22, stk. 2, iagttages, for at kunne omfattes af tonnageskatteordningen. Det fremgår af denne bestemmelse, at når der er tale om udlejning af skibe, er det en betingelse for at anvende tonnageskatteordningen, at lejeren ifølge time-charter certepartiet med det nystiftede selskab alene må anvende skibet til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven.

Ad spørgsmål 1

Det er SKAT opfattelse, at selskabet A A/S bliver tvunget ind i tonnageskatteordningen som følge af, at A bliver koncernforbunden med et andet tonnagebeskattet selskab jf. tonnageskattelovens § 4, stk. 1.

Det fremgår af tonnageskattelovens forarbejder (L 92, Folketingsåret 2001-02, 2. samling) i bemærkningerne til de enkelte bestemmelser at:

"Der opstår et særligt problem i tilfælde, hvor eksempelvis to rederier bliver koncernforbundne eller fusionerer, og hvor kun det ene rederi anvender tonnageskatteordningen, eller de begge gør det, men hvor den 10-årige bindingsperiode ikke udløber på samme tidspunkt. Endvidere kan et rederi som nævnt tvinges ind i tonnageskatteordningen, hvis det ikke længere opfylder betingelsen om ikke at have fælles ledelse eller driftsorganisation m.v. med koncernforbundet rederi.

Det foreslås, at bindingsperioden i sådanne tilfælde som hovedregel fastsættes til bindingsperioden for det rederi, der senest blev omfattet af tonnageskatteordningen. Hvis ikke alle de pågældende selskaber anvender tonnageskatteordningen, foreslås bindingsperioden fastsat til 10 år regnet fra og med det indkomstår, hvor selskaberne bliver koncernforbundne eller fusionen gennemføres. Samme regler skal gælde ved tilførsel af aktiver. Ved spaltning af selskaber foreslås bindingsperioden for de nye selskaber fastsat til det samme som for det selskab, der spaltes."

Lignende formulering fremgår tillige af SKATs Ligningsvejledning 2008-3, Selskaber og aktionærer, afsnit S.C.8.1.4.

Koncernforbindelsen opstår ved, at moderselskabet B A/S erhverver flertallet af stemmerne i det nystiftede selskab jf. tonnageskattelovens § 3, stk. 1.

Det indstilles herefter, at Skatterådet svarer "Ja" til spørgsmålet.

Ad spørgsmål 2

Det er SKAT opfattelse, at A A/S kan omfattes af tonnageskatteordningen fra begyndelsen af indkomståret 2008 jf. bemærkningerne i lovens forarbejder (L 92, Folketingsåret 2001-02, 2. samling).

"Tonnageskatteordningen vil skulle anvendes fra og med det indkomstår, hvor betingelserne for at træffe forskelligt valg ikke er opfyldt. Dette vil gælde uanset bestemmelserne om, at valg eller fravalg af tonnagebeskatning er gældende for 10 år."

Bemærkningerne omhandler ganske vist reglerne om tvunget valg af tonnageskatteordningen i forbindelse med koncernforhold, men det er SKAT opfattelse at i mangel på udtrykkelige lovregler herom, kan samme regel finde anvendelse, når der opstår koncernforbindelse mellem de 2 selskaber.

Det indstilles herefter, at Skatterådet svarer "Ja" til spørgsmålet.

Ad spørgsmål 3

Dette spørgsmål bortfalder, idet SKAT besvarer spørgsmål 2 med et "Ja".

Ad spørgsmål 4

Dette spørgsmål bortfalder, idet SKAT besvarer spørgsmål 1 med et "Ja".

Ad spørgsmål 5

Da SKAT har besvaret spørgsmål 1 med et "Ja", ønsker forespørgeren svar på spørgsmål 5.

Det er SKATs opfattelse, at det er tilstrækkeligt med den beskrevne aktionæroverenskomst, hvor moderselskabet B A/S tillægges ret til at udnævne 2 af 4 bestyrelsesmedlemmer i det nystiftede selskab, herunder formanden, hvor formandens stemme i tilfælde af stemmelighed altid er udslagsgivende.

Ifølge tonnageskattelovens § 3, stk.1, forstås bestemmende indflydelse ved ejerskab eller rådighed over stemmerettidigheder i henhold til ligningslovens § 2, stk. 2.

Det fremgår af ligningslovens § 2, stk. 2, at der ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettighederne, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 % af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 % af stemmerne. Som følge af aktionæroverenskomsten opnås der bestemmende indflydelse over det nystiftede selskab, og dermed bliver A A/S koncernforbundet med det nystiftede selskab.

Ad spørgsmål 6

Dette spørgsmål bortfalder, idet SKAT har besvaret spørgsmål 5 med et "Ja".

Ad spørgsmål 7

Det er SKAT opfattelse, at det er de samme regler, der finder anvendelse ved gennemførelsen af en fusion, som når der opstår koncernforbindelse. Dette fremgår af lovens forarbejder jf. besvarelse af spørgsmål 1.

Det indstilles herefter, at Skatterådet svarer "Ja" til spørgsmålet.

Ad spørgsmål 8

Dette spørgsmål bortfalder, idet SKAT har besvaret spørgsmål 7 med et "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstillinger med de anførte begrundelser.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.