Dato for udgivelse
14 Nov 2008 13:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Oct 2008 11:20
SKM-nummer
SKM2008.916.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-125570
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Familiefond, almennyttige formål, afkast, skattefri
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at en gave til en familiefonds grundkapital, hvor gaven er betinget af, at kapitalen og afkastet heraf anvendes til almennyttige formål, ville være skattefri.

Reference(r)
Fondsbeskatningsloven § 3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 S.H.14.2
Spørgsmål

Kan det bekræftes, at en gave fra A til B's Familiefonds grundkapital, hvor gaven er betinget af, at kapitalen og afkastet heraf anvendes til almennyttige formål, vil være skattefri?

Svar

Ja, jf. nedenstående begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Fonden har et blandet formål, idet den kan støtte familien, personer, der er eller har været tilknyttet firmaet C. eller et selskab, som har sin rod i dette firma, og endelig almennyttige formål

A ønsker at give en gave til fonden, idet hun har betinget sig, at gavens afkast m.v. alene skal gå til almennyttige formål. Det er tillige et vilkår for gaven, at denne gives, uden at der skal betales skat eller afgift heraf. Til gennemførelse af dispositionen har spørger forberedt et protokollat til bestyrelsen med henblik på at ændre fundatsen, således at det sikres, at mindst 40 % af den fra fonden uddelte støtte gives til almennyttige formål, hvad enten støtten ydes af fondens løbende indtægter eller af fondens kapital.

Gaven kommer til at udgøre 39,2 % af fondens grundkapital. Andelen af den støtte, der skal tilgå almennyttige formål, foreslås derfor sat til 40 % som en oprunding af den procentdel, gaven udgør.

Retsregler

Fondsbeskatningsloven indeholder i § 3, stk. 3, en bestemmelse om, at gaver til fonde kun skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis gaven skal anvendes til uddeling, eller hvis det i vedtægten er bestemt, at kapitalen i løbet af et nærmere fastsat tidsrum skal anvendes til uddeling.

Den her foreliggende gave tilgår grundkapitalen (de bundne aktiver) og som følge af den nævnte regel skulle gaven ikke indgå i fondens skattepligtige indkomst.

Imidlertid bestemmer fondsbeskatningslovens § 3, stk. 3, 2. punktum, at gaver til fonde, i hvis vedtægter der tillægges medlemmer af bestemte familier fortrinsret til uddelinger fra fonden eller fortrinsret til at indtage bestemte stillinger m.v., skal medregnes ved opgørelsen af fondens skattepligtige indkomst, uanset der er tale om en gave, hvorved en fonds grundkapital udvides.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ifølge fundatsen for B's Familiefond kan fonden yde støtte til:

1) Personer tilhørende stifterens familie eller vennekreds,

2) personer eller familie til personer, der er eller har været tilknyttet firmaet C eller et selskab, som har sin rod i dette firma, og

3) til fremme af almennyttige formål.

I praksis har fondens uddelinger til almennyttige formål udgjort over 90 % af de samlede uddelinger for regnskabsårene 2003-2007.

B's Familiefond har et blandet formål, idet den kan støtte såvel familiemæssige som andre formål. Efter praksis behandles sådanne blandede fonde på samme måde som rene familiefonde, således at gaver til disse fondes grundkapital indgår i den skattepligtige indkomst.

I skattepraksis er det imidlertid accepteret, at såfremt en blandet familiefond opnår Civilstyrelsens tilladelse til at foretage en opdeling af fondens bundne kapital i adskilte afdelinger, således at de familiemæssige formål adskilles fra de øvrige formål, er fonden dog ikke skattepligtig af gaver, som tilfalder grundkapitalen i den ikke-familiemæssige afdeling, ligningsvejledningen S.H.14.2, Gaver til familiefonde.

Til opnåelse af skattefrihed har spørger derfor indgivet ansøgning til Civilstyrelsen om opdeling af B's Familiefond, således at der i forbindelse med den påtænkte gave fra A ville blive oprettet en ny særskilt afdeling, der alene skulle varetage almennyttige formål, og således at der skulle føres særskilt regnskab for denne afdeling med angivelse af bunden og disponibel kapital, indtægter og udgifter m.v.

Civilstyrelsen har imidlertid telefonisk underrettet spørger om, at styrelsen ikke længere ønsker at anerkende oprettelsen af en sådan ny selvstændig afdeling med opdeling af kapital m.v. Begrundelsen er, at dette skaber uklarhed og administrativt besvær ved adskillelsen af fondenes kapitaler i flere depoter m.v.

I stedet har kontorchefen meddelt, at styrelsen er indstillet på at godkende en ordning, hvor det årlige afkast opdeles, således at forskellige brøkdele henføres til forskellige formål. Hermed undgås det, at den bundne formue opdeles på forskellige depoter med selvstændig regnskabsførelse m.v.

Med den hidtidige formålsbestemmelse har fondens bestyrelse skønsmæssigt kunnet henføre uddelingerne til de tre formål nævnt i § 2, stk. 1-3, nemlig familiekredsen, personer med tilknytning til virksomhederne og fremme af almennyttige formål.

I forbindelse med modtagelsen af gaven foreslås det, at der sker en tilføjelse til fundatsens § 8, som tilsikrer, at bestyrelsen fremover bliver bundet til som minimum årligt at uddele 40 % til almennyttige formål. Hermed indskrænkes bestyrelsens skøn således, at de almennyttige formål fremover alene kan varieres inden for 40-100 % af det årlige afkast m.v.

Med en sådan begrænsning i bestyrelsens dispositionsret over uddelingsmulighederne svarer situationen nøje til den situation, der ville være tilfældet, såfremt kapitalerne var blevet opdelt, således at gaven blev inkluderet i en afdeling, som udelukkende kunne varetage almennyttige formål, idet bestyrelsens skøn med hensyn til at tilgodese de almennyttige formål her også ville variere mellem 40 og 100 %.

Da det samtidig med bestemmelsen er sikret, at den samme fordeling indføres, for så vidt der undtagelsesvis optages af kapitalen, jf. fundatsens § 7, eller der sker uddeling ved opløsning, er det spørgers opfattelse, at der ikke foreligger mulighed for, at gaven tilgår familiemæssige formål.

Endvidere nævner spørger, at en henlæggelse til senere uddeling med den anførte regel vil være ubetænkelig, idet en sådan henlæggelse vil indgå i et senere års uddeling, hvor 40 % reglen stadig vil være gældende.

I forslaget til fundatsændring er der indsat en afsluttende bestemmelse om, at revisor skal give påtegning på årsregnskabet om, at den årlige støtte til almennyttige formål overstiger 40 % af den samlede støtte. Hermed sikres reglen til stadighed overholdt.

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålet bør besvares med et ja.

SKATs indstilling og begrundelse

Det følger af fondsbeskatningslovens § 3, stk. 1 at fondes skattepligtige indkomst opgøres efter de regler, der gælder for selskaber, med nærmere angivne udtagelser.

Også for fonde er udgangspunktet derfor, at gaver skal medregnes som indtægt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 4, litra c.

I fondsbeskatningslovens § 3, stk. 3, 1.pkt. er der imidlertid indsat den undtagelse, at gaver til en fond, der er omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 4 normalt kun beskattes, såfremt;

1. Gaven skal anvendes til uddeling, eller

2. Det i fondens vedtægter er bestemt, at kapitalen i løbet af et nærmere fastsat tidsrum skal anvendes til uddeling.

Denne undtagelse gælder imidlertid ikke for fonde, i hvis vedtægter medlemmer af bestemte familier tillægges fortrinsret til uddelinger fra fonden eller har fortrinsret til at indtage bestemte stillinger mv. jf. § 7 i lov om fonde og § 8 i lov om erhvervsdrivende fonde, såfremt der er tale om en gave, hvorved fondens grundkapital udvides.

Som udgangspunkt er familiefonde således skattepligtige af gaver. Skattemyndighederne har dog hidtidig accepteret, at ikke-erhvervsdrivende fonde med blandede formål (familiemæssige og andre formål), der opnår fondsmyndighedens tilladelse til at foretage en opdeling af fondens bundne kapital i flere afdelinger, således at de familiemæssige formål adskilles fra de øvrige formål, ikke er skattepligtige af gaver, som tilfalder den bundne kapital i den ikke-familiemæssige afdeling jf. Ligningsvejledningen 2008-3 S.H.14.2, TfS 1988,38 og SKM2007.527.SR.

Fondsmyndighederne accepterer ikke længere, at fonde opdeler den bundne kapital i særskilte afdelinger. Civilstyrelsen accepterer efter det oplyste, at godkende en ordning, hvor det årlige afkast opdeles, således at forskellige brøkdele henføres til forskellige formål.

Det er SKATs vurdering at en sådan ordning vil kunne sidestilles med de forhold, der gjorde sig gældende i TfS 1988,38 og SKM2007.527.SR. Det er dog en betingelse, at kravet om den forholdsmæssige fordeling af det årlige afkast fremgår af fondens vedtægter.

SKAT indstiller derfor med ovenstående forbehold, at spørgsmålet besvares med et Ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.