Dato for udgivelse
22 Feb 2008 14:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Feb 2008 10:35
SKM-nummer
SKM2008.188.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-030628
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhed
Emneord
Spaltning
Resumé
Skatterådet kunne - under forudsætning af, at øvrige betingelser er opfyldte for, at spaltningen kan foretages skattefrit - bekræfte, at F A/S kan spaltes skattefrit uden tilladelse efter fusionsskattelovens § 15a, stk. 1, 4. pkt., idet person 1 uden at have ejet samtlige sine aktier i over 3 år, har været selskabsdeltager i F A/S i over 3 år. Skatterådet tog endvidere stilling til spaltningsdato, ombytningsforhold, balancekrav, udbytteudlodning og overgangssaldo.
Hjemmel
07-161612
Reference(r)

Fusionsskatteloven § 5
Fusionsskatteloven § 15a
Fusionsskatteloven § 15b
Aktieavancebeskatningsloven § 45A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 S.D.7.3

Spørgsmål

1. Kan Skatterådet - under forudsætning af, at øvrige betingelser er opfyldte for at spaltningen kan foretages skattefrit - bekræfte, at F A/S kan spaltes skattefrit uden tilladelse efter fusionsskattelovens § 15a, stk. 1, 4. pkt., idet person 1 uden at have ejet samtlige sine aktier i over 3 år, har været selskabsdeltager i F A/S i over 3 år?

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, anmodes Skatterådet om at besvare spørgsmål 2-9. Besvares spørgsmål 1 benægtende, anmodes Skatterådet ligeledes om at besvare spørgsmål 2-9, blot under forudsætning af, at spaltningsdatoen udskydes til 1. maj 2008.

2. Kan Skatterådet bekræfte, at spaltningsdatoen for de i forbindelse med spaltningen modtagende selskaber vil være 1. maj 2007 for G A/S og spaltningens vedtagelsesdato for H A/S, således at sambeskatningsindkomsten i E A/S og koncernforbundne selskaber for indkomståret 2008 udgøres af indkomsten i E A/S og G A/S i perioden 1. maj 2007 til 30. april 2008 samt indkomsten fra den til H A/S udspaltede aktivitet i perioden 1. maj 2007 til datoen for endelig vedtagelse af spaltningen?

3. Kan Skatterådet bekræfte, at spaltningsdatoen for det indskydende selskab, F A/S, ifølge fusionsskattelovens § 15b, stk. 4, 2. pkt., er 1. maj 2007, og at værdien af de tildelte aktier i både G A/S og H A/S derfor skal svare til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver i F A/S pr. 1. maj 2007?

4. Kan Skatterådet bekræfte, at ombytningen af aktierne i F A/S med aktier i H A/S og G A/S som vist i spaltningsbalancen svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver i F A/S, jf. fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 2. pkt.?

5. Kan Skatterådet bekræfte, at forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, F A/S, som vist i spaltningsbalancen, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i de modtagende selskaber, G A/S og H A/S, jf. fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 3. pkt.?

6. Kan Skatterådet bekræfte, at udlodningen af udbytte på baggrund af årets resultat for perioden 1. maj 2006 til 30. april 2007 på i alt DKK 31.280.000 ikke udgør kontantvederlag i forbindelse med den påtænkte spaltning?

7. Kan Skatterådet bekræfte, at den skattefrie spaltning af F A/S ikke påvirker person 2´s og person 1´s overgangssaldo efter aktieavancebeskatningslovens § 45A opgjort pr. 30. april 2006?

8. Kan Skatterådet bekræfte, at den skattefri udlodning på DKK 18.255.008 den 25. september 2007 svarende til E A/S' ejerandele af F A/S for året inden spaltningsdatoen, dvs. for perioden 1. maj 2006 til 30. april 2007, ikke medfører bortfald af skattefriheden for den skattefri spaltning efter fusionsskattelovens § 15a, stk. 8, selvom der i G A/S skulle opstå negativt resultat i et eller flere af de følgende 3 år efter vedtagelsen?

Svar
  1. Ja.
  2. Ja.
  3. Ja.
  4. Ja.
  5. Ja.
  6. Ja.
  7. Ja.
  8. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Oprindelig ejede person 1 og person 2 interessentskabet A I/S i forholdet 10/90.

Med virkning pr. 1. januar 2000 blev interessentskabet omdannet til et aktieselskab efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Aktieselskabet fik navnet B A/S.

Med virkning pr. 1. maj 2000 gennemførtes der en skattefri fusion med C A/S. C A/S var ejet 100 % af D A/S (det nuværende E A/S).

Det fortsættende selskab, C A/S, frasolgte i 2003/2004 aktiviteten og blev herefter navneændret til F A/S. Selskabet driver i dag virksomhed ved investering i værdipapirer.

F A/S er ejet af person 2 og person 1. Person 2 ejer en del af sine aktier i F A/S via E A/S. Aktiekapitalen i E A/S er ejet 100 % af person 2.

Aktiekapitalen i F A/S er pr. 1. maj 2007 på nominelt DKK 6.751.700 og består af 489 aktier à nom. DKK 10.000, 11.430 aktier à nom. DKK 1.000 samt ikke udstedte aktier for DKK 431.700.

Alle aktierne i F A/S er tillagt samme stemmerettigheder.

Aktiekapitalen er fordelt således:

Person 2

Nom. DKK

2.142.000

(31,72 %)

E A/S

Nom. DKK

3.940.000

(58,36 %)

Person 1

Nom. DKK

669.700

(9,92 %)

I alt

Nom. DKK

6.751.700

(100 %)

Aktionærernes ønsker til fremtidige investeringer

Person 1 har siden afhændelse af x-aktiviteten haft flere konkrete ønsker om en mere aktiv investeringsstrategi med en højere grad af risiko. Person 1's interesse har primært været rettet mod opkøb eller partnerskab med generationsskiftevirksomheder, turn around-virksomheder og nystartede virksomheder. 

Person 2 har modsat ønsket hovedsageligt at føre en mere passiv investeringsstrategi med en lavere risiko.

Grundet de forskellige holdninger til den fremtidige investeringspolitik i F A/S og person 2's bestemmende indflydelse i selskabet, har driften i F A/S primært bestået i investeringer i børsnoterede aktier.

Person 1's og person 2's forskellige holdninger vedrørende investeringspolitikken har resulteret i, at parterne ønsker at ophørsspalte F A/S i to nystiftede selskaber. Ved en ophørsspaltning, hvor person 1 og person 2 vederlægges med aktier i hvert deres selskab, opnås, at parterne i fremtiden selv vil kunne bestemme investeringernes risikoprofil.

Person 2 overvejer i den forbindelse mulighederne for at indsætte sine 4 stedbørn i bestyrelsen samt overgive en del af ejerskabet i det modtagende selskab til stedbørnene. Overdragelsen skal ske ved at hvert barn via sit eget holdingselskab tegner nye aktier i det ved spaltningen nystiftede selskab.

Ved brev af 6. januar 2005 anmodede person 2 og person 1 SKAT om tilladelse til at foretage en skattefri spaltning af F A/S efter fusionsskattelovens § 15a. SKAT imødekom dog ikke anmodningen, idet SKAT ikke fandt, at spaltningen var forretningsmæssigt begrundet i omstrukturering eller rationalisering af aktiviteterne. Afgørelsen er offentliggjort i SKM2006.325.SKAT.

Med lov nr. 343 af 18. april 2007 (lovforslag nr. 110 A) vedtog Folketinget supplerende regler for skattefri omstruktureringer for at lette adgangen for virksomheder til at tilpasse koncernstrukturen til markedsvilkår.

Efter de nye regler kan en spaltning gennemføres skattefrit uden tilladelse fra SKAT under forudsætning af, at en række yderligere objektive betingelser i fusionsskatteloven bliver overholdt. De nye objektive regler skal erstatte den vurdering, som SKAT foretager vedrørende de subjektive betingelser i de tilfælde, hvor der anmodes om tilladelse til skattefri spaltning.

Tanken med de nye regler er således, at såfremt de objektive betingelser overholdes, vil spaltningen være i overensstemmelse med formålet med fusionsskattelovens regler. 

Skatteministeriet har i forbindelse med behandlingen af L 110 A positivt nævnt, at det er muligt at indhente bindende svar fra skattemyndighederne for at sikre, at de objektive betingelser i fusionsskatteloven opfyldes i forbindelse med en skattefri omstrukturering uden tilladelse fra SKAT.

Med de nye muligheder for skattefri spaltning uden forudgående tilladelse fra SKAT, har person 2 og person 1 besluttet at fastholde de oprindelige ønsker om omstrukturering af F A/S for at muliggøre de forskellige ønsker til den fremtidige investeringspolitik. 

Denne anmodning om bindende svar søger således at afdække de uklarheder, der i forbindelse med spaltningen af F A/S er opstået i relation til de nye regler for skattefri omstruktureringer.

Nærmere om den skattefri spaltning af F A/S

Det er ønsket at foretage en ophørsspaltning af F A/S i to nystiftede selskaber, G A/S og H A/S, med selskabsretlig virkning pr. 1. maj 2007.

E A/S og F A/S er inden spaltningen sambeskattet. Efter spaltningen skal E A/S sambeskattes med G A/S. H A/S indgår efter spaltningen ikke i nogen sambeskatningskreds.

Som bilag 1 er vedlagt Fælles regnskabsopstilling for spaltning af F A/S, som indeholder en spaltningsbalance baseret på dagsværdier pr. 1. maj 2007.

Spaltningsbalancen er udarbejdet ud fra den reviderede årsrapport for F A/S for perioden 1. maj 2006 til 30. april 2007, der vedlægges som bilag 2. Endvidere vedlægges specifikationerne til selvangivelsen for F A/S for indkomståret 2007 som bilag 3.

Af anvendt regnskabspraksis fremgår, at materielle og finansielle anlægsaktiver er optaget til kostpris i årsrapporten for 2006/2007. Driftsmateriel og inventar er optaget til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Omsætningsaktiver måles til amortiseret kostpris, der svarer til nominel værdi, medmindre der er foretaget nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Værdipapirer måles til dagsværdi, jf. note 7 i årsrapporten.

Udskudt skat måles som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser under hensyntagen til beskatningsreglerne for de pågældende aktiver og forpligtelser.

I forhold til årsrapporten er der i spaltningsbalancen foretaget regulering til dagsværdi af grunden. Derudover er der ikke forskelle mellem værdi i årsrapporten for 2006/2007 og dagsværdien for andre aktiver og passiver.

På passivsiden er aktiekapitalen reguleret, idet selskabskapitalen i hvert af de modtagende selskaber ønskes fastsat til nominel DKK 500.000. Som følge heraf overføres DKK 5.751.700 fra selskabets kapital til posten "Overført resultat" under de frie reserver.

Som følge af opskrivning på grunden er posterne "Overført resultat" og "Hensættelser til udskudt skat" reguleret i spaltningsbalancen.

I årsrapporten er der under de kortfristede gældsforpligtelser ført forslag til udbytte for regnskabsåret på DKK 31.280.000. Forslaget til udbytte blev vedtaget ved generalforsamlingen den 25. september 2007.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmål 1

Ifølge fusionsskattelovens § 15a, stk. 1, 6. pkt., kan de nye regler ikke anvendes i det tilfælde, at det indskydende selskab har mere end én selskabsdeltager og en eller flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre end 3 år uden at have rådet over flertallet af stemmerne og samtidig er eller ved spaltningen bliver selskabsdeltagere i det modtagende selskab, hvor de tilsammen råder over flertallet af stemmerne.

Reglen i § 15a, stk. 1, 6. pkt., har til formål at forhindre, at reglerne om skattefri spaltninger bruges til at afstå enkeltaktiver, uden at der sker beskatning, jf. bemærkningerne til bestemmelsen i L 110.

I en afgørelse offentliggjort i SKM2005.357.TSS fandt Told- og Skattestyrelsen, at en påtænkt skattefri spaltning reelt var begrundet i et ønske om at afstå to skibe. Transaktionen var tænkt således, at G skulle erhverve én aktie i selskabet A, der ejede to skibe, som A ikke ønskede at drive virksomhed med længere. Herefter skulle A spaltes i to nystiftede selskaber, hvorved G fik alle aktierne i det selskab, hvortil de pågældende skibe var udspaltet til.

Told- og Skattestyrelsen fandt, at der reelt var tale om et maskeret salg af de to skibe, hvorfor der blev meddelt afslag på det ansøgte.

Person 1 ejer i dag 9,92 % af aktiekapitalen i F A/S, og råder således ikke over flertallet af stemmerne. Person 1 har været selskabsdeltager i F A/S siden 2000, hvor person 1 erhvervede sine første aktier i forbindelse med den skattefri virksomhedsomdannelse.

Ved den efterfølgende fusion blev person 1's ejerandel udvandet, så ejerandelen kom under de oprindelige 10 %, nemlig helt ned på 3,3 %.

Parterne var imidlertid indstillet på, at person 1 fortsat skulle have ca. 10 % ejerandel i det fusionerede selskab.

Derfor ansøgte selskabets advokat i april 2002 Ligningsrådet om ved bindende forhåndsbesked at tillade en selskabsretlig genopretning af ejerforholdet, uden at den selskabsretlige genopretning af ejerskabet ville få skattemæssige konsekvenser for parterne.

Ligningsrådet afslog imidlertid ved afgørelse af 18. november 2003 at lade person 1 tegne nye aktier i F A/S til kurs 100. Efter Ligningsrådets opfattelse udgjorde kurs 100 en favørkurs, der ville være skattepligtig for person 1.

Den 28. januar 2004 klagede selskabets advokat til Landsskatteretten, og Landsskatteretten gav herefter medhold ved kendelse af 7. oktober 2004.

På grundlag af Ligningsrådets afslag i 2003 blev person 1's nytegning af aktier derfor udskudt til efter Landsskatterettens afgørelse. Dette resulterede i, at person 1 først erhvervede de sidste aktier i selskabet den 29. marts 2005. Denne del af person 1's aktiebeholdning har således først været ejet i 3 år den 29. marts 2008.

Uden denne forsinkelse ville person 1 have ejet alle aktierne i F A/S i mere end 3 år.

Efter spaltningen vil person 1 eje 100 % af aktiekapitalen i H A/S, og dermed opnå den bestemmende indflydelse.

Det er vores opfattelse, at § 15a, stk. 1, 4. pkt., kan anvendes uanset undtagelsen hertil i § 15a, stk. 1, 6. pkt.

Vores opfattelse støttes på, at bestemmelsen i 6. pkt. bruger definitionen "selskabsdeltager". Ifølge bemærkningerne anses en selskabsdeltager for at have været selskabsdeltager i det indskydende selskab fra det tidspunkt, hvor den pågældende har erhvervet sine aktier, det vil sige retserhvervelsestidspunktet. Person 1 har ejet aktier i F A/S siden 2000, og har således været selskabsdeltager i over 3 år.

Bestemmelsens ordlyd indeholder ikke et krav om, at aktionæren skal have ejet samtlige sine aktier i over 3 år for at kunne bruge reglen om skattefri spaltning uden tilladelse, jf. § 15a, stk. 1, 4. pkt. Endvidere er der ingen holdepunkter i bemærkningerne til loven, der støtter et krav herom.  

Et krav om, at samtlige aktier skal være ejet i over 3 år vil endvidere strække bestemmelsen videre end dets formål om at forhindre et maskeret salg af aktiver.

Ud fra ordlyden af § 15a, stk. 1, 6. pkt., og bemærkningerne hertil i L 110, samt betænkning afgivet af skatteudvalget den 21. marts 2007, er det vores opfattelse, at SKAT kan besvare spørgsmål 1 med et "ja".

Spørgsmål 2

F A/S ophørsspaltes med selskabsretlig virkning pr. 1. maj 2007, der er skæringsdatoen for de modtagende selskabers regnskabsår.

Ifølge fusionsskattelovens § 5, stk. 1, anses datoen for den i forbindelse med spaltningen udarbejdede åbningsstatus for det modtagende selskab i skattemæssig henseende for spaltningsdatoen.

Når der i forbindelse med spaltningen skal udarbejdes en delindkomstopgørelse efter selskabsskattelovens § 31, stk. 3, 1. pkt., som følge af, at koncernforbindelsen er ophørt inden eller i forbindelse med spaltningen, anvendes dog tidspunktet for ophøret af koncernforbindelsen som skattemæssig spaltningsdato for det pågældende selskab. Spaltningsdatoen vil i så fald være sammenfaldende med selve vedtagelsesdagen for spaltningen. De i spaltningen deltagende selskaber kan have forskellig skattemæssig spaltningsdato, jf. fusionsskattelovens § 5, stk. 3, sidste pkt.

F A/S er i dag koncernforbundet med E A/S. Ved spaltningen bliver F A/S ophørsspaltet i 2 nystiftede selskaber, G A/S og H A/S. E A/S vil efter fusionen eje 64,79 % af aktiekapitalen i G A/S og dermed besidde den bestemmende indflydelse i selskabet.

Koncernforbindelsen mellem E A/S og F A/S ophører i forbindelse med spaltningen, idet der er tale om en ophørsspaltning.

Ved spaltningen etableres koncernforbindelse mellem E A/S og det nystiftede selskab G A/S. Etableres koncernforbindelse ved erhvervelse af et nystiftet selskab, anses koncernetableringen ifølge selskabsskattelovens § 31, stk. 3, 7. pkt., for sket ved indkomstårets begyndelse. Konsekvensen heraf er, at der ikke skal udarbejdes en delindkomstopgørelse efter § 31, stk. 3, 1. pkt., hvorfor fusionsskattelovens § 5, stk. 3 ikke finder anvendelse.

Spaltningsdatoen for G A/S vil derfor i overensstemmelse med fusionsskattelovens § 5, stk. 1, 1. pkt., være datoen for den udarbejdede åbningsstatus for G A/S, dvs. den 1. maj 2007.

Efter spaltningen vil H A/S være ejet 100 % af person 1, og koncernforbindelsen med E A/S vil som følge af spaltningen blive afbrudt. Indkomsten i H A/S skal derfor opgøres efter selskabsskattelovens § 31, stk. 3, hvilket medfører, at spaltningsdatoen for H A/S vil blive selve vedtagelsesdatoen for spaltningen, jf. fusionsskattelovens § 5, stk. 3. 

Ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for 2008 i E A/S skal medtages indkomsten i E A/S og G A/S for perioden 1. maj 2007 til 30. april 2008 samt indkomsten vedrørende de aktiviteter der udspaltes til H A/S i perioden 1. maj 2007 til vedtagelsesdagen for spaltningen.

På baggrund af ovenstående er det vores opfattelse, at SKAT kan besvare spørgsmål 2 med et "ja".

Spørgsmål 3

Ved spaltningen vederlægges person 2 og E A/S med aktier i G A/S. Person 1 vederlægges med aktier i H A/S.

Det er en betingelse for at spalte skattefrit uden tilladelse fra SKAT, at værdien af de tildelte aktier svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver, jf. fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 2. pkt.

Selskaberne har jf. ovenstående forskellige spaltningsdatoer. Spaltningsdatoen for det indskydende selskab, F A/S, og det ene modtagende selskab, G A/S, er 1. maj 2007. Spaltningsdatoen for det andet modtagende selskab, H A/S, vil være dagen for endelig vedtagelse af spaltningen.

Det følger af fusionsskattelovens § 15b, stk. 4, 2. pkt., at ved anvendelsen af reglerne, dvs. reglerne om ombytningsforhold i forbindelse med spaltningen, anvendes spaltningsdatoen for det indskydende selskab.

Værdien af de tildelte aktier i såvel G A/S som H A/S skal derfor svare til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver i F A/S pr. 1. maj 2007.

På baggrund heraf er det vores opfattelse, at SKAT kan besvare spørgsmål 3 med et "ja".

Spørgsmål 4

Det er en betingelse for, at spaltningen er skattefri, at værdien af de tildelte aktier skal svare til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver, jf. fusionsskattelovens § 15b, stk. 2, 2. pkt.

Handelsværdien er i spaltningsbalancen fastsat med udgangspunkt i de regnskabsmæssige værdier i årsrapporten for perioden 1. maj 2006 til 30. april 2007. Formålet med årsregnskabslovens bestemmelser i kapitel 7 (§§ 33 til 52) om indregning og måling af aktiver og forpligtelser er, at balancen udviser værdien af selskabets aktiver som en going koncern og altså ikke handelsværdien af aktiverne og passiverne.

For at sikre, at værdien af aktierne svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver ved beregningen af ombytningsforholdet ved spaltning af F A/S, skal aktiverne derfor indregnes til dagsværdier i de modtagende selskaber. 

Aktiverne og forpligtelserne opgøres til dagsværdi på spaltningstidspunktet, hvorved et eventuelt forskelsbeløb i forhold til kostprisen indregnes i egenkapitalen.

Grunden er bogført til DKK 1.609.650, men er efter indhentelse af mæglervurdering af parterne fastsat til en værdi af DKK 2.500.000. Som følge heraf er der foretaget en regulering til dagsværdi på DKK 890.350.

Forskellen mellem dagsværdien og kostprisen er posteret på egenkapitalen med DKK 667.763, idet der er beregnet udskudt skat med 25 %, i alt DKK 222.588, der er ført under posten "Hensættelser til udskudt skat".

Posten "Andre værdipapirer og kapitalandele" består af en investering i I, der i forbindelse med spaltningen vil blive udspaltet til G A/S. Der er foretaget indbetalinger vedrørende investeringen i januar måned 2007, men den endelige aftale er først indgået den 10. april 2007. I forbindelse med etablering af investeringsfonden har der været afholdt en række etableringsomkostninger i forbindelse med det samlede tilsagn, hvoraf F A/S' andel er udgiftsført i regnskabsåret 2006/2007.

De seneste informationer om investeringen viser, at anskaffelsessummen svarer til dagsværdien, hvorfor der ikke er foretaget regulering heraf i spaltningsbalancen.

Selskabet frasolgte sin x-virksomhed i 2003/2004, og driver i dag virksomhed med investering i værdipapirer. Der er således ikke goodwill knyttet til selskabet.

Værdien af egenkapitalen i F A/S er efter ovenstående reguleringer DKK 379.612.000, hvoraf DKK 341.954.489 udspaltes til G A/S (svarende til 90,08 %) og DKK 37.657.510 (svarende til 9,92 %) udspaltes til H A/S.

Person 1 modtager nom. DKK 500.000 aktier i H A/S svarende til 100 % af aktiekapitalen.

Person 2 modtager nom. DKK 176.050 aktier i G A/S svarende til 35,21 % af aktiekapitalen. E A/S modtager de resterende nom. DKK 323.950 aktier i G A/S svarende til 64,79 % af aktiekapitalen. 

På baggrund heraf er det vores opfattelse, at spørgsmål 4 kan besvares med et "ja".

Spørgsmål 5

For at kunne spalte skattefrit uden tilladelse er det ifølge fusionsskatteloven § 15a, stk. 2, 3. pkt., en betingelse, at forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab.

Formålet er ifølge bemærkningerne til L 110 at forhindre, at der som et alternativ til et skattepligtigt salg af aktiver foretages en skattefri udspaltning af de pågældende aktiver til et modtagende selskab og der samtidig overføres gæld i et forhold, der overstiger forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab. Derved vil den skattepligtige avance kunne reduceres ved en senere afståelse af aktierne i det modtagende selskab.

Endvidere forhindrer bestemmelsen, at det indskydende selskab via en skattefri spaltning uden tilladelse bliver tømt for værdier ved, at selskabet bliver efterladt med en gæld, der overstiger det hidtidige forhold mellem aktiver og gæld, således at en skattepligtig avance ved salg af aktierne er reduceret.

Forholdet mellem aktiver og gæld skal måles ud fra handelsværdierne på spaltningsdatoen. I bilag 1 er handelsværdierne fastsat med udgangspunkt i årsregnskabet for perioden 1. maj 2006 til 30. april 2007. Der henvises i øvrigt til spørgsmål 4 vedrørende reguleringen til handelsværdier.

Særligt vedrørende fordelingen af skyldig skat på DKK 5.204.586 er der foretaget en pro rata fordeling af posten. Den skyldige skat vedrører betaling til E A/S, der er administrationsselskab i sambeskatningen for indkomståret 2007.

Fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 3. pkt., anvender definitionen "gæld", hvilket må betyde, at det er forholdet mellem aktiverne og gældsposterne, der skal vurderes. Udskudt skat og andre regnskabsmæssige hensættelser er derfor ikke omfattet af definitionen "gæld".

I forbindelse med spaltningen er der foretaget en specifik fordeling af aktiverne og passiverne i F A/S. På visse aktiver er der foretaget hensættelser til udskudt skat, hvilket påvirker passivsiden i de to modtagende selskaber og dermed tillige aktivsiden. I bilag 4 vedlægges en specifikation af udskudt skat.

Reguleret til handelsværdi er aktiverne i F A/S opført til i alt DKK 431.176.735. Gældsposterne eksklusive udskudt skat er opført til i alt DKK 37.070.448 og udgør således ved beregning med én decimal 8,6 % af værdien af aktiverne.

Ved spaltningen udspaltes aktiver for i alt DKK 388.594.719 og gæld for DKK 33.393.060 til G A/S. Beregnet med én decimal udgør gælden i G A/S herefter 8,6 % af aktiverne.

Endvidere udspaltes aktiver for DKK 42.582.016 og gæld for DKK 3.677.388 til H A/S. Beregnet med én decimal udgør gælden i H A/S herefter 8,6 % af aktiverne.

Forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til de modtagende selskaber, svarer således til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, hvorfor det er vores opfattelse, at spørgsmål 5 kan besvares bekræftende.

Spørgsmål 6

Ifølge fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, skal selskabsdeltagerne i det indskydende selskab i forbindelse med en skattefri spaltning vederlægges med aktier eller anparter i det modtagende selskab og eventuelt en kontant udligningssum.

En kontant udligningssum beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, jf. § 15b, stk. 4, jf. § 9, stk. 2.

Skatterådet har i tidligere sager taget stilling til, om en udlodning i tiden inden vedtagelsen af en skattefri omstrukturering skatteretligt skal kvalificeres som kontantvederlag i forbindelse med omstruktureringen, jf. SKM2006.799.SR og SKM2007.488.SR.

I sagerne har Skatterådet fundet, at SKAT kan foretage en skatteretlig kvalifikation der afviger fra den civilretlige. Skatterådet har dog fundet, at der må foreligge endog meget væsentlige indikationer, omstændigheder m.v. samt en til vished grænsende sandsynlighed for, at realøkonomien og realindholdet i dispositionerne divergerer fra den selskabs- og civilretlige kvalifikation, førend skattemyndighederne overhovedet overvejer en skatteretligt divergerende kvalifikation, jf. SKM2006.799.SR.

Siden salget af virksomheden i 2003/2004 har aktionærerne i F A/S vedtaget udlodninger af udbytte på baggrund af årets resultat. Der er således i 2004/2005 udloddet DKK 20.000.000, og i 2005/2006 er der udloddet DKK 28.000.000. På baggrund af årets resultat i 2006/2007 har aktionærerne vedtaget at udlodde DKK. 31.280.000.

Udlodningen for 2006/2007 er således vedtaget i overensstemmelse med en ensartet og fast udbyttepolitik i F A/S, og på ingen måde som en forudsat og integreret del af spaltningen.

Det er derfor vores opfattelse, at spørgsmål 6 kan besvares med et "ja".

Spørgsmål 7

Ved lov nr. 540 af 6. juni 2007 (L 213) blev reglerne i aktieavancebeskatningsloven ændret således, at aktieindkomst, der overstiger et grundbeløb fastsat i personskattelovens § 8a, stk. 7 (DKK 100.000 i 2007 niveau) fra og med indkomståret 2008 beskattes med 45 %. Samtidig blev skatteprocenten for selskaber nedsat fra 28 % til 25 %.

For at undgå, at aktionærer beskattes af aktieindkomst med 45 % af en avance eller et udbytte, der hidrører fra et overskud, der er indtjent i selskabet i tidligere år og derfor beskattet med 28 %, vedtog Folketinget endvidere en overgangsregel i aktieavancebeskatningslovens § 45A. Efter denne regel beskattes aktieindkomst, der kan rumme en positiv overgangssaldo, ikke med 45 %, men derimod kun med 43 %.

Overgangssaldoen opgøres for unoterede aktier som differencen mellem den skattepligtiges andel af selskabets regnskabsmæssige egenkapital ved udløbet af regnskabsåret 2006 og aktiernes anskaffelsessum, jf. § 45A, stk. 4.

I spørgsmål 9 til L 213 har skatteministeren udtalt at "overgangsordningen (er) søgt udformet, så den bliver så enkel som mulig at anvende. Det betyder blandt andet, at en skattepligtig, der er omfattet af overgangsordningen, kun skal opgøre én overgangssaldo, der omfatter samtlige de aktier - både unoterede og børsnoterede, danske og udenlandske - som vedkommende ejede den 1. januar 2007."

Endvidere fremgår det af spørgsmål 9, at:

"Når overgangssaldoen efterfølgende skal nedskrives med den skattepligtiges positive nettoaktieindkomst (svarende til at aktieindkomsten ikke bliver beskattet med den forhøjede sats på 45 pct.), tages der - ligeledes af hensyn til ordningens enkelhed - ikke hensyn til, om denne aktieindkomst vedrører aktier erhvervet før eller efter den 1. januar 2007. Det er altså enhver positiv nettoaktieindkomst, som den skattepligtige erhverver i indkomståret 2007 og senere, der skal fragå saldoen. Dette gælder således også aktieindkomst, der vedrører aktier, der ikke er medregnet ved opgørelsen af overgangssaldoen".

Af skatteministerens svar kan udledes, at overgangssaldoen er udformet således, at den følger den skattepligtige og ikke de aktier, der pr. 1. januar 2007 var ejet af den skattepligtige. Dette stemmer endvidere overens med skatteministerens svar til spørgsmål 23 vedrørende konsekvenserne for overgangssaldoen af en overdragelse af aktier med succession efter aktieavancebeskatningslovens § 34.

Skatteministerens svar på spørgsmål 23 lyder således:

"Overdragelsen har ingen konsekvenser for den skattepligtiges overgangssaldo.

For det første indebærer de foreslåede regler ikke, at den skattepligtiges børn succederer i den del af den skattepligtiges overgangssaldo, der vedrører de overdragne aktier.

For det andet vil den skattepligtige ikke blive beskattet af gevinst vedrørende de overdragne aktier, hvis betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 34 er opfyldt. Overdragelsen vil dermed ikke indebære, at den skattepligtiges overgangssaldo vil blive nedskrevet med en sådan gevinst i det indkomstår, hvori overdragelsen finder sted."

Ved spaltningen af F A/S beskattes person 2 og person 1 ikke som følge af, at aktierne i de modtagende selskaber modtages med succession, jf. fusionsskattelovens § 15a, stk. 4, jf. § 11. Det er derfor vores opfattelse, at spørgsmål 7 kan besvares med et "ja".

Spørgsmål 8

På baggrund af årsrapporten 2006/2007 udloddes udbytte til E A/S for i alt DKK 18.255.008, svarende til E A/S' andel af aktiekapitalen. Udlodningen skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst i E A/S, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2.

For at en skattefri spaltning uden tilladelse kan opretholdes som skattefri, er det en betingelse, at selskabsdeltagerne efter spaltningsdatoen for det indskydende selskab og op til 3 år efter vedtagelsen af spaltningen ikke modtager skattefrit udbytte af sine aktier i de deltagende selskaber, der overstiger selskabsdeltagerens andel af det ordinære resultat i de respektive selskabers godkendte årsrapport for det regnskabsår, som udlodningen vedrører, jf. § 15b, stk. 8.

Formålet med bestemmelsen er at forhindre, at man som alternativ til et skattepligtigt salg af aktiver foretager en skattefri spaltning, og efterfølgende tømmer det modtagende selskab for værdier ved at foretage skattefri udlodninger, med den konsekvens, at aktierne i det modtagende selskab reduceres til et niveau, hvor aktierne kan sælges uden avancebeskatning.

Reglen bestemmer endvidere, at såfremt et selskabs godkendte årsrapport viser et negativt ordinært resultat i ét år, modregnes selskabsdeltagerens andel af dette resultat ved opgørelsen af det beløb, der kan udloddes til selskabsdeltageren i det efterfølgende år.

Reglen bestemmer dog ikke, hvorvidt en udlodning på baggrund af et positivt resultat i ét år kan betyde, at skattefriheden bortfalder, såfremt der i efterfølgende år opstår negativt resultat.

Endvidere fremgår det ikke af bestemmelsen, hvorvidt en udlodning forud for det år, hvor spaltningen vedtages, kan betyde, at skattefriheden bortfalder, såfremt der i efterfølgende år opstår negativt resultat.

I bilag 10 til L 110 er der dog positivt angivet, at "Skatteministeriet kan bekræfte, at en udlodning af et positivt resultat i år 1 ikke medfører bortfald af skattefriheden for en skattefri omstrukturering uden tilladelse, hvis der konstateres underskud i efterfølgende år".

Endvidere har Skatteministeren i spørgsmål 36 til L 110 vedrørende en aktieombytning tilkendegivet, at reglerne vil blive indrettet således, at et positivt resultat i året før vedtagelsen af en skattefri omstrukturering kan udloddes, uden at skattefriheden bortfalder, såfremt der i omstruktureringsåret opstår et negativt resultat.

Det er på baggrund heraf vores vurdering, at spørgsmål 8 kan besvares bekræftende.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Af fusionsskattelovens § 15a, stk. 1, 6. pkt., fremgår, at det i den omhandlede situation er afgørende, om en eller flere af aktionærerne i det indskydende selskab har været selskabsdeltagere i mindre end 3 år. Hvis det er tilfældet, kan reglerne om skattefri spaltning ikke benyttes.

Af lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår følgende:

"Hensigten med den foreslåede bestemmelse i § 15a, stk. 1, 6. pkt., er at undgå, at det indskydende selskab via reglerne om skattefri spaltning uden tilladelse reelt afstår aktiver til en tredjepart, uden at der sker beskatning."

"På grund af den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens § 15a, stk. 1, 6. pkt., har det betydning, om selskabsdeltageren har været selskabsdeltager i det indskydende selskab i mindre end tre år. Det foreslås, at ved bedømmelsen heraf skal en selskabsdeltager anses for at have været selskabsdeltager i det indskydende selskab fra det tidspunkt, hvor den pågældende har erhvervet aktierne. Det vil sige fra retserhvervelsestidspunktet."

SKAT finder, at der hverken i bestemmelsens ordlyd eller forarbejderne er hjemmel til at indfortolke et krav om, at den pågældende aktionær skal have ejet samtlige sine aktier i selskabet i mindst 3 år. Det kan alene kræves, at den pågældende aktionær har været selskabsdeltager i mindst 3 år, jf. SKM2007.818.SR. Person 1 opfylder dette krav, idet han har været selskabsdeltager i F A/S i mere end 3 år.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Ad spørgsmål 2

Da der er tale om en ophørsspaltning af F A/S, ophører koncernforbindelsen mellem E A/S og F A/S i forbindelse med spaltningen.

Ved spaltningen etableres koncernforbindelse mellem E A/S og det nystiftede selskab G A/S. Det følger af selskabsskattelovens § 31, stk. 3, 7. pkt., at etableres koncernforbindelse ved erhvervelse af et nystiftet selskab, anses koncernetableringen for sket ved indkomstårets begyndelse. I denne situation skal der ikke udarbejdes en delindkomstopgørelse efter § 31, stk. 3, 1. pkt., hvorfor fusionsskattelovens § 5, stk. 3, ikke finder anvendelse.

Spaltningsdatoen for G A/S vil derfor i overensstemmelse med fusionsskattelovens § 5, stk. 1, 1. pkt., være datoen for den udarbejdede åbningsstatus for G A/S, dvs. den 1. maj 2007.

Efter spaltningen vil H A/S være ejet 100 % af person 1, og koncernforbindelsen med E A/S vil som følge af spaltningen blive afbrudt. Indkomsten i H A/S skal derfor opgøres efter selskabsskattelovens § 31, stk. 3, hvilket medfører, at spaltningsdatoen for H A/S vil blive selve vedtagelsesdatoen for spaltningen, jf. fusionsskattelovens § 5, stk. 3. 

Ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for 2008 i E A/S skal medtages indkomsten i E A/S og G A/S for perioden 1. maj 2007 til 30. april 2008 samt indkomsten vedrørende de aktiviteter der udspaltes til H A/S i perioden 1. maj 2007 til vedtagelsesdagen for spaltningen.

SKAT indstiller på denne baggrund, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Ad spørgsmål 3

Værdien af de tildelte aktier skal svare til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver, jf. fusionsskattelovens § 15a, stk. 2, 2. pkt.

Ved anvendelsen af reglerne om ombytningsforhold i forbindelse med spaltningen, anvendes spaltningsdatoen for det indskydende selskab, jf. fusionsskattelovens § 15b, stk. 4, 2. pkt.

Spaltningsdatoen for det indskydende selskab, F A/S, er 1. maj 2007.

Værdien af de tildelte aktier i henholdsvis G A/S og H A/S skal derfor svare til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver i F A/S pr. 1. maj 2007.

SKAT indstiller på denne baggrund, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Ad spørgsmål 4

Person 2 og person 1 må som udgangspunkt skattemæssigt betragtes som parter med modstridende interesser. Sagens øvrige oplysninger giver ikke SKAT grundlag for at fravige dette udgangspunkt. SKAT finder derfor ikke, at der er grundlag for at anfægte den aftalte værdiansættelse.

SKAt indstiller på denne baggrund, at spørgsmål 4 besvares med "Ja".

Ad spørgsmål 5

Det er oplyst, gældsposterne eksklusive udskudt skat i det ophørsspaltede F A/S udgør 8,6 % af værdien af aktiverne.

Gælden i det ene modtagende selskab G A/S vil udgøre 8,6 % af aktiverne.

Gælden i det andet modtagende selskab H A/S vil udgøre 8,6 % af aktiverne.

Forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til de modtagende selskaber, svarer således til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab. Når henses hertil samt det i øvrigt oplyste, herunder det forhold, at de 2 personaktionærer må anses at have modstående interesser, indstiller SKAT, at spm. 5 besvares med "Ja".

Ad spørgsmål 6

Det må konstateres, at der selskabsretligt og dermed civilretligt er tale om udbytteudlodning. Allerede derfor må der være et fornødent og sikkert grundlag, hvis en selskabs- og civilretlig udbytteudlodning skatteretligt skal kvalificeres som kontantvederlag i forbindelse med en skattefri spaltning, jf. SKM2006.799.SR.

En grundlæggende betingelse for en divergerende skatteretlig kvalifikation i nærværende sag må være, at den foretagne udbytteudlodning må anses for en forudsat og integreret del af spaltningen. I nærværende sag kunne den tidsmæssige sammenhæng mellem udbytteudlodningen og spaltningen understøtte et sådant synspunkt. 

En omstændighed, der derimod kunne tale for, at der er tale om en sædvanlig udbytteudlodning, kunne være, at der i tidligere år er foretaget lignende udbytteudlodninger, eller at der er en sammenhæng mellem årets resultat og eventuelt ekstraordinære indtægter samt tidligere foretagne udlodninger.

I 2004/2005 er udloddet DKK 20.000.000, i 2005/2006 er udloddet DKK 28.000.000. SKAT finder på denne baggrund, at udlodningen for 2006/2007 på DKK 31.280.000 er i overensstemmelse med de tidligere års lignende udbytteudlodninger.

Der må foreligge endog meget væsentlige indikationer, omstændigheder m.v. samt en til vished grænsende sandsynlighed for, at realøkonomien og realindholdet i dispositionerne divergerer fra den selskabs- og civilretlige kvalifikation, førend skattemyndigheder overhovedet overvejer en skatteretligt divergerende kvalifikation. I nærværende sag findes der på baggrund af oplysningerne i sagen ikke at foreligge sådanne væsentlige indikationer, omstændigheder m.v., hvorfor der ikke findes at være grundlag for at tilsidesætte den formelle selskabs- og civilret, i dette tilfælde udbytteudlodningen, til fordel for en skatteretligt divergerende kvalifikation.

SKAT indstiller derfor, at spm. 6 besvares med "ja".

Ad spørgsmål 7

Ifølge aktieavancebeskatningslovens § 45A opgøres der efter nærmere angivne regler en overgangssaldo for personer, der den 1.1.2007 var fuldt skattepligtige til Danmark efter kildeskattelovens § 1 og som ejede aktier den 1.1.2007.

Der er i nærværende sag tale om unoterede aktier, og for unoterede aktier, som den skattepligtige ejede pr. 1.1.2007, opgøres overgangssaldoen som udgangspunkt som differencen mellem den skattepligtiges andel af selskabets regnskabsmæssige egenkapital ved udløbet af kalenderåret 2006 og aktiernes anskaffelsessum, opgjort efter nærmere angivne regler, jf. aktieavancebeskatningslovens § 45A, stk. 4.

Skatteministeren har som svar på spørgsmål 34 i forbindelse med Folketingets behandling af lovforslaget om overgangssaldoen (L 213, fremsat den 18.4.2007) oplyst, at der ved "regnskabsåret 2006" forstås det regnskabsår, der udgør indkomståret 2006. De i nærværende sag omhandlede selskaber har regnskabsår 1/5 - 30/4, og overgangssaldoen skal derfor opgøres på grundlag af selskabernes regnskabsmæssige egenkapital pr. 30.4.2006.

For såvel børsnoterede som unoterede aktier nedsættes overgangssaldoen med den skattepligtiges positive nettoaktieindkomst, der erhverves i indkomståret 2007 og efterfølgende indkomstår, jf. aktieavancebeskatningslovens § 45A, stk. 2. Det er uden betydning, hvorfra aktieindkomsten hidrører, og om aktieindkomsten hidrører fra aktier, der er erhvervet før eller efter den 1.1.2007.

Der opgøres kun én samlet overgangssaldo for en person, og ifølge aktieavancebeskatningslovens § 45A er overgangssaldoen ikke knyttet til bestemte aktier. Overgangssaldoen påvirkes derfor ikke af, at der efterfølgende foretages en skattefri spaltning.

Det fremgår da også af spørgsmål 47 og 48 til lovforslaget om overgangssaldoen (L 213, fremsat den 18.4.2007), at overgangssaldoen ikke påvirkes af, at den skattepligtige efterfølgende ombytter aktier, der er medregnet ved opgørelsen af saldoen, med aktier i et andet selskab, eller af, at det selskab, hvis aktier er medregnet ved opgørelsen af saldoen, efterfølgende bliver ophørsspaltet efter fusionsskattelovens bestemmelser om skattefri spaltning.

Spaltningen af F A/S påvirker derfor ikke spørgernes overgangssaldo efter aktieavancebeskatningslovens § 45A. Det gælder, uanset om spaltningen sker pr. 1.5.2007 eller pr. 1.5.2008.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 7 besvares med "Ja".

Ad spørgsmål 8

SKAT har lagt vægt på, at det i bilag 10 til L 110 er anført, at "Skatteministeriet kan bekræfte, at en udlodning af et positivt resultat i år 1 ikke medfører bortfald af skattefriheden for en skattefri omstrukturering uden tilladelse, hvis der konstateres underskud i efterfølgende år".

SKAT har endvidere lagt vægt på, at Skatteministeren i besvarelsen af spørgsmål 36 til L 110 vedrørende en aktieombytning har tilkendegivet, at reglerne vil blive indrettet således, at et positivt resultat i året før vedtagelsen af en skattefri omstrukturering kan udloddes, uden at skattefriheden bortfalder, såfremt der i omstruktureringsåret opstår et negativt resultat.

SKAT finder på denne baggrund ikke, at den skattefri udlodning på DKK 18.255.008 den 25. september 2007, svarende til E A/S' ejerandele af F A/S for året inden spaltningsdatoen, dvs. for perioden 1. maj 2006 til 30. april 2007, medfører bortfald af skattefriheden for den skattefri spaltning af F A/S efter fusionsskattelovens § 15b, stk. 8, selvom der i G A/S skulle opstå negativt resultat i et eller flere af de følgende 3 år efter vedtagelsen.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 8 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1.