Dato for udgivelse
06 okt 2008 16:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 sep 2008 15:37
SKM-nummer
SKM2008.802.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-141734
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Sambeskatning, genbeskatning
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at såfremt likvidationen af D Ltd. gennemføres som beskrevet nedenfor, ændrer dette ikke det af Skatterådet tidligere afgivne bindende svar af 19. februar 2008 (SKM2008.202.SR), ifølge hvilket den samlede genbeskatning af underskud ved likvidation af D Ltd. beregnes til 434.560 kr. i henhold til ny saldo og indkomst optjent i D Ltd. i perioden fra 1. januar 2008 til likvidationstidspunktet i henhold til gammel saldo.

Hjemmel

08-090482

Reference(r)

Lov nr. 426 af 6. juni 2005, § 15, stk. 8

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-3 S.D.4.4

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at såfremt likvidationen af D Ltd. gennemføres som beskrevet nedenfor, ændrer dette ikke det af Skatterådet tidligere afgivne bindende svar af 19. februar 2008, ifølge hvilket den samlede genbeskatning af underskud ved likvidation af D Ltd. beregnes til 434.560 kr. i henhold til ny saldo og indkomst optjent i D Ltd. i perioden fra 1. januar 2008 til likvidationstidspunktet i henhold til gammel saldo?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har i brev af 18. juni 2008 anført følgende:

A Corporation, USA, er ultimativt moderselskab for en række danske selskaber, herunder B ApS og C ApS.

C ApS har igennem en årrække ejet - og ejer fortsat - 100 % af aktierne i D Ltd., England. Selskaberne var sambeskattede i perioden 1992-2005. Sambeskatningen ophørte med virkning fra og med den 1. januar 2006 (indkomståret 2006), idet koncernen ikke valgte international sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31A.

C ApS er omfattet af overgangsordningen i § 15, stk. 8, i lov nr. 426 af 6. juni 2005 om videreførelse og beskatning af genbeskatningssaldi.

C ApS ønsker nu at gennemføre en likvidation af D Ltd. med henblik på forenkling af koncernstrukturen.

Ved anmodning om bindende svar af 25. september 2007 blev SKAT anmodet om at bekræfte de skattemæssige konsekvenser i relation til udløsning at genbeskatning ved den påtænkte likvidation af D Ltd. Skatterådet har ved bindende svar af 19. februar 2008 bekræftet de skattemæssige konsekvenser.

Med nærværende bindende svar ønskes det bekræftet, at den konkrete likvidationsmetode opfylder betingelserne for at udløse de skattemæssige konsekvenser i relation til genbeskatning, som Skatterådet har bekræftet i ovennævnte bindende svar.

Likvidation af D Ltd.

I Skatterådets bindende svar af 19. februar 2008 (SKM2008.202.SR) er det - i overensstemmelse med vores anmodning - lagt til grund, at D Ltd. ville blive "likvideret eller opløst". Dette er også fortsat hensigten, idet likvidationsmetoden ønskes foretaget som en forenklet likvidation efter engelske regler, idet en "almindelig" likvidation er særdeles tids- og ressourcekrævende. Der er således tale om en sædvanlig likvidationsmetode efter engelsk ret.

Den påtænkte likvidationsmetode består i følgende steps:

1. D Ltd. omdannes fra den nuværende selskabsform ("Limited Liability Company") til "Unlimited Liability Company"

2. D Ltd. udlodder selskabskapitalen i form af dividende og tilbagekøb af aktier henholdsvis GBP 1 mio. og GBP 8,5 mio.

3. D Ltd. anmoder om at blive slettet at selskabsregistret

Det første step forventes at tage ca. 1 uge. Umiddelbart herefter vil udlodningen og tilbagesalget ske. Efter yderligere tre måneder, jf. nærmere nedenfor, vil selskabet anmode om at blive slettet af selskabsregistret. Såfremt der ikke er indvendinger imod likvidationen, vil den endelige sletning af selskabsregistret ske efter tre måneder. Dette indebærer, at den samlede likvidationsproces vil tage omkring 6 måneder.

Særligt om Unlimited Liability Company

Et selskab af selskabstypen "Unlimited Liability Company" er kendetegnet ved, at aktionærerne i selskabet ikke har begrænset hæftelse. I relation til den engelske skattelovgivning er selskabet fortsat et selvstændigt skattesubjekt, der beskattes efter samme regler som selskaber af selskabsformen "Limited Liability Company". Det bemærkes derudover, at der ikke udstedes nye aktier til D Ltd. som følge af omdannelsen, ligesom D Ltd.'s registreringsnummer i aktieselskabsregistret forbliver det samme.

Vi vedlægger som bilag 2 udkast til opdateret stiftelsesoverenskomst for D Ltd. Der foreslås følgende to ændringer for at afspejle ændringen af selskabsformen:

1. I Artikel 1 fjernes ordet "Limited" de steder, hvor dette fremgår

2. I Artikel 4 erstattes den eksisterende formulering med følgende: "The liability of the Members is unlimited"

De nye vedtægter er ikke en opdatering at de eksisterende vedtægter.

Særligt om likvidationsproceduren

Likvidationsproceduren kan i hovedtræk beskrives således: Selskabet udfylder en blanket, som sendes til det engelske aktieselskabsregister. En kopi af blanketten sendes senest 7 dage senere til kreditorer, aktionærer og eventuelle andre med en retlig interesse heri. Aktieselskabsregistret offentliggør derudover likvidationen i den engelske pendant til Statstidende. Hvis der derefter ikke fremkommer nogen indvendinger fra kreditorer eller andre inden for 3 måneder, vil selskabet blive slettet fra aktieselskabsregistret.

Selskabet kan i princippet blive vakt til live i en periode på 20 år efter likvidationen, såfremt en person måtte henvende sig med krav mod selskabet. D Ltd.'s historik som koncernselskab siden 1986 taget i betragtning anses det for usandsynligt, at der efterfølgende vil blive rettet krav mod selskabet, og likvidationen vil derfor i realiteten være endelig efter sletningen fra aktieselskabsregistret.

Det bemærkes endeligt, at aktiver, som måtte være i behold i selskabet på tidspunktet for sletningen af registret, vil tilfalde den engelske stat.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er vores opfattelse, at spørgsmålet skal besvares bekræftende.

Ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 ophævedes de hidtidige regler i selskabsskattelovens § 31 om frivillig international sambeskatning og erstattedes af regler om national obligatorisk sambeskatning og nye regler om frivillig international sambeskatning. Samtidig ophævedes ligningslovens § 33E om genbeskatning af underskud i udenlandske datterselskaber fratrukket i dansk sambeskatning.

For koncerner, der var omfattet at de hidtidige regler om sambeskatning med et udenlandsk datterselskab, og som ikke ønskede international sambeskatning efter de nye regler, vedtoges en overgangsordning om genbeskatning af underskud, jf. lov nr. 426 af 6. juni 2005, § 15, stk. 8.

C ApS blev omfattet af lovens § 15, stk. 8, med virkning fra og med indkomståret 2006.

Efter § 15, stk. 8, udlignes genbeskatningssaldoen i takt med, at det udenlandske selskab optjener overskud. Herudover sker der genbeskatning af saldi, der ikke er udlignet via skyggesambeskatning på det tidspunkt og i det omfang, der ville ske genbeskatning efter de tidligere regler i ligningslovens § 33E.

Dette indebærer, at genbeskatning bl.a. udløses ved likvidation af det udenlandske datterselskab, jf. således ligningslovens § 33E, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004 (ny saldo) og ligningslovens § 33E, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995 (gammel saldo).

Begge de nævnte bestemmelser i ligningslovens § 33E anfører som nævnt, at der udløses genbeskatning, såfremt det udenlandske datterselskab "likvideres". Kravene til likvidationsmetoden efter de nævnte regler ses ikke berørt i hverken forarbejder eller andre fortolkningsbidrag. Ligeledes ses der ikke offentliggjort praksis om spørgsmålet.

Den likvidation, der ønskes gennemført af D Ltd., er en almindelig - forenklet - måde at likvidere engelske selskaber. Efter vores opfattelse kan det forhold, at likvidationen gennemføres efter en metode, der ikke er fuldt ud sammenlignelig med de danske likvidationsregler, ikke frakende likvidationen sin virkning som likvidation af det udenlandske selskab. I mangel på andre fortolkningsbidrag må det afgørende være, at selskabet likvideres efter et godkendt regelsæt i datterselskabets hjemland. Såfremt likvidationsmetoden skulle være identisk med en dansk likvidation, må dette kræve særlig lovhjemmel.

Det skal dog samtidig bemærkes, at likvidationsproceduren faktisk på en række væsentlige punkter er sammenlignelig med en likvidation efter danske regler:

  • Samtlige ledelsesorganer fratræder i forbindelse med likvidationen.
  • Anmeldelse at likvidationen skal ske til en officiel myndighed.
  • Likvidationen skal offentliggøres i en engelsk pendat (London Gazette) til Statstidende med opfordring til, at kreditorer inden for en periode på tre måneder kan anmelde deres eventuelle krav mod selskabet.

Likvidationsformen svarer på væsentlige punkter til opløsningsmetoden af danske anpartsselskaber ved betalingserklæring, jf. anpartsselskabslovens § 59, hvor anpartshaverne hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for anpartsselskabets gæld i tiden efter opløsningen. Ved den engelske likvidationsmetode er det konkret ikke anpartshaverne, der hæfter for gælden, men derimod selskabet som sådan, der kan blive vakt til live, såfremt der opstår krav mod dette. Realiteten er dog, at kreditorer kan rette krav vedrørende selskabet i tiden efter opløsningen, og den konkrete udmøntning af dette ses ikke at være afgørende.

Det forhold, at D Ltd. omdannes til et "Unlimited Liability Company" i forbindelse med likvidationsprocessen, adskiller sig umiddelbart fra en dansk likvidation. Efter vores opfattelse kan dette dog ikke diskvalificere likvidationen fra at blive anset for en likvidation i relation til bestemmelserne i Ligningsloven § 33E, når der som nævnt er tale om en almindelig og anerkendt metode til likvidation at engelske selskaber. Omdannelsen har derudover ingen praktisk betydning, idet bl.a. selskabets skattemæssige status fortsætter uændret, der udstedes ikke nye aktier, ligesom der ikke udstedes nyt registreringsnummer. Samlet set må omdannelsen anses for at være en formel betingelse for at kunne anvende de forenklede engelske likvidationsregler.

Endelig skal det bemærkes, at det forhold, at der i perioden mellem omdannelsen og likvidationen af D Ltd. sker udlodning af selskabskapitalen i D Ltd. i form af dividende og tilbagekøb af aktier, efter vores opfattelse må anses for en integreret del af likvidationen og dermed ikke et forhold, der i sig selv udløser genbeskatning ud over det beløb, som er opgjort og godkendt af Skatterådet ved det bindende svar af 19. februar 2008 (SKM2008.202.SR). Likvidationsprovenu, der udloddes i likvidationsåret, beskattes således under alle omstændigheder som aktieavance, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1. Det bemærkes i den forbindelse, at et likvidationsprovenu, der udloddes i forbindelse med opløsning af anpartsselskaber ved betalingserklæring, efter skatteministeriets opfattelse bør anses for likvidationsprovenu i relation til ligningslovens § 16A, jf. skatteministeriets notat om selskabers ophør i forhold til udløsningen af likvidationsbeskatning af aktionærerne mv. af 16. juni 2003.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at en likvidation af D Ltd. som beskrevet ovenfor opfylder betingelserne for likvidation efter de nævnte bestemmelser i ligningsloven § 33E og dermed er i overensstemmelse med Skatterådets bindende svar af 19. februar 2008 (SKM2008.202.SR).

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT finder efter en samlet konkret vurdering, at den likvidation af det udenlandske datterselskab, der skal finde sted, er omfattet af formuleringen "likvideres" i ligningslovens § 33E, selv om likvidationen gennemføres efter en metode, der ikke er fuldt ud sammenlignelig med de danske likvidationsregler. Likvidationen er således i overensstemmelse med Skatterådets bindende svar af 19. februar 2008 (SKM2008.202.SR).

SKAT har herved lagt vægt på følgende:

  • selskabet likvideres efter et godkendt regelsæt i selskabets hjemland
  • likvidationsproceduren er på en række væsentlige punkter sammenlignelig med en likvidation efter danske regler, idet samtlige ledelsesorganer fratræder i forbindelse med likvidationen, anmeldelse af likvidationen skal ske til en officiel myndighed, og likvidationen skal offentliggøres i en engelsk pendant (London Gazette) til Statstidende med opfordring til, at kreditorer inden for en periode på tre måneder kan anmelde deres eventuelle krav mod selskabet.
  • likvidationsformen svarer på væsentlige punkter til opløsningsmetoden af danske anpartsselskaber ved betalingserklæring, jf. anpartsselskabslovens § 59, hvor anpartshaverne hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for anpartsselskabets gæld i tiden efter opløsningen
  • på trods af omdannelsen til et "Unlimited Liability Company" fortsætter selskabets skattemæssige status uændret, der udstedes ikke nye aktier, ligesom der ikke udstedes nyt registreringsnummer. Omdannelsen må betragtes som en formel betingelse for at kunne anvende de forenklede engelske likvidationsregler.
  • det forhold, at der i perioden mellem omdannelsen og likvidationen af D Ltd. sker udlodning af selskabskapitalen i D Ltd. i form af dividende og tilbagekøb at aktier, må betragtes som en integreret del af likvidationen

SKAT indstiller på denne baggrund, at spørgsmålet besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.