Dato for udgivelse
11 Sep 2008 11:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 May 2008 10:01
SKM-nummer
SKM2008.718.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, B-0536-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Anke, afvisning, værdi, økonomisk
Resumé

Sagen blev afvist ved Vestre Landsret, da den angik et krav, som efter påstanden havde en økonomisk værdi, der ikke oversteg 10.000 kr. Dommen kunne derfor kun ankes med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Reference(r)

Retsplejeloven § 368, stk. 1, 2. pkt.

Henvisning
Processuelle regler  2008-3 I.1

Parter

A
(advokat Claus Holberg)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten).

Afsagt af landsdommerne

Elisabeth Mejnertz, Lisbeth Parbo og Hans-Jørgen Nymark Beck (kst.)

Byretten har den 5. marts 2008 afsagt dom i 1. instans (sag nr. BS 10-120/2007).

Appellanten, A, har i ankestævningen gentaget sin påstand for byretten om, at indstævnte, Skatteministeriet, principalt skal anerkende, at appellantens skattepligtige indkomst for indkomståret 2002 nedsættes med 5.410 kr., subsidiært at den nedsættes med et mindre beløb efter rettens skøn og mere subsidiært, at ansættelsen hjemvises til fornyet behandling.

Landsrettens begrundelse og resultat

Sagen angår et krav, som efter påstanden for landsretten har en økonomisk værdi, der ikke overstiger 10.000 kr. Dommen kan derfor kun ankes med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 368, stk. 1, 2. pkt. Da en sådan tilladelse ikke foreligger, afviser landsretten anken.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Denne ankesag afvises.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part.