Dato for udgivelse
10 Jun 2008 14:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Apr 2008 16:16
SKM-nummer
SKM2008.527.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
07-02140
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Morarenter, årsopgørelse
Resumé

En årsopgørelse, der ikke var i overensstemmelse med det selvangivne, ansås for ugyldig. Der kunne ikke opkræves morarenter af den restskat, der fremgik af denne årsopgørelse, uanset om klageren ved en efterfølgende årsopgørelse var kompenseret for disse renter.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 63
Skattestyrelsesloven § 3, stk. 4 (dagældede)

Klagen vedrører tilskrivning af morarenter på årsopgørelsen for indkomståret 2005.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten ændrer skatteankenævnets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klagerens årsopgørelse nr. 1 for indkomståret 2004 blev udskrevet den 14. marts 2005 på grundlag af de indberettede oplysninger, heriblandt en lønindkomst på 1.067.392 kr. Årsopgørelsen udviste en restskat på 347.350 kr., hvoraf 17.227 kr. blev indregnet i forskudsskatten for indkomståret 2006.

Klageren selvangav for indkomståret ved en selvangivelse, der blev modtaget i kommunen den 23. marts 2005.

Årsopgørelse nr. 2 og 3 for indkomståret 2004 blev udskrevet henholdsvis den 4. april 2005 og 18. juli 2005 på baggrund af frivillige indbetalinger af skat på henholdsvis 44.901,97 kr. og 33.333,33 kr. Årsopgørelse nr. 3 udviste en restskat på 248.770,99 kr.

Efter pålæg af procenttillæg og efter fradrag af beløb til indregning i forskudsskatten skulle der indbetales 246.412,42 kr., som ifølge opgørelsen skulle indbetales med 82.137 kr. henholdsvis den 1. september, 1. oktober og 1. november 2005.

Ved brev af 1. september 2005 rettede klageren henvendelse til kommunen:

"Jeg har nu gentagne gange henvendt mig til skatteforvaltningen, fordi slutopgørelsen ikke er udfærdiget ud fra selvangivelsen.

Det drejer sig dels om en række fradrag efter aftale med skattechefen, dels om betalt skat i Grønland og Norge, som det også fremgår af bilagene til selvangivelsen.

Jeg har nu fået en opkrævning på et beløb, som skal betales 20.9.2005.

Jeg havde allerede i foråret en aftale med skattechefen om at få godkendelse af selvangivelsen og en opgørelse inden sommerferien.

Jeg må hermed insistere på at få den endelige opgørelse tilsendt senest d. 15.9., så jeg kan afregne eventuel efterskat uden udgifter til renter.

Det opkrævede beløb er jeg nødt til at afvise."

Årsopgørelse nr. 4 for indkomståret 2004 blev udskrevet den 21. november 2005 på grundlag af den indsendte selvangivelse. Årsopgørelsen udviste en overskydende skat på 258.026 kr. inkl. rente af overskydende skat på 3.813,24 kr.

Årsopgørelse nr. 5 for indkomståret 2004 blev udskrevet den 28. november 2005 som følge af ændring i klagerens ægtefælles selvangivelse. Ændringen resulterede i en restskat på 2.624 kr.

Den overskydende skat på årsopgørelse nr. 4 for indkomståret 2004 blev ved modregningsmeddelelse af 6. december 2005 anvendt til dækning af restskat for indkomståret 2004 med 246.411 kr.

Årsopgørelse nr. 6 for indkomståret 2004 blev udskrevet den 13. marts 2006 som følge af ændring af klagerens arbejdsmarkedsbidragspligtige lønindkomst. Ændringen resulterede i et overskydende bidrag på 2.547 kr. efter modregning af restskat.

Klageren klagede over skatteberegningen på årsopgørelse nr. 6 til skatteankenævnet, der traf følgende afgørelse den 30. august 2006:

"Der gives ikke medhold i klage over skatteberegningen

Begrundelse:

Hvis den første årsopgørelse havde været korrekt fra starten, så ville du have fået en restskat på (beregnet skat 433.882 kr. - indeholdt A-skat 337.833 kr.) = 96.049 kr. Hvis den frivillige indbetaling på 78.235 kr. går fra, ville restskatten have været på 17.814 kr. og du ville have fået overskydende arbejdsmarkedsbidrag på 9.344 kr., netto en restskat på 8.470 kr.

Dette er reelt også resultatet af årsopgørelserne, men da forløbet til årsopgørelse nr. 6 har været som det har været, så skal der også tages hensyn til renteberegning og indregnet restskat, så slutresultatet bliver en samlet udbetaling på 11.538 kr. Dette fremgår af følgende specifikation:

Restskat

 

8.470 kr.

- indregnet restskat i forskud 2006 (forudsættes betalt)

 

17.227 kr.

Det giver en overskydende skat på

 

8.757 kr.

     

Du har reelt fået udbetalt

 

11.539 kr.

Difference vedrørende renteberegning

 

2.782 kr.

- procenttillæg

1.080 kr.

 

- tidligere rente til opkrævning

26 kr.

 

- rente til opkrævning

134 kr.

 

+ tidligere rente til opkrævning vedr. am-bidrag

209 kr.

 

+ tidligere rente til udbetaling

3.813 kr.

-2782 kr.

   

0

Skatteankenævnet skal bemærke, at den af dig påklagede renteberegning er foretaget med hjemmel i kildeskattelovens § 61, stk. 2 og § 62 A, og at renteberegning, procenttillæg og godtgørelser altid vil blive beregnet af den til enhver tid gældende årsopgørelse.

Skatteankenævnet kan således ikke give medhold i klagen."

På årsopgørelse nr. 1 for indkomståret 2005, der blev udskrevet den 2. oktober 2006, fremkom en morarente på 3.696,17 kr. vedrørende for sent betalt skat for indkomståret 2004.

På årsopgørelse nr. 3 for indkomståret 2005, der blev udskrevet den 12. november 2007, blev morarenten nedsat til 3.632,17 kr. efter ændret beregning.

Skatteankenævnets afgørelse

Den på årsopgørelsen for indkomståret 2005 beregnede rente er korrekt.

Efter kildeskattelovens § 63 skal en restskat, der ikke betales rettidigt, forrentes efter bestemmelserne i § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. Den beregnede rente opkræves i det år, hvor den er beregnet.

Ved årsopgørelse nr. 3 for indkomståret 2004, udskrevet den 18. juli 2005, er der opkrævet en restskat på 246.411 kr., der forfaldt til betaling henholdsvis 1. september, 1. oktober og 1. november 2005.

Da betalingen først er sket den 6. december 2005, hvor der er foretaget modregning af overskydende skat, er der beregnet en rente på 3.696,17 kr., der er opkrævet på årsopgørelsen for indkomståret 2005, jf. kildeskattelovens § 63, sidste pkt.

Klageren har allerede i december 2005 fået udbetalt rentegodtgørelse på 3.813 kr. vedrørende overskydende skat for indkomståret 2004, jf. årsopgørelse nr. 4.

Den foretagne renteberegning/opkrævning af renter er derfor foretaget med rette, og klageren kan ikke få medhold i klagen over renteberegningen.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at rente af restskat for indkomståret 2004 er beregnet med urette, og at årsopgørelsen for 2005 er forkert.

Kildeskattelovens § 63 omhandler udelukkende renter af skat, som skal betales efter kildeskatteloven og ikke renter af fejlopkrævet skat.

Skatteansættelsen for indkomståret 2004 er først blevet bragt i overensstemmelse med det selvangivne i marts 2006, og først her foreligger der en primær årsopgørelse. Der kan derfor ikke beregnes morarenter.

Det opkrævede beløb på 263.638 kr. er en fejl, som SKAT hele tiden har været bekendt med, da selvangivelsen er modtaget i SKAT den 23. marts 2005. SKAT er desuden blevet gjort opmærksom på fejlen i brev af 1. september 2005 til Skatteforvaltningen.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af kildeskattelovens § 63 fremgår følgende:

"Er et beløb, som en skattepligtig efter denne lov skal indbetale til det offentlige, ikke betalt rettidigt, skal den pågældende betale en statskassen tilfaldende rente, der udgør renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Renter af skat, der påhviler den skattepligtige, opgøres én gang om året og opkræves sammen med restskatten for de pågældende år."

Da det i sagen omhandlede rentebeløb første gang er opkrævet på klagerens årsopgørelse for 2005, anser Landsskatteretten rentebeløbet for en del af klagerens skatteansættelse for indkomståret 2005, selv om de årsopgørelser, der har udløst kravet, vedrører indkomståret 2004.

Landsskatteretten lægger til grund som ubestridt, at klageren indgav selvangivelse for indkomståret 2004 inden udløbet af klagerens selvangivelsesfrist for dette indkomstår, den 1. maj 2005. Landsskatteretten lægger endvidere til grund som ubestridt, at årsopgørelse nr. 3, som blev udskrevet den 18. juli 2005, og hvori den restskat, som renterne vedrører, blev opkrævet, ikke var i overensstemmelse med det selvangivne.

Det fremgår af den dagældede skattestyrelseslovs § 3, stk. 4, at hvis en kommunal skattemyndighed agter at foretage en skatteansættelse på et andet grundlag end det, der er selvangivet, skal den skattepligtige underrettes skriftligt herom.

Der ses ikke at være sket en sådan underretning af klageren. Årsopgørelsen, der i hvert fald efter selvangivelsesfristens udløb er en egentlig afgørelse, er derfor ugyldig. Det må således anses som en gyldighedsbetingelse for en afgørelse, hvori der er sket ændringer i forhold til det selvangivne, at varslingsproceduren i skattestyrelsesloven, nu skatteforvaltningsloven, er overholdt.

Forrentningsbestemmelsen i kildeskattelovens § 63 må alene antages at kunne finde anvendelse, hvis der er truffet en gyldig afgørelse om, at skatteyderen skal indbetale et beløb.

Da der ikke ved årsopgørelsen af 18. juli 2005 er truffet en sådan gyldig afgørelse, har det været uberettiget at opkræve renterne på årsopgørelsen for 2005, og klagerens skatteansættelse for dette indkomstår skal derfor nedsættes med dette beløb.

Det kan ikke ved afgørelsen heraf tillægges vægt, om klageren på senere årsopgørelser for indkomståret 2004 via rentegodtgørelsesreglerne måtte være kompenseret for denne udgift.

Landsskatteretten ændrer derfor skatteankenævnets afgørelse, hvilket er tiltrådt af SKAT, Hovedcentret.