Dato for udgivelse
03 Mar 2008 10:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Feb 2008 13:40
SKM-nummer
SKM2008.210.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
20. afdeling, B-4007-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Skattearrangement, renteudgifter, kursgevinst, konvertibel, obligation, realitetsgrundsætningen
Resumé

Landsretten nægtede rentefradragsret, idet man lagde til grund, at arrangementet, som var uden risici for de implicerede parter, ikke var forretningsmæssigt begrundet men alene etableret med henblik på at gennemføre en skatteudnyttelse. Efter en samlet bedømmelse af arrangementets karakter fandt landsretten herefter, at rentebetalingen savnede realitet i skattemæssig henseende.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra e
Kursgevinstloven § 1, 3. pkt. (dagældende)
Kursgevinstloven § 7, stk. 7 (dagældende)

 

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-1 A.E.1.4.4

Parter

Investeringsselskabet H1 ApS
(advokat Torben Brinch Bagge)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat H. C. Vinten)

Afsagt af landsdommerne

Michael Dorn, Ulla Staal og Steen Mejer Hansen

Under denne sag, der er anlagt den 22. december 2005, har sagsøgeren, Investeringsselskabet H1 ApS, nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgerens skatteansættelse for indkomståret 1996 nedsættes med 12.862.770 kr.

Skatteministeriet har nedlagt endelig påstand om frifindelse.

Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgerens udstedelse af en konvertibel obligation og investering af provenuet herfra i såkaldte U2-obligationer kan tillægges skattemæssig betydning, således at sagsøgeren i sin skattepligtige indkomst for indkomståret 1996 er berettiget til at fradrage renteudgifter med 14.939.583 kr. og tillægge renteindtægter med 2.076.813 kr.

Sagsfremstilling

Investeringsselskabet H1 ApS blev stiftet den 1. april 1995 under navnet H1X ApS (herefter Selskabet) med det formål at investere i finansielle aktiver fortrinsvis for lånte midler og med en kapital på 200.000 kr.

Den 19. juni 1996 udstedte Selskabet en konvertibel obligation til F1 Bank S.A. (herefter F1 Bank) på 213 mio. kr. Af obligationen fremgår følgende:

"...

Indfries kontant den 2. oktober 1996 kl. 14.00

Konverteringsperiode: 2. oktober 1996 kl. 9.00-12.00

213.000.000 kr.

213.000.000 kr.

H1X ApS

ApS reg. Nr. ...

25% konvertibelt obligationslån af 1996

Denne obligation, der er udstedt af H1X ApS pr. 21. juni 1996 i henhold til beslutning på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 18. juni 1996, er udstedt til F1 Bank S.A., for et beløb af

Tohundredetrettenmillioner kroner

Obligationen forrentes fra den 21. juni 1996 med 25 % p.a., der betales bagud den 2. oktober 1996 baseret på det faktiske antal dage over 360 dage. Betaling af rente sker uanset, om obligationen bliver konverteret til aktier i H1X ApS. I sidstnævnte tilfælde ophører forrentningen fra og med konverteringsdatoen.

Obligationen er, bortset fra misligholdelsestilfælde og de særlige tilfælde, som er omtalt på obligationens bagside, uopsigelig fra såvel debitors som kreditors side og forfalder til kontant betaling den 2. oktober 1996 kl. 14.00. Forrentningen ophører fra forfaldsdagen. Ved indfrielsen vil obligationen være at aflevere i behørig stand.

Efter indehaverens valg kan obligationen den 2. oktober 1996 kl. 9.00-12.00 konverteres til aktier i H1X ApS. Konverteringskursen er 1700, jf. dog bestemmelserne anført på obligationens bagside om justering af konverteringskursen og om særlig konverteringsret.

Bortkommer obligationen, kan den erstattes efter opnået mortifikationsdom.

Obligationen noteres på navn i selskabets bøger. Obligationsindehaveren har adgang til selskabets generalforsamlinger, men obligationen giver ikke stemmeret på disse.

For obligationslånet gælder i øvrigt de på bagsiden angivne vilkår.

Luxembourg, den 19. juni 1996.

For H1X ApS
A
[sign.]

i henhold til fuldmagt givet ved
generalforsamlingsbeslutning den 18. juni 1996

..."

Den 19. juni 1996 udstedte Selskabet til F1 Bank et dokument, som i dansk oversættelse har følgende ordlyd:

"...

Uigenkaldelige betalings- og leveringsinstruktioner

Til

F1 Bank S.A. ("F1")

 

U2 Corp. ("U2")

 

Fra

H1X ApS

 

("Instruktionsgiver")

 
 1

I disse uigenkaldelige betalings- og leveringsinstruktioner:

 
 

skal "obligationer" forstås som de DKK 225.000.000,00.- / 3,29 % garanterede FX Linked korte obligationer af 21.06.1996, der skal udstedes af U2 og erhverves af instruktionsgiveren med provenuet fra de korte obligationer, hvilket er sikret til fordel for F1 Bank gennem håndpantet,

 
 

skal "håndpant" forstås som det håndpantebrev af 19.06.1996, som instruktionsgiveren tiltrådte til fordel for F1 Bank vedrørende obligationerne og til sikring for instruktionsgiverens forpligtelse i henseende til de korte obligationer,

 
 

skal "instruktionsgivers bidrag" forstås som de DKK 750.000.-, som instruktionsgiveren skal betale F1 Bank den 2. oktober 1996,

 
 

skal "korte obligationer" forstås som de DKK 213.000.000,- sikrede obligationer af 19.06.1996, der skal udstedes af instruktionsgiveren og købes af F1 Bank til værdien pr. 21.06.1996, hvoraf provenuet skal anvendes til at hjælpe instruktionsgiveren med at erhverve obligationerne.

 
 2

For et vederlag, hvis modtagelse anerkendes, samt for andet vederlag, og for at sætte den sikkerhed i kraft, der er givet F1 Bank ved håndpantet, instruerer og bemyndiger instruktionsgiveren uigenkaldeligt (på egne vegne med enebemyndigelse til at gøre dette i stedet for instruktionsgiveren):

   
 

a  

 F1 Bank til den 21. juni 1996 at betale U2 beløbet på DKK 225.000.000.-, hvilket beløber provenuet fra de korte obligationer og investorbidraget.
 
 

b      

U2 til at levere obligationerne direkte til F1 Bank, eller som ellers angivet af F1 Bank, ved betaling derfor af ovennævnte, og til derefter at betale F1 Bank, eller som ellers angivet af F1 Bank, ethvert beløb, der forfalder til betaling vedrørende obligationerne.
 
 3

Disse instruktioner skal reguleres og fortolkes i henhold til kongeriget Danmarks love.

Dato: 19.06.1996

H1X ApS
A
sign

..."

Den 19. juni 1996 underskrev F1 Bank og Selskabet en bekræftelse vedrørende en mellem parterne aftalt obligationstransaktion, som i dansk oversættelse har følgende ordlyd:

"...

Bekræftelsesbrev

H1X ApS obligationstransaktion

Vi er glade for at kunne bekræfte følgende obligationstransaktion indgået på nedenstående handelsdato mellem F1 Bank S.A. ("banken") og H1X ApS på nedenstående vilkår:

 1

Handelsdato

19.06.1996

 
 2

Afviklingsdato

21.06.1996

 
 3

Køber

Banken

 
 4

Sælger

H1X

 
 5

Instrument

DKK 213.000.000,- / 25 %

   

Sikrede obligationer med forfaldsdato 2. oktober 1996 - Konvertibelt Obligationslån - (obligationerne)

 
 6

Udsteder

H1X (sikret med første prioritetspant i nom. DKK 225.000.000,00 / 3,29 % garanterede FX Linked obligationer med forfaldsdato 2. oktober 1996 udstedt af U2 Corp.)

 
 7

Salgspris

105,80486 % af hovedstolen ved udstedelsen af obligationerne (svarende til DKK 225.364.352,-)

 
 8

Afvikling

Obligationerne vil blive leveret til banken mod bankens betaling herfor til H1X.

 
 9

Betalingsinstruktioner

Afviklingen skal være i overensstemmelse med de separate uigenkaldelige betalings- og leveringsinstruktioner af 19. juni 1996 fra jer til os.

Denne aftale skal reguleres og fortolkes i henhold til dansk lov. H1X underkaster sig hermed uigenkaldeligt og ubetinget danske domstoles kompetence for så vidt angår dette brev og giver afkald på at gøre indsigelser gældende på grund af værneting eller forum non conveniens eller af anden lignende grund.

Banken kan efter eget valg anlægge retssag ved enhver anden kompetent domstol.

Med venlig hilsen

for og på vegne af
F1 Bank S.A.
[underskrevet]

Underskrevet af A
for og på vegne af
H1X ApS
[underskrevet]"

Den 19. juni 1996 underskrev F1 Bank og Selskabet tillige en bekræftelse vedrørende en anden mellem parterne aftalt obligationstransaktion, som i dansk oversættelse har følgende ordlyd:

"...

Bekræftelsesbrev

U2-obligationstransaktion

Vi er glade for at kunne bekræfte følgende obligationstransaktion indgået på nedenstående handelsdato mellem F1 Bank S.A. ("Banken") og H1X ApS ("H1X") på nedenstående vilkår:

 1

Handelsdato

19.06.1996

 
 2

Afviklingstidspunkt

21.06.1996

 
 3

Køber

H1X

 
 4

Sælger

Banken

 
 5

Instrument

DKK 225.000.000,00 / 3,29 %

   

Garanterede FX Linked obligationer med forfaldsdato 2. oktober 1996 (obligationerne)

 
 6

Udsteder

U2 Corp.

   

(garanteret af U2 Inc.)

 
 7

Salgspris

100 % af hovedstolen ved udstedelsen af obligationerne (svarende til DKK 225.000.000,-)

 
 8

Afvikling

Obligationerne vil blive leveret til H1X mod H1X's betaling af salgsprisen herfor til banken.

 
 9

Betalingsinstruktioner

Afviklingen skal være i overensstemmelse med de separate uigenkaldelige betalings- og leveringsinstruktioner af 19. juni 1996 fra jer til os.

Denne aftale skal reguleres og fortolkes i henhold til dansk lov. H1X underkaster sig hermed uigenkaldeligt og ubetinget danske domstoles kompetence for så vidt angår dette brev og giver afkald på at gøre indsigelser gældende på grund af værneting eller forum non conveniens eller af anden lignende grund.

Banken kan efter eget valg anlægge retssag ved enhver anden kompetent domstol.

Med venlig hilsen

for og på vegne af
F1 Bank S.A.
[underskrevet]

Underskrevet af A
for og på vegne af
H1X ApS
[underskrevet]"

Den 19. juni 1996 bekræftede U2 Financial Securities (U.K.) Limited og F1 Bank en mellem parterne aftalt obligationstransaktion, som i dansk oversættelse har følgende ordlyd:

"...

U2 Corp.-garanterede FX-indekserede gældsbeviser

på DKK 225.000.000 med forfald oktober 1996 ("Gældsbeviserne")

Formålet med denne skrivelse er at bekræfte F1 Bank SAs ("F1") ubetingede aftale om at købe Gældsbeviserne af U2 Financial Securities (UK) Limited ("U2-FS UK") og U2-FS UKs aftale om at sælge eller tilvejebringe salget af Gældsbeviserne til F1 Bank på følgende vilkår og betingelser. Hver part har indgået den i denne skrivelse anførte aftale mod de heri anførte gensidige løfter.

 i

Køber

F1 Bank SA

 
 ii

Sælger

U2 Financial Securities (UK) Limited

 
 iii

Udsteder

U2 Corp.

 
 iv

Garanti

Skal gives af U2 Inc. i samme form som angivet i købsaftalen (af 19. juni), der er givet til F1 Bank.

 
 v

Udstedelsesdato

21. juni 1996.

 
 vi

Forfaldsdato

2. oktober 1996.

 
 vii

Salgspris

DKK 225.000.000, der skal betales af F1 Bank til U2-FS UK mod vederlag den 21. juni 1996.

 
 viii

Sammendrag af Gældsbevisernes vilkår og betingelser

I det væsentlige i den form, der er angivet i købsaftalen (af 19. juni 1996) givet til F1 Bank, og eventuelle ændringer dertil skal godkendes af både F1 Bank og U2-FS UK

 
 ix

Betaling

21. juni 1996, med fri levering (i første om gang pr. fax) af Gældsbrevet til F1 Bank.

 
 x

Udgifter

F1 Bank skal betale U2-FS USD 2.000 mod vederlag den 21. juni 1996 til dækning af sine udgifter.

..."

Den 21. juni 1996 udstedte U2 Corp., USA, en obligation, hvori det i dansk oversættelse blandt andet hedder:

"...

U2 Corp.
(registreret som et selskab med begrænset hæftelse og begrænset deltagerantal i USA)

DKK 225.000.000

3,29 % garanterede FX Linked obligationer

med forfald i oktober 1996

Obligation

Denne obligation udgør en af en emission på DKK 225.000.000 til 3,29 %. Garanterede FX Linked obligationer med forfald i oktober 1996 (obligationerne) fra U2 Corp. (udstederen) udstedt som registrerede obligationer i størrelser af DKK 1.000.000 hver eller i multipla heraf.

Udstederen lover hermed for den modtagne værdi og under iagttagelse af de i denne obligation fastsatte vilkår og betingelser (betingelserne) at betale H1X ApS ved præsentation eller overdragelse af denne obligation på udstederens kontor den 2. oktober 1996, et beløb på DKK 225.000.000 eller sådan et andet beløb, som måtte skulle betales i overensstemmelse med betingelserne, og at betale renter bagud på forfaldsdagen (som fastlagt i betingelserne) til en rentesats på 3,29 % pro anno, alt sammen under iagttagelse af og i overensstemmelse med betingelserne.

Hovedstolen ved udstedelsen af denne obligation er DKK 225.000.000.

Denne obligation skal reguleres og fortolkes i henhold til engelsk lov.

Til bekræftelse heraf har udstederen foranlediget denne obligation underskrevet af sin hertil behørigt bemyndigede medarbejder.

U2 Corp.
[underskrevet]

Dato: 21. juni 1996"

Af øvrige vilkår og betingelser gældende for de af U2 Corp. udstedte obligationer fremgår i dansk oversættelse blandt andet:

"...

 4

Renter

 
 

Renter tilskrives af hovedstolen ved obligationsudstedelsen (DKK 225.000.000) med en rentesats på 3,29 % pro anno fra datoen fra obligationsudstedelsen til forfaldsdagen (angivet herunder) og skal betales på forfaldsdagen.

 
 

Renten skal beregnes på grundlag af et år på 360 dage og det faktiske antal dage i perioden fra datoen fra udstedelsen af obligationerne til deres forfaldsdag.

 

...

 
 6

Indløsning og køb

 
 

Indløsning ved forfald

 
   

Med mindre obligationerne tidligere er indløst, købt og mortificerede som angivet herunder, skal de indløses til værdien af hovedstolen den 2. oktober 1996 (forfaldsdagen).

 
  B   

Hovedstol

   
   

Hvis FX-kursen på den anden børsdag forud for forfaldsdagen (ophørsdagen) er højere end spotkursen (som fastsat herunder) skal obligationernes hovedstol forhøjes i overensstemmelse med følgende formel:

 
   

Hovedstol = A + (A x B)

 
   

hvor

 
   

A = DKK 225.000.000

 
   

B = den procentdel, med hvilken FX-kursen overstiger spotkursen.

 

I denne henseende

 
 

Skal FX-kursen forstås som den danske krones kurs i forhold til den tyske mark, målt i det antal danske kroner, der kan købes for en (1) tysk mark, angivet på Reuters serviceside DDBX (eller en sådan anden side eller service, som måtte kunne erstatte den) klokken eller klokken ca. 11.00 (London-tid) på ophørsdagen.

 
 

Spotkursen skal forstås som 3,8665.

..."

F1 Bank benyttede ikke muligheden for at konvertere obligationen til anparter i

Selskabet til en konverteringskurs på 1700.

Af udskrift pr. 21. juni 1996 fra Selskabets konto i F1 Bank fremgår følgende

transaktioner:

"...

Current account

Ref.

Value

Description

Currency

Transaction

Balance

Code

Date

       

300701

 

Starting Balance

DKK

0,00

 
 

21/06/96

368874 deposit to 20CT96

DKK

(364.351,80)

 
 

21/06/96

Bond purchase - U2

DKK

225.000.000,00

 
 

21/06/96

Note nom. DKK213M
@105,80486

DKK

225.364.351,80

 
   

Closing balance

DKK

 

0,00

Time deposits

Ref.
Code

Start
Date

Final
Maturity

Interest
Rate

Interest to Maturi

Currency

Deposit
Amount

Total
Amount at matufity

368874

21/06/96

2/10/96

3.00000

3127,35

Dkk

364.351,80

367.479,15

BONDS

Ref.Code

Value Date

Trades

Currency

Nominal Amount

Price

Closing Position

 

21/06/96

3,29% U2 Guaranteed FX Linked Notes 02/10/96

DKK

225.000.000,00

100,00

225.000.000.00

Af udskrift pr. 2. oktober 1996 fra Selskabets konto i F1 Bank fremgår følgende transaktioner:

"...

CURRENT ACCOUNT

Ref.Code

Value Date

Description

Currency

Transaction

Balance

300701

 

Starting balance

DKK

0,00

 
 

2/10/96

Credited

DKK

750.000,00

 
 

2/10/96

368874 Dep. maturity

DKK

367.479,15

 
 

2/10/96

Note matured

DKK

213.000.000,00

 
 

2/10/96

Coupon re note

DKK

(15.235.416,87)

 
 

2/10/96

U2 bond matured

DKK

225.000.000,00

 
 

2/10/96

Coupon re U2 bond

DKK

2.117.937,50

 
   

Closin balance

DKK

 

(0,02)

Ved Landsskatterettens afgørelse af 30. september 2005 ændrede Landsskatteretten Selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 1996 blandt andet således, at renteindtægter på 2.076.813 kr. og renteudgifter på 14.939.583 kr. blev tilbageført. I afgørelsen hedder det blandt andet:

"...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Den indgåede låneaftale med udstedelse af konvertibel obligation og investering i U2obligationer må ses i sammenhæng, idet dispositionerne er indbyrdes afhængige af hinanden for regnskabsteknisk at kunne opnå den forud fastlagte skattemæssige position. F1 Bank har ved udlån til overkurs og det samtidigt foretagne køb af U2-obligationer, der blev lagt til sikkerhed i banken, elimineret sin risiko. Arrangementet med udstedelse af den konvertible obligation må anses for uden reel betydning, idet det lægges til grund, at F1 Bank aldrig har haft til hensigt at konvertere obligationen til anparter i Selskabet. Hensigten med arrangementet var for banken at opnå et forudberegneligt provenu, og for Selskabet at opnå fradrag for renteudgifter af lånet.

Landsretten finder, at der efter en samlet helhedsbedømmelse er tale om en række forud fastlagte dispositioner uden egentligt forretningsmæssigt indhold og uden reelle økonomiske risici for de implicerede parter, og at formålet med arrangementet for Selskabet alene har været at opnå skattebesparelse i form af rentefradrag. Selskabets deltagelse i arrangementet kan ikke tillægges skattemæssig betydning, og de selvangivne renteindtægter på 2.076.813 kr. og renteudgifter på 14.939.583 kr. tilbageføres

..."

Procedure

Selskabet har til støtte for sin påstand navnlig gjort gældende, at der skattemæssigt hverken kan bortses fra Selskabets udstedelse af den konvertible obligation eller Selskabets køb af U2-obligationer, hvorfor der heller ikke skattemæssigt kan ses bort fra de renter, som Selskabet har betalt til F1 Bank. De foreliggende dispositioner er civilretligt gyldige og indgået på markedsvilkår. Dispositionerne er tillige forretningsmæssigt motiverede, og der er således ikke grundlag for at anfægte Selskabets kommercielle beslutning om at foretage en valutaspekulationsforretning, hvor man satsede på, at DEM ville stige i forhold til DKK. Det bestrides ikke, at der var en risiko for, at Selskabet ikke ville opnå en gevinst ved forretningen, men omvendt var Selskabet sikker på ikke at lide et egentligt tab, da Selskabet var forvisset om, at U2-obligationerne skulle indfries til kurs 100, og at Selskabet ville få en vis forrentning af obligationerne. Samlet set bevirkede valutaspekulationsforretningen, at Selskabet havde mulighed for at opnå en spekulationsgevinst, hvis DEM steg i forhold til DKK i perioden fra 19. juni 1996 til 2. oktober 1996, og der var ingen risiko for, at Selskabet tabte de investerede penge. Selskabet valgte at finansiere valutaspekulationsforretningen ved udstedelse af en konvertibel obligation, fordi man herved kunne låne penge til den lavest mulige effektive rente. Den for en umiddelbar betragtning høje rente på 25 pct., som var fastsat i den konvertible obligation, var imidlertid markedsmæssig. Renten skulle således ses i sammenhæng med, at den konvertible obligation blev solgt til kurs 105,80486 eller til 225.364.352 kr., og da obligationen skulle indfries med 213.000.000 kr., opnåede Selskabet herved en kursgevinst på 12.364.352 kr. Når henses til denne kursgevinst, var den effektive rente på obligationen således kun 4,45 pct. p.a., som skal ses i lyset af den konverteringsret, der var indeholdt i den konvertible obligation. Det bestrides ikke, at man ved udformningen af vilkårene for den konvertible obligation tillige søgte at opnå en skattemæssig fordel ved at benytte de dagældende regler om, at selskaber ikke er skattepligtige af den overkurs, der opnås ved udstedelse af en konvertibel obligation. Det er imidlertid fast antaget i teori og praksis, at der ikke kan bortses fra dispositioner som følge af, at et eller flere elementer er skattemæssigt motiveret, jf. herved blandt andet til U 1999.885 H, skm2003.482.HR og SKM2006.749.HR At Selskabet valgte at udstede den konvertible obligation til overkurs for at opnå en skattemæssig fordel, bevirker således ikke i sig selv, at der skattemæssigt kan ses bort fra dispositionerne. Selskabet har de facto betalt en nettorenteudgift, som skal henføres til indkomståret 1996, med 12.862.770 kr. Der var ikke tale om forud fastlagte dispositioner uden egentligt forretningsmæssigt indhold og uden reelle økonomiske risici for de implicerede parter, eller at forløbet og afviklingen på forhånd var fastlagt. Selv om dette i øvrigt måtte være tilfældet, kan det ikke føre til, at der skattemæssigt ses bort fra Selskabets rentefradragsret, jf. U 1992.689 H og U 1994.963 H.

Skatteministeriet har navnlig gjort gældende, at det er karakteristisk for det foreliggende arrangement, der er indgået mellem parter, der ikke har modstående skattemæssige interesser, at det ikke er forretningsmæssigt begrundet, og at det eneste formål er at tilvejebringe et betydeligt rentefradrag, uden at det for Selskabet indebærer en tilsvarende reel forpligtelse til at betale de som renteudgifter beregnede beløb. Selskabet er gennem moderselskabet H2 ApS 100 % ejet og kontrolleret af A, som i en årrække har været den "åndelige bagmand" for en lang række skattearrangementer, som helt eller delvist er blevet tilsidesat af myndighederne og domstolene. Selskabet, dets moderselskab, F1 Bank og U2 Corp. har alle været centrale aktører i de af A udfærdigede skattearrangementer. Det kendetegner endvidere arrangementerne, at det under påberåbelse af, at hvert enkelt element i arrangement er sædvanligt og civilretligt gyldigt og sket på markedsvilkår, gøres gældende, at de ikke kan tilsidesættes. Det gælder ikke mindst arrangementernes "lykkehjulselement", som typisk spiller på kursudviklingen i en række fremmede valutaer eventuelt i forhold til den danske krone. I denne sag foreligger et skatteudnyttelsesarrangement, der bygger på aftaler indgået mellem parter uden skattemæssigt modstående interesser, hvis forløb og afvikling er fastlagt på forhånd. Der henvises herved til, at den indgåede låneaftale med udstedelse af konvertibel obligation og investering i U2-obligationer må ses i sammenhæng, idet dispositionerne er indbyrdes afhængige af hinanden for regnskabsteknisk at kunne opnå den forud fastlagte skattemæssige position. F1 Bank har ved udlån til overkurs og det samtidig foretagne køb af U2-obligationer, der blev lagt til sikkerhed i banken, elimineret sin risiko. Arrangementet ved udstedelse af den konvertible obligation må anses for uden reel betydning, idet det må lægges til grund, at F1 Bank ikke havde til hensigt at konvertere obligationen til anparter i selskabet. Hensigten med arrangementet var for banken at opnå et forudberegneligt provenu og for Selskabet at opnå fradrag for renteudgifter af lånet. Efter en samlet bedømmelse er der tale om en række forud fastlagte dispositioner uden egentligt forretningsmæssigt indhold og uden reelle økonomiske risici for de implicerede parter. Selskabets deltagelse i arrangementet kan derfor ikke tillægges skattemæssig betydning. Det bestrides således, at arrangementet dækkende kan beskrives som en valutaterminsforretning baseret på kommercielle vilkår, og at der ud over Selskabets betaling af 750.000 kr. til banken har været reelle pengestrømme mellem Selskabet og banken.

Landsrettens begrundelse og resultat

Selskabets udstedelse af en konvertibel obligation og investering af provenuet herfra i U2-obligationer indgik i et aftalekompleks, hvis forløb og afvikling var fastlagt på forhånd af parter, som skattemæssigt ikke havde modstående interesser. Der må derfor foretages en helhedsbedømmelse af arrangementet.

Den 19. juni 1996 udstedte Selskabet til F1 Bank en konvertibel obligation på nominelt 213 mio.kr., som banken købte til kurs 105,80486 eller for 225.364.352 kr., og som forrentedes med 25 % p.a. Obligationen skulle indfries den 2. oktober 1996, dog kunne obligationsindehaveren denne dag i stedet vælge at konvertere obligationen til aktier i Selskabet til kurs 1700. Samme dag skulle Selskabet betale 750.000 kr. som "bidrag" til banken.

F1 Bank påtog sig ikke nogen risiko ved købet af den konvertible obligation, da banken havde fuld sikkerhed i de nominelt 225 mio.kr. U2-obligationer, som Selskabet samtidig købte, og som ligeledes skulle indfries den 2. oktober 1996. Forrentningen af den konvertible obligation med 25 % var derfor ikke et udslag af bankens kredit- eller markedsrisiko ved købet heraf, men konstruktionen af høj forrentning af den konvertible obligation sammenholdt med en høj købskurs herfor må antages udelukkende at være sket af skattemæssige grunde med henblik på at etablere en rentefradragsret og en efter dagældende regler skattefri kursgevinst for Selskabet. Banken, der må antages ikke at have haft til hensigt at konvertere obligationen til anparter i Selskabet, fik for sin deltagelse i arrangementet det forud aftalte provenu, som var eneste reelle pengestrøm mellem Selskabet og banken.

Landsretten finder på denne baggrund, at arrangementet, som således var uden risici for de implicerede parter, ikke var forretningsmæssigt begrundet, men alene etableret med henblik på at gennemføre en skatteudnyttelse. Efter en samlet bedømmelse finder landsretten herefter, at rentebetalingen savnede realitet i skattemæssig henseende.

Landsretten tager derfor Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren, Investeringsselskabet H1 ApS, inden 14 dage betale 150.000 kr. til Skatteministeriet.