Dato for udgivelse
24 Sep 2008 14:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Sep 2008 10:51
SKM-nummer
SKM2008.748.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-138467
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Medarbejderobligationer, kontantlønsnedgang, løntilbageholdenhed, nyansatte
Resumé

Skatterådet afkræfter, at der i en konkret medarbejderobligationsordning mod kontantlønsnedgang i henhold til ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, er forhold som bevirker, at ordningen ikke omfattes af ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 3, uanset at nogle af medarbejderne, som er omfattet af en bestemt overenskomst, ikke som de øvrige ansatte, kan anvende en del af deres pensionsmidler til medarbejderobligationer.

Skatterådet bekræfter at nyansatte, som ansættes i den periode, hvor medarbejderobligationsordningen mod kontantlønsnedgang løber, kan få medarbejderobligationer mod løntilbageholdenhed, og dette påvirker ikke medarbejderobligationsordningen mod kontantlønsnedgang.

Hjemmel
J.nr. 08-044632
Reference(r)

Ligningsloven § 7A
Kildeskattelovens § 46, stk. 3

Henvisning
Ligningsvejledninge 2008-3 A.B.1.10.3
Henvisning
Ligningsvejledninge 2008-3 A.B.1.9.1

Spørgsmål

 1. Er der forhold i den nedenfor beskrevne obligationsordning, som strider imod foreliggende lovgivning eller praksis på området, således at ordningen ikke kan godkendes efter ligningslovens § 7A?
 2. Er der forhold i den nedenfor beskrevne ordning, som strider imod de skattemæssige krav, der stilles til en medarbejderobligationsordning i henhold til ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3 mod kontantlønsnedgang, således at nedgangen i lønnen ikke kan anses for at være en reel lønnedgang?
 3. Kan medarbejdere, som ikke er ansat ved ordningens begyndelse 01.03.2008, men som bliver ansat senere i ordningens løbetid, f.eks. 01.05.2008 eller 01.12.2008, deltage i ordningen fra deres tiltrædelse og resten af ordningens løbetid? Det forudsættes her, at de pågældende medarbejdere højst går ned i løn for den resterende del af ordningens løbetid efter følgende formel: Normal årsløn før lønnedgang til obligationsordning x 9% / 12 x resterende løbetid i måneder.

 

Svar 

 1. Nej. Vedrørende kursfastsættelsen henvises dog til SKATs indstilling og begrundelse.
 2. Nej.
 3. Ja, nyansatte kan godt modtage medarbejderobligationer i henhold til ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, men dette sker mod løntilbageholdenhed. Se SKATs indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A-koncernen er en dansk ejet og ledet koncern, som beskæftiger sig med ... over det meste af verden.

Oplysninger om dispositionerne i relation til spørgsmål 1 og 2

Der er her tale om en gennemført disposition, idet ordningen er startet op.

A-koncernen har indført en medarbejderobligationsordning for alle ansatte i koncernen. Ordningen administreres af A Management A/S, som er koncernens management-selskab.

Obligationerne skal også udstedes af A Management A/S, som er det øverste selskab med drift i koncernen. De øvrige selskaber kompenserer A Management A/S for obligationsudstedelsen ved at afregne værdien af obligationerne og afgiften til staten til dette selskab.

Ansatte i udenlandske filialer af danske selskaber og i udenlandske datterselskaber skal ikke kunne deltage i ordningen. Det samme gælder personer, ansat i udenlandske koncernselskaber, som i kortere eller længere tid udfører arbejde for koncernen i Danmark.

A-koncernen ønsker at finansiere udstedelsen af medarbejderobligationer ved at hver enkelt ansat, som ønsker at deltage i ordningen, skal gå ned i løn før skat med et beløb svarende til det beløb, vedkommende ønsker at få medarbejderobligationer for, inkl. afgiften til staten.

Det er meningen, at aftalen om medarbejderobligationer og lønnedgang skal løbe over ét år ad gangen, første gang i perioden fra og med 01.03.2008 til og med 28.02.2009.

Ordningen beskrives nærmere i vedlagte bilag 1: "Vilkår for medarbejderobligationer hos A for 2008", som er de vilkår, ordningen tilbydes på. Disse vilkår gælder samtlige de ansatte i koncernen, som kan være omfattet af ordningen, jf. ovenfor.

Som supplement til beskrivelsen i bilag 1 kan følgende oplyses:

Størstedelen af de ansatte i koncernen er omfattede af en obligatorisk pensionsordning, hvor arbejdsgiveren indbetaler 6% af den ansattes løn til ordningen, mens den ansatte selv skal bidrage med 3%, altså i alt 9%.

Medarbejderne har indtil for nylig kunnet vælge mellem fire forskellige måder at investere disse pensionsmidler på. Der er nu kommet en femte mulighed til, idet hver enkelt ansat kan vælge at lade indtil 4%-point af pensionsmidlerne udbetale som kontant løn (almindelig A-indkomst).

Disse 4%-point kan dermed også i praksis "bruges" til at "købe" medarbejderobligationer.

Der er en mindre gruppe af ansatte under fagforbundet 3F, som ikke har mulighed for at bruge en del af pensionsmidlerne til "køb" af medarbejderobligationer, idet deres pensionsordning ikke indeholder den nævnte mulighed for selv at disponere en del af midlerne i ordningen. Disse medarbejdere skal altså fuldt ud finansiere "købet" af medarbejderobligationer ved at gå ned i kontant løn.

I relation til spørgsmål 3

Der er tale om en påtænkt disposition.

Jf. afsnittet "Yderligere vilkår" i bilag 1 omfatter ordningen kun medarbejdere, som er ansat senest 28.02.2008. Denne bestemmelse er indsat for at kunne opfylde betingelsen om, at ordninger med træk i lønnen som udgangspunkt skal løbe over mindst 12 måneder, for at lønnedgangen kan anses for reel.

Koncernen ønsker - om muligt - at modificere dette vilkår, men kun for medarbejdere, som bliver ansat i løbet af ordningens løbetid.

Man vil således gerne kunne tilbyde nyansatte medarbejdere at være med i ordningen fra deres tiltrædelse og til ordningens udløb. Derfor vil man tilbyde, at nyansatte går ned i løn for den resterende del af ordningens løbetid, maksimalt med et beløb beregnet efter følgende formel: Normal årsløn før lønnedgang til obligationsordning x 9% / 12 x resterende løbetid i måneder.

For en medarbejder, som tiltræder f.eks. 01.12.2008, og som har en årsløn på 400.000 kr., vil lønnedgangen således maksimalt blive: 400.000 x 9% / 12 x 3 = 9.000 kr., eller 3.000 kr. pr. måned i de resterende 3 måneder af ordningens løbetid

Obligationens størrelse vil, som ordningen er sammensat, afhænge af lønnedgangens størrelse, og vil dermed ikke kunne overskride 10% af den pågældende medarbejders løn i den resterende del af ordningens løbetid.

I "Vilkår for medarbejderobligationer hos A for 2008" fremgår bl.a. følgende:

"Om disse vilkår: Formålet med disse vilkår er at udstikke rammerne for de medarbejderobligationer, som ansatte hos A tilbydes for perioden 01.03.2008-28.02.2009.

Hvem kan deltage? Berettiget til at modtage obligationen er medarbejdere, der er ansat i uopsagt stilling ved tildeling af obligationen ultimo december 2008 (se nedenfor). Tidsbegrænset ansatte anses i denne sammenhæng for at være ansat i uopsagt stilling, men de må dog ikke være fratrådt ved tildelingen af obligationen.

Kravet om at være ansat i uopsagt stilling gælder ikke personer, som på grund af alder er opsagt til pensionering. Disse må dog ikke være fratrådt ved tildelingen af obligationen.

Til hver enkelt ansat kan der højst udstedes en medarbejderobligation, som, inkl. afgiften til staten, svarer til 1/11 af den ansattes normale årsløn, før lønnedgang til medarbejderobligation. Den normale årsløn er defineret nedenfor under "Årsløn".

De ovenfor nævnte betingelser er lovbestemte.

Yderligere vilkår: Foruden de lovbestemte betingelser, gælder følgende for ordningen hos A:

 • Medarbejderen skal være ansat senest 28.02.2008.
 • Den ugentlige arbejdstid skal være på mindst 8 timer.
 • Medarbejderen skal acceptere en lønnedgang før skat i perioden fra og med 01.03.2008 til og med 28.02.2009.
 • Lønnedgangen skal udgøre en hel procent mellem 1 og 9 af den månedlige løn, som medarbejderen til enhver tid får udbetalt fra A, dog mindst 5.000 kr. for hele perioden.
 • Kursværdien af obligationen inkl. den afgift til staten, som A skal betale, svarer til lønnedgangen, målt i kroner.
 • Lønnedgangen påvirker ikke størrelsen af pension, feriepenge og lignende. Disse ydelser beregnes af samme beløb som før tilmelding til denne ordning.

Obligation: Der udstedes en obligation ultimo december 2008, dækkende de første 10 måneder af ordningen. Desuden udstedes en obligation ultimo februar 2009, dækkende de sidste 2 måneder af ordningen.

Obligationen skal efter skattereglerne båndlægges i 5 hele kalenderår efter udstedelsen. Obligationen fra december 2008 frigives derfor 02.01.2014, mens obligationen fra februar 2009 frigives 02.01.2015.

Obligationen udstedes og indfries til kurs 100.

Rente af obligationen: Obligationen forrentes fra udstedelsen og indtil den udbetales, med mindsterenten på udstedelsestidspunktet + 1%. Mindsterenten på udstedelsestidspunktet kendes ikke nu, men skulle obligationen have været udstedt nu, ville den være forrentet med 5 %.

Renten af obligationen er ikke omfattet af båndlæggelsen, og udbetales til medarbejderen ultimo december hvert år, så længe obligationen er båndlagt.

Årslønnen: Den "normale årsløn", som danner grundlag for beregning af medarbejderens maksimale lønnedgang til obligationsordningen, svarer til medarbejderens faktiske pensionsberettigede løn, med tillæg af As pensionsbidrag, for tiden 6 %.

Fratræden og opsigelse: Medarbejdere fratrådt eller opsagt inden udstedelsesdatoen for obligationen i december 2008 kan ikke modtage de to obligationer. I stedet vil medarbejderen modtage et kontant beløb svarende til den aftalte lønnedgang i perioden fra 01.03.2008 og indtil fratrædelsesdatoen. Beløbet udbetales som A-indkomst.

Hvis der inden obligationen udstedes sker ændringer i medarbejderens private forhold, som væsentligt påvirker medarbejderens privatøkonomi, kan det aftales, at aftalen om lønnedgang og om udstedelse af medarbejderobligationer bortfalder. A er dog ikke forpligtet til at indgå en sådan aftale.

Som eksempler på sådanne forhold kan nævnes skilsmisse og dødsfald i den nærmeste familie.

Ordningens løbetid: Denne ordning gælder for perioden 01.03.2008 - 28.02.2009, hvorefter den bortfalder. Det forventes, at en tilsvarende ordning tilbydes i 2009, men A er dog ikke forpligtet hertil. Tilbydes en medarbejderobligationsordning også for 2009, kan vilkårene ændres i forhold til denne ordning.

Administration og garanti: Jydske bank stiller desuden garanti for udbetaling af obligationerne overfor deltagerne i ordningen. Præmien for denne garanti betales også af A."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling  

Spørgsmål 1 og 2

Efter vores opfattelse skal der svares nej til både spørgsmål 1 og 2, idet der efter vores opfattelse ikke er forhold i ordningen, som strider imod gældende lovgivning og praksis på området.

Vi gør specifikt opmærksom på, at det forhold, at nogle medarbejdere ikke kan finansiere "køb" af medarbejderobligationer via en omplacering af pensionsmidler, efter vores opfattelse ikke betyder, at ordningen ikke tilbydes alle ansatte på ens vilkår.

Efter vores opfattelse skal spørgsmål 1 og 2 besvares "Nej".

Spørgsmål 3

Efter vores opfattelse skal svaret på dette spørgsmål være ja.

Vi er som nævnt bekendt med, at en aftale om medarbejderordninger mod kontantlønsnedgang efter Skatterådets opfattelse som udgangspunkt skal løbe over mindst 12 måneder, for at lønnedgangen kan anses for at være reel.

Denne betingelse kan naturligvis ikke opfyldes for medarbejdere, som ikke er ansat på det tidspunkt, hvor ordningen starter. Efter koncernens opfattelse betyder det, at nyansatte behandles ringere end andre medarbejdere, hvilket er uheldigt, specielt i tider, hvor man mangler arbejdskraft og derfor gerne vil tiltrække nye medarbejdere.

Efter vores opfattelse vil en modifikation af dette vilkår ikke være i strid med betingelsen om, at en aftale om nedgang i bruttoløn som udgangspunkt skal løbe over mindst 12 måneder for at være reel. For nyansatte vil aftalen løbe over den "længst mulige" periode, idet man naturligvis ønsker - bl.a. af administrative årsager - at alle aftaler om lønnedgang så vidt muligt skal have samme start og sluttidspunkt.

I princippet kunne man således godt indgå en aftale med en medarbejder som tiltræder f.eks. 01.12.2008, om, at vedkommende skal gå ned i løn for en periode dækkende 01.12.2008 - 30.11.2009. Derved ville man opfylde betingelsen om 12 måneders løbetid, også for denne medarbejder, men det vil naturligvis være administrativt tungt at skulle operere med op til 12 forskellige start- og sluttidspunkter.

Efter vores opfattelse skal spørgsmål 3 besvares med "Ja".  

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Ordningen er omfattet af ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3.

I henhold til ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, skal værdien af udbytteandele eller lignende, som udloddes til de ansatte i form af obligationer udstedt af virksomheden ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Hvis værdien for en eller flere af de ansatte overstiger 5000 kr. (2008), skal virksomheden for den ansatte senest en måned efter tildelingen af obligationerne til statskassen indbetale en afgift på 45 pct. af det beløb, hvormed ydelsens værdi overstiger 5000 kr. (2008). Det er en betingelse, at der ikke kan ske overdragelse, pantsætning eller anden råden over obligationerne m.v. før 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor erhvervelsen har fundet sted. Det er endvidere en betingelse, at værdien af obligationen inklusive afgift efter 2. pkt. ikke må overstige 10 pct. af den ansattes løn. 

I henhold til ligningslovens § 7 A, stk. 2, er det er en betingelse for skattefritagelse efter stk. 1, at adgangen til at erhverve aktier eller obligationer står åben for alle ansatte i virksomheden. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan dog anerkendes. Det er endvidere en betingelse, at de ansatte på erhvervelsestidspunktet er ansat i uopsagt stilling i virksomheden. Det gælder dog ikke for medarbejdere, der er ansat på erhvervelsestidspunktet, men som på grund af alder er opsagt til pensionering.

Efter det oplyste, kan der til hver ansat højst udstedes en medarbejderobligation, som inkl. afgiften til staten, svarer til 1/11 af den ansattes normale årsløn, før lønnedgang til medarbejderobligation. Lønnedgangen skal udgøre en hel procent mellem 1 og 9 af den månedlige løn, dog mindst 5.000 kr. SKAT henleder opmærksomheden på, at vurderingen af om 10 %'s grænsen er overholdt, skal foretages med udgangspunkt i lønnen efter lønnedgangen, jf. f.eks. SKM 2006.657.SR. SKAT finder, at kravet om maks 10 % er opfyldt.

Selskabet har tilbudt obligationsordningen til alle medarbejdere som var ansat senest den 28. februar 2008, og som har en arbejdstid på mindst 8 timer. Det er dog en betingelse at medarbejderen inden udstedelsesdatoen i december 2008 ikke er fratrådt eller opsagt. Betingelserne i ligningslovens § 7 A, stk. 2, er således også opfyldt.

Det er SKATs opfattelse, at den skitserede medarbejderobligationsordning opfylder betingelserne i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3 og stk. 2, uanset at medarbejdere som er ansatte under fagforbundet 3F, ikke har mulighed for, som de øvrige ansatte, at bruge en del af pensionsmidlerne til "køb" af medarbejderobligationer. Disse personer har mulighed for at deltage i ordningen ved aftale om nedgang i den øvrige kontantløn.

For så vidt angår kursfastsættelsen fremgår følgende af ligningsvejledningen 2008-3, afsnit A.B.1.10.3.

"Både ved beregningen af afgiften og ved afgørelsen af, hvilket beløb arbejdsgiveren kan fradrage ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, må kursværdien af de udstedte obligationer lægges til grund.

Udgangspunktet for værdiansættelse af unoterede obligationer er handelsværdien. I mangel af andet grundlag til at udfinde handelsværdien foretages kursfastsættelsen på grundlag af en teknisk beregning af nutidsværdien af alle forventede fremtidige afkast.

Beregningen foretages med udgangspunkt i den gennemsnitlige, effektive obligationsrente for enhedsprioritetsobligationer, som på tidspunktet for obligationsudstedelsen opfylder kravet til mindsterenten i kursgevinstloven. Kursen bestemmes som 100 gange forholdet mellem den beregnede nutidsværdi og fordringens pålydende. Kursen afrundes nedad til den nærmeste kurs, der er delelig med fem."

I SKM2007.180.SR fandt Skatterådet, at en bankgaranti vil medføre en kursstigning på obligationerne.

SKAT indstiller, at der svares nej til spørgsmål 1, idet det dog bemærkes, at SKAT ikke ved denne afgørelse har taget stilling til kursfastsættelsen.

Ad spørgsmål 2

Der er i praksis opstillet en række betingelser, som skal være opfyldt for, at medarbejderordninger mod kontantlønsnedgang kan anerkendes skattemæssigt. Disse er:

 1. Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn.
 2. Overenskomster, som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede vederlagsaftale.
 3. Den aftalte reduktion af den kontante løn skal som udgangspunkt løbe over hele overenskomstperioden, eller mindst 12 måneder.
 4. Et allerede erhvervet krav på kontantløn kan ikke konverteres til en naturalieydelse uden at være i strid med kildeskattelovens § 46, stk. 3.
 5. Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af natueraliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed.
 6. Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for den ansatte. Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktspart i forhold til den eksterne leverandør af godet.

SKAT forudsætter, at der for den enkelte medarbejder, som er omfattet af ordningen, er indgået en fremadrettet ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel nedgang i den kontante løn.  Betingelse nr. 1, forudsættes således opfyldt.

Det er oplyst, at overenskomsten med 3F forhindrer, at medarbejdere som er ansatte under fagforbundet 3F, har mulighed for, som de øvrige ansatte, at bruge en del af pensionsmidlerne til medarbejderobligationer. Betingelse 2 anses for opfyldt, uanset at disse medarbejdere ikke har ganske samme mulighed, som de øvrige medarbejdere for at anvende pensionsmidler til medarbejderobligationer. Disse personer har mulighed for at deltage i ordningen ved aftale om nedgang i den øvrige kontantløn.

Den aftalte lønreduktion løber over en 12 måneders periode. Betingelse 3 er således også opfyldt.

Det bemærkes, at et allerede erhvervet krav på kontantløn ikke kan konverteres til en naturalieydelse uden at være i strid med kildeskattelovens § 46, stk. 3.

Det er SKATs opfattelse, at den beskrevne ordning opfylder ovenstående betingelser, uanset at der både udstedes obligationer ved udgangen og 2008 og ved udgangen af februar 2009, da medarbejderordningen i alt løber over 12 måneder.

I SKM2006.657.SR har Skatterådet accepteret en medarbejderobligationsordning med kontantlønsnedgang, hvor lønnedgangen skete i 12 måneder, men  obligationerne blev udstedt af 2 omgange.

SKAT indstiller derfor, at der svares nej til spørgsmål 2.

Ad spørgsmål 3

Af SKM2007.233.SR fremgår, at vurderingen af om en medarbejderordning mod kontantlønsnedgang opfylder betingelserne i ligningslovens § 7 A og praksis for aftaler om kontantlønsnedgang, ikke påvirkes af, at nye medarbejdere tilbydes obligationer mod at udvise løntilbageholdenhed.

Nyansatte kan således godt modtage medarbejderobligationer i henhold til ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, men dette sker mod løntilbageholdenhed.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.