SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2007.951.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsidesættelse af regnskab - pizzeria og grillbar28-12-0709-11-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Virksomheder Dom
SKM2007.950.ØLRFradrag for kursusudgifter - pilot - typecheckkursus - videreuddannelse - efterfølgende ansættelse28-12-0702-11-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.949.ØLRFradrag for kursusudgifter - pilot - typecheckkursus - videreuddannelse28-12-0702-11-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.948.SKATGenoptagelse af skatteansættelser på grund af afgørelser fra Landsskatteretten om tidspunktet for retserhvervelse af tegningsretter21-12-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Indberetning, regulering og efterangivelse SKAT-meddelelse
SKM2007.947.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer21-12-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen SKAT-meddelelse
SKM2007.946.SRSkyggesambeskatning og genbeskatningssaldi21-12-0723-10-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.944.LSRUdgifter til rådgivning og konsulentassistance samt garantiprovision - kommanditisters afskrivningsgrundlag for erhvervede vindmøller21-12-0716-11-07Afskrivninger og fradrag Kendelse
SKM2007.943.SRGenanbringelse af avance i ejendom til bogføringsvirksomhed - afvisning21-12-0718-12-07Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.942.SKATMemorandum of Understanding mellem Danmark og Indien vedrørende henstand med skattebetaling20-12-07 Udenlandsk indkomst SKAT-meddelelse
SKM2007.941.SKATLønindeholdelse som forældelsesafbrydende skridt20-12-07 Forældelse + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2007.939.SRParcelhusreglen20-12-0717-07-07Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.937.SRTilskud til istandsættelse af fredet gods have20-12-0720-11-07Virksomheder + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.934.LSRAnmodning om udbetaling af negativt momstilsvar - Teknisk Skole19-12-0717-12-07Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Momspligt + Momsgrundlag + Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelse + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Kendelse
SKM2007.932.LSRTysk selskabs filial i Danmark omdannet til kommanditselskab - afståelsesbeskatning19-12-0705-12-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.931.SROverførsel af aktiver fra dansk aktieselskab til svensk aktiebolags filial i Danmark - Succession - Sammenlægning af danske filialer19-12-0718-12-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.930.LSRRådighedsbeskatning af fri bil - ligelig fordeling19-12-0705-12-07Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.929.LSRAnmodning om tilbagebetaling af moms - momsregistreret - seminar - salg af materialer og kopikort - indtægter fra mønttelefon19-12-0707-12-07Momspligt Kendelse
SKM2007.927.LSRFradrag for moms - kuratoromkostninger19-12-0729-11-07Fradrag + Betalingsstandsning og konkurs + Ophør af virksomhed Kendelse
SKM2007.925.LSROverdragelse af ejendom - tinglyst adkomsthaver19-12-0730-11-07Tinglysningsafgift Kendelse
SKM2007.924.LSRAnmodning om tilbagebetaling af moms - ikke momsregistreret - seminar - fradrag for fællesomkostninger - salg af kopikort, mad, drikkevarer mv.19-12-0707-12-07Momspligt Kendelse
SKM2007.923.LSRSkattepligt af erstatning for flytteomkostninger i forbindelse med ekspropriation af ejendom19-12-0730-08-07Ekspropriation + Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.922.SRSalg af anparter - skattefri aktieombytning - skattefri fusion - udbyttebegrænsning - tilbagesalg af anparter19-12-0718-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.921.SRSkattefri ophørsspaltning af pengetankselskab uden tilladelse fra SKAT19-12-0718-12-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.920.SRSpaltning af pengetank efter de objektive regler19-12-0718-12-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.919.SRSkattefri fusion - Skattefri spaltning19-12-0718-12-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.918.SROphørsspaltning efter objektive regler - Værdifastsættelse og forholdet mellem aktiver og gæld - Spaltningen kunne ikke få tilbagevirkende kraft19-12-0718-12-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.917.SKATSKATs kommentar til Skatterådets afgørelser i fire sager om skattefri ophørsspaltning af pengetankselskab uden tilladelse fra SKAT19-12-07 Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2007.916.SRMoms - udlejning af hotelejerlejlighed - mulighed for frivillig registrering ved erhvervsmæssig udlejning.19-12-0718-12-07Momspligt + Udleje og bortforpagtning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Bindende svar
SKM2007.915.SRMusikforeningen opfyldte ikke betingelserne for momsfritagelse for velgørende arrangementer.18-12-0718-12-07Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.914.SRMoms - Fritagelse for rejsebureauvirksomhed - Gebyrer ved formidling af flybilletter19-12-0718-12-07Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.913.SRSalg af bolig18-12-0718-12-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.912.SRSalg i ekspropriationssituation18-12-0718-12-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.911.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet18-12-0718-12-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.910.LSRMusikforening - opfyldelse momslovens § 13, stk. 1, nr. 18 i forbindelse med koncert.18-12-0714-12-07Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2007.909.LSRFradrag for garantibeløb betalt til andelsselskab ved eksklusion18-12-0731-10-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Kendelse
SKM2007.908.LSRAdgang til at indeksere anskaffelsessum mv. - adgang til at opnå skattefritagelse for stuehusandel ved salg af udenlandsk ejendom18-12-0731-10-07Salg + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2007.907.LSRUdgifter til afholdelse af konference skatteretligt klassificeret som driftsomkostninger18-12-0716-10-07Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.906.LSRFradrag for udgifter ved medarbejderes udnyttelse af warrent-ordning18-12-0702-11-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.905.SKATVejledende satser for beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og fremstillingspriser for 2007. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 200818-12-07 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2007.904.LSRUdlejning af stilladser - straksafskrivning - småaktiver18-12-0720-11-07Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.903.LSREjerlejligheder - hovedaktionærs udlejning til døtre - maskeret udbytte - betalingskorrektion18-12-0726-11-07Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.902.LSRAktier - fraflytterskat - tilflytning til Danmark - indgangsværdier - Dobbeltbeskatningsoverenskomst - bindende svar17-12-0706-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.901.LSRJordomsejling af 2 års varighed - lystfartøj - skattepligt til Danmark - bindende svar17-12-0728-11-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.900.LSRAktieavance - salg af aktier ejet i mindre end 3 år - gennemsnitsmetoden eller aktie- for aktie17-12-0713-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.899.LSRAdministrationsfællesskab - økonomisk virksomhed - momsloven17-12-0706-11-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Momspligt Kendelse
SKM2007.898.LSRFradrag for udgifter i forbindelse med udlejning af en del af en ejendom - værelsesudlejning17-12-0703-12-07Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradrag Kendelse
SKM2007.897.LSREjendomsavance - ophævelse af ejendomshandel efter jordbundsundersøgelse - skattemæssig virkning17-12-0726-11-07Ejendomsavancebeskatning + Salg Kendelse
SKM2007.896.LSRGældseftergivelse - skattepligtig indkomst17-12-0704-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2007.895.LSRTilbagekaldelse af tilladelse til aftalemæssig allokering af afregning af fjernvarme17-12-0718-10-07Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2007.894.LSRRegistreringsafgift af brugt importeret bil17-12-0729-11-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Privates ind- og udførsel samt rejseregler Kendelse
SKM2007.893.LSROmberegning af vurderinger i forbindelse med omvurdering17-12-0731-10-07Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2007.892.LSRFradrag for udgift til granskning - fradrag for tab på tilgodehavende - fradrag for tab på garanti - fradrag for udgift til retsafgift17-12-0722-10-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.891.LSRVærdi af dyrkningsretter til sukkerroer - nedsættelse af afståelsessum for en landbrugsejendom ved opgørelse af ejendomsavance på baggrund af en ændret fordeling af overdragelsessummen17-12-0709-11-07Salg + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2007.890.LSRFastsættelse af handelsværdi ved deloverdragelse af ejendom17-12-0707-11-07Arv og gaver + Ejendomsvurdering + Salg Kendelse
SKM2007.889.LSRIndgangsværdi for driftsmidler tilgået modtagende selskabsbeskattet forening efter fusion med andelsbeskattede andelsforeninger17-12-0701-11-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.888.SREkspropriation afståelse til privat 3. mand17-12-0725-09-07Ejendomsavancebeskatning + Salg + Ekspropriation Bindende svar
SKM2007.887.SRTo boliger17-12-0725-09-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.886.SRTilskud til fredet bygning17-12-07 Virksomheder + Arv og gaver Afgørelse
SKM2007.885.LSRAfslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse14-12-0720-11-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.884.LSRFradrag for tab på tegningsretter til aktier der er udløbet uudnyttet14-12-0703-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.883.LSRSkatteberegning i medfør af ligningslovens § 33 A vedrørende lønindkomst optjent under udstationering i Storbritannien14-12-0730-08-07Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2007.882.LSRAndelsboligforenings udlejning af parkeringspladser til medlemmer ikke anset for momsfritaget14-12-0727-09-07Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Momspligt Kendelse
SKM2007.881.SRLån - profit sharing - ejendommme13-12-0719-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.880.SRUDGÅET - Hovedaktionær - bil - privat anvendelse13-12-0720-03-07Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.879.SRHumanitær hjælpeorganisations levering af ydelser12-12-0720-11-07Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.877.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser10-12-07 Afdragsordninger og henstand + Eftergivelse og gældssanering + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2007.876.VLRVirksomhedsophør - afskrivninger - driftsmidler og bygninger10-12-0709-11-07Ophør af virksomhed + Afskrivninger og fradrag + Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2007.875.BRSkatteansættelse - genoptagelse - andre forvaltningsspørgsmål10-12-0712-11-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Om kommunikation og information samt kampagner Dom
SKM2007.874.SRSalg i en ekspropriationssituation07-12-0717-07-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.873.SRSalg i ekspropriationssituation07-12-0717-07-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.872.BRAftalepart - investeringer - finansielle kontrakter - bolig - ejendomsavance - parcelhusreglen07-12-0723-10-07Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2007.871.SRTilbagesalg - værdiansættelse - hovedaktionær06-12-0729-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.870.SRAfståelse - aktiekøberetter - fusion06-12-0721-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.868.SRAktieoptioner - beskatning - overgangsregler05-12-0720-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.867.SRStatusændring af interessentskab og boligforenings kautionsstillelse for medlemmer05-12-0720-11-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.866.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom05-12-0720-11-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.865.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom05-12-0720-11-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.864.VLRStutteri - udlejning - hestebokse til samlever - ikke erhvervsmæssig05-12-0722-10-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomheder Dom
SKM2007.863.HRTold - tarifering - pressostater05-12-0711-09-07Tarifering Dom
SKM2007.862.ØLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - ombytning - udgående og indgående afgift05-12-0721-03-07Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2007.861.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom05-12-0720-11-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.860.SRForeældrekøbslejlighed - forkøbsret05-12-0720-11-07Ejendomsavancebeskatning + Salg Bindende svar
SKM2007.859.SRForældekøbslejlighed - boligret05-12-0720-11-07Ejendomsavancebeskatning + Køb + Salg + Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2007.858.SKATOphævelse af TSS-cirkulærer og SD-cirkulærer04-12-07 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2007.857.SRSalg i ekspropriationssituation04-12-0720-11-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.856.SRSalg af parcelhus04-12-0723-10-07Salg + Erhvervsejendomme + Dødsboer (ejendomme) Bindende svar
SKM2007.855.ØLRSpiller- og matchagentvirksomhed - advokatvirksomhed - erhvervsmæssig drevet04-12-0731-10-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomheder Dom
SKM2007.854.SRSpaltning uden tilladelse - udbyttebegrænsning - indregning af kapitalandele04-12-0720-11-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.853.SRSalg i ekspropriationssituation04-12-0725-09-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.852.SRSalg i ekspropriationssituation04-12-0717-07-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.851.SRSerieekspropriation04-12-0720-11-07Ekspropriation Bindende svar
SKM2007.850.SREjendomsprojekt - opgørelse af anskaffelsessum og afskrivningsgrundlag03-12-0723-10-07Køb + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.849.SRAndelsboligforening - statusændring03-12-0719-06-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.848.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 200803-12-07 Virksomheder + Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2007.847.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom30-11-0720-11-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.846.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom30-11-0720-11-07Køb + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.845.SRSundhedsordning omfattende medarbejdere der deltager i en arbejdsgiverbetalt pensionsordning30-11-0725-09-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.844.SRSelskab - Ikke investeringsselskab29-11-0720-11-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Bindende svar
SKM2007.843.DEPBekræftende til genmæle - skattefri ombytning af aktier i henhold til den i 1993 gældende regel i aktieavancebeskatningslovens § 1329-11-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kommentar
SKM2007.842.SRFradrag for moms af udgifter til ejendomsmægler mv. ved salg af landbrugsejendom29-11-0725-09-07Fradrag + Ophør af virksomhed Bindende svar
SKM2007.841.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand - afslag28-11-0720-11-07Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.840.SRGenanbringelse af ejendomsavance28-11-0720-11-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.839.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet28-11-0720-11-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.838.ØLRPersonforsikring - invalidepensionsordning - løbende ydelser28-11-0723-10-07Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2007.837.HRMoms - el- og CO2-afgift - forældelse - delvis fradragsret - havneanlæg27-11-0716-11-07Modregning og transport + Energi og kuldioxid + Miljøafgifter + Forældelse + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fradrag Dom
SKM2007.836.SRMoms - reguleringsforpligtigelse ved overdragelse af orkestergrav27-11-0720-11-07Byggeri + Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2007.835.SRSalg i ekspropriationssituation27-11-0720-11-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.834.SRSalg i ekspropriationssituation27-11-0720-11-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.833.SRSalg i ekspropriationssituation27-11-0720-11-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.832.SRSalg i ekspropriationssituation27-11-0720-11-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.831.ØLRStraffesag - gevinstgivende spilleautomater - pokerautomater - internetmaskiner26-11-0720-09-07Straf + Spil, lotteri, gevinster og væddemål Dom
SKM2007.830.ØLRStraffesag - gevinstgivende spilleautomater - pokerautomater - vundne kreditter26-11-0730-11-06Straf + Spil, lotteri, gevinster og væddemål Dom
SKM2007.829.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Sverige - afslag26-11-0720-11-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.828.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Sverige26-11-0720-11-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.827.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Sverige26-11-0720-11-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.826.BRRejseudgifter - sædvanlig bopæl - midlertidigt arbejdssted - stor afstand26-11-0730-10-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.825.BRBrugtmomsordningen - bilforhandler - dokumentationskrav ikke opfyldt - udeholdt omsætning - personbiler26-11-0726-10-07Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2007.824.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab26-11-0723-10-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2007.823.BRFødselsdagsreception - repræsentation - reklame - udlodning26-11-0719-10-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2007.822.BRFødselsdag - repræsentationsudgifter - kommerciel gæstfrihed26-11-0719-10-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2007.821.SRKommanditselskab - vederlag til komplementaren for påtagelse af hæftelse m.v. - selskabsdeltager - antal ejere - anpartsreglerne23-11-0720-11-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.820.SRGrænseoverskridende fusion - succession i afskrivningsgrundlag23-11-0720-11-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Bindende svar
SKM2007.819.SRNedgang i kontantløn kan ikke anerkendes, såfremt arbejdsgiveren etablerer en sundhedsordning, hvis ordningen inkluderer adgang til motionscenter, udenfor arbejdsgiverens adresse23-11-0720-11-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.818.SRSkattefri spaltning uden tilladelse - fortolkning af ordet "selskabsdeltager" i fusionsskattelovens § 15a, stk. 1, 6. pkt.23-11-0720-11-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.817.SRTynd kapitalisering - konsolideringsreglen i selskabsskattelovens § 11, stk. 423-11-0720-11-07Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.816.SKATUdbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond ved kritisk sygdom23-11-07 Udlæg + Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering SKAT-meddelelse
SKM2007.815.SRSkyggesambeskatning - genbeskatning - likvidation af udenlandske selskaber22-11-0720-11-07Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.814.SKATÆndring af praksis og genoptagelse af sager vedrørende fradrag for vedligeholdelse for stuehuse med bopælspligt efter landbrugslovgivningen22-11-07 Afskrivninger og fradrag + Udleje og bortforpagtning SKAT-meddelelse
SKM2007.811.BRRevisorbistand - skattesag - 1. instans - løn under uddannelse - hovedaktionærens datter20-11-0724-10-07Om kommunikation og information samt kampagner + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.810.BRGenoptagelse - skatteansættelser - betingelser20-11-0724-10-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2007.809.VLRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedaktionær samt bestyrelsesformand og medarbejder - ulønnet - fornøden kontrol - bevisbyrde20-11-0717-10-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.808.SRGenanbringelse af ejendomsavance15-11-0723-10-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.807.DEPBekræftende til genmæle - afslag på anmodning om skattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning14-11-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kommentar
SKM2007.806.LSRAfslag på anmodning om skattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning14-11-0728-11-05Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.805.SRSalg i ekspropriationssituation14-11-0723-10-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.804.SRSalg i ekspropriationssituation14-11-0722-05-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.803.SRSalg i ekspropriationssituation14-11-0722-05-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.802.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder14-11-0725-09-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt + Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2007.801.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder14-11-0725-09-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2007.800.SKATSkattefri grenspaltning - generel tilladelse - Strathmore Minerals Corp.14-11-07 Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2007.799.ØLRAktieavanceberegning - lagerprincippet - værdiansættelse - forudbetaling - forsikringsselskab12-11-0724-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2007.798.BRMenneskerettigheder - lang behandlingstid - forældelse - erstatning12-11-0723-10-07Forældelse + Om kommunikation og information samt kampagner Dom
SKM2007.797.ØLREjendomsavancebeskatning - sommerhus - ikke benyttet i ejerperioden12-11-0710-10-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.796.ØLRSkønsmæssig ansættelse - løn - maskeret udlodning - regnskabsgrundlag12-11-0721-09-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Dom
SKM2007.795.SKATRetningslinier for behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv.09-11-07 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2007.794.SKATKlage over afgørelser om videregivelse af fortrolige oplysninger eller brud på tavshedspligten09-11-07 Om kommunikation og information samt kampagner + Kontrolbestemmelser SKAT-meddelelse
SKM2007.791.SRSkattefri aktieombytning og skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT06-11-0723-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Bindende svar
SKM2007.790.LSRFradrag for moms af udgifter til indkøb af respondentgaver - pligt til afregning af udtagningsmoms05-11-0703-10-07Fradrag Kendelse
SKM2007.789.LSRIndeholdelsespligt af A-skat - anvendelse af udenlandsk arbejdskraft05-11-0725-09-07Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft Kendelse
SKM2007.788.LSRForsikringsselskaber - Ejendomsavance - Ejendomstab - Fradragsbegrænsning05-11-0713-09-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.786.SRMedarbejderaktier - Matching Shares - udskudt retserhvervelse01-11-0723-10-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.785.SRMedarbejderaktier - kontantlønsnedgang - medarbejdere på lovbestemt, ulønnet orlov - udstationerede medarbejdere01-11-0723-10-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.784.SRMoms - Kursusvirksomheds fradragsret for omkostninger i tilknytning til overnatning og bespisning af kursusdeltagere01-11-0723-10-07Fradrag Bindende svar
SKM2007.783.LSRMomspligt i sin helhed - omsætning hidrørende fra to foreninger01-11-0713-09-07Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Kendelse
SKM2007.782.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer01-11-0707-09-07Ejendomsvurdering + Køb Kendelse
SKM2007.781.SRRenteswap - positiv værdi - ejendomsinvesteringsselskab - ej ejendomsaktiv01-11-0721-08-07Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.780.LSRSelskab anset for at have modtaget en skattepligtig gældseftergivelse, jf. kursgevinstlovens § 601-11-0703-10-07Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.779.LSRAnmodning om tilbagebetaling af energiafgifter01-11-0718-10-07Fradrag + Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2007.778.LSRRegistreringsafgift af veteranbil - reparation og genopbygning01-11-0711-10-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2007.777.LSRAfslag på ekstraordinær genoptagelse - grundværdiansættelse01-11-0704-09-07Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2007.776.SRKøb grund - opdeling ejerlejligheder - selvstændigt skatteretsobjekt - overdragelse01-11-0723-10-07Køb Bindende svar
SKM2007.775.HRFradragsret - revisor- og advokatudgifter/due diligence - køb af datterselskaber31-10-0724-10-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.774.SRSejlads til og fra vindmøllepark kan omfattes af tonnageskatteordningen31-10-0723-10-07Tonnageskat Bindende svar
SKM2007.773.HRFradragsret - revisor og advokatudgifter - due diligence - køb af datterselskaber - kapitaludvidelse31-10-0724-10-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.772.SRSalg af aktier - anskaffelsestidspunkt - fondsaktier31-10-0725-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.771.SRArbejdsmarkedsbidrag - arbejde i udlandet - datterselskab31-10-0723-10-07Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft Bindende svar
SKM2007.770.SRBeneficial ownership - ejerandel omfattet af aktieavancebeskatningsloven30-10-0722-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.769.BRSkønsmæssig ansættelse - udeholdt omsætning30-10-0710-10-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2007.768.SRErhvervelse af sommerbolig gennem anparter i et tyrkisk selskab30-10-0723-10-07Ejendomme i udlandet + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2007.767.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ejendom i Sydafrika29-10-0724-04-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.766.SKATGenoptagelse af skatteansættelsen for skatteydere der har anvendt flybilletter - ID-billetter, ændring af praksis26-10-07 Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2007.765.ØLRMomsfritagelse - ydelser - "i nær tilknytning" til hospitalsbehandling26-10-0715-10-07Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2007.764.ØLRStraffesag - momssvig - straffrihed - sindssygdom eller lignende - behandlingsdom26-10-0705-07-07Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2007.762.SRAfvisning - ekspropriation25-10-0719-06-07Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.761.SRSambeskatning - nyt administrationsselskab25-10-0723-10-07Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.760.SRMomsgrundlag - Indskud af patenter og rettigheder i innovationsselskaber25-10-0725-09-07Momspligt + Momsgrundlag Bindende svar
SKM2007.759.VLRFradrag renteudgifter - dokumentation - studielån - forventningsprincip - morarenter - erstatningskrav - domstolsprøvelse25-10-0711-10-07Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2007.758.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer24-10-0723-10-07Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt Bindende svar
SKM2007.757.SRMenighedsrådsmedlem stillet computer til rådighed24-10-0723-10-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.756.SRBeskatning af julegave fra arbejdsgiver24-10-0723-10-07Personlig indkomst + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.755.SRBeskatning af reservebedsteforældre24-10-0723-10-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.754.SRAktieløn - tegningsretter - ansættelsesforhold23-10-0721-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.753.DEPSkatteministeriets kommentar til forlig med Cimber Air A/S og SAS23-10-07 Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag Kommentar
SKM2007.752.ØLRDriftsomkostninger - generelt - periodeafgrænsning23-10-0705-10-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2007.751.SKATHenstand i stedet for lønindeholdelse for visse brugere af botilbud23-10-07 Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2007.750.ØLROverskud - testimonialkamp23-10-0704-10-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.749.BRUdlæg - tyske indregistrerede biler - ejendomsret23-10-0718-09-07Udlæg Kendelse
SKM2007.748.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet22-10-0721-08-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.747.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet22-10-0721-08-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.745.LSRForholdsmæssig beregning efter ejendomsværdiskattelovens § 11, stk. 2 - bindende svar22-10-0721-09-07Ejendomsværdiskat + Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2007.744.SRMedarbejderobligation - opgørelse af årsløn22-10-0725-09-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.743.SRMedarbejderobligation - kontantlønsnedgang - sikkerhedsstillelse22-10-0721-08-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.742.SRAktier - formueforvaltning - næring18-10-0721-08-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.741.SRFradrag for renter på lån til finansiering af indskud i andelsboligforening18-10-0722-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.740.SRFradrag for renter på lån til finansiering af indskud i andelsboligforening18-10-0722-05-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.739.LSRBetaling af told i henhold til toldkodeksens artikel 220, stk. 2, litra b - klager ikke anset for fritaget - myndighedsfejl18-10-0723-08-07Told Kendelse
SKM2007.738.LSROpkrævning af ny registreringsafgift for ombygget Harley Davidson motorcykel - afgiftsmæssig identitet - krav mod nuværende eller tidligere ejer18-10-0714-09-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2007.737.LSROpgørelse af genbeskatning af underskud i forbindelse med nedlukning af filial18-10-0718-09-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.736.ØLRListeoplysninger - vareleverancer - dansk køber - spørgsmål om bevis - momspligtigt videresalg18-10-0704-10-07Handel med udlandet og betalingspligtige personer + IT-løsninger for moms + Erhvervsmæssig import Dom
SKM2007.735.SRVærdiansættelse af aktiver og passiver i forbindelse med opgørelse af urealiseret avance i forhold til en skønnet handelsværdi på aktiver, som henføres til udenlandsk fast driftssted, ved fravalg af international sambeskatning - forholdet til EU-retten18-10-0725-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.734.SRSalg i ekspropriationssituation - udbetaling af skadeserstatning18-10-0725-09-07Ekspropriation + Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.733.LSRDansk eller udenlandsk arbejdsgiver i forbindelse med arbejde udført i udlandet18-10-0730-08-07Indeholdelses- og registreringspligt + Indkomstarter Kendelse
SKM2007.732.LSROmgørelse af selvangivelsesvalg18-10-0708-10-07Udleje og bortforpagtning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2007.731.LSRSelskabs virksomhed ikke omfattet af tonnageskatteloven18-10-0728-08-07Tonnageskat + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Kendelse
SKM2007.730.HRKonkursdekret - modregning - condictio indebiti17-10-0712-09-07Betalingsstandsning og konkurs + Modregning og transport Dom
SKM2007.729.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - salg af stjålne entreprenørmaskiner - hæleri17-10-0708-01-07Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2007.728.LSRFradrag for anskaffelse af malerier eller afskrivning efter afskrivningslovens § 44B - ikke godkendt17-10-0727-09-07Erhvervsejendomme + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.727.LSRMomsfritagelse for ridebehandling - bindende svar - afvisning17-10-0715-08-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2007.726.LSRRegistreringsafgift - anvendelse af en handicapbus som personbil17-10-07 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2007.725.LSRAnmodning om tilbagefakturering til forsikringsselskab ikke anset for levering af ydelser efter momslovens § 417-10-0719-09-07Momsgrundlag Kendelse
SKM2007.724.LSROverdragelse af aktier fra et dansk holdingselskab til et udenlandsk holdingselskab - bindende svar - afvisning17-10-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.723.SRMoms - Udlejning af hhv. selvstændige og ikke selvstændige matrikulerede ferielejligheder16-10-0725-09-07Udleje og bortforpagtning + Byggeri + Ophør af virksomhed + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Bindende svar
SKM2007.722.SROperation Dagsværk16-10-0725-09-07Indeholdelses- og registreringspligt Bindende svar
SKM2007.721.BRSyn og skøn - vurdering - fast ejendom - fremlæggelse - ensidigt indhentet vurdering16-10-0722-12-06Om kommunikation og information samt kampagner + Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2007.720.VLRFradrag - driftsomkostninger - selskab15-10-0721-09-07Kontrolbestemmelser + Fradrag og afskrivninger + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2007.719.VLRMaskeret udlodning - udgiftsbilag - identificering af modtager15-10-0720-09-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.718.SKATSkattefri aktieombytning - generel tilladelse - Royal Dutch Petroleum Company (N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij)11-10-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2007.717.SRSalg af aktier - anskaffelsestidspunkt - fondsaktier11-10-0725-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.716.ØLRFraflytningsbeskatning - aktieavance11-10-0724-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2007.715.BRSyn og skøn - skønstema - relevans af spørgsmål11-10-0727-06-07Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2007.714.HREftergivelse af rentetillæg - skatteforhøjelse - periodisering - virksomhedssalg10-10-0702-10-07Eftergivelse og gældssanering + Renter og gebyrer Dom
SKM2007.713.HRFri bolig - administrerende direktør - partner10-10-0705-10-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.712.ØLRFirmaudflugt - turistmæssig karakter - Prag - personalegode10-10-0703-10-07Indkomstarter + Personlig indkomst Dom
SKM2007.711.SRSammenlægning af canadiske datterselskaber - genbeskatning - succession09-10-0725-09-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Bindende svar
SKM2007.710.BRFuld skattepligt - bopæl - livsinteresser09-10-0701-10-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.709.HROmkostningsgodtgørelse - revisor - eneanpartshaver af revisionsselskab - personlig skattesag - revisorassistent09-10-0705-10-07Om kommunikation og information samt kampagner Dom
SKM2007.708.SRAnpartsprojekt - Kommanditister - 10 ejere - Komplementarens ejerandel uvæsentlig08-10-0725-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.707.DEPDomskommentar til SKM2007.664.HR om skattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsordningen - alle aktiver og passiver08-10-07 Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomheder Kommentar
SKM2007.706.SKATSkattefri aktieombytning - generel tilladelse - Gilette Co.08-10-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2007.705.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet08-10-0721-08-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.704.SRKoncerninterne fusioner - fusionsdato08-10-0725-09-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.703.SRAfståelse af lejlighed uden bopælspligt05-10-0719-06-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.702.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet05-10-0721-08-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.701.SRSalg i ekspropriationssituation05-10-0725-09-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.700.SRSalg af ejerbolig fritaget for beskatning05-10-0725-09-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.699.SRSkattefri spaltning efter objektiverede regler - regnskabsmæssigt bogførte værdier05-10-0725-09-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.698.HRTinglysningsafgift - vindmølle05-10-0719-09-07Tinglysningsafgift Dom
SKM2007.697.SRBetingede aktier - Restricted Stock Units04-10-0721-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.696.SREkspropriationssituation - afståelse til 3. mand - afslag04-10-0725-09-07Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.695.SROmvendt lodret fusion i svenske selskaber - betydning for renteloft03-10-0725-09-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.693.SRSkattefri gave til vedtægtsbestemt bunden kapital03-10-0725-09-07Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.692.SRAktieselskab - Ikke næringsdrivende med aktier og ikke investeringsselskab03-10-0725-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.691.SRAfståelse af ejerlejlighed02-10-0719-06-07Ejendomsavancebeskatning + Salg Bindende svar
SKM2007.690.SRMedarbejderobligationer - kontantlønsnedgang02-10-0725-09-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.689.SRSkattepligtige ydelser02-10-0724-04-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.688.SRSkattepligtige ydelser02-10-0724-04-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.687.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand - afslag02-10-0725-09-07Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme + Salg + Ekspropriation Bindende svar
SKM2007.686.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand - afslag02-10-0725-09-07Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.685.SRGoodwill - navnerettigheder - værdiansættelse02-10-0725-09-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.684.SRNavnerettigheder - goodwillbegrebet - værdiansættelse02-10-0725-09-07Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Om kommunikation og information samt kampagner Bindende svar
SKM2007.683.SRMedarbejderaktier/obligationer - kombineret med aftale om kontantlønsnedgang i 9 måneder02-10-0719-06-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.681.SRParkeringskort til brug for parkering ved arbejdsplads (kontantlønsnedgang)02-10-0725-09-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.680.SREkspropriation02-10-0725-09-07Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Bindende svar
SKM2007.678.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2007 - kontantomregning af overdragelsessummer01-10-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen SKAT-meddelelse
SKM2007.677.SRGældskonvertering - ikke samlet ordning01-10-0725-09-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.676.SRAktieemission - værdiansættelse01-10-0725-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.675.SRSkyggesambeskatning - genbeskatning - omstrukturering01-10-0721-08-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.674.SRMassage på arbejdspladsen betalt ved kontantlønsnedgang01-10-0725-09-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.673.LSRAfslag på ekstraordinær genoptagelse ved skatterådet - grundværdi - bebyggelsesprocent - etageprincip01-10-0730-08-07Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2007.672.LSRSlutrengøring i forbindelse med udlejning af sommerhuse01-10-0712-09-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Udleje og bortforpagtning Kendelse
SKM2007.671.LSRAfslag på anmodning om genoptagelse med henblik på betalingskorrektion i medfør af ligningslovens § 2, stk. 5.01-10-0729-08-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.670.LSRNational sambeskatning efter § 15, stk. 4 i lov nr. 426 af 6. juni 2005 efter udløb af tidsfristen for rettidig selvangivelse01-10-0704-09-07Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2007.669.LSRVærdi af bolig i Frankrig01-10-0729-08-07Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat Kendelse
SKM2007.668.SRMoms - erhvervelse af varer i et andet EU-land01-10-0725-09-07Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Byggeri Bindende svar
SKM2007.667.LSRAvance ved salg af ejendom - indskud på ophørspension01-10-0729-08-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2007.666.LSRSelskab, der driver havnevirksomhed, ikke anset for omfattet af skattefritagelse efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 401-10-0719-09-07Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.665.SRUdlejning af erhvervshotellejlighed er momsfri. Ingen mulighed for frivillig registrering og ingen mulighed for tilbagebetaling af moms afholdt i forbindelse med opførelse m.v.01-10-0725-09-07Erhvervsejendomme + Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.664.HRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsordningen - alle aktiver og passiver28-09-0714-09-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2007.663.VLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsidesætteligt regnskab - negativt privatforbrug - familielån28-09-0704-09-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Virksomheder Dom
SKM2007.662.ØLRStraffesag - taxavognmand - udeholdte indtægter - skærpelse af frihedsstraf27-09-0714-02-07Straf + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2007.661.SKATFastsættelse af afdragsordning - særlige forhold26-09-07 Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2007.659.BRSkønsmæssig ansættelse - pizzeria - tilsidesættelse af regnskabsgrundlaget - svind26-09-0712-09-07Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Momspligt + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Straf + Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2007.658.LSRAnsøgning om omkostningsgodtgørelse25-09-07 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.657.LSRVærdi af selskabs ombygningsudgifter i lejede lokaler - udlodning til hovedaktionær - genoptagelse af landsskatteretssag25-09-0712-09-07Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.656.LSROmkostningsdækning - repræsentants timesats25-09-07 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.654.SKATSkattefri aktieombytning af aktier i Altinex ASA til aktier i NORECO ASA - Generel tilladelse25-09-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2007.653.SKATIndgivelse af konkursbegæring og inddragelse af en virksomheds registrering i henhold til opkrævningslovens § 11, stk. 925-09-07 Betalingsstandsning og konkurs + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger SKAT-meddelelse
SKM2007.652.SRSalg i ekspropriationssituation25-09-0724-04-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.650.SRGenanbringelse af avance gennem kommanditselskab i ejendom i Rumænien24-09-0721-08-07Ejendomme i udlandet + Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.649.LSROverskydende skat - modregning for restskat21-09-07 Modregning og transport Afgørelse
SKM2007.648.LSRRente- og procenttillæg - arbejdsskadeerstatning fordelt på 3 indkomstår21-09-07 Renter og gebyrer + Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2007.647.SKATFastsættelse af afdragsordninger og lønindeholdelse for personer21-09-07 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2007.646.LSRSikkerhedsstillelse for registrering for A-skat, AM-bidrag samt momsregistrering21-09-07 Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger Afgørelse
SKM2007.645.LSREftergivelse af renter - momskrav opstået i forbindelse med bedrageri21-09-07 Eftergivelse og gældssanering + Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2007.644.HRSambeskatning - selvangivelser og ansøgning - indsendt forsent20-09-0713-09-07Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2007.643.SKATNettoindkomstbegrebet i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 120-09-07 Afdragsordninger og henstand + Eftergivelse og gældssanering + Lønindeholdelse + Udlæg SKAT-meddelelse
SKM2007.642.SRBetingede aktier - Restricted Stock Units20-09-0721-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.641.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand20-09-0721-08-07Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Salg + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.640.SRGenanbringelse af avance i ideel andel af ejendom i Holland20-09-0724-04-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.639.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand20-09-0721-08-07Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.638.LSRModregning af restskat i overskydende skat - betingelser ikke opfyldt20-09-07 Modregning og transport Afgørelse
SKM2007.637.VLRFinansiel kontrakt - købepligt - vederlag19-09-0728-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2007.636.ØLRSkønsmæssig ansættelse - lejeværdi - interesseforbundne parter - vedligeholdelsesudgifter19-09-0724-08-07Udleje og bortforpagtning + Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2007.635.HRRentefiksering - forenelighed med Menneskerettighedskonventionen - omgørelse - afvist19-09-0710-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst Dom
SKM2007.634.BRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrug - beregningsmæssig fejl19-09-0727-08-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Dom
SKM2007.633.VLRVærdiansættelse - varelager - brugte biler19-09-0720-08-07Virksomheder Dom
SKM2007.632.ØLRPersonalegoder - fri bil - flere biler - tilvalg - ydelser19-09-0731-08-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.631.BRSkatteproces - fradrag erhvervsmæssig kørsel - ugyldighed - manglende begrundelse - konkret væsentlighed19-09-0730-08-07Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.630.ØLRGodtgørelse af told - forældelsestidspunktet19-09-0729-08-07Erhvervsmæssig import + Tarifering + Indberetning, regulering og efterangivelse + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse Dom
SKM2007.629.HREF-toldkodeks - TIR-konventionen - garantiorganisationens hæftelsesansvar19-09-0729-08-07Forsendelse og transitering + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Told - efterkontrol Dom
SKM2007.628.SREkspropriationssituation - afståelse af privilegeret ret til fiskeri18-09-0724-04-07Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.627.LSRInddrivelsesprocent - lønindholdelse - betalingsevne18-09-07 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2007.626.LSRVurderingstidspunkts betydning for ejendomsværdiskat og grundskyld18-09-0714-08-07Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat + Ejendomsskat Kendelse
SKM2007.625.LSRFradrag for indskud på pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A18-09-0706-09-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Pensionsafkastbeskatning (PAL) Kendelse
SKM2007.624.LSRAnmodning om eftergivelse af offentlig gæld18-09-07 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2007.623.LSROprettelse af pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15 A for midler, der stammer fra skattemæssig fortjeneste ved afståelse af erhvervsmæssig virksomhed - bindende svar18-09-0714-08-07Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Salg + Ejendomsavancebeskatning + Udleje og bortforpagtning Kendelse
SKM2007.622.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Litauen18-09-0724-04-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.621.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Holland18-09-0724-04-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.619.LSRAnmodning om eftergivelse af boligindskudslån17-09-07 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2007.618.LSRLønindeholdelse - procent fastsat efter tabeltræk17-09-07 Lønindeholdelse + Udlæg Afgørelse
SKM2007.617.LSRFastsættelse af afdrag på gæld vedrørende underholdsbidrag og boligydelse17-09-07 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2007.616.LSRMomsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 som alternativ behandler - uddannelseskrav for momsfritagelse opfyldt17-09-0704-09-07Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2007.615.LSRAfgiftspligt i medfør af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 4, 2. pkt. for forbrug af rapsolie til motorbrændstof og registreringspligt efter mineralolieafgiftslovens § 3 for produktion af rapsolie til eget forbrug17-09-0705-09-07Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2007.614.LSRGodtgørelse af olie- og Co2-afgift - olie forbrugt til transport af særskilt materiel hen til landmanden ikke anset for godtgørelsesberettiget17-09-0705-09-07Fradrag + Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2007.613.LSRIkke fradrag for udgift til erstatningsforpligtelse17-09-0704-09-07Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.612.LSRIndførsel af tekstiler fra Fjernøsten - kvoteomkostninger17-09-0723-04-07Erhvervsmæssig import + Kontingenter Kendelse
SKM2007.611.SRSalg i ekspropriationssituation12-09-07 Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2007.610.SRSalg i ekspropriationssituation12-09-07 Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2007.609.SRAktier - næring og porteføljepleje11-09-0722-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.606.SKATEftergivelse af beboerindskudslån06-09-07 Eftergivelse og gældssanering SKAT-meddelelse
SKM2007.605.HRSkattearrangement - gældsbrev - non recourse vilkår - ikke betalte renteudgifter - fradrag for renteudgifter06-09-0724-08-07Køb + Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2007.603.LSRFradrag for udgifter vedrørende uindregistrerede biler - straksafskrivning på reoler05-09-0717-07-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Kendelse
SKM2007.601.LSRFortjeneste ved afståelse af tidligere blandet benyttet ejendom04-09-0727-06-07Ejendomsavancebeskatning + Salg + Dødsboer (skat) Kendelse
SKM2007.600.ØLRHovedanpartshaver - udlodning - skatteproces - procespart - anbringender04-09-0717-08-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.599.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - skatteproces - nyt påkendelsespunkt04-09-0729-06-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.598.LSRGenanbringelse af ejendomsavance ved salg af landbrugsjord - nyopført bygning anvendt til galleri03-09-0729-06-07Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2007.597.SRErhvervelse af sommerbolig gennem anparter i et tyrkisk selskab03-09-0721-08-07Ejendomme i udlandet + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Udenlandsk indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.596.LSRVærdi af fri bil - testkørsel mellem bopæl og arbejdsplads - bindende ligningssvar03-09-0711-07-07Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.595.LSRIndkomst ansat skønsmæssigt03-09-0720-07-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kendelse
SKM2007.594.SRAfståelse af anparter i et tyrkisk selskab03-09-0721-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2007.593.SRSalg i ekspropriationssituation03-09-0721-08-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.592.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder03-09-0721-08-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2007.591.SRIngen opkrævning af moms af ydelser leveret af anden virksomheds ansatte03-09-0724-04-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.590.LSRIkke momsfritagelse til bevaringsværdigt skib anvendt til lystsejlads03-09-0725-06-07Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2007.589.LSRTinglysningsafgift af ejendom i forbindelse med virksomhedsomdannelse - del af vederlag ved overdragelse var stiftertilgodehavende03-09-0720-06-07Tinglysningsafgift Kendelse
SKM2007.588.LSRVirksomhedsskatteordningen - privat realkreditlån indskudt i virksomheden03-09-0727-06-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.587.LSRFradrag for management fee til ekstern porteføljeforvalter03-09-0701-02-07Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.586.VLRStraffesag - overtrædelse af momsloven - urigtige momsangivelser - udeholdt omsætning30-08-0705-03-07Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2007.585.VLRStraffesag - vægtafgift af traktorer - maskinstation30-08-0728-08-06Straf + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2007.584.ØLRStraffesag - smugleri af særlig grov karakter - cigaretter30-08-0730-05-06Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Straf + Tobak mv. Dom
SKM2007.583.VLRStraffesag - momssvig - udstedelse af fakturaer - urigtigt indhold - grov tilsidesættelse af bogføringspligter30-08-0729-05-06Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2007.582.SKATSkattefri aktieombytning - generel tilladelse - Carl Bro A/S29-08-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2007.581.SRUdlejning af hotelejerlejlighed - ingen mulighed for frivillig registrering28-08-0717-07-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.580.SRArbejder ansatte for en dansk eller udenlandsk arbejdsgiver i relation til arbejdsmarkedsfondsloven, når de arbejder i udlandet i et dansk selskabs datterselskab, filial/faste driftssted eller joint venture?28-08-0721-08-07Indeholdelses- og registreringspligt + Indkomstarter + Udenlandsk arbejdskraft Bindende svar
SKM2007.579.SREr findeløn/dusør A- eller B-indkomst - er der oplysningspligt overfor det offentlige28-08-0721-08-07Indkomstarter + Angivelse og betaling + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.578.SRSkuespiller - agenthonorar - fradrag i personlig indkomst eller som ligningsmæssigt fradrag28-08-0721-08-07Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.577.SRSkattefri spaltning - objektive regler - værdiansættelse af og forholdet mellem aktiver og passiver28-08-0721-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.576.ØLRMomsfritagelse - fitnesscenter - anden egentlig sundhedspleje28-08-0717-08-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Dom
SKM2007.575.ØLRSærlig fratrædelsesgodtgørelse - uberettiget afskedigelse - tillidsmand28-08-0722-08-07Personlig indkomst + Indkomstarter Dom
SKM2007.574.ØLRParcelhusreglen - rådighed - udlejningsværdi - vedligeholdelsesudgifter28-08-0710-08-07Salg + Ejendomsvurdering + Ejendomsavancebeskatning + Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2007.573.SRVirksomhedsordningen - renteswap - erhvervsmæssig27-08-0721-08-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2007.572.ØLRIndsmugling af cigaretter - medvirken - transportør27-08-0706-06-07Forsendelse og transitering + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Straf Dom
SKM2007.571.SRSalg af ejendom til et privat byggeselskab ikke ekspropriationssituation24-08-0720-03-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.570.SRSalg af ejendom - ikke ekspropriationssituation24-08-0721-08-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.569.SRMoms - træning af heste24-08-0721-08-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.568.HRAfskrivning - lejede lokaler - løbende - ved fraflytning - interessesammenfald mellem lejer og udlejer24-08-0720-08-07Afskrivninger og fradrag + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.567.SRAnsattes adgang til motionsfaciliteterne i fitnesskæde23-08-0719-06-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.566.SRSalg i ekspropriationssituation23-08-0722-05-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.565.BRSyn og skøn i skattesag - valg af institution - forslag om syns- og skønsmand23-08-0712-07-07Om kommunikation og information samt kampagner + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Kendelse
SKM2007.564.SKATVideregivelse til kreditoplysningsbureauer af oplysninger om gæld til det offentlige - forståelsen af ordet "rykkere" i persondatalovens § 16, stk. 3, nr. 123-08-07 Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Udlæg + Lønindeholdelse + Kontrolbestemmelser SKAT-meddelelse
SKM2007.563.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - uregistreret virksomhed23-08-0718-08-06Straf + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2007.562.VLRGodtgørelse af energiafgift - campingplads - udendørs badeland - skønsmæssig opgørelse22-08-0706-08-07Fradrag + Energi og kuldioxid + Miljøafgifter Dom
SKM2007.561.ØLRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller totalentreprise22-08-0708-08-07Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2007.560.VLRFradrag for rejseudgifter - afstand - sædvanlig bopæl - midlertidigt arbejdssted22-08-0703-07-07Fradrag og afskrivninger + Indkomstarter Dom
SKM2007.559.HRFiskere - fradrag for rejseudgifter - start og sluttidspunkt - midlertidigt arbejdssted22-08-0728-06-07Fradrag og afskrivninger + Indkomstarter Dom
SKM2007.558.SRSambeskatning - koncernforbindelse22-08-0721-08-07Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.557.HRFiskere - fradrag for rejseudgifter - start og sluttidspunkt - midlertidigt arbejdssted22-08-0728-06-07Fradrag og afskrivninger + Indkomstarter Dom
SKM2007.556.SRFast ejendom i udlandet - territorialbeskatning22-08-0721-08-07Ejendomme i udlandet + Udleje og bortforpagtning + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.555.SRVederlæggelse i forbindelse med en omvendt lodret skattefri fusion22-08-0721-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.554.SRDen momsmæssige behandling af registreringsafgift22-08-0721-08-07Momsgrundlag Bindende svar
SKM2007.553.SRVærdiansættelse i forbindelse med skattefri fusion21-08-0721-08-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Ophør af virksomhed + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.552.BRPeriodisering - branderstatning - fast administrativ praksis21-08-0718-07-07Virksomheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.551.BRAdministrativ rekurs - manglende udnyttelse21-08-0725-07-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Virksomheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2007.550.VLRSyn og skøn - motorsportsvirksomhed - formulering af tema21-08-0706-07-07Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2007.549.BRSagsakter - syn- og skønsmand21-08-0704-07-07Om kommunikation og information samt kampagner + Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2007.548.ØLRRentefiksering - virksomhedsoverdragelse - tilbagevirkende kraft21-08-0704-07-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.547.HRReklameudgifter eller repræsentationsudgifter - gratis drikkevarer21-08-0729-06-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.546.ØLREkstraordinær genoptagelse - virksomhedssalg - udeholdelse - avance for driftsmidler21-08-0729-06-07Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2007.545.BRAdministrativ rekurs - manglende udnyttelse - partsbegrebet21-08-0719-06-07Modregning og transport Dom
SKM2007.544.SRSalg i ekspropriationssituation21-08-0719-06-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.543.BRSkønsmæssig forhøjelse - familielån - sikkerhedsstillelse21-08-0710-07-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.542.VLRIndkomstforhøjelse - depositum for arbejdsopgave - lån - salg af kontorinventar21-08-0706-07-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.540.SRMoms - kunstners levering af en samlet udsmykning var en momsfritaget kunstnerisk ydelse - brug af medhjælp16-08-0717-07-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Bindende svar
SKM2007.539.ØLRGaver - eneanpartshavers personlige interesser - maskeret udbytte15-08-0729-06-07Arv og gaver + Personlig indkomst Dom
SKM2007.538.VLRFri bil - specialindrettet værkstedsvogn15-08-0729-06-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.537.SRSkattefri/skattepligtig fusion af gensidige forsikringsselskaber15-08-0724-04-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.536.SRÆndring af vurderinger for en militær flyvestation, som følge af en højesteretsdom15-08-07 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2007.535.ØLROverskydende skat og AM - modregninger - restskattekrav m.v.14-08-0728-06-07Modregning og transport Dom
SKM2007.534.VLRDriftsomkostninger - løn - bonus til direktører - salg af selskab09-08-0728-06-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.533.ØLRSkattepligtige til Danmark - bopæl - sommerhus - forskudsansættelser09-08-0728-06-07Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2007.532.SKATSkattefri aktieombytning - Keops A/S07-08-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2007.531.SRMomsgrundlaget ved godtgørelse af registreringsafgift07-08-0717-07-07Motorkøretøjer + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Bindende svar
SKM2007.530.SKATAmerikansk omstruktureringsmodel anses som aktieombytning - korrektiv07-08-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2007.529.SKATAktieombytning i amerikanske selskaber, Guidant Corporation og Boston Scientific Corporation - tilladelse til skattefri aktieombytning for danske aktionærer07-08-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2007.528.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsidesættelse af regnskab07-08-0728-06-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomheder Dom
SKM2007.527.SRGave til fond - opdelt i familie og ikke-familie afdeling07-08-0717-07-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.526.VLRSambeskatning - underskud - ejerkrav - køberet06-08-0726-06-07Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.525.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab06-08-0729-06-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomheder Dom
SKM2007.524.VLRAndelsbeskatning af aktieselskab - krav til vedtægterne - fradrag for bonus til aktionærerne06-08-0725-06-07Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.523.ØLRRentefradrag - statsgaranterede studielån06-08-0729-06-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2007.522.VLRBil til rådighed - kørselsregnskab06-08-0715-06-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.521.ØLRFradragsret - driftsunderskud i K/S - fradragskonto - kautionsforpligtigelser - regres06-08-0729-05-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.520.VLRKommanditister - opgørelse af fradragskonto - kautionsforpligtigelse - indkomstår06-08-0719-06-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.519.VLRRetssag - civilproces - nyt anbringende06-08-0718-01-07Køb + Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2007.518.ØLRScenekunstner - skattefradrag - scenetøj - hår og make-up06-08-0727-06-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.517.VLRHobbylandbrug - forpagtning - interesseforbundne parter06-08-0726-06-07Erhvervsejendomme + Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2007.516.ØLRSkattepligtig indkomst - agent - polske virksomheder - størrelse af provision - overførsler til privat konto06-08-0726-06-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.515.SRForening - momspligtig person06-08-0717-07-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.514.SRDispensation for pensionsalder for flyveledere vedrørende deres arbejdsgiveradministrerede rate- og kapitalpensioner27-07-07 Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2007.513.SRSalg i en ekspropriationssituation27-07-0719-06-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.512.SKATOplysningspligt ved anmeldelse af skatteunddragelse mv. - Datatilsynets udtalelse27-07-07 Kontrolbestemmelser SKAT-meddelelse
SKM2007.511.HRBestyrelsesansvar - konkurs - ligelig fordeling til kreditorer20-07-0714-05-07Betalingsstandsning og konkurs + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Ophør af virksomhed Dom
SKM2007.510.SRTo helårsboliger20-07-0719-06-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.509.SRAktieemission - værdiansættelse18-07-0719-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.508.SKATSKATs kontrolinformationsregister - KINFO17-07-07 IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Kontrolbestemmelser SKAT-meddelelse
SKM2007.507.SRSammenlægning af to andelsselskaber (elforsyningsvirksomheder)17-07-0722-05-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Bindende svar
SKM2007.506.SKATKapitalafkastsatsen for 200717-07-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen SKAT-meddelelse
SKM2007.504.SRUigenkaldelig, effektiv og reel overdragelse af aktiver til trust13-07-0719-06-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.503.SKATRegistreringsafgift - demobiler og udlejningsbiler - leasing med tilbagekøbsret - overvæltning12-07-07 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift SKAT-meddelelse
SKM2007.502.SRBeskatningstidspunkt for udbetalinger fra bonusordning12-07-0720-03-07Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Regnskabsbestemmelser Bindende svar
SKM2007.501.HRDobbeltbeskatning - skattemæssigt hjemsted - lempelse10-07-0727-06-07Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2007.500.HREjendomsvurdering - grundværdi - vindmølletillæg10-07-0727-06-07Ejendomsvurdering Dom
SKM2007.499.ØLRFuld skattepligt - fraflytning - rådighed over bolig - dobbeltbeskatning10-07-0726-06-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Dom
SKM2007.498.VLRBilhandler - momsfrie leverancer - andre EU-lande - 3.-lande - brugtmomsordningen - interessefællesskab10-07-0721-06-07Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse + Eksport og proviantering + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2007.497.SRFast ejendom - ekspropriation10-07-0720-03-07Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.496.ØLROmkostningsfordeling - interesseforbundne parter10-07-0731-05-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.494.SRMedarbejderoptioner - rette indkomstmodtager10-07-0724-04-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.493.SRKompensation udbetalt i forbindelse med overgang til pesticidfri dyrkning af jorden betragtes som en afståelsessum09-07-0719-06-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.492.SRSalg i ekspropriationssituation09-07-0719-06-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.491.SRErhvervelse af sommerbolig i Tyrkiet09-07-0719-06-07Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.490.SRForpligtelseserklæringer - fradrag for løbende ydelser09-07-0719-06-07Arv og gaver + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.489.SRErhvervelse af sommerbolig i Tyrkiet09-07-0719-06-07Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.488.SRSkattefri fusion - udbytteudlodninger - kontantvederlag - ombytningsforhold09-07-0719-06-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.487.SRSkattefri fusion - vederlag - ombytningsforhold09-07-0719-06-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.486.SRElafgift - drift af belysningsanlæg mv. i andelsboligforening09-07-0719-06-07Fradrag + Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2007.485.SRSkattefritagelse ved modtagelse af fredningserstatning06-07-0719-06-07Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.484.SRSalg af sommerbolig fritaget for beskatning06-07-0722-05-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.483.SRSalg af bolig fritaget for beskatning06-07-0722-05-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.482.SRSalg af bolig ikke fritaget for beskatning06-07-0722-05-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.481.SRSalg i ekspropriationssituation06-07-0722-05-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.480.ØLRLønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende - berettigede forventninger06-07-0708-06-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Dom
SKM2007.479.SRSalg i ekspropriationssituation06-07-0722-05-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.478.SRIngen lempelse for skat af aktieoptioner udnyttet under ophold i Hong Kong05-07-0724-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2007.477.SRMedarbejderaktier/obligationer - kombineret med aftale om kontantlønsnedgang05-07-0720-03-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.476.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab - negativt privatforbrug05-07-0715-06-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2007.475.ØLRNulstilling - indeholdelse A.-skat m.v. - afgivet urigtige oplysninger - stiftet nyt selskab05-07-0712-06-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Betalingsstandsning og konkurs + Indkomstarter + Personlig indkomst + Straf Dom
SKM2007.474.SRFast ejendom - sommerhusregel - genopførelse efter brand - efterfølgende salg03-07-0719-06-07Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.473.LSRRenter af gæld til koncernforbundne selskaber - begrænsning - tynd kapitalisering03-07-0720-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.472.SKATEftergivelse af systematisk oparbejdet gæld til det offentlige03-07-07 Eftergivelse og gældssanering SKAT-meddelelse
SKM2007.471.LSRMaskeret udlodning - rentefiksering03-07-0714-06-07Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2007.470.LSRBetaling for køb af aktier - løbende ydelse eller yderligere del af købesum03-07-0713-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.469.LSRFradrag for konsulenthonorarer vedrørende rådgivning om finansiering - ikke godkendt03-07-0714-06-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.468.LSROpgørelse af afskrivningsgrundlag for andel af fast ejendom - udgifter til bl.a. udbyderhonorar ikke godkendt tillagt - fradrag for administrationsudgifter03-07-0714-06-07Afskrivninger og fradrag Kendelse
SKM2007.467.LSRKorrektioner i opgørelsen af afskrivningsgrundlaget og fradragskontoen03-07-0720-06-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.466.SRKapitalindskud i italiensk selskab - anskaffelsessum for aktier03-07-0719-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.465.HRMaskeret udlodning - salg af ejendom til hovedaktionær - 15 pct.-reglen - betalingskorrektion - omgørelse03-07-0713-06-07Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2007.464.SRKonvertible obligationer - nulforrentede - koncernforhold02-07-0722-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.463.SRSkattefri virksomhedsomdannelse02-07-0719-06-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.462.LSRSalg af ejendoms rå loftsetage - andelsboligforening02-07-0726-06-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2007.461.LSROpgørelse af ejendomsavance i forbindelse med delsalg - ejertidsfradrag beregnet - bundfradrag ved senere salg af restejendom - omvalg02-07-0715-06-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2007.460.SRMedarbejderobligationsordning - opgørelse af årslønnen02-07-0722-05-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.459.LSRKøber af leverance afmeldt fra momsregistrering - leverance anset for momsfritaget02-07-0711-05-07Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2007.458.LSRFradrag for udgifter til advokat og revisor - ikke godkendt02-07-0716-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.457.LSRAfskrivning på driftsmidler02-07-0713-06-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2007.456.LSRForudbetaling ved køb af traktor - ikke leveret - fradrag02-07-0713-06-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomheder Kendelse
SKM2007.454.LSRFradragsret hos moderselskab for udgifter i forbindelse med køb af aktier i datter og datter-datterselskaber - advokat- og revisorudgifter - bortseelse fra underskud i sambeskattede datterselskaber02-07-0715-06-07Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.453.LSROpgørelse af skattepligtig indkomst for en havn02-07-0713-06-07Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.452.SRInvesteringsselskab - kvalificering og afgrænsning af investeringen af formuen02-07-0719-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.451.SKATFastsættelse af en afdragsordning efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, er en afgørelse29-06-07 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse + Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2007.450.SRBetalingsrettigheder - mælkekvoter - retserhvervelsestidspunkt29-06-0719-06-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2007.449.SRMedarbejderaktier - supplerende aftaler28-06-0723-01-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.448.SROvergangsreglen for børsnoterede aktier - "Alle-handler"-kursen - lille beløbsoverskridelse28-06-0719-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.447.SRDeleleasingordning i koncernforhold28-06-0719-06-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.446.SRHotelejerlejlighed - moms i forbindelse med udlejning og egen benyttelse - virksomhedsskatteordning - ejendomsværdiskat og skat i forbindelse med salg27-06-0719-06-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Momspligt + Udleje og bortforpagtning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Ejendomsværdiskat Bindende svar
SKM2007.445.HRAdministrationsvederlag - driftsomkostning27-06-0718-06-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2007.444.VLRUdeholdt lønindtægt - montør - bevisbyrde27-06-0724-05-07Personlig indkomst + Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2007.443.LSRBeskatning af erstatning fra arbejdsgiver27-06-0731-05-07Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.441.SRGenbeskatning af underskud27-06-0720-03-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Bindende svar
SKM2007.440.ØLRKlagefristoverskridelse - rettidig klage - realitetsbehandling - ugyldighed - Skatteankenævnet - Landsskatteretten27-06-0714-06-07Om kommunikation og information samt kampagner + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2007.439.SKATModregning i ægtefællens overskydende skat27-06-07 Modregning og transport + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. SKAT-meddelelse
SKM2007.438.HRLejefiksering - objektiv udlejningsværdi - erhvervslokaler - udlejet til samleverske27-06-0711-06-07Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst Dom
SKM2007.437.SRRentebyttet på renteswap omfattet af kursgevinstloven25-06-0724-04-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.436.SRRegulering af indfrielseskursen på en obligation med udviklingen i en række indeks25-06-0724-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.435.SRFast ejendom - kursgevinst - maksimeret salgssum25-06-0724-04-07Ejendomsavancebeskatning + Salg + Personlig indkomst + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.434.SRBemyndigelse til at genoptage ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003 samt årsreguleringen pr. 1. oktober 2004 for parcelhusejendommen A25-06-07 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2007.433.SRPåtænkt ændring af aktieklasser ville medføre afståelsesbeskatning22-06-0724-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.431.LSRGaveafgift - beregningsgrundlag - ejerlejlighed solgt til datter - værdiansættelsescirkulæret - +/- 15 %22-06-0716-05-07Arv og gaver + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2007.430.LSROverdragelseskurs på anparter - gaveafgiftsberegning22-06-0727-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Arv og gaver Kendelse
SKM2007.429.LSRRejse- og kørselgodtgørelse - afstand mellem bopæl og midlertidig arbejdsplads22-06-0714-05-07Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.428.ØLRDelvis momsfradrag - fastnettelefoner og ISDN-forbindelser - hjemmearbejdspladser - udelukkende erhvervsmæssigt22-06-0730-05-07Fradrag Dom
SKM2007.427.LSRBeskatning af avance ved salg af ejendom til kommune - fremtidig ekspropriation ikke sandsynliggjort22-06-0724-05-07Ejendomsavancebeskatning + Salg + Ekspropriation Kendelse
SKM2007.426.LSRPeriodisering af forudbetalt løn22-06-0716-05-07Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.425.LSRMoms af bestyrelseshonorarer til bestyrelsesmedlem udbetalt til forbund - Bindende svar21-06-0716-05-07Momspligt Kendelse
SKM2007.424.LSRBegrænset skattepligt - professor med fast bopæl i Italien - procentdel af løn til beskatning - Bindende svar21-06-0730-05-07Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2007.423.LSRReguleringsforpligtelser for moms - salg af solcenter - ombygning af lejede lokaler21-06-0716-05-07Ophør af virksomhed + Fradrag Kendelse
SKM2007.422.LSRAnmodning om eftergivelse af offentlig gæld21-06-07 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2007.421.LSRLønsumsafgiftsgrundlag - opgørelsesmetode - finansiel virksomhed21-06-0716-05-07Lønsumsafgiftspligt og registrering Kendelse
SKM2007.420.LSRInddrivelse - afslag på anmodning - Folketingets Ombudsmand21-06-07 Eftergivelse og gældssanering + Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.419.LSRUdenlandsk datterselskab ikke udtrådt af sambeskatning med dansk moderselskab i det indkomstår, hvor datterselskabet går konkurs21-06-0711-05-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.418.SROverdragelse af obligationer - løbende ydelse21-06-0722-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.417.SRSkatterådet afviser at godkende elektronisk kørebog21-06-0719-06-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.416.SRMoms - salg af investeringsgoder - udlejningsbiler21-06-0719-06-07Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Bindende svar
SKM2007.415.SROphør af leveringsaftale - kompensation21-06-0719-12-06Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.414.VLRModregning via udlæg - kravets gensidighed20-06-0703-05-07Modregning og transport + Udlæg Dom
SKM2007.413.SRHonorar til spilleragent20-06-0722-05-07Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.412.SRFradrag for løbende ydelser i henhold til forpligtelseserklæring20-06-0722-05-07Arv og gaver + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.411.SRRenteswap anset for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed20-06-0724-04-07Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.410.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet som sommerbolig20-06-0722-05-07Køb + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.409.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet som sommerbolig20-06-0722-05-07Køb + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.408.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet og anvendt som sommerbolig20-06-0722-05-07Dødsboer (ejendomme) + Ejendomsavancebeskatning + Salg Bindende svar
SKM2007.407.SRMoms - ydelser fra andre aktører i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til kommuner og staten ikke anset for social forsorg og bistand20-06-0722-05-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende svar
SKM2007.406.ØLRMomsgrundlaget - formidling af modelydelser20-06-0725-05-07Momsgrundlag Dom
SKM2007.405.SRMobiltelefoner stillet til rådighed for virksomhedens medarbejdere19-06-0724-04-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.404.LSRFradrag for advokatudgifter - insidersag19-06-0710-05-07Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.403.VLRGrænsehandel med både - momsmæssigt beskatningssted19-06-0724-05-07Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt Dom
SKM2007.402.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder19-06-0722-05-07Momspligt + Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2007.401.VLRStraffesag - registreringsafgift - pro forma adresse - svensk indregistrerede køretøjer19-06-0724-01-07Straf + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2007.400.LSRGenbeskatning af underskud ved overdragelse af udenlandsk datterselskabs virksomhed til dansk filial - bindende forhåndsbesked15-06-0714-12-06Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.399.LSRF.m.b.a. - ejer af 60% af børsnoteret selskab - erhvervsmæssig virksomhed15-06-0703-05-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.398.LSRSalg af ejendom ikke skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 115-06-0711-05-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2007.397.LSRAvance ved salg af lejlighed - genoptaget i Landsskatteretten15-06-0710-05-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2007.396.LSREjendomsværdibeskatning af stuehus15-06-0730-04-07Ejendomsværdiskat + Udleje og bortforpagtning Kendelse
SKM2007.395.BRSyn og skøn - værdifastsættelse af aktier - tilladelse til yderligere spørgsmål15-06-0731-05-07Om kommunikation og information samt kampagner + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.394.VLRMineralolie - bunkering - afgiftsfri udlevering15-06-0722-05-07Momspligt + Energi og kuldioxid Dom
SKM2007.393.ØLRBindende tariferingsoplysninger (BTO) - erstatningskrav mod ToldSkat - manglende udstedelse af BTO - importør af produkt til dyrefoder15-06-0730-04-07Tarifering Dom
SKM2007.392.LSRMomsrefusion - udgifter i forbindelse med bobehandling af konkursbo15-06-0708-01-07Momspligt + Betalingsstandsning og konkurs Kendelse
SKM2007.391.LSRMomsgrundlag - mobiltelefoner - brugt telefon delvis betaling for ny15-06-0728-11-06Momsgrundlag Kendelse
SKM2007.390.ØLRRentefradrag - skærpet bevisbyrde - afvisning - nye påstande15-06-0723-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.389.LSRFradrag for beløb hensat til udbetaling af tantieme15-06-0718-04-07Fradrag og afskrivninger + Indkomstarter Kendelse
SKM2007.388.VLRFradragsret - tab på fordring15-06-0707-05-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2007.387.ØLRNæring - aktiehandel - tilknytning til det finansielle marked15-06-0723-04-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder Dom
SKM2007.384.LSRFradrag for udgifter til egenfremstillede anlægsaktiver14-06-0713-04-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Kendelse
SKM2007.383.LSRFradrag for låneomkostninger14-06-0730-03-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.382.LSRUddeling af ejendomme og provenu fra salg af ejendomme til selskaber ejet af fond - bindende svar14-06-0727-03-07Fradrag og afskrivninger + Salg Kendelse
SKM2007.381.LSRFradrag for drifts- og vedligeholdelsesudgifter - udlejning af stuehus på landbrugsejendom med bopælspligt til medejer14-06-0718-04-07Erhvervsejendomme + Udleje og bortforpagtning Kendelse
SKM2007.379.SRUdlodning og efterfølgende kapitalindskud divergerende fra handelsværdi14-06-0719-12-06Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.378.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2007 - kontantomregning af overdragelsessummer13-06-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen SKAT-meddelelse
SKM2007.377.SREl-selskab - prisnedslag/rabat13-06-0722-05-07Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.376.SRVederlag for en optionsaftale på en køberet til fast ejendom skal momsmæssigt behandles som levering af fast ejendom, hvormed den er momsfri13-06-0722-05-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Køb Bindende svar
SKM2007.375.VLRFuld skattepligt til Danmark - opgivelse af bopæl - modtagelse af beløb13-06-0715-05-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Dom
SKM2007.374.SKATBødekrav der idømmes for overtrædelser af skattelovgivningen12-06-07 Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser SKAT-meddelelse
SKM2007.373.SRSundhedsforsikring til medarbejdere med bopæl i Danmark12-06-0724-04-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.372.SROphørsspaltning - udbytte - sambeskatning12-06-0720-03-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.371.DEPKommentar til forlig i sag om selvangivelsesomvalg12-06-07 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kommentar
SKM2007.370.SKATBeskatning af "sign on fees" til sportsudøvere12-06-07 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2007.368.SRRette indkomstmodtager - konsulentvirksomhed11-06-0722-05-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.367.SRSkattefri fusion - faste driftssteder - likvidationsbeskatning - renteudgifter11-06-0720-03-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.366.ØLRStraffesag - spilleautomatloven - ulovlig spilleklub - foreningsvirksomhed - uregistreret virksomhed - støtteforening - påtalebegrænsning - momsunddragelse - afgiftsunddragelse11-06-0703-10-06Straf + Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2007.365.SRFordeling af overdragelsessum - landbrugsejendom11-06-0722-05-07Tinglysningsafgift + Salg + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.364.ØLRStraffesag - smugleri af særlig grov karakter - cigaretter og spiritus - konfiskation - produktefterligninger11-06-0717-05-06Straf + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Tobak mv. + Øl, vin og spiritus Dom
SKM2007.363.SRFradrag i momsgrundlag på baggrund af udbetalt rabat08-06-0722-05-07Momsgrundlag Bindende svar
SKM2007.362.ØLRFradragsret - ombygning - reparation - vedligeholdelse - opdeling af fakturaer08-06-0701-05-07Fradrag + Byggeri Dom
SKM2007.361.VLRStraffesag - skatteunddragelse - momsunddragelse - indsætninger på bankkonti - rette indkomstår - udeholdt omsætning07-06-0707-11-06Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomheder Dom
SKM2007.360.VLRStraffesag - udeholdt omsætning - rengøringsvirksomhed - A-indkomst uden indeholdelse af A-skat07-06-0714-09-06Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling Dom
SKM2007.359.VLRStraffesag - momsunddragelse - uregistreret - entreprenørvirksomheder07-06-0726-06-06Straf + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2007.358.ØLRStraffesag - momsunddragelse - grov uagtsomhed - stråmand07-06-0704-04-06Straf + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2007.357.ØLRStraffesag - moms- og afgiftssvig - uregistreret virksomhed - undladelse af indførelsesanmeldelse - olie07-06-0704-04-06Straf + Energi og kuldioxid + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Dom
SKM2007.356.ØLRStraffesag - momssvig - manglende angivelser07-06-0710-03-06Straf + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2007.355.ØLROpførelse - fast ejendom - hovedanpartshaver - armslængdevilkår07-06-0724-05-07Køb + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomsvurdering Dom
SKM2007.354.LSRFradrag for tab ved salg af ejendom07-06-0713-04-07Afskrivninger og fradrag + Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.353.SRIndtræden af fuld skattepligt ved erhvervelse af bopæl og ophold i Danmark07-06-0722-05-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2007.352.SRElafgift - levering af vejbelysning alene til kommune, der er eneaktionær07-06-0724-04-07Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2007.351.SRWorking interest - afskrivning - virksomhedsordningen - anpartsreglerne07-06-0722-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.350.SRMomsfritagelse ved salg af genbrugsvarer06-06-0722-05-07Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.349.VLRBeskatning af fri bil - hovedanpartshaver og bestyrelsesmedlem - rådighed - konkret bevisvurdering - ikke ført kørebog06-06-0716-05-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.348.SRIndskud på rateforsikring - opfyldningsfradrag for erhvervsdrivende - skattepligtsophør06-06-0724-04-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.347.HRSalg af goodwill - eget selskab - forpagtningsaftale - overdragelse af virksomheden30-05-0709-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder Dom
SKM2007.346.ØLRNulstilling - A-skat m.v. - direktør - ikke aktionær29-05-0710-05-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Betalingsstandsning og konkurs + Indkomstarter + Personlig indkomst + Straf Dom
SKM2007.345.VLRNegativt privatforbrug - skønsmæssige indkomstforhøjelser29-05-0708-05-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2007.344.VLRRette anpartshavere29-05-0701-05-07Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.343.ØLREjendomsavance - interesseforbundne parter - armslængdevilkår29-05-0727-04-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.342.VLRSkatteproces - driftsomkostninger29-05-0701-05-07Afskrivninger og fradrag + Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2007.341.SRFradrag for rejseudgifter - tandteknikerelev på skoleophold - midlertidig arbejdsplads29-05-0724-04-07Fradrag og afskrivninger + Indkomstarter Bindende svar
SKM2007.340.SRFradrag for rejseudgifter - elektrikerelever på skoleophold - midlertidig arbejdsplads29-05-0724-04-07Fradrag og afskrivninger + Indkomstarter Bindende svar
SKM2007.339.SRMoms - stressbehandling ikke anset som en momsfritaget sundhedsydelse efter § 13, stk. 1, nr. 124-05-0720-02-07Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.338.SRMoms - advokatydelser i sager vedrørende mortifikation af pantebreve og ejerpantebreve23-05-0722-05-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.337.SRSalg af ejerlejligheder ikke fritaget for beskatning23-05-0724-04-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.336.SRSalg af sommerbolig fritaget for beskatning23-05-0724-04-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.335.SRMoms - ydelser udført for en kommune i form af tilbud til ledige efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke anset for momsfritaget social forsorg og bistand22-05-0724-04-07Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.334.ØLRMusiklærer - fradrag - arbejdsværelse - musikudstyr21-05-0724-04-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.333.ØLRSkattemæssig succession i levende live - fradrag - vedligeholdelse - forbedring21-05-0720-04-07Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.332.SKATIndholdet af klagevejledninger på inddrivelsesområdet21-05-07 Om kommunikation og information samt kampagner + Afdragsordninger og henstand + Akkordordninger + Betalingsstandsning og konkurs + Eftergivelse og gældssanering + Forældelse + International inddrivelse + Lønindeholdelse + Tvangsauktion + Udlæg SKAT-meddelelse
SKM2007.331.SRGenanbringelse af ejendomsavance i omkostninger til ombygning af anden ejendom16-05-0724-04-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.330.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet med henblik på anvendelse som sommerbolig16-05-0724-04-07Køb + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.329.SRGenanbringelse af ejendomsavance i landbrugsbygning i Litauen16-05-0720-03-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.328.SRAfståelse af ejendom - ikke ekspropriationssituation16-05-0720-03-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.326.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation16-05-0724-04-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.325.SRAfståelse af landbrugslod i ekspropriationssituation16-05-0724-04-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.324.SRBetinget aftale - tilbageførsel af bonusaktier16-05-0724-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.323.SRMedarbejderobligationsordning16-05-0724-04-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.322.LSRSelskab ikke anset for berettiget til fradrag for moms på en række afregningsbilag16-05-0718-04-07Fradrag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Kendelse
SKM2007.321.HRKursusudgift - grund eller videreuddannelse - virksomhedsophør - afskrivning11-05-0724-04-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.320.SRTonnageskatteordningen - skattefri fusion - negativ overgangssaldo09-05-0724-04-07Tonnageskat Bindende svar
SKM2007.319.LSRIkke godkendt fradrag for advokatudgifter i forbindelse med køb af aktier09-05-0706-02-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.318.LSRAnsøgning om tilladelse til skattefri aktieombytning - afslag09-05-0722-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.317.SRSkattemæssig kvalifikation af fransk stiftet FCPR (Fond Commun de Placement a Risques)09-05-0720-03-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Selskabsbeskatning + Virksomheder Bindende svar
SKM2007.316.SRSkattefri befordringsgodtgørelse - Skatterådet afviste at ændre Skatteankenævnets kendelse08-05-07 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.315.SRSkattefri befordringsgodtgørelse - Skatterådet afviste at ændre Skatteankenævnets kendelse08-05-07 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.314.VLREjendomsavance - næring - ferieprojekt - første anskaffelse08-05-0715-03-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Køb + Erhvervsejendomme Dom
SKM2007.313.SRMomspligt af underleverandørs ydelser for velgørende foreninger, som sælger lodsedler08-05-0720-03-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.312.SKATGensidigt aftalememorandum mellem Danmark og Schweiz vedrørende investeringsforeningers tilbagesøgning af udbytte- og renteskat03-05-07 Udenlandsk indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2007.311.SRLeasing af bil - fradrag for leasingydelse02-05-0724-04-07Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.310.SREkspropriation - frivillig aftale02-05-0724-04-07Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.309.SRAndelsforening - erhvervelse af andelsbolig som ejerlejlighed02-05-0720-03-07Køb + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.308.HRBegrænset skattepligt - løn - arbejde udført i Danmark - udbytte - selskab i Gibraltar02-05-0723-04-07Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2007.307.SRAfskrivning - vindmølle - anpart - ejendomsret - Tyskland01-05-0724-04-07Afskrivninger og fradrag + Ejendomme i udlandet Bindende svar
SKM2007.306.LSRAfslag på anmodning om fritagelse for betaling af arbejdsmarkedsbidrag af løn i forbindelse med udsendelse til Kenya01-05-0730-03-07Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk indkomst + Indkomstarter Kendelse
SKM2007.305.ØLRSkattearrangement - renteudgiftsfradrag - lukket aftalekompleks - selvlikviderende01-05-0704-04-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.304.ØLREjendomsavance - forbedringsudgifter - dokumentationens beskaffenhed - ejendomsskat betalt efter skæringsdag01-05-0703-04-07Køb + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsskat Dom
SKM2007.303.SRBrugtmomsreglerne - konstruktion, hvor en autoforhandler ikke kan anses for at have købt en tysk bil af en privatperson i Danmark01-05-0724-04-07Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Bindende svar
SKM2007.302.SRMoms - byggeri for egen regning01-05-0724-04-07Byggeri Bindende svar
SKM2007.301.SRLønsumsafgift - udbytteandele til medarbejdere i form af obligationer01-05-0724-04-07Lønsumsafgiftspligt og registrering + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.300.SRKommanditselskab - lempelse - Frankrig - vindmølleprojekt30-04-0724-04-07Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.299.SRØverste direktør havde bestemmende indflydelse på egen aflønningsform30-04-0724-04-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.298.SRSambeskatning - krav om koncernforbindelse30-04-0724-04-07Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.297.LSRGenanbringelse af ejendomsavance efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A30-04-0729-03-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2007.296.SRAnpartsprojekt - etablering - afskrivning på udgifter til formidlingshonorar og rådgivningshonorar27-04-0724-04-07Køb + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradrag + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.295.SRMoms - Værdipapirforvaltning - Central dealing desk-funktioner - Ydelser leveret til investeringsforeninger27-04-0724-04-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.294.SRMoms - Forudbetalinger for telefonkort og indbetalinger til kundekonti hos mobilselskaber27-04-0720-03-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.293.LSRBeskatning af fri bil - afhændelse af privat bil ved køb af bil på gule plader27-04-0702-11-06Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.292.LSRPræmiering fra Statens Kunstfond - uansøgt27-04-0701-02-07Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.291.LSRGrænseoverskridende sambeskatning - fradragsbegrænsning efter ligningslovens § 5 G27-04-0729-03-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2007.290.LSRInddrivelse - modregning27-04-07 Modregning og transport Afgørelse
SKM2007.289.LSROpgørelse af momspligt af omsætning i opløst virksomhed - berostillelse pga. straffesag - klageberettiget27-04-0713-03-07Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2007.288.LSRTinglysning af et skøde vedrørende to ejendomme - fejl - tinglysningsafgift26-04-0703-04-07Tinglysningsafgift Kendelse
SKM2007.287.LSRFastlæggelse af mellemperioden i forbindelse med uskiftet bo26-04-0729-03-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Dødsboer (skat) Kendelse
SKM2007.286.SRGenplacering af ejendomsavance ved køb af hollandsk ejendom26-04-0724-04-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.285.SRFast ejendom - køberet26-04-0724-04-07Ejendomsavancebeskatning + Køb Bindende svar
SKM2007.284.SRFeriecenter - afskrivning på hotellejlighed26-04-0724-04-07Afskrivninger og fradrag Bindende svar
SKM2007.283.LSRKonkursbo anset for skattepligtigt jf. konkursskatteloven § 1425-04-07 Betalingsstandsning og konkurs + Virksomheder Afgørelse
SKM2007.282.LSRIndtægt fra legat anset skattefri25-04-0731-03-06Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.281.LSRAfgiftspligtig del af nyt lån - nedsættelse med del af oprindeligt lån - lånekonvertering25-04-0722-12-06Tinglysningsafgift Kendelse
SKM2007.280.SRBemyndigelse til at genoptage ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 200425-04-07 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2007.279.ØLRSambeskatning - elselskaber - lov nr. 465/200425-04-0728-03-07Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.278.HROphørsbeskatning - opsparet overskud - beskatningstidspunkt25-04-0712-04-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Ophør af virksomhed Dom
SKM2007.276.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - 800 m fra fast bopæl - benyttelse i ejerperiode24-04-0729-03-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.275.VLRForrentning - tilbagebetalingskrav - skoler - delvis forældelse24-04-0704-04-07Indberetning, regulering og efterangivelse + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2007.274.ØLRLejefiksering - løn eller udbytte - hovedaktionær - råderet24-04-0704-04-07Udleje og bortforpagtning + Ejendomme i udlandet + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.273.HRSelvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager - udvikling software - hvervgiver - eget selskab24-04-0730-03-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Indeholdelses- og registreringspligt + Indkomstarter Dom
SKM2007.272.SKATSkattefri fusion uden forudgående tilladelse24-04-07 Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2007.271.VLRRette indkomstmodtager - aktieavancer - skattepligtigt tilskud - dobbeltbeskatning24-04-0716-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2007.270.SRGenanbringelse af ejendomsavance24-04-0720-03-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.269.SRAfståelse i ekspropriationssituation24-04-0720-03-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.268.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation24-04-0720-03-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.267.SRAfståelse af ubebygget areal i ekspropriationssituation24-04-0720-03-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.266.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation24-04-0720-03-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Bindende svar
SKM2007.265.SKATGenoptagelse af beregningen af skyldners betalingsevne i forbindelse med fastsættelse af afdragsordninger og lønindeholdelse23-04-07 Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2007.264.SRKontantlønsnedgang i forbindelse med efteruddannelse på et udenlandsk universitet23-04-0720-03-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.263.VLRHotel- og restaurationsdrift - urigtige momsangivelser - hæftelse for momskrav - afgørelsens gyldighed23-04-0719-03-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Straf Dom
SKM2007.262.HREnergiafgift - godtgørelse - rustbeskyttelse19-04-0711-04-07Energi og kuldioxid + Fradrag Dom
SKM2007.261.SRForskningsenhed - ikke fast driftssted - international sambeskatning19-04-0720-03-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomheder Bindende svar
SKM2007.260.BRNægtelse af registrering - dokumentation for sikkerhed - fogedforbud - justifikationssag19-04-0728-02-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Ophør af virksomhed + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Straf Dom
SKM2007.259.ØLRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - hovedanpartshaver - personlig indkomst eller selskabsindkomst18-04-0719-03-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.258.ØLR10-mandsprojekt - ejerantal18-04-0714-03-07Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2007.257.SRGoodwill - allokering til filial12-04-0720-03-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.256.SRFusion mellem 2 arbejdsgiverforeninger og en brancheforening12-04-0720-03-07Virksomheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.255.SRFast ejendom - Ejendom uden bopælspligt anset for erhvervet som sommerbolig12-04-0720-03-07Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.254.SRSalg i ekspropriationssituation10-04-0720-03-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.253.SRSalg i ekspropriationssituation10-04-0720-03-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.252.SRUdbetaling af efterlønsordning som engangsbeløb10-04-0720-03-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.251.SRKvalificering af selskab fra Guernsey og om det er et investeringsselskab, samt konvertering af aktieklasse10-04-0720-03-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.250.SRKvalificering af selskab fra Guernsey og om der er tale om et investeringsselskab10-04-0720-03-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.249.SRFradrag for renter ved etablering af renteloft10-04-0720-02-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.248.HRSkattemæssig omgørelse10-04-0720-03-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.247.HRSkattefri rejsegodtgørelse - ansat ved metroprojekt - arbejdsgivers kontrol - lighedsgrundsætning10-04-0721-03-07Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.246.ØLRSøgsmålsfrist - landsretten - fristoverskridelse - afvisning10-04-0706-03-07Om kommunikation og information samt kampagner Dom
SKM2007.245.ØLRUdlæg - penge og smykker - koster fra ransagning - ejerforhold - tidligere samlever10-04-0705-03-07Udlæg Kendelse
SKM2007.244.VLROmkostningsgodtgørelse - honorarstørrelse - syn og skøn10-04-0709-02-07Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2007.243.SRPrivat ankenævn - momspligt10-04-0720-03-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.242.SREjendomsavancebeskatning, genanbringelse og suspensivt betinget aftale10-04-0720-03-07Erhvervsejendomme + Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.241.SREjendomsavancebeskatning og suspensivt betinget aftale10-04-0720-03-07Ejendomsavancebeskatning + Salg Bindende svar
SKM2007.240.SRMomsfri udlejning af hotelejerlejlighed30-03-0720-03-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2007.239.DEPBerigtigelse af en kommentar til et høringssvar fra ISOBRO til lovforslag L 85 - Gaveindberetningsordningen - almenvelgørende foreninger30-03-07 Arv og gaver + Indberetning, regulering og efterangivelse Kommentar
SKM2007.238.SRMedarbejderobligationsordning30-03-0721-11-06Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.237.SRFaste driftssteder i udlandet - indkomstopgørelse - valutakursgevinster- og tab29-03-0720-03-07Udenlandsk indkomst + Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.236.ØLRMomsfradrag - pengeinstitut - ombygning af kantine - indkøb af inventar29-03-0707-03-07Fradrag + Byggeri Dom
SKM2007.235.SRAfskrivningsgrundlag - udbyderhonorar - værdistigning28-03-0720-03-07Afskrivninger og fradrag + Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.234.SROPP-projekt - afskrivning på bygninger m.v., ejerskab, frivillig momsregistrering28-03-0723-01-07Byggeri + Afskrivninger og fradrag + Køb + Erhvervsejendomme + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Bindende svar
SKM2007.233.SRMedarbejderobligationsordning - kontantlønsnedgang28-03-0720-03-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.232.SRArbejdsudleje gennem rekrutteringsfirma28-03-0723-01-07Udenlandsk arbejdskraft + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag Bindende svar
SKM2007.231.SRSuccession ved virksomhedsoverdragelse27-03-0720-03-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Arv og gaver + Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2007.230.ØLRFradrag - tab på debitorer - rette selskab - skattepligtig tilskud27-03-0709-03-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.229.SRMåltider til personale i botilbud ikke skattepligtigt personalegode27-03-0720-03-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.228.HRGældseftergivelse - skattegæld - frafaldelse af sagbehandfejl27-03-0716-03-07Eftergivelse og gældssanering Dom
SKM2007.227.SROmdannelse af interessentskab til kommanditselskab eller partnerselskab27-03-0720-03-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.226.HRFradrag - rejseudgifter - sædvanlig bopæl - værelse på vandrehjem27-03-0715-03-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.225.SKATOffentliggjorte skatterådssager om omlægning af indkomstår for administrationsselskabet i en sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 B - Korrektiv27-03-07 Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2007.224.SRAfskrivning på bygning der benyttes til plejehjem i Tyskland26-03-0720-03-07Afskrivninger og fradrag + Ejendomme i udlandet Bindende svar
SKM2007.223.SREn virksomhed, der tilbyder, at privatpersoner kan komme og brygge øl på virksomhedens anlæg, blev ikke anset for ølafgiftspligtig26-03-0720-03-07Øl, vin og spiritus Bindende svar
SKM2007.222.SRDatakommunikation til PDA26-03-0720-03-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.221.SRRoyalty - udenlandsk statslig institution26-03-0720-03-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.219.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2007 - Kontantomregning af overdragelsessummer22-03-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen SKAT-meddelelse
SKM2007.218.SRElafgift - vejbelysning - lejet anlæg22-03-0720-03-07Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2007.217.DEPMinisteriets kommentar til retssager om skattefrihed ved afståelse af supplerende helårsejendom (SKM2007.147.HR)21-03-07 Salg + Ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2007.216.VLROverdragelse af bil - selskab til hovedaktionær - værdiansættelse21-03-0702-03-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.215.VLRA eller B indkomst - udenlandske sprængningseksperter - ikke indeholdt A-skat mv - hæftelse - forsømmelighed21-03-0728-02-07Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2007.214.ØLRSkønsmæssige indkomstforhøjelser - indsat på bankkonti - indtægtsforhold21-03-0716-02-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Dom
SKM2007.213.LSRGenoptagelse af skatteansættelse20-03-0721-02-07Personlig indkomst + Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2007.212.SRMoms - forsorgshjems aktiviteter ansås som levering i nær tilknytning til social forsorg og bistand20-03-0720-03-07Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende svar
SKM2007.211.LSROpgørelse og fordeling af anskaffelsessum - salg af landbrugsejendom19-03-0722-02-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2007.210.LSRAfslag på anmodning om tilladelse til omgørelse af køb og salg af aktier19-03-0709-02-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.209.HREjendomsavance - parcelhusreglen - salg helårsbolig - anvendt som fritidsbolig19-03-0709-03-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.208.LSRVirksomhedsskatteloven - kapitalafkast - obligationer19-03-0702-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2007.207.ØLRTab fordring - sikkerhedsstillelse - avance ved aktiesalg16-03-0723-02-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.206.VLRPersonlig indkomst - skønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrug15-03-0708-03-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2007.205.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - krympet omsætning - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag15-03-0728-02-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomheder Dom
SKM2007.204.LSRAndelsforenings skattepligtige indkomst - udlodning af formuen - forventningsprincippet - tilkendegivelse fra kommunal skattemyndighed15-03-0725-01-07Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.203.SRVirksomhedsordningen - aktielejlighed15-03-0720-02-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2007.202.LSRGaveafgift af gaveoverdragelse14-03-0719-01-07Arv og gaver + Udleje og bortforpagtning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.201.LSRKoncernintern overdragelse af virksomhed mellem filialer - bindende forhåndsbesked SKM2006.140.SR14-03-0711-01-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.200.LSRSejlklub - udlejning af gæstepladser - indtægter indgår i foreningens almindelige drift14-03-0720-02-07Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.199.SRUdbytteudlodninger gennemført i forbindelse med efterfølgende aktieafståelse - spørgsmål om skatteretlig kvalifikation13-03-0720-02-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.198.SRSalg i ekspropriationssituation12-03-0720-02-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.197.SRSalg i ekspropriationssituation12-03-0720-02-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.196.LSRGenoptagelse - overførsler anset som maskeret udlodning12-03-0720-02-07Personlig indkomst + Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2007.195.LSRFradragsret for moms af køb af brændstof12-03-0712-02-07Fradrag Kendelse
SKM2007.194.LSRRevisorhonorar - værdipapirer - ophør af selvstændig virksomhed12-03-0722-02-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.193.LSRMoms af arbejdskraft leveret i Danmark12-03-0723-02-07Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Udenlandsk arbejdskraft Kendelse
SKM2007.192.LSRMomsfritagelse af tolkeydelser for døve og hørehæmmede.12-03-0715-01-07Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2007.191.SRErstatning for frivillig aftale om tinglyst dyrkningsbegrænsning var skattefri12-03-0720-02-07Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.190.VLRSelskabstømning - erstatningsansvar - suspensionserklæring - forældelse - selvfinansiering12-03-0707-02-07Betalingsstandsning og konkurs + Straf Dom
SKM2007.189.SRAlmennyttig institutions afholdelse af konferencer og temadage12-03-0720-02-07Momspligt + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Bindende svar
SKM2007.188.SRAfvisning - Ekspropriation12-03-0720-02-07Ejendomsavancebeskatning + Salg Bindende svar
SKM2007.187.SRSalg i en ekspropriationssituation12-03-0720-02-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.186.ØLRRevision af ejendomsvurdering - forvaltningsretlig skøn09-03-0709-02-07Ejendomsvurdering + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse Dom
SKM2007.185.SKATTinglysningsafgift - indskud af fast ejendom i selskaber mv. - præcisering af praksis09-03-07 Tinglysningsafgift SKAT-meddelelse
SKM2007.184.ØLREjendomsavance - pristalsregulering anskaffelsessum - ejendom erhvervet før 1975 - forbedringer - lovhjemmel09-03-0727-02-07Køb + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering Dom
SKM2007.183.HRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - filmrettighedsprojekt09-03-0720-02-07Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2007.182.SRHavnebygning - teleudbydere - sendemaster08-03-0716-05-06Selskabsbeskatning + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2007.181.SRAfvisning - salg i en ekspropriationssituation08-03-0720-02-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.180.SRMedarbejderobligationer - bankgaranti08-03-0720-02-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.179.LSRInvesteringer - tonnageordning - fradrag08-03-0719-01-07Tonnageskat + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.178.LSRGenanbringelse - rettidig indgivelse af selvangivelse08-03-0722-01-07Ejendomsavancebeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2007.177.LSRLandbrug - avanceopgørelse ved delsalg nr. 2 - indgangsværdi08-03-0706-02-07Køb + Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme Kendelse
SKM2007.176.SRYdelse af gave fra et selskab til en fond var uden skattemæssige konsekvenser for selskabet, aktionærerne og fonden08-03-0720-02-07Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.175.SRBeskatning af fortjeneste ved modtagelse af erstatning for nedbrændt bygning mv.06-03-0720-02-07Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.174.LSRFradrag for befordring - sædvanlig bopæl06-03-0717-01-07Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.173.ØLRBeskatning af fri bil - hovedaktionær og direktør - rådighed - bevisbyrde06-03-0709-02-07Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.172.LSRRette indkomstmodtager - honorarer - spilleragent05-03-0726-01-07Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.171.LSRAfvisning af anmodning om eftergivelse af procenttillæg05-03-07 Indkomstarter + Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2007.170.LSRTilbagebetalingspligtig kontanthjælp - pålæg om lønindeholdelse05-03-07 Om kommunikation og information samt kampagner + Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2007.169.LSRMoms - udlejning af EDB-lokaler05-03-0730-06-06Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2007.168.LSRAfslag på dispensation efter ligningslovens § 16 A, stk. 205-03-0716-02-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.167.LSRSkattekursberegning ved gaveoverdragelse af aktier05-03-0717-01-07Arv og gaver + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.166.LSRGenoptagelse - afslag - omgørelse05-03-0726-01-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.165.LSRGenoptagelse af skatteansættelse05-03-0715-11-06Køb + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2007.164.LSREjendomsværdiskat - forskudt indkomstår - pensionistnedslag05-03-0706-02-07Ejendomsværdiskat Kendelse
SKM2007.163.LSRAfskrivning - kørerampe - bygning eller driftsmiddel05-03-0729-01-07Fradrag og afskrivninger + Afskrivninger og fradrag Kendelse
SKM2007.162.LSRMoms - rykkergebyr - kunder05-03-0715-01-07Momsgrundlag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2007.161.LSRMoms - leveringssted - internetydelser05-03-0725-01-07Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt Kendelse
SKM2007.160.LSRRegulering af momstilsvar - ugyldighed - forældelse05-03-0708-01-07Forældelse + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2007.159.LSRGodtgørelse af olie-, gas- og CO2-afgift af energiforbrug - opvarmning af lokaler til opdræt af dyr05-03-0719-01-07Fradrag + Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2007.158.SKATBeskatning af afkast (værditilvækst) i FN pensionsordning (UNJSPF) for personer, der er i aktiv tjeneste på et FN kontor02-03-07 Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2007.157.SRMoms - afgiftsgrundlag - finansieringsaftale01-03-0720-02-07Momsgrundlag Bindende svar
SKM2007.156.SRMoms - landsforenings levering af IT-skrivebord til medlemmerne anset som en del af momsfrit medlemskontingent01-03-0720-02-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende svar
SKM2007.155.SRDeleleasingordning01-03-0720-02-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.154.BRAM-bidrag - udstationering - ikke praksisændring01-03-0731-01-07Udenlandsk indkomst + Indkomstarter Dom
SKM2007.153.HRMaskeret udbytte - armslængdeprincippet - periodisering - fast ejendom01-03-0707-02-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.152.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår01-03-07 Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Afgørelse
SKM2007.151.HRSkattepligt for selskaber - indregistrering - ledelsens sæde - fast administrativ praksis01-03-0716-02-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.150.VLRSkatteproces - udsættelse civil skattesag - afgørelse straffesag - ikke samme underliggende forhold01-03-0708-02-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Om kommunikation og information samt kampagner + Straf Kendelse
SKM2007.149.SRLejlighed erhvervet med henblik på anvendelse som fritidsbolig01-03-0720-02-07Køb + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.148.SRSkattefri fusion - BYFO-saldi01-03-0720-02-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.147.HREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen - tjent til bolig28-02-0724-01-07Ejendomsavancebeskatning + Salg + Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2007.146.LSROpgørelse af beregningsgrundlag for værdi af fri bil28-02-0729-01-07Personlig indkomst + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2007.145.SRSkattefri rejsegodtgørelse28-02-0720-02-07Indkomstarter + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.144.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation28-02-0720-02-07Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.143.ØLREjendomsavance - anskaffelsessum - dokumentationens beskaffenhed26-02-0718-01-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.142.SRUdlejning af fast ejendom til hospiceformål26-02-0720-02-07Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.141.VLREU-handel - levering af varer - overdragelse af råderetten26-02-0719-04-06Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Erhvervsmæssig import Dom
SKM2007.140.SRTilførsel af aktiver - succession i afskrivningsgrundlag26-02-0720-02-07Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.139.SROphørspension - kan grænsen for aktiv/passiv virksomhed rykkes?26-02-0720-02-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2007.138.ØLRDødsbobeskatning - mellemperiode - testatmentsarving efter afkald som legalarving23-02-0707-02-07Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.137.SKATBehandling af klager i forbindelse med eftergivelse af renter og gebyrer, krav om sikkerhedsstillelse mv.23-02-07 Opgaver og resultater + Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstand + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. SKAT-meddelelse
SKM2007.136.SKATPræcisering af reglerne for fastsættelse af afdragsordninger og lønindeholdelse hos kontanthjælpsmodtagere og andre med lav nettoindkomst23-02-07 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2007.135.ØLRFuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - grænsegængerregler - Sverige23-02-0722-12-06Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Dom
SKM2007.134.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår22-02-07 Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Afgørelse
SKM2007.133.SRMoms - passiv kapitalanbringelse - delvis fradragsret21-02-0720-02-07Lønsumsafgiftspligt og registrering + Fradrag Bindende svar
SKM2007.132.SRSalg af ejerlejlighed - ikke fritaget for beskatning21-02-0720-02-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.131.SRMoms på formueforvaltningsydelser21-02-0720-02-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.130.VLRIndkomstansættelse - tilsidesættelse af regnskab - konkret gennemgang af bogføring - ikke åbenbar urimelig21-02-0707-02-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Virksomheder + Kontrolbestemmelser Dom
SKM2007.129.ØLRFradrag i indkomst - selvstændig erhvervsdrivende - fradrag for tab på kaution21-02-0731-01-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2007.128.HRSpørgsmål til EF-domstolen - levering af varer - andet EU-land - fastlæggelse af afgiftsgrundlaget21-02-0706-11-06Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2007.127.LSRFradrag for befordring - dage hvor fly er benyttet21-02-0715-09-06Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.126.SRAktieløn - Ændring af tegningsretsaftaler21-02-0719-12-06Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2007.125.VLRHoldingselskabs fradragsret - rådgiveromkostninger - aktionærernes interesse16-02-0706-02-07Fradrag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Dom
SKM2007.124.ØLRRegistreringsafgift - værdiansættelse - indført brugt køretøj16-02-0705-02-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Privates ind- og udførsel samt rejseregler Dom
SKM2007.123.ØLRDobbeltbeskatning - invaliditetserstatning - besættelsestidens ofre16-02-0711-01-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.122.SRMedarbejderobligation i selskab med èn ansat12-02-0726-09-06Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.121.SRUdenlandske investeringsforeninger - opgørelse af minimumsudlodning12-02-0719-12-06Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.120.SKATEftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper08-02-07 Eftergivelse og gældssanering SKAT-meddelelse
SKM2007.119.SRAktier - næring08-02-0719-12-06Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.118.LSRFradrag for omkostninger - udenlandske datterselskaber08-02-0730-11-06Transfer pricing Kendelse
SKM2007.117.SRSamfinansieret forskningsprojekt - fradrag08-02-0723-01-07Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.116.ØLRBrugsydelsesret - fribolig07-02-0729-01-07Personlig indkomst + Arv og gaver Dom
SKM2007.115.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - opdeling i ejerlejligheder - beboelse i ejerperiode07-02-0725-01-07Salg + Udleje og bortforpagtning + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.114.ØLRUdlejning af ejerlejlighed - nærtstående - fastsættelse af husleje - ejendomsavance - salg ubebygget grund - opgørelse af anskaffelsessum - forbedringsudgifter - skøn07-02-0722-01-07Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2007.113.DEPFradrag for udgifter til indkøb af minkbure - kommentar til SKM2006.154.VLR07-02-07 Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Kommentar
SKM2007.112.LSRRejseudgifter - folkeregisteradresse hos forældre07-02-0722-12-06Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2007.111.LSROverdragelse af ejerlejlighed til hovedanpartshavers datter - handelsværdi - Bindende svar07-02-0701-12-06Salg + Ejendomsvurdering + Arv og gaver Kendelse
SKM2007.109.LSRVærdi af fri bil på gule plader - eneanpartshaver og direktør i to anpartsselskaber06-02-0730-11-06Personlig indkomst Kendelse
SKM2007.108.LSRGældseftergivelse - singulær ordning - ugyldighedsindsigelse06-02-0730-11-06Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2007.107.HRHobbyvirksomhed - befordringsfradrag06-02-0702-02-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2007.106.SRAktier - generationsskifte - pengetankregelen06-02-0721-11-06Arv og gaver + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.105.LSROphørsbeskatning - overgang af en andelsboligforening sidste lejemål - skattefri anvendelse06-02-0705-07-06Ophør af virksomhed + Salg + Erhvervsejendomme + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.104.LSRFond - selvangiven overførsel fra selskab til fond ikke godkendt06-02-0730-11-06Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.103.LSRObjektiv udlejningsværdi af ejendom med 3 lejligheder under ombygning06-02-0722-12-06Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2007.102.LSRMedarbejderaktieordning - Bindende svar SKM2006.23.SR06-02-0703-11-06Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2007.101.LSRHenstand med indsendelse af selvangivelse06-02-07 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2007.100.LSRAfslag på genoptagelse06-02-07 Om kommunikation og information samt kampagner + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2007.99.LSROmkostningsgodtgørelse - tilskud fra klagerens repræsentant06-02-07 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.98.LSRFritagelse for pålagte morarenter - for sent indbetalt momstilsvar06-02-07 Indberetning, regulering og efterangivelse + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Erindring og rykker + Renter og gebyrer + Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2007.97.ØLRMomsfritagelse - reel mulighed for konkurrencefordrejning05-02-0707-12-06Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Dom
SKM2007.96.HRSkønsmæssig forhøjelse - indkomst og momstilsvar - udeholdt omsætning - bageri05-02-0715-01-07Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomheder Dom
SKM2007.95.LSROmkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand ved Vestre Landsret05-02-07 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.94.LSROmkostningsgodtgørelse05-02-07 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.93.SRMoms - salg af kursusvirksomhed - momspligtig ydelse05-02-0723-01-07Momspligt Bindende svar
SKM2007.92.VLRRepræsentationsudgifter - begrænset fradragsret - demonstrationer og workshops02-02-0724-01-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.91.SKATTvangsindgreb og retssikkerhedsloven02-02-07 Kontrolbestemmelser + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler SKAT-meddelelse
SKM2007.90.HRRentefradrag - bevisbyrde - nærtstående02-02-0717-02-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.89.ØLRDebitortab - ikke forretningsmæssig begrundet - skattemæssigt tilsidesat02-02-0712-01-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.88.ØLRFri bil - eneanpartshaver - rådighed - privat kørsel - chaufførregel02-02-0726-10-06Personlig indkomst Dom
SKM2007.87.LSROmkostningsgodtgørelse02-02-07 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.86.LSROmkostningsgodtgørelse02-02-07 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2007.85.LSREfteropkrævning af moms - leverancer til Sverige02-02-0706-09-06Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2007.84.ØLRLønsumsafgift - almene boliger - fast administrativ praksis01-02-0721-12-06Lønsumsafgiftspligt og registrering Dom
SKM2007.83.ØLRSalg ejerlejlighed - ApS til anpartshavers fraskilte ægtefælle - interesseforbundne parter31-01-0722-01-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.82.LSRInternetvirksomhed - efteropkrævning af moms31-01-0730-11-06Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt Kendelse
SKM2007.81.LSROverdragelse af ejendom fra I/S til et A/S - tinglysningsafgift31-01-0730-08-06Tinglysningsafgift Kendelse
SKM2007.80.LSRArbejdsmarkedsbidrag af uafdækket pension - flyttet til Frankrig - dobbeltbeskatningsoverenskomst Danmark - Frankrig31-01-0714-12-06Særligt for arbejdsmarkedsbidrag Kendelse
SKM2007.79.LSRUgyldig afgørelse - fristgennembrudsgrunde - beskatning af negativ driftsmiddelsaldo31-01-0714-11-06Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2007.78.VLRSkattepligtens indtræden - fodboldspiller - overgangssum ved klubskifte31-01-0711-01-07Personlig indkomst Dom
SKM2007.77.SRSalg i en ekspropriationssituation30-01-0723-01-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.76.SRMedarbejderaktier - ledende medarbejdere30-01-0723-01-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2007.75.VLRDobbeltbeskatning - Tyskland - lempelsesmetode - lønindtægt - social sikring30-01-0718-01-07Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2007.74.HREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - salgsbestræbelser inden indflytning30-01-0724-01-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.73.ØLRSelvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager - distriktleder rengøring - hæftelse for A-skat m.v. - forsømmelighed30-01-0716-01-07Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverkontrol + Personlig indkomst + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2007.71.SRSundhedsforsikring - økonomiske vilkår29-01-0723-01-07Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.70.SRAndelsboligforening - salg ejendom - avance26-01-0723-01-07Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.69.SRRette indkomstmodtager - konsulentydelser26-01-0723-01-07Selskabsbeskatning + Virksomheder Bindende svar
SKM2007.68.SRSalg af jordareal til selskab var ikke fritaget for beskatning25-01-0723-01-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering Bindende svar
SKM2007.67.SRSalg i ekspropriation25-01-0726-09-06Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.66.SRMomsfritagelse for erhvervsmæssige forsendelser af ringe værdi25-01-0723-01-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende svar
SKM2007.65.SRAnvendelse af underskud ved fusion mellem moder- og datterselskab25-01-0721-11-06Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.64.VLRUdlejning af ejerlejlighed - skønsmæssig fastsættelse af lejeindtægt - massageklinik25-01-0712-01-07Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2007.63.SRUdredning af sygdomme hos langtidssygemeldte medarbejdere24-01-0719-12-06Personlig indkomst + Virksomheder Bindende svar
SKM2007.62.SRSalg i ekspropriationssituation24-01-0723-01-07Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.60.SRByggeri for egen regning - pålægsmoms24-01-0723-01-07Byggeri Bindende svar
SKM2007.59.HRDeltidslandbrug - fradrag for underskud - syn og skøn23-01-0716-01-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.58.SRForældresalg23-01-0726-09-06Ejendomsavancebeskatning + Salg + Arv og gaver Bindende svar
SKM2007.57.ØLRSambeskatning nægtet - ikke rettidig selvangivelse23-01-0719-12-06Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2007.56.HRFiskekutter - partrederi - interessentselskab - salg af ideel anpart - virksomhedsophør eller salg af driftsmidler23-01-0717-01-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Ophør af virksomhed + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.55.VLREjendomsvurdering - grundværdi23-01-0710-01-07Ejendomsvurdering + Erhvervsejendomme Dom
SKM2007.54.ØLRFradrag - vedligeholdelse - fredet parkanlæg23-01-0719-12-06Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.53.ØLRIndkomstansættelse - tilsidesættelse af regnskab - hjemvisning22-01-0714-12-06Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Dom
SKM2007.52.SRSkattefri kompensation for opsigelse af privat lejemål22-01-0722-08-06Personlig indkomst Bindende svar
SKM2007.51.ØLRNæring - pengeinstitutter - unoterede aktier22-01-0720-12-06Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.50.ØLRSkatteansættelse - aftale om fristforlængelse22-01-0720-12-06Om kommunikation og information samt kampagner Dom
SKM2007.49.ØLRStraffesag - registreringsafgift - ikke indregistreret svensk køretøj22-01-0713-06-06Straf + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2007.48.VLRNæring - annullation af egne aktier - kapitalnedskrivning19-01-0720-12-06Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.47.SRPræmie til boliglånsforsikring19-01-0720-06-06Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2007.46.ØLRDriftsudgifter - hovedaktionær - sundhedsudgifter - bespisning - repræsentation19-01-0711-12-06Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.45.SKATGenoptagelse af den skattepligtige indkomst vedrørende aktiesalg til udstedende selskab18-01-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2007.44.VLREkstraordinær genoptagelse18-01-0714-12-06Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivninger + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2007.43.SRSalg i ekspropriationssituation18-01-0726-09-06Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.42.DEPAnsættelsesændring - regnskabsoplysninger - skatteregnskab18-01-07 Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kommentar
SKM2007.41.ØLRKommanditselskab - ejendomsinvesteringsprojekt - udgift til markedsundersøgelser - udbyderhonorar - praksis om fradrag18-01-0721-12-06Afskrivninger og fradrag + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2007.40.SRAfståelse af brandtomt17-01-0719-12-06Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.39.SRAfståelse af lejlighed uden bopælspligt17-01-0719-12-06Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.38.ØLRSkatteproces - vidneafhøring - embedsmænd i SKAT17-01-0721-12-06Kontrolbestemmelser + Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2007.37.HRVirksomhedsophør - fradrag for positiv driftsmiddelsaldo - successiv afhændelse17-01-0728-12-06Ophør af virksomhed + Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2007.36.SRDansk beskatning efter overførsel af aktiver fra dansk selskabs faste driftssted i udlandet til dansk hovedkontor17-01-0719-12-06Fradrag og afskrivninger + Ophør af virksomhed Bindende svar
SKM2007.35.ØLRHonorarmodtager - ikke erhvervsmæssig virksomhed - virksomhedsordningen17-01-0714-12-06Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2007.34.VLREjendomsavance - erstatning for rådighedsbegrænsning - vådområdeprojekt17-01-0714-12-06Ekspropriation + Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.33.VLRSkatteproces - søgsmålsfrist - fristoverskridelse16-01-0710-01-07Om kommunikation og information samt kampagner Dom
SKM2007.32.HRSkønsmæssig fastsættelse - moms- og A-skattetilsvar - negativt privatforbrug - hælerivarer16-01-0721-12-06Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomheder Dom
SKM2007.31.ØLRLønindeholdelse - invalidepension - privat pensionskasse - skattepligt til udlandet15-01-0714-12-06Lønindeholdelse Dom
SKM2007.30.SRAndelsboligforenings salg af loftetage var delafståelse12-01-0724-10-06Salg + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.29.HRDansk-Tysk dobbeltbeskatningsoverenskomst - skattearrangement - investeringsbeviser11-01-0708-01-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2007.28.HRDelegationsforbuddet efter Grundlovens § 43 - satsprocentsreguleringen11-01-0715-12-06Personlig indkomst Dom
SKM2007.27.ØLRKulbrinteskat - aktiviteter offshore Danmark - fast driftssted - dobbeltbeskatningsoverenskomst - arbejdsgivers eller arbejdstagers hjemland11-01-0702-05-06Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst + Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2007.26.SRBetingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven ikke opfyldt10-01-0719-12-06Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.25.SKATGenbeskatning af underskud - skyggesambeskatning - likvidation af datterselskab10-01-07 Ophør af virksomhed + Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2007.24.ØLRFuld skattepligt - fradrag - rejseudgifter - autoudgifter - tysk vorsteuer - lempelse for dobbeltbeskatning - afvisning09-01-0708-12-06Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2007.23.ØLRUdlodning af likvidationsprovenu - ordinært udbytte09-01-0705-12-06Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder + Ophør af virksomhed Dom
SKM2007.22.VLRGenanbringelse af ejendomsavance - lov - regler før lov 434 af 26.juni 1998 - stuehus09-01-0728-11-06Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2007.21.SRSkattefritagelse efter ligningslovens § 7 E, stk. 209-01-0726-09-06Virksomheder Bindende svar
SKM2007.20.SRGebyr for indkaldelse til syn skal medregnes i momsgrundlaget09-01-0719-12-06Momsgrundlag Bindende svar
SKM2007.19.ØLRStraffesag - grov skattesvig - moms09-01-0726-06-06Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Angivelse og betaling + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Virksomheder Dom
SKM2007.18.VLRStraffesag - registreringsafgift - udenlandsk registreret personbil09-01-0707-06-06Straf + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2007.17.SRMoms - handelsskoles udlejning af PC'ere til eleverne anset som momsfri leverance i nær tilknytning til undervisningen08-01-0719-12-06Momspligt Bindende svar
SKM2007.16.SRMoms - fællessekretariat dannet af 4 fagforeninger momsfritaget som sammenslutning efter § 13, stk. 1, nr. 2005-01-0719-12-06Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2007.14.SREkspropriation - Salg i en ekspropriationssituation04-01-0719-12-06Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.13.SREkspropriation - Salg i en ekspropriationssituation04-01-0719-12-06Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.12.SREkspropriation - Salg i en ekspropriationssituation04-01-0719-12-06Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2007.8.SRAfståelse af jordareal fritaget for beskatning03-01-0716-05-06Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2007.7.SRFjernvarmecentral ændrer vedtægter, navn og hæftelse men ikke skatteretlig karakter03-01-0721-11-06Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.6.SRSelskabsskattelovens § 35 O, stk. 7 kunne ikke anvendes i forbindelse med overdragelsen af et el-producerende kraftvarmeværk til et fjernvarmeværk03-01-0721-11-06Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2007.5.SKATAktieombytning - Intentia International AB med Lawson Software Inc.02-01-07 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2007.4.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår02-01-07 Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Afgørelse
SKM2007.3.SKATOphævelse af TSS-cirkulærer og SD-cirkulærer02-01-07 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2007.1.SROphørspension - bortforpagtning02-01-0719-12-06Salg + Ejendomsavancebeskatning + Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar