Dato for udgivelse
06 feb 2007 09:27
SKM-nummer
SKM2007.101.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-8-1753-0147
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse
Emneord
Henstand, indsendelse, selvangivelse, hjerteoperation
Resumé
Sygdom i lille revisionsfirma ansås som særlige omstændigheder, der kunne begrunde at en anmodning om henstand med indgivelse af selvangivelse blev imødekommet.
Reference(r)
Skattekontrolloven § 4, stk. 4

Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet klagerens anmodning om henstand medindsendelse af selvangivelse for indkomståret 2005.

Landsskatterettens afgørelse

SKATs afgørelse ændres.

Sagens oplysninger

Klagerens revisor er ansat i B Revision ApS, der efter det oplyste har i alt 4 ansatte. Heraf er 2 revisorer, 1 regnskabsassistent og 1 elev.

I brev af 22. juni 2006 anmodede klagerens revisor Skattecenter X om henstand med indsendelse af bl.a. klagerens selvangivelse for indkomståret 2005 med 1-2 måneder. Ansøgningen var begrundet med, at revisor afventede en hjerteoperation og gik til behandling 2 gange om ugen og havde gjort det i 2 måneder. Revisoren vedlagde ansøgningen en kopi af en indkaldelse af 15. maj 2006 fra Rigshospitalet, hvoraf fremgik, at klagerens revisor blev indkaldt til at få foretaget en hjerteoperation den 23. oktober 2006.

SKAT afslog i brev af 28. juni 2006 revisorens anmodning med henvisning til, at der ikke forelå særlige omstændigheder i henhold til skattekontrollovens § 4, stk. 4.

Klagerens revisor har anmodet skattecenteret om at genvurdere afslaget med henvisning til, at han har fået henstand med indsendelse af selvangivelse fra andre skattecentre, og at Skattecenter X er det eneste skattecenter, som ikke har imødekommet hans anmodning om henstand.

SKATs afgørelse

SKAT har efter revurdering af anmodningen afslået klagerens revisors anmodning om henstand med indsendelse af selvangivelse for indkomståret 2005.

Henstand ydes kun under særlige omstændigheder. Det kan f.eks. være på grund af pludselig opstået sygdom eller fordi oplysninger, af grunde som klageren er uden skyld i, ikke kan fremskaffes.

Der er ikke tale om sådanne omstændigheder, idet revisorens sygdom ikke er pludselig opstået. Klageren og hans revisor har derfor haft mulighed for at indrette sig på denne situation og søge bistand til udfærdigelsen af selvangivelsen andetsteds, jf. SKM2006.222.LSR.

Det forhold, at andre skattecentre har imødekommet revisorens anmodning om henstand, kan heller ikke anses som særlige omstændigheder, der begrunder, at der kan ydes henstand. Det er ikke et anliggende for det offentlige, at en aftale mellem en borger og en erhvervsdrivende misligholdes. Dette er som udgangspunkt et mellemværende mellem aftaleparterne.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens revisor har fremsat påstand om, at anmodningen om henstand imødekommes.

Han fik i april måned konstateret en hjertesygdom, som han skal opereres for den 23. oktober 2006 på Rigshospitalet. Han går til behandling 2 gange om ugen og har derfor ikke været i stand til at arbejde helt igennem.

Revisoren har i øvrigt fra andre skattecentre fået henstand med indsendelse af selvangivelser.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter skattekontrollovens § 4, stk. 4, kan skattemyndigheden efter anmodning give henstand med selvangivelsesfristen, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Særlige omstændigheder kan f.eks. være akut opstået sygdom hos revisor på et tidspunkt, hvor den selvangivelsespligtige er ude af stand til at finde en anden revisor inden fristens udløb.

Klagerens revisor blev konstateret syg i april 2006, og klageren kunne derfor måske have fundet en anden revisor inden udløbet af selvangivelsesfristen.

Landsskatteretten lægger til grund, at klagerens revisor lider af en alvorlig, men midlertidig sygdom. Den planlagte operation antages således at gøre revisor fuldt arbejdsdygtig.

Retten er for så vidt enig med SKAT i, at reglerne om henstand med indgivelse af selvangivelse og fritagelse for skattetillæg ikke har til formål at friholde erhvervsdrivende for eventuelle krav, der måtte opstå, fordi de misligholder en aftale.

Retten finder imidlertid heller ikke grundlag for at antage, at mulighederne for at give henstand skal administreres så restriktivt, at mindre selvstændige erhvervsdrivende skal være nødsaget til i en situation som den foreliggende at henvise klienter til andre revisionsfirmaer eller lignende, for at klienterne kan overholde selvangivelsesfristen.

Under de her foreliggende omstændigheder, hvor der er tale om et mindre (lille) revisionsfirma, alvorlig men midlertidig sygdom, og hvor der er søgt om henstand, da det blev klart, at selvangivelsesfristen ikke kunne overholdes, burde der derfor være meddelt en rimelig henstand med indsendelse af selvangivelse.

Der gives derfor klageren henstand med indsendelse af selvangivelse i overensstemmelse med det ansøgte til 1. september 2006.

Den påklagede afgørelse ændres i overensstemmelse hermed.