Dato for udgivelse
09 Jan 2007 09:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Jun 2006 13:30
SKM-nummer
SKM2007.18.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-2836-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, ubetinget, fængsel
Resumé

T var tiltalt for at have benyttet et afgiftspligtigt, men ikke afgiftsberigtiget køretøj til kørsel på offentlig vej. Registreringsafgiften var fastsat til 198.825 kr. Straffen blev fastsat som en fællesstraf på 4 måneder og en tillægsbøde på 99.000 kr. Tiltalte blev tillige dømt til at betale registreringsafgiften.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 27
Færdselslovens § 72

Vestre Landsrets dom af 7. juni 2006, 8. afdeling, S-2836-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(Advokat Peter Hjørne)

Afsagt af landsdommerne

Ulrik Jensen, Bodil Ruberg (kst.) og Lisbeth Bugel Madsen (kst.) med domsmænd

----------

Århus Byrets dom af 25. oktober 2005, 10. afdeling, SS 10.3224/05

Tiltalen og parternes påstande

T er ved anklageskrift af 4. juli 2005 og 2 tillægsanklageskrifter af 12. oktober 2005 tiltalt for overtrædelse af

1.

bekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002, lov om registreringsafgift af motorkøretøjer § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3,

ved i perioden fra den 20. november 2003 til den 6. januar 2004 at have benyttet et afgiftspligtigt, men ikke afgiftsberigtiget køretøj (BMW ..., årgang 1993, stelnummer...) til kørsel på offentlig vej, uden betaling af registreringsafgift, hvorved statskassen blev unddraget 198.825 kr. i registreringsafgift.

2.

færdselslovens § 72, stk. 1 og § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 1 samt færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1350 af 18. december 2000 om registrering og syn af køretøjer mv. § 131, stk. 1, jf. § 85, stk. 1, § 89, stk. 1 og § 90, stk. 1, nr. 3,

ved i tiden indtil den 6. januar 2004 at have kørt ca. 4000 km i en ikke registreret og ikke lovpligtig ansvarsforsikret personbil, mrk. BMW ..., årgang 1993, stelnummer ..., ad forskellige veje og gader i Danmark, herunder til og fra adressen ..., henholdsvis uden nummerplader, monteret med faste prøveskilte eller i den hensigt at skjule den manglende registrering monteret med nummerpladerne ..., der var udleveret til en BMW ..., årgang 1984, alt selv om tid og kørselsstrækning har karakter af fast registrering, hvorfor køretøjet forinden benyttelsen skulle have været synet og godkendt hos Statens Bilinspektion og registreret på danske nummerplader, og selv om prøveskilte kun må anvendes til midlertidig og lejlighedsvis kørsel, ligesom demonstrations- og prøvekørsel kun må finde sted efter forudgående anmodning i hvert enkelt tilfælde fra den eventuelle køber af et køretøj af den pågældende type, medmindre køretøjet er registreringspligtig, og der er betalt registreringsafgift af køretøjet som person- eller varebil, og dokumentation herfor medbringes under kørslen.

3.

færdselslovens § 42, stk. 2,

ved den 23. marts 2002 ca. kl. 15.40. at have kørt personbil ... ad Vestmotorvejen i retning mod Ringsted fra 62,7 km/mrk. med mindst 189 km/t, selv om hastigheden på motorvej ikke må overstige 110 km/t, hvilket udgjorde en overskridelse på mere end 70% af den tilladte hastighed.

4.

færdselslovens § 117, stk. 6,

ved den 15. maj 2005 ca. kl. 1.15 at have kørt personbil ... ad ..., selv om han var frakendt førerretten indtil den 25. april 2006.

5.

straffelovens § 290, stk. 1 - hæleri -

ved formentlig i begyndelsen af 2002 af en uidentificeret person for 4.000 kr. at have købt 1 stk. bærbar computer, mrk. compaq, serienr. ... til en værdi af 18.798 kr., selv om han vidste eller bestemt formodede, at den stammede fra tyveri.

6.

straffelovens § 266,

ved den 19. november 2003 ca. kl. 15.19 til bankassistent V.1, BG Bank, at have udtalt: "jeg vælter hele dit kontor, og jeg parkerer ikke udenfor, jeg kører lige gennem dit

vindue, ----- du skal sørge for, at de penge og hvis du ikke kan udbetale dem, så kommer jeg op og ordner det med dig, og jeg er på vej, så jeg tror, du har travlt", hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for hendes liv, helbred eller velfærd.

7.

straffelovens § 174,

ved den 16. december 2003 ca. kl. 13.45 på ... overfor politiassistent SG at have brugt V.2s midlertidige kørekort som bevis for førerret til motordrevet køretøj.

8.

færdselslovens § 117, stk. 6,

ved den 16. december 2003 ca. kl. 13.45 at have ført varebil ... ad ..., selv om han var frakendt førerretten.

9.

færdselslovens § 117, stk. 6,

ved den mandag 20. juni 2005 i tidsrummet mellem ca. kl. 16.45 og ca. kl. 17.45 at have ført uindregistreret personbil stelnr. ..., BMW ..., fra ... til ..., selv om han var frakendt førerretten indtil den 25. april 2006,

10.

straffelovens § 293a - brugstyveri -

ved mandag den 20. juni 2005 i tidsrummet fra ca. kl. 16.45 til ca. kl. 17.45 fra adressen ... uberettiget at have gjort brug af uindregistreret personbil ..., BMW ..., til kørsel fra ... til ...,

11.

straffelovens § 276 - tyveri -

ved samme tid og sted som i forhold 10 beskrevet, at have stjålet 2 faste prøveskilte - ... - fra adressen ... og brugt dem på ovennævnte køretøj

12.

færdselslovens § 117, stk. 6,

ved den 4. maj 2005 ca. kl. 10.38 at have ført personbil ... ad Sønderjyske Motorvej ved grænseovergangsstedet i ..., selv om han var frakendt førerretten indtil den 25. april 2006.

13.

justitsministeriets bekendtgørelse nr. 958 af 19. september 2004, § 31, stk. 1, jf. § 2, stk. 1,

ved den 4. maj 2005 ca. kl. 10.38 at være antruffet på grænseovergangsstedet i ..., efter indrejse fra Forbundsrepublikken Tyskland uden at være i besiddelse af gyldigt rejsepas.

Påstande

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte idømmes en ubetinget fængselsstraf, samt en tillægsbøde på 99.000 kr.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om ubetinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 2, jf. § 126, stk. 1, nr. 8, jf. den tidligere færdselslov § 126, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, nr. 5.

Endvidere har ToldSkat nedlagt påstand om, at der betales 198.825 kr. i registreringsafgift.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11 og 12, og erkendt sig skyldig i forhold 4, 7, 8, 9 og 13. Tiltalte har endvidere nedlagt påstand om frifindelse vedrørende påstanden om frakendelse af førerretten.

Tiltalte har påstået frifindelse for betaling af registreringsafgiften.

Oplysningerne i sagen

Sagen er behandlet med domsmænd.

Forklaringer

Tiltalte har vedrørende forhold 1 og 2 forklaret, at han købte BMWen hos G1 Auto. Han havde på Engrosfaxen set, at den var til salg, hvorfor han tog kontakt til firmaet. Han sagde, at han havde en Astra til salg, som skulle indgå i handlen. Astraen var indregistreret. Han fik 30.000 kr. for Astraen og gav 60.000 kr. for BMW'en. V.3 var ikke hjemme, da tiltalte besluttede sig for at købe BMW'en. Bilen stod hos G.2, og V.3 havde fået en bekendt til at stå for handlen. Tiltalte betalte og fik bilen udleveret sammen med en slovensk registreringsattest. Det var hans mening at sælge bilen videre. Han har handlet en del med biler, så han kendte reglerne om registreringspligt. Den 6. januar 2004 havde han stadig ikke fået solgt bilen. Han havde på dette tidspunkt kørt 1.000 -1.500 km i bilen. Han har ikke kørt 4.000 km. Det må være en misforståelse, at der i retsbogen for den 25. maj 2004 står anført, at han har forklaret,, at bilen havde kørt 4.000 km. Han har ikke selv kørt ret meget i den. Han kørte i den til Horsens for at få nogle nummerplader. Han har også været en tur i ... for at fremvise bilen hos G3 Biler. Der var prøveplader på bilen, når han skulle vise den frem. Han havde lånt prøvepladerne af andre, idet han ikke selv havde nogle. BJ har bl.a. kørt i bilen. Han vil ikke oplyse, hvem der yderligere har kørt i bilen. Tiltalte var på Motorkontoret for at få indregistreret en anden bil, en BMW ..., årg 1984, som han også havde købt hos G1 Auto. Det var hans hensigt at sætte nummerpladerne til denne bil på den nye BMW fra 1993. Den gamle BMW var en skrotbil, som han købte for 1.000 kr. Han havde fået udleveret papirerne på denne bil. Han fik at vide, at han ikke skulle sætte nummerpladerne på den anden BMW, hvorfor han opgav dette. Han satte herefter alene nummerpladerne på for at fotografere bilen. Det var ikke meningen, at bilen skulle ud at køre med pladerne på. Han tog nogle billeder af bilen, og de sidste er taget i januar 2004. Han vil ikke svare på, hvornår han monterede pladerne på bilen. Da politiet kom til bopælen, var der kun monteret plade bag på. Nummerpladen var dækket af sort plastik, og den var monteret i rammen. Han er usikker på, om der lå nogle prøveplader bag i bilen. Nummerpladen var kun monteret, fordi han havde taget billeder af bilen. Det var meningen, at der skulle betales afgift af bilen, når den blev solgt. Det er meget normalt, at man først efter salg betaler registreringsafgift. Han husker ikke, hvor lang tid pladerne havde siddet på bilen. Han havde lånt penge af NN til køb af bilen. Det var hans plan at starte som autoforhandler. Han har handlet med flere afgiftsfrie biler. BMWen fra 1993 er en meget speciel model. Den anden BMW, skrotbilen, var en helt anden model, og det er nemt at se forskel på de to. I Danmark er der kun 5-6 stk. BMW ...'er. Han havde håbet at sælge bilen allerede i januar 2004. Nogle gange kan bilerne stå til salg i 1-2 år. Han vidste så nogenlunde, hvilken pris bilen skulle sælges for. Jo længere tid bilen stod uden at blive solgt, jo billigere blev det at indregistrere den. Han har været praktikant og gået til hånde hos G4-biler. Tiltalte har været venner med V.4 i mange år, og de hjælper hinanden. Da politiet kom, lå der prøveplader tilhørende G5 Auto i baggrunden. Hvis der kom en køber, kunne han hurtigt sætte disse prøveplader på, og køberen kunne køre en tur i bilen. Han har ikke selv kørt med disse prøveplader.

Forevist bilag forhold 2, bilag 7 har tiltalte forklaret, at han har skrevet kvitteringen, hvor V.3 har sat sit stempel på. Kvitteringen er lavet efter handlens indgåelse og er tilbagedateret. Fakturaen fra G1 Auto kender han ikke til, og han har først set den nu. Han syntes, at det er mistænksomt, at der er to slutsedler på samme bil. Han kender ikke noget til slutsedlen, hvor G1 Auto købte bilen af sin sælger. Han har ikke gemt dokumentation for hvem, han har forevist bilen for. V.2 er en af tiltaltes kammerater. Da tiltalte ikke selv kan eje noget, har han ladet bilen indregistrere i V.2s navn. Han har forevist bilen for NN.

Tiltalte har vedrørende forhold 3 forklaret, at han kan erkende at have ført bilen, men han har ikke kørt så stærkt som anført. Han mener, at han kørte 150-160 km/t. Han kan ikke huske, om han så på speedometeret. De var 2-3 personer i bilen. Han kan huske, at han havde travlt. Han mener, at han erkendte på stedet, og han erkendte også hastigheden på de målte 189 km/t, idet han fik at vide, hvor stærkt han havde kørt.

Tiltalte har vedrørende forhold 4 forklaret, at han førte bilen som anført. Han vidste godt, at han ikke måtte køre.

Tiltalte har vedrørende forhold 5 forklaret, at han købte computeren i ..., men han husker ikke hvornår eller af hvem, han købte den. Han var kørt ud til sin kammerats virksomhed i .... Han havde ikke nogen aftale med en mand. Han mødte manden på parkeringspladsen, og de stod og talte sammen. Manden havde vist et ærinde på stedet. Efter en kort snak fortalte manden, at han havde en bærbar computer i sit bagagerum, og at han ville sælge den for 4.000 kr. Computeren var hærget, men alligevel i god stand, hvorfor tiltalte godt kunne bruge den. Han købte den. Han tænkte slet ikke over, at den kunne være stjålet. Manden havde ingen kvittering med, og tiltalte fik heller ikke oplyst mandens navn. Tiltalte købte efterfølgende en lader til 1.800 kr. til computeren. Computeren var forholdsvis ny, men den var uden lader og batteri. Det så ud som om, manden kendte nogen i en af virksomhederne, og der var ikke noget i øvrigt, der virkede mistænksomt.

Tiltalte har vedrørende forhold 6 forklaret, at han talte med den kvindelige bankassistent den pågældende dag. De talte om en check, der var indsat på hans konto, og hun ville ikke udbetale beløbet til ham. Hun havde tidligere lavet noget "bøvl" i forbindelse med hans bankforretninger. Han var sur, da han talte i telefon med hende. Han kan ikke huske at have sagt som anført, og han kan heller ikke forestille sig at have truet hende. Han kan godt have sagt noget, der ikke var særligt pænt. Han tror ikke, at han har sagt som anført.

Foreholdt politirapporten forhold 6, bilag 5 har tiltalte forklaret, at det er ham, der har underskrevet rapporten. Han erkender, at han var til afhøring hos politiet, men han nægter at have sagt som anført i rapporten. Han udtaler sig aldrig til politiet, uden at hans forsvarer er til stede. Han har ikke sagt som anført, og han har alene skrevet under på, at han diskuterede med bankassistenten, ikke på at have sagt som anført.

Tiltalte har vedrørende forhold 7 og 8 forklaret, at han førte bilen på det pågældende tidspunkt. Han brugte V.3s kørekort for selv at slippe for problemer.

Tiltalte har vedrørende forhold 9-11 forklaret, at han førte bilen. Han skulle fremvise bilen for en kunde i .... Kunden havde ikke mulighed for at møde op hos G4 Biler, hvor tiltalte gik til hånde. Han skrev ikke kundens navn eller adresse ned. Tiltalte kørte ud til biblioteket i ..., hvor han mødte manden. Manden tog en kort tur på ca. 10 minutter i bilen. Det var BRs bil, men da han var på ferie, kunne tiltalte ikke spørge om lov til at tage bilen. Tiltalte havde lavet en aftale med BR om ikke selv at køre i bilerne, da tiltalte ikke havde kørekort. Han kørte alligevel, da han gerne ville gøre en god forretning. Prøveskiltene tilhørte butikken. Han havde ikke aftalt med BR, at han ikke måtte låne prøveskiltene. Manden ville ikke komme ind til butikken. Han formoder, at han må lade en kunde, der kom til butikken, køre i en af bilerne. Han har nøgler til virksomheden.

Tiltalte har vedrørende forhold 12 og 13 forklaret, at han kørte i bilen, som han havde hentet i Tyskland. Det var ikke hans bil. Han skulle hente den for en pige, der hedder PP. PP bor i ... Han skulle kun køre bilen til grænsen, hvor Falck så skulle komme og hente den. Han holdt i kø ved grænseovergangen, og han var i "ingenmandsland". Der kom en betjent gående langs bilerne og bad om at se pas. Tiltalte havde ikke noget pas, hvorfor betjenten bad om at se kørekort. Tiltalte sagde, at han heller ikke havde kørekort. Det var meningen, at han ville have sat bilen inde ved siden af vejen.

Tiltalte har vedrørende de personlige forhold forklaret, at han har startet egen forretning den 1. oktober 2005. Han er momsregistreret og har fået egne prøveplader. Han lavede ikke noget inden da. Han har været i praktik hos G4 Biler, hvor han også gik til hånde. Han har et kundegrundlag, men det er for tidligt at sige, hvordan det går med forretningen.

Vedrørende den beregnede afgift har tiltalte forklaret, at han mener, at den beregnede afgift er alt for høj. Han har på Sjælland set en bil magen til. Den har stået til salg gennem 3 år. Han har fundet den gennem søgning på nettet. Der er kun 1-2 tilsvarende biler til salg i Danmark. Den ene er til salg ved MM, og den anden er til salg hos en en privat person på Bilbasen. Den ene bil koster 230.000 kr. inkl. afgift. Begge biler er nyere end hans bil. Han modtog brevet fra ToldSkat vedrørende beregning af afgiften. Han klagede ikke over vurderingen. Han har i forkostpausen i dag igen undersøgt priserne på tilsvarende biler. Disse priser ligger væsentlig under den vurdering, der er foretaget vedrørende hans bil. Han har også telefonisk kontaktet ToldSkat i ..., der har oplyst, at de vil vurdere bilen til 133.000 kr. Han har fået andre biler vurderet. i ... er altid for høje i deres vurderinger. Det er en foreløbig ansættelse, han har fået fra ToldSkat i ....

Politiassistent V.5 har vedrørende forhold 1 og 2 forklaret, at politiet havde en mistanke om, at der sad nogle forkerte nummerplader på tiltaltes bil. Vidnet har et par gange kørt forbi tiltaltes adresse for at se efter bilen. Han så én gang, at bilen holdt parkeret, og der var monteret nummerplader både for og bag. Den 6. januar 2004 blev tiltalte anholdt og på dette tidspunkt holdt bilen også på stedet med nummerplader på. Pladerne var fastmonteret i rammerne. Den ene plade var dækket til med sort plastik. Pladerne var monteret med de clips, der er beregnet hertil. Han var med til at ransage, og under ransagningen blev der i bilen fundet en foreløbig registreringsattest til en anden bil. Han var også med til at ransage i huset, hvor der blev fundet en slovensk registreringsattest på bilen. Det var en telefonaflytning vedrørende noget helt andet, der fik politiet på sporet af denne sag. Da han kørte forbi tiltaltes bopæl første gang, var BMW'en der ikke. Han kan ikke huske, hvor BMW'en holdt ved anholdelsen af tiltalte.

V.3 har vedrørende forhold 1 forklaret, at han ejer G1 Auto. Han købte på et tidspunkt en uindregistreret BMW. Han var blevet kontaktet af en gammel bekendt, der spurgte, om vidnet ville købe en BMW .... Han købte den for 50.000 kr. Der var slovenske plader på, og den var ikke indregistreret i Danmark. Han mener, at han købte bilen i slutningen af oktober 2003. Han tog bilen på traileren og kørt hjem, og han satte bilen til salg på Engrosfaxen. Han blev kontaktet af G4 Biler, men der var også andre kontakter. Der var personer fra G4 Biler nede og se på bilen. Vidnet var ikke til stede første gang, de var der, men de henvendte sig igen og sagde, at de gerne ville købe bilen. Medio november 2003 tog vidnet på ferie, men inden transporterede han bilen til G.2, idet det var mere sikkert at have den stående der. Mens han sad i lufthavnen i Frankfurt, blev han kontaktet af G4 Biler, og han talte med en person ved navn T. Vidnet var egentlig ikke interesseret i at handle bil på dette tidspunkt, men T ville gerne købe bilen. Vidnet fik derfor fat i en kammerat, der skulle varetage vidnets interesser. Der var aftalt en pris på 60.000 kr., og der blev givet en Opel Astra i bytte. Restbeløbet skulle betales kontant på G.2. Han ringede hjem to dage efter og fik at vide, at handlen var i orden. Den 5. december 2003 kom han hjem fra ferie, og han havde aftalt med T, at papirerne skulle laves, når vidnet kom fra ferie. Vidnet mødtes herefter for første gang med tiltalte et par dage efter. Vidnet husker ikke, hvad tiltalte var kørende i. Tiltalte havde lavet en slutseddel på forhånd, hvilket undrede vidnet. Da vidnet skulle have bilen ud af sit system, lavede han en faktura på den. Vidnet konstaterede på dette tidspunkt, at tiltalte ikke var indehaver af G4 Biler. Han kan genkende slutsedlen, forhold 1, bilag 34, som den tiltalte kom med. Fakturaen, forhold 2, bilag 7, sidste side, er den faktura, han har lavet. Bilens kilometerstand angives som regel i hele tusinder. Kilometerstanden på 214.000 km var det, som den stod på, da han stillede bilen hos G.2. Det er ham, der har skrevet dette. Han har selv kørt ca. 100 km i bilen. Han kan ikke huske, om han talte med tiltalte herom. Han og tiltalte kiggede på, hvad vidnet ellers havde stående af biler. Tiltalte købte en skadet BMW, der lå som en skrotbunke. Han troede, at tiltalte skulle bruge bilen til reservedele, idet den ikke kunne anvendes til andet. Bilen blev i en periode stående hos vidnet, hvorefter den blev fragtet til G6 Biler. Tiltalte gav ca. 1.000 kr. for bilen. Vidnet og tiltalte var sammen inde på Motorkontoret, idet vidnet skulle hente nogle nummerplader. Tiltalte var denne dag kørende i BMW ...'eren. Vidnet vidste ikke nøjagtigt, hvad tiltalte skulle på motorkontoret. De kørte i vidnets bil ind til Motorkontoret. Tiltalte monterede ikke nummerplader på ...'eren hos vidnet. De havde talt om, at man kunne køre på prøveplader, men kun til fremvisning. Vidnet har tidligere "joket" med, at man kunne montere andre nummerplader på bilen. Det nævnte kilometertal på fakturaen var noget vidnet havde ført på. Han mente, at han kunne huske kilometertallet, hvorfor han påførte tallet. Han havde dog ikke bilen på dette tidspunkt, så han kunne ikke kontrollere rigtigheden i tallet. Han kan ikke huske, at han til politiet har forklaret, at tiltalte havde havde kørt 2.000 km i bilen.

V.2 har vedrørende forhold 1 forklaret, at han ikke har ejet en BMW. Han havde givet tiltalte lov til at indregistrere en BMW i sit navn. Tiltalte havde anmodet herom, idet tiltalte på grund af sine økonomiske forhold ikke kunne eje noget. Vidnet har aldrig kørt i bilen og heller ikke set den. Han fik på et tidspunkt en opkrævning på vægtafgift på en BMW. Han kontaktede tiltalte, idet vidnet ikke ville betale regningen. Vidnet vidste ikke, hvad for en bil, der var indregistreret i hans navn, bortset fra at det var en BMW. Han har gennem mange år været gode venner med tiltalte.

Politiassistent V.6 har vedrørende forhold 3 forklaret, at han den pågældende dag kørte patrulje på motorvejen. Han var alene i bilen. Han blev formentlig overhalet af tiltalte, hvorfor han satte en måling med policipilot igang. Han kan i dag ikke huske noget om selve målingen, da det er lang tid siden. Han er sikker på, at målingen er foregået efter reglerne. Policepiloten er blevet kalibreret, som det fremgår af forhold 3, bilag 6. Hvis ikke kalibrering finder sted, går policepiloten i sort. Han er sikker på, at selve målingen er foregået efter reglerne, idet han har foretaget mange af disse. Målingen af tiltaltes fart viste 189 km/t. Der er ikke en teoretisk mulighed for at tage fejl af tiltaltes bil og en anden bil. Hvis der opstår nogen form for tvivl hos vidnet, stopper han målingen. Han har haft målinger, hvor der er opstået tvivl, men så annullerer han målingen og starter forfra, hvis dette er muligt. Ved en måling udvælger han et fixpunkt, hvor målingen påbegyndes. Opstår der tvivl ved målingen, finder han et nyt fixpunkt, hvor en ny måling så påbegyndes. Man starter altid stopuret, inden den anden bil passerer fixpunktet, hvorefter triptælleren aktiveres, når han selv har passeret fixpunktet. Målingen stoppes ved et andet fixpunkt i modsat rækkefølge. Hvis der er den mindste tvivl stoppes målingen.

V.1 har vedrørende forhold 6 forklaret, at hun var bankassistent i BG Bank. Hun talte den pågældende dag i telefon med tiltalte. Han var sur på hende, fordi hun ikke ville udbetale beløbet fra en check. Hun kan huske, at hun følte sig truet af det, som tiltalte sagde. Hun kan ikke i dag huske alt, hvad der blev sagt. Tiltalte sluttede samtalen af med at sige, at han havde vendt bilen og ville køre gennem vinduerne ind til hende. Han sagde, at han tidligere havde gjort noget tilsvarende. Hun følte sig truet af dette. Hun havde det skidt bagefter, og hun har talt med en psykolog. Hun kan ikke i dag nøjagtigt huske, hvad der blev sagt til hende, og hvad der blev sagt til hendes kollegaer. Der var andre, der også havde talt med tiltalte. Hun sagde på et tidspunkt til tiltalte, at han skulle lade være med at true hende. Hun havde en gang tidligere, længe før denne episode, talt med tiltalte. Hun ved ikke, om det er muligt at køre ind i banken. Der er facadevinduer hele vejen hen.

V.7 har vedrørende forhold 10 og 11 forklaret, at han har kendt tiltalte gennem 1-2 år, idet tiltalte går til hånde i vidnets bilforretning. Tiltalte er ikke egentlig ansat, og vidnet betaler ikke løn til tiltalte. Den 20. juni 2005 var vidnet på ferie i Frankrig. Tiltalte gik på værkstedet og hjalp vidnets svend. Tiltalte har tidligere spurgt, om han måtte låne vidnets prøveplader, men dette havde vidnet sagt nej til. Han havde ikke indgået nogen aftale med tiltalte om, at tiltalte ikke måtte køre i vidnets biler. Vidnet vidste godt, at tiltalte ikke havde kørekort. Tiltalte har nogle gange vist biler frem for vidnets kunder. Vidnet fandt først ud af, at tiltalte havde kørt i en bil, da vidnet kom hjem fra ferie. Han ville have sagt nej, hvis tiltalte havde spurgt, om han måtte køre i bilen. Tiltalte har nøgle til virksomheden. Hvis tiltalte fandt en kunde, der ville prøvekøre en af vidnets biler, måtte han godt bruge prøvepladerne. Tiltalte har flere gange skaffet kunder til vidnets forretning.

V.8, ToldSkat har forklaret, at vurderingen af bilen sker af tre vurderingskyndige, som er indstillet af FDM.

Tiltalte er tidligere straffet mange gange senest

ved dom af 12. december 2001 for bl.a. tyveri m.v. med fængsel i 1 år 6 måneder, der var en fællesstraf med en reststraf på fængsel i 270 dage. Prøveløsladt den 17. december 2004 med en prøvetid på 2 år, samt

ved Vestre Landsrets ankedom af 26. april 2004 for spirituskørsel m.v. med fængsel i 30 dage betinget med vilkår om 60 timers samfundstjeneste og frakendelse af førerretten i 2 år fra landsrettens dom.

Ved dom af 25. maj 2005 bestemte Retten, at den ved dom af 26. april 2004 idømte fængselsstraf på 30 dage skal afsones.

Rettens begrundelse og afgørelse

Vedrørende forhold 1 og 2

Tiltalte købte den 20. november 2003 en BMW ... af V.3, og tiltalte var klar over, at der ikke var betalt registreringsafgift af bilen. Det fremgår af V.3s vidneforklaring, at han inden salget til tiltalte havde kørt ca. 100 km i bilen. Det fremgår af den faktura, som V.3 udarbejdede til sit eget bogholderi, at bilens kilometerstand var ca. 214.000 km ved salget.

På denne baggrund, samt da bilens kilometerstand den 6. januar 2004 viste ca. 218.000 km, da tiltalte i et retsmøde den 25. maj 2004 har forklaret, at bilen havde kørt ca. 4.000 km i hans ejertid, da han ikke nærmere har kunnet oplyse, hvem der har set på bilen og prøvekørt den med henblik på eventuel køb, da han har kørt i bilen med påmonterede prøveplader, og da bilen i øvrigt var påmonteret nummerplader fra en anden BMW, er det bevist, at tiltalte har brugt bilen til kørsel på offentlig vej, som anført i både forhold 1 og 2, hvorfor han dømmes i begge forhold.

Vedrørende forhold 3

Tiltalte har forklaret, at han har kørt bilen den pågældende dag, og at han kørte for stærkt, idet han efter hans egen forklaring kørte 150-160 km/t. Tiltalte blev stoppet af vidnet, polititassistent V.6, der oplyst resultatet af målingen på 189 km/t, hvorefter tiltalte erkendte forholdet.

På denne baggrund, sammenholdt med vidnets forklaring, er tiltalte skyldig i dette forhold.

Vedrørende forhold 4, 7, 8, 9 og 13

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig i disse forhold. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Vedrørende forhold 5

Tiltalte købte computeren af en mand, som han ikke kendte, idet tiltalte og manden tilfældig mødtes. Tiltalte betalte 4.000 kr. for computeren. Tiltalte fik ingen kvittering eller andre papirer vedrørende computeren i forbindelse med handlen, ligesom han heller ikke fik mandens navn og/eller adresse. Tiltalte har ved at købe computeren på denne måde været klar over, at den stammede fra berigelseskriminalitet, hvorfor han dømmes for hæleri i dette forhold.

Vedrørende forhold 6

Vidnet V.1 har forklaret, at hun talte i telefon med tiltalte, og at tiltalte var vred over, at hun ikke ville udbetale et beløb til ham. Tiltalte kom bl. a. med nogle udtalelser, om at han ville komme og køre igennem vinduet til banken, og at han tidligere havde gjort noget tilsvarende. Vidnet blev bange i den anledning, og hun gik efterfølgende til behandling hos en psykolog. På den baggrund og med ovennævnte begrænsning dømmes tiltalte i dette forhold.

Vedrørende forhold 10 og 11

På baggrund af den forklaring, som vidnet V.7 har afgivet , lægges det til grund, at det mellem vidnet og tiltalte ikke var aftalt, om tiltalte måtte fremvise bilen for kunder, idet vidnet alene havde forbudt tiltalte selv at køre bilen. Tiltalte havde tidligere fået lov til at låne vidnets prøveplader.

Da det således ikke er bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i brugstyveri eller tyveri, frifindes tiltalte i disse forhold.

Vedrørende forhold 12

Tiltalte har forklaret, at han holdt i kø på motorvejen, idet han afventede indkørsel over grænsen til Danmark. Han har ligeledes forklaret, at han ville køre ind til siden og parkere bilen.

Da tiltalte har ført bil ved grænseovergangen, der er en del af Bov kommune, er tiltalte skyldig i dette forhold.

Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 290, stk. 1, § 266, § 174, færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 2, § 72, stk. 1 og § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 1, § 117a, tidligere § 117, stk. 6, bekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002, lov om registreringsafgift af motorkøretøjer § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1350 af 18. december 2000 om registrering og syn af køretøjer mv. § 131, stk. 1, jf. § 85, stk. 1, § 89, stk. 1 og § 90, stk. 1, nr. 3, og justitsministeriets bekendtgørelse nr. 958 af 19. september 2004 § 31, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 89.

30 dage af straffen skal afsones nu.

Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 58, stk. 1.

Straffen omfatter ikke reststraffen ved prøveløsladelsen den 17. december 2004, jf. straffelovens § 40, stk. 1, jf. § 61, stk. 2, nr. 1.

Der er ved straffastsættelsen lagt vægt på den tid, der er gået siden en del af forholdene blev begået.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 99.000 kr., jf. § straffelovens 58, stk. 2.

Tiltalte blev ved landsrettens ankedom af 26. april 2004 fradømt førerretten i 2 år. Den kørsel, som tiltalte nu er dømt for i forhold 3, er begået forud for landsrettens dom. På denne baggrund finder retten ikke, at tiltalte skal frakendes førerretten yderligere, jf. princippet i straffelovens § 89, hvorfor tiltalte frifindes for påstanden om frakendelse af førerretten.

Vedrørende registreringsafgiften

Den 20. januar 2005 blev tiltaltes bil BMW ... vurderet af vurderingsmyndigheden til 303.000 kr., og tiltalte er bekendt med denne vurdering. Af afgørelsen fremgår det, at denne afgørelse kan påklages. Tiltalte har ikke inden for klagefristen påklaget denne afgørelse.

Herefter, og da det af tiltalte under domsforhandlingen oplyste vedrørende bilens værdi ikke kan føre til noget andet resultat, tages det af ToldSkat fremsatte krav om betaling af registreringsafgift til følge som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 4 måneder.

30 dage af straffen skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

  1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra i dag.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 99.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal inden 14 dage til ToldSkat betale 198.825 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 7. juni 2006, 8. afdeling, S-2836-05

Retten i Århus, 10. afdeling, har den 25. oktober 2005 afsagt dom i 1. instans (SS 10.3224/05).

Tiltalte har påstået frifindelse i forhold 1-2 og 5-6 og i øvrigt formildelse, herunder at forhold 1 henføres under registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 3.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Anklagemyndigheden har påstået dommens afgørelse om registreringsafgift stadfæstet.

Tiltalte har påstået frifindelse for kravet om registreringsafgift og har bestridt kravet størrelsesmæssigt.

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne V.2, politiassistent V.5, V.8 og V.1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er endvidere afgivet forklaring af V.4.

Tiltalte har vedrørende forhold 1-2 supplerende forklaret, at han betalte for bilen til en af V.2s bekendte på p-pladsen ved G.2, og at han samtidig fik bilen udleveret. Han fik ikke nogen kvittering. Han har aldrig set skrotbilen, som han betalte 1.000 kr. for. Årsagen til, at skrotbilen blev registreret til V.3, var, at han ikke selv kunne eje noget. Han skulle bruge et sæt nummerplader, fordi han ville fotografere BMW ... med plader på. Han betalte 1.180 kr. for omregistreringen. Der var meget sne i perioden, og det var grunden til, at han ikke nåede at tage billeder. Nummerpladerne sad fast med løse klips, og pladerne var dækket med sort plastik, da politiet ransagede hos ham. Bilen har kørt en tur til ..., og den har kørt til og fra værksted, hvor den var ved at blive gjort klar til syn. Under kørslerne var der monteret prøveplader fra G4 eller G5 Auto. Bilen har aldrig kørt med nummerpladerne fra skrotbilen. Han vil anslå, at bilen har kørt i alt små 1.000 km, efter at han købte den. Km-standen stod ikke på ca. 214.000 km ved købet, men han noterede ikke km-tallet. Foreholdt fra afhøringsrapport af 6. januar 2004, side 3, 2. afsnit, har tiltalte forklaret, at han ikke har forklaret, at han har kørt 4.000 km i bilen som passager. Foreholdt fra retsbog af 25. maj 2004 har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at han oplyste, at det ikke var ham, som ejede bilen. Han forklarede ikke i retsmødet, at bilen havde kørt ca. 4.000 km. Måske har han ikke hørt ordentligt efter. Der er nok 3-4 personer, herunder 1-2 potentielle købere, der har kørt bilen. Han tror, at nummerpladerne fra skrotbilen var blevet monteret få dage før ransagningen. Han har et tæt samarbejde med G4 Biler. Det var ham personligt, der købte bilen, men den blev solgt til G4 Biler - som stråmand - for at V.3 ikke skulle yde garanti. Han har handlet med biler i nogle år, og det var hans hensigt at videresælge bilen. Årsagen til, at bilen ikke var sat til salg, var, at den ikke var toldsynet. Hans moms-nummer var sat i bero, da købet fandt sted. V.7 vidste, at han havde købt bilen, og at firmaets stempel stod på slutsedlen. Der er kun produceret ca. 650 stk. af modellen. Det er hans opfattelse, at der skal betales ca. 130.000 kr. i afgift.

Tiltalte har vedrørende forhold 5 supplerende forklaret, at manden havde computeren i bagagerummet på sin bil. Han betalte kontant og fik computeren udleveret. Der fulgte ikke lader og batteri med. Han fattede ikke mistanke til manden, som var en pæn person.

Tiltalte har vedrørende forhold 6 supplerende forklaret, at han ikke kunne hæve checken i BG-Bank, og han kontaktede derfor V.1, som var hans bankrådgiver. Han skulle bruge pengene til køb af BMW'en. Han var vred på V.1, og han kan godt have sagt noget i retning af det, som er anført i tiltalen. Checken var udstedt af firmaet G7, og V.1 havde clearet checken.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er ved at tage kørekort. Han er stadig bilforhandler, og han arbejder desuden som salgsmedarbejder i G8. Kommunen yder løntilskud. Han bor alene i et lejet rækkehus.

V.2 har supplerende forklaret, at han først fik at vide, at han var registreret som ejer af BMW'en, da han afgav forklaring i byretten. Han modtog nogle opkrævninger på registreringsafgift [vægtafgift.red], som han lod ligge. Da tiltalte i en periode ikke kunne eje noget, tillod han, at tiltalte registrerede en bil i hans navn. Han har aldrig set den BMW, der er blevet beslaglagt. Han har kendt tiltalte i ca. 15 år.

Politiassistent V.5 har supplerende forklaret, at han et par gange har set, at bilen holdt foran tiltaltes bopæl, hvor der var påsat plader, som ikke tilhørte bilen. Han har ikke set, at bilen har været ude at køre. Under ransagningen holdt bilen på parkeringspladsen ved tiltaltes bopæl, og den ene nummerplade var dækket med sort plastik. Den slovenske registreringsattest lå på tiltaltes bopæl, og den registreringsattest, der lå i bilen, hørte ikke til bilen.

V4 har forklaret, at han har kendt tiltalte fra 90-erne. Indtil for ca. ½ år siden havde han et autoværksted, hvor tiltalte gik til hånde. Han har kørt for tiltalte, fordi tiltalte ikke har haft kørekort. Han var med til at hente bilen i ..., og det var ham, som kørte bilen derfra. Bilen blev påsat prøveplader, som tilhørte ham, og de blev efterfølgende lagt i bilens bagagerum. Han lavede service på bilen den dag, den blev hentet i .... Han havde selv en tilsvarende bil, og han bemærkede, at tiltaltes bil havde kørt ca. 100.000 km mindre end hans egen. Km-standen stod på knap 217.000 km, og han noterede km-tallet på smøresedlen. Bilen stod hos ham i en periode, og han kørte den derefter til tiltaltes bopæl. Efter hans skøn udgør afgiften ca. 130.000 kr.

V.8 har supplerende forklaret, at de sagkyndige, der fastsatte afgiften, bl.a. kiggede på en række fotografier af bilen. Han har foretaget beskrivelsen af bilen i synsrapporten af 8. januar 2004. Afgiftens størrelse blev fastsat i forhold til det tidspunkt, hvor bilen blev brugt ulovligt. Registreringsafgiften kunne være fastsat, uden at bilen forud havde været synet.

V.1 har supplerende forklaret, at tiltalte fra et posthus havde indsat en stor check på sin konto. Tiltalte ringede til hende, fordi han ønskede at hæve beløbet fra sin konto samme dag, hvilket ikke er muligt. Samtalen var meget ubehagelig, og hun oplevede det, tiltalte sagde, som truende i forhold til hende. Hun valgte at anmelde forholdet til politiet, og de lukkede banken resten af dagen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Forhold 1-2

Af de grunde, som byretten har anført, er det også efter bevisførelsen for landsretten bevist, at tiltalte har benyttet køretøjet som anført med forsæt til, at statskassen blev unddraget registreringsafgift. Det tiltrædes derfor, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Forhold 3-9 og 12-13

Af de grunde, som byretten har anført, og som i forhold 3 og 12 nu støttes af tiltaltes erkendelse, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Det tiltrædes af den grund, som byretten har anført, at straffen er fastsat som sket, herunder at reststraffen ifølge prøveløsladelsen den 17. december 2004 bliver stående, jf. straffelovens § 61, stk. 2, nr. 2.

Tillægsbøden fastsættes i medfør af straffelovens § 50, stk. 2.

I forhold 2 citeres nu bekendtgørelse nr. 1067 af 11. november 2005 § 83, stk. 1, nr. 1, jf. § 66, stk. 1, § 70, stk. 1, og § 71, nr. 3.

De juridiske dommere tiltræder dommens afgørelse om registreringsafgift.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Prøvetiden for den betingede del af dommen regnes fra denne landsretsdom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Registreringsafgiften skal betales inden 14 dage.