Dato for udgivelse
20 Dec 2007 11:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Nov 2007 15:10
SKM-nummer
SKM2007.937.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-189617
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder + Arv og gaver
Emneord
Ejendom
Resumé

Skatterådet bekræfter at et tilskud på 5,25 mill kr. fra fond til vedligholdelse af  Park og Have på Gods er skattefri.

Reference(r)
Ligningsloven § 7 E, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 A.G.4.1

Anmodning om skattefritagelse efter ligningslovens § 7 E, stk. 2

A har anmodet om skattefritagelse for beskatning af tilskud på 5,25 mill. kr. fra fond til istandsættelse af Gods Park og Have.

Kulturarvstyrelsen har bevilget et tilskud på 50.000 kr. til istandsættelse, restaurering og konsolidering af monument ... og statuer, som alle er fredede monumenter og statuer i Gods Park.

Faktiske forhold vedrørende støttemodtager

Gods er beliggende i kommune.

Den trefløjede hovedbygning på Gods er fredet. Selve haven og parken ved og omkring Gods er ikke fredet, men der er flere statuer og mindesmærker i parken, som er fredet.

Gods ejes af, som har ejet godset siden 1996 er 8. generation på, som har været i familiens eje siden 17xx.

Godset er en privat ejendom, hvor de erhvervsmæssige aktiviteter drives i virksomhedsordningen.

De erhvervsmæssige aktiviteter består af landbrug, som drives med planteavl, skovbrug, udlejning af boliger, ejendomme til erhverv, jagt, vindmølledrift og parkdrift.

Parken og haven anvendes ud over af publikum til forskellige erhvervsmæssige aktiviteter, som blandt andet udlejning til reklamefilm, fotosessions og til dagjagter. Parkens aktiviteter er momspligtige.

Godsets Park og Have har offentlig adgang onsdage, i weekends og på helligdage i tidsrummet fra kl. 9 til solnedgang, dog senest kl. 18.00.

Faktiske forhold vedrørende x

X har til formål at støtte almennyttige og almenvelgørende formål bredt fordelt i Danmark, primært inden for det byggede miljø. Herudover driver  x  investeringsvirksomhed.

X havde ved udgangen af 2006 en samlet portefølje på  uddelingsprojekter, hvoraf de ... er såkaldte flagskibe og de ... almindelige projekter. Den totale projektøkonomi i samtlige projekter er på mere end ... mia. kr., hvoraf x finansierer ca. ..  kr.

Et af xs flagskibe er at sikre den langsigtede overlevelse af Danmarks historiske herregårdshaver. X har bevilget .. mio. kr. med det formål at udvikle .. demonstrationsprojekter, der kan anvise metoder for sikring af herregårdshaver i fremtiden, både i kulturhistorisk, arkitektonisk og teknisk forstand. Haverne er blevet udvalgt med udgangspunkt i krav om, at de skulle være truede, geografisk spredt over hele landet, samt repræsentere forskellige tidsperioder, elementtyper og problematikker.

Skatteyder repræsentant har oplyst, at x ikke har skattemæssig fradragsret for de afholdte bevillinger til haveprojekterne. X er i skattemæssig henseende omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 b. 

Yderligere oplysninger vedrørende haveprojektet

X har stillet følgende betingelser for at yde støtte til Gods:

 • For at sikre kvaliteten af det udførte arbejde har fonden stillet krav om, at en navngiven landskabsarkitekt tilknyttes projektet.
 • Ejeren bærer den økonomiske risiko ved projektet, herunder at arbejderne holder sig inden for bevillingen på 5,25 mio. kr.
 • I det omfang ejeren ønsker gennemført projekter, som økonomisk samlet set ligger ud over fondens donation, skal ejeren i givet fald selv finansiere dette.
 • Tilskuddet fra x vil konkret blive udbetalt som et rammebeløb, når aftale med x om renoveringsprojektet er underskrevet, og der er kontraheret med relevante entreprenører. Ved projektets afslutning skal der aflægges et revisoroptegnet regnskab.
 • Ejeren er selv bygherre på projektet og bærer dermed også selv ansvaret for arbejdets udførelse.
 • Efter endt renovering er ejeren i en 15-års periode forpligtet til at vedligeholde haven efter en mellem parterne aftalt vedligeholdelsesplan.
 • Den renoverede have skal - typisk i sommerhalvåret når haven er interessant at besøge - i 15-års perioden være åben for offentligheden.
 • Ejeren må ikke overdrage hovedbygningen og haveanlægget til tredjemand.
 • Der tinglyses en tilbagebetalingsklausul, hvorefter gavebeløbet skal tilbagebetales, såfremt haven ikke holdes åben for offentligheden, ikke vedligeholdes i overensstemmelse med den aftalte vedligeholdelsesplan, eller haven sælges til tredjemand inden for 15 års-perioden. Tilbagebetalingsforpligtelsen nedtrappes lineært over 15 år og bortfalder herefter.

Gods Parks historie kan spores mere end 260 år tilbage. Haven har ændret udtryk i takt med skiftende generationers overtagelse og i takt med skiftende modestrømninger. Det er karakteristisk for parken, at man ved ændringer og nyanlæg hele vejen gennem dens lange udviklingshistorie altid har bevaret elementer fra tidligere perioder.

Til trods for at parken har været sammenstykket af markante anlæg fra mange perioder, har den altid fremstået harmonisk og helstøbt. Imidlertid er udsigtslinier delvist groet til, søer, kanaler og vandløb trænger til nogen oprensning.

De gamle alléer er visse steder gemt i skoven, og mange af de gamle træer er tørre i toppen, hvorfor det er nødvendigt at tage stilling til deres fortsatte eksistens.

Det er målet med udviklingsplanen at:

 • fastholde helheden
 • pege på bevaringsværdige elementer
 • skitsere mulighederne for nye tiltag
 • skitsere den fremtidige pleje

Oplysning om dispositionen

Et af xs flagskibe er at sikre den langsigtede overlevelse af Danmarks historiske herregårdshaver. Fonden har i 2005 bevilget ... mio. kr. med det formål at udvikle ... demonstrationsprojekter, der kan anvise metoder for sikring af herregårdshaver i fremtiden, både i kulturhistorisk, arkitektonisk og teknisk forstand. Haverne, der blev fundet i 2006, blev udvalgt med udgangspunkt i krav om, at de skulle være truede, geografisk spredt over hele landet, samt repræsentere forskellige tidsperioder, elementtyper og problematikker.

Heriblandt er Gods.

Som følge af støttebeløbenes størrelse, og de dermed afledte skattemæssige aspekter, har  Gods fundet det påkrævet, at der forinden en endelig igangsætning af projektet, og dermed en udbetaling af støttemidler, opnås sikkerhed for, at støttebeløbet kan omfattes af bestemmelsen i ligningslovens § 7 E. Der er tillige i 2007 opnået tilsagn om støtte på 50.000 kr. fra Kulturarvsstyrelsen til restaurering og renovering af de bygningsfredede mindesmærker (ét monument og to statuer) i Gods Park, der indgår i det fredede bygningsanlæg.

Skatteyders repræsentants argumentation for skattefritagelse

Ligningslovens § 7 E har følgende ordlyd:

"Tilskud ydet i henhold til § 16, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger medregnes ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål. Den del af udgifterne til bygningsarbejder, som dækkes af tilskudsbeløbet, kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og medregnes ikke til anskaffelsessummen ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste eller tab ved afståelse af ejendommen.

Stk. 2. Hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af bestemmelsen i stk. 1, kan Skatterådet tillade, at andre tilskud, der ydes til det samme bygningsarbejde, skattemæssigt behandles efter reglerne i stk. 1."

På  Gods er hovedbygningen fredet. Herudover findes der i haven et fredet monument af Frederik ..., ligesom flere statuer i haven er fredede. Herudover kan det nævnes, at Gods har status som bevaringsværdigt beskyttelsesområde i henhold til kommuneplan 2005 - 2014 fra  Kommune. I regionplanen fra det tidligere Amt benævnes området som et kerneområde i amtets natur, landskabs- og kulturhistorie.

Motiverne bag bestemmelsen i ligningslovens § 7 E er at skabe rammer for, at der på fredede og bevaringsværdige bygninger og deres tilliggender, med støttemidler kan gennemføres nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Dette stemmer efter vores opfattelse overens med de motiver, der ligger bag nærværende projekt.

I forbindelse med projektets gennemførelse sikres offentlig adgang til det renoverede haveanlæg, ligesom projektet skal tjene som demonstrationsmodel, der kan anvise metoder for sikring af herregårdshaver i fremtiden, både i kulturhistorisk, arkitektonisk og teknisk forstand.

Som nævnt er støttebeløbet betinget af, at ejeren forpligter sig til at opfylde en udarbejdet plejeplan og således målrettet arbejder for, at der gennemføres en tilstrækkelig og korrekt fremtidig vedligeholdelse af tilliggenderne til de fredede bygninger og til de fredede monomenter/statuer i haven.

Det af x ydede tilskud har således en fornøden og direkte tilknytning til vedligeholdelsen af de fredede og bevaringsværdige bygninger samt til de fredede monomenter/statuer i haven.

Ikke offentliggjort afgørelse fra Ligningsrådet - J.nr.  Der blev givet tilladelse til, at et støttebeløb fra ... på 20 mio. kr. til gennemførelse af et haveprojekt på et stort gods med henvisning til ligningslovens § 7 E ikke var skattepligtigt, idet Kulturarvsstyrelsen med et støttebeløb på 160 tkr. støttede et konserverings- og restaureringsarbejde på de på ejendommen fredede sandstensskulpturer, der indgik i godsets haveanlæg,

Ikke offentliggjort afgørelse fra Ligningsrådet - J.nr. Der blev givet tilladelse til, at private støttebeløb på tilsammen 250 tkr. til stråtækning af udlængerne på en bevaringsværdig bindingsværkejendom med henvisning til ligningslovens § 7 E ikke var skattepligtigt, idet den lokale kommunes bygningsforbedringsudvalg havde givet tilsagn om støtte til projektet i form af et rente- og afdragsfrit lån på 50 tkr. 

Jf. SKM2001.340.LR (TfS 2001, 746) fandt Ligningsrådet, at et tilskud til istandsættelse af en stue i en fredet bygning var skattefrit, idet betingelsen om, at der i forvejen var ydet offentlig støtte til samme bygningsarbejde, var opfyldt, selvom Skov- og Naturstyrelsen kun havde givet støtte til den udvendige istandsættelse.

Det skal bemærkes, at projektet med at skabe en helhedsplan for haveanlægget har en direkte og naturlig tilknytning til de på ejendommen fredede og bevaringsværdige bygninger. Det er således vores opfattelse, at de fredede bygninger og den omliggende have bør betragtes som et samlet hele, idet bygninger, respektivt haven, betinger og støtter op om de fælles kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter.

Det er vigtigt at bemærke, at projektet i vid udstrækning sikrer offentligheden adgang til det pågældende haveanlæg, hvor formidling om havens historie og indholdet af projektet er af helt central betydning.

Det pågældende projekt for Gods er næsten identisk med situationen i den ovenfor refererede afgørelse vedrørende støtte på 20 mio. kr. fra .. til gennemførelse af et haveprojekt på et stort gods. Gods har på tilsvarende vis fredede elementer i haven, der omfattes af støtten fra fondet. Der er endvidere bevilget offentlig støtte (fra Kulturarvsstyrelsen) til disse fredede elementer i haven.

De fredede og bevaringsværdige bygninger m.v. og deres tilliggender bør derfor ses under ét i relation til behovet for at modtage offentlige og private støttemidler til den fortsatte vedligeholdelse.

Det er derfor vores vurdering, at motiverne bag bestemmelsen i ligningsloves § 7 E hjemler skattefritagelse for støtten fra fondet til det pågældende haveprojekt, idet der til samme projekt i 2007 er modtaget bindende tilsagn om tilskud fra Kulturarvsstyrelsen på 50.000 kr. til renovering af de fredede elementer i haven.  

SKATs Indstilling og begrundelse

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1 medregnes tilskud ydet i.h.t. § 16, stk.1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

I følge ligningslovens § 7 E, stk. 2 kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

Skatterådet har i sagen vedrørende Herregård tiltrådt, at formidlingsaktiviteter i relation til det omgivende kulturlandskab anbragt i kælderen havde så nær tilknytning til bygningsarbejde i kælderen, at tilskud hertil kunne fritages

Ligningsrådet har, som nævnt af skatteyders repræsentant, i en sag vedrørende  Slot  tiltrådt, at et større tilskud til haveanlægget var skattefrit. Kulturarvstyrelsen havde givet tilskud til sandstensskulpturerne i parken.

Det indstilles derfor, at Skatterådet imødekommer ansøgningen vedr. skattefrihed for tilskuddet fra x, da det som ovenfor anført er i overensstemmelse med Rådets tidligere praksis at fortolke "bygningsarbejde" bredt.