Dato for udgivelse
21 Aug 2007 16:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Aug 2007 15:53
SKM-nummer
SKM2007.553.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-131602
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Ophør af virksomhed + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning
Emneord
Skattefri koncernintern fusion, værdiansættelse
Resumé

Der anmodes om bindende svar på spørgsmålet om, hvorvidt Skatterådet kan bekræfte, at det påtænkte ombytningsforhold i en koncernintern fusion, der baseres på den oprindelige anskaffelsessum af aktierne i de fusionerende selskaber, ikke medfører, at fusionen anses for skattepligtig. Skatterådet besvarer spørgsmålet bekræftende.

Hjemmel
07-22150
Reference(r)

Fusionsskatteloven § 2
Fusionsskatteloven § 11

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 S.D.1
Spørgsmål
  1. Kan Skatterådet bekræfte, at den beregnede vederlæggelse af A med nyudstedte aktier i B på nominelt kr. 51.304.654, opfylder successionskriteriet for så vidt angår ombytningsforholdet, jf. fusionsskatteloven § 2 sammenholdt med § 11?
  2. Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, bedes det oplyst, hvilken nominel værdi aktierne bør have? 

Svar

  1. Ja.
  2. Bortfalder, da spørgsmål 1 besvares bekræftende.
Beskrivelse af de faktiske forhold

A ejer hele aktiekapitalen i B og C.

Det påtænkes, at fusionere de to datterselskaber ved en skattefri fusion med B som det fortsættende selskab.

Ved fusionen påtænkes det at vederlægge A udelukkende med nyudstedte aktier i B på nominelt kr. 51.304.654.

B

A erhvervede hele aktiekapitalen i B d. 29. december 2005 for kr. 55.162.472. Der er den 4. oktober 2006 foretaget en kapitalforhøjelse i selskabet på nominelt kr. 117.000.000 med en overkurs på kr. 633.000.000, i alt kr. 750.000.000. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt kr. 125.000.000.

B' hovedaktivitet er, at drive virksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed. Det er imidlertid besluttet, at B skal være en full-service bank og satse på fire områder:

  • Værdipapirhandel
  • Private Banking (wealth management)
  • Corporate Finance
  • Kapitalforvaltning

Inden for fokusområderne er det hensigten, at tilbyde produkter og rådgivningsydelser til private, institutionelle samt virksomhedsbaserede kunder.

Det geografiske fokus er på nuværende tidspunkt Danmark og Sverige, men målet er at have udvidet fokus på at dække hele Skandinavien.

C

A erhvervede hele aktiekapitalen på nominelt kr. 10.000.000 i C d. 1. maj 2006 for kr. 330.249.339.

Baggrunden for den påtænkte fusion er, at selskaberne ved fusionen vil opnå en optimal udnyttelse af videnkapitalen i de to selskaber. Endvidere vil C kunne tilbyde sine kunder en langt større produktpalet, der kan skræddersyes til kundernes specifikke behov og risikoprofil.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1

I forbindelse med den planlagte fusion, skal A udelukkende vederlægges med nyudstedte aktier i B.

På baggrund af den relativt korte periode fra købstidspunktet af aktiekapitalen i B, er det repræsentantens opfattelse, at markedsværdien af selskabet i dag kan opgøres til den faktiske købspris med tillæg af den foretagne kapitalforhøjelse svarende til kr. 805.162.472.

På baggrund af den relativt korte periode fra købstidspunktet af aktiekapitalen i C, er det repræsentantens opfattelse, at markedsværdien af selskabet i dag kan opgøres til den faktiske købspris på kr. 330.249.339.

Handelsværdierne pr. 1. januar 2007 kan herefter opgøres således:

 B

 805.162.472

 70,9%

 C

 330.249.339

 29,1%

 Samlet handelsværdi

 1.135.411.811

 100,0%

 B

 125.000.000

  70,9%

 Ombyttede aktier vedrørende C

 51.304.654

 29,1%

 Samlet nominelle værdi af B

 176.304.654

 100,0%

Ombytningsforholdet kan således opgøres til nominelt kr. 51.304.654. Det vil sige, at A skal vederlægges med nye aktier i B for nominelt kr. 51.304.654 for at successionskriteriet kan anses for opfyldt.

Det kan supplerende bemærkes, at ingen aktier i B vil blive afhændet før efter 3 år fra den sidste erhvervelse af aktier i B. Dette skete ved kapitalforhøjelsen den 04. oktober 2006, hvorfor aktierne i B ikke vil blive afhændet før den 04. oktober 2009.

Ad spørgsmål 2

Bortfalder, da spørgsmål 1 besvares bekræftende.

SKATs indstilling og begrundelse

I henhold til fusionsskattelovens § 2, er det en betingelse for skattefri fusion, at selskabsdeltagerne i det indskydende selskab alene vederlægges med aktier i det modtagende selskab og eventuelt en kontant udligningssum.

Fusionsskattelovens regler om skattefri fusion bygger på et successionsprincip. I relation til deltagerne i det indskydende selskab følger det således af fusionsskattelovens § 11, stk. 1, at aktier i det modtagende selskab, som selskabsdeltagerne modtager som vederlag for aktier i det indskydende selskab, ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst behandles, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier.

Ombytningsforholdet i skattefri fusioner er ikke reguleret i fusionsskatteloven, men det fremgår af praksis, jf. SKM2003.574.LSR, at udgangspunktet er, at ombytningsforholdet skal fastsættes ud fra handelsværdier. Ifølge tilladelsespraksis er der typisk fastsat ejertidsvilkår, såfremt selskaberne kan opnå utilsigtede skattemæssige fordele ved at fastsætte et ombytningsforhold, der afviger fra handelsværdien.

Ombytningsforholdet ved skattefri fusion er nævnt i forarbejderne til L110, bilag 23, hvor Skatteministeriet vedrørende udtaler, at

"Der er ikke tilsigtet ændringer i de gældende regler og praksis om ombytningsforholdet - heller ikke for så vidt angår skattefri fusion. Udgangspunktet er således, at ombytningsforholdet skal fastsættes til handelsværdi for at den pågældende fusion kan anses for at være omfattet af fusionsskatteloven. Det vil være muligt at få bindende svar om de skattemæssige konsekvenser af et givent ombytningsforhold."

Der er i den konkrete sag tale om en fusion af to søsterselskaber, begge helejet af A. Der er således ikke tale om at der kan ske værdiforskydning aktionærerne imellem.

I sagen er det oplyst, at der vil være et ombytningsforhold hvorunder der udstedes nominelt 51.304.654 kr. aktier. Dette ombytningsforhold tager sit udgangspunkt i A historiske anskaffelsessum. Det er SKATs opfattelse, at hvor der, som det er tilfældet i den konkrete sag, er gået op mod et år mellem erhvervelsen af aktierne og til fusionstidspunktet, kan de historiske anskaffelsessummer som udgangspunkt ikke finde anvendelse. Selskaberne kunne herved eventuelt opnå en utilsigtet skattemæssig fordel ved at overføre værdier fra nyere aktier til ældre, for derved at kunne undgå beskatning efter aktieavancebeskatningslovens regler.

Forespørger har dog oplyst, at der ikke vil ske afhændelse af aktierne i B frem til 04. oktober 2009. På dette tidspunkt har alle aktierne i selskabet været ejet mindst tre år.

Under udtrykkelig henvisning hertil finder SKAT efter en samlet konkret vurdering, når der tillige henses til Skatterådets afgørelse i sagerne SKM2007.487.SR og SKM2007.488.SR, ikke anledning til at anfægte det ønskede ombytningsforhold idet der ikke findes at være mulighed for med fusionen at opnå utilsigtede skattemæssige fordele.

SKAT skal således indstille, at spørgsmål 1 besvares med et "ja".

Som konsekvens heraf bortfalder spørgsmål 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.