Dato for udgivelse
01 May 2007 11:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 Apr 2007 10:44
SKM-nummer
SKM2007.305.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, B-375-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Skattearrangement, finansielt, statsobligationer, hovedaktionærselskab, person, rentefradrag, tilsidesættelse, realitet, risiko
Resumé

Rentefradragsret nægtet fordi der ikke forelå en reel økonomisk risiko forbundet med et skattearrangement, der var uden forretningsmæssig begrundelse og alene etableret med det formål at opnå et skattemæssigt fradrag. Landsretten henviste især til, at der var tale om et på forhånd fastlagt lukket aftalekompleks, hvis forløb og afvikling var aftalt mellem parter, der ikke havde modstående interesser. Transaktionerne var uigenkaldelige, og arrangementet var selvlikviderende.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra e

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 A.E.1.4.4

Parter

A
(advokat Christian Kirkman-Møller)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat H. C. Vinten).

Afsagt af landsdommerne

Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Christina Munck (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 6. februar 2003, har sagsøgeren, A, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøger er berettiget til at foretage fradrag for renteudgifter relateret til sin lånefinansierede investering i H1 Limited principalt på i alt 33.189.941 kr., subsidiært et mindre beløb fastsat af retten.

Endvidere har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at kursværdi af anparter i H1 Limited 1.229.856.920 kr. samt gæld 1.405.156.699 kr. begge skal medtages ved opgørelsen af sagsøgerens skattepligtige formue.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Landsskatteretten har den 7. november 2002 afsagt kendelse i sagen hvoraf blandt andet fremgår:

"...

Klagen vedrører opgørelsen af indkomsten på følgende punkt

Skattepligtig indkomst

 

Ikke godkendt fradrag for selvangivne renteudgifter vedr.lån optaget i F1-Bank International Finance Ltd.

 

Forhøjelse

33.189.941 kr.

 

Ikke godkendt selvangiven kursværdi af aktier i H1 Ltd.

                              

Nedsættelse

1.229.856.920 kr.

 

Ikke godkendt selvangiven gæld til F1-Bank International Finance Ltd.

 

Nedsættelse

1.405.156.699 kr.

Sagen er blevet forhandlet med klagerens advokat på Landsskatterettens kontor, ligesom denne har haft lejlighed til at udtale sig i et retsmøde.

Det fremgår af sagen, at klageren den 21. april 1994 indgik aftale med G1 Secretaries Limited, hvorefter sidstnævnte påtog sig - efter instruktion fra klageren - at stifte et selskab ved navn H1 Ltd. på Jersey. G1 Secretaries Limited påtog sig endvidere at forsyne selskabet med ledelse og andre ledende medarbejdere i øvrigt samt at administrere selskabet på klagerens vegne. Det fremgår endvidere af sagen, at H1 Ltd. blev stiftet og registreret samme dag, den 21. april 1994, med Jersey som hjemsted. Selskabets kapital udgjorde 150.000 kr., fordelt på 15.000 aktier á 10 kr. De tre selskabsdeltagere - G1 Nominees Ltd.,G2 Nominees Ltd. og G1 Secretaries Ltd., alle beliggende ..., Jersey - tegnede sig for én aktie hver.

Det fremgår, at H1 Ltd. blev registreret med ... Jersey som kontoradresse. De tre selskabsdeltagere underskrev den 21. april 1994 vedtægterne for H1 Ltd. som "directors".

Klageren indgik den 21. april 1994 Subscription Agreement med H1 Ltd. ved BL, hvorefter han købte 14.335 aktier á 10 kr. til en pris af 95.317.556 kr. pr. anpart, i alt 1.366.377.165 kr. Det fremgår af aftalen, at klageren og H1 Ltd. med tre dages skriftligt varsel kunne kræve, at H1 Ltd. skulle tilbagekøbe aktierne. H1 Ltd. skulle indløse aktierne til pari, til aktiernes kursværdi eller efter klagerens direktiver - alt efter indholdet af varslet. Det fremgår endvidere af aftalen, at H1 Ltd. alene måtte anvende provenuet fra klagerens køb af aktier til køb af statspapirer med en kreditklassificering på AAA eller højere.

Den 21. april 1994 blev udstedt certifikat nr. 7 til klageren, hvoraf fremgår, at han er den registrerede ejer af 14.335 stk. aktier á 10 kr. i H1 Ltd.

Af to fremlagte låneaftaler, begge udsted den 21. april 1994, fremgår, at F1-Bank International Finance Ltd. (herefter kaldet F1-Bank-IF) vedrørende kontiene benævnt "Loan A/C No 1" og "Loan A/C no 2" har udlånt henholdsvis 1.315.723.000 kr. og 89.431.699 kr., eller i alt 1.405.156.699 kr. til klageren, hvilket beløb er indsat på klagerens konto ... i F1-Bank (Jersey) Limited (herefter kaldet F1-Bank-Jersey). Renter på henholdsvis 41.317.928,82 kr. og 2.766.420 kr., eller i alt 44.084.348,82 kr., skulle betales forud den 22. april 1994. Lånene blev optaget for perioden fra den 22. april 1994 til den 13. oktober 1994. Det fremgår endvidere af låneaftalerne, at provenuet skulle anvendes til investering i H1 Ltd. Til sikkerhed for engagementet fik banken pant i klagerens aktier i H1 Ltd., pant i klagerens konto nr. ... i F1-Bank-Jersey, samt garanti fra H1 Ltd. for klagerens opfyldelse af hans forpligtelse over for F1-Bank-IF.

Af Notice af Charge and Assignment af 21. april 1994 fra klageren til F1-Bank-Jersey

(the "Bank") og H1 Limited (the "Company") fremgår bl.a.:

"The Bank and the Company shall each be entitled to act on any and all instructions in relation to the Cash Account or the Shares given to it by the Lender without being under any obligation to enquire as to the Lender's entitlement to give any particular form of instructions or whether the persons giving any instructions on behalf of the Lender are properly authorised so to do and without any notice to or consent from us. The Bank and the Company shall in no circumstances act on any instructions given by us with respect to the Cash Account or the Shares unless and until those instructions are confirmed to the Bank or the Company by the Lender."

Af kontoudtog af 12. januar 1995 fra F1-Bank-Jersey fremgår, at der den 3. oktober 1994 er overført 38.649.011 kr. til F1-Bank-IF benævnt "Part repayment of loan", hvorefter kontoen er nulstillet.

ToldSkat har nægtet at godkende klagerens dispositioner vedrørende låneoptagelse i F1-Bank-IF samt vedrørende køb af aktier i H1 Ltd.

Det fremgår således af ToldSkats sagsfremstilling:

Indsendt dokumentation

Til brug for ToldSkats skattemæssige vurdering af investeringen i H1 Ltd. og låneoptagelse i F1-Bank International Finance Ltd. er følgende dokumenter m.v. indsendt inden fremsendelsen af ToldSkats agterskrivelse den 17. september 1996:

  1. Subscription Agreement af 21. april 1994 mellem Dem og H1 Limited.
  2. Deed of Charge and Assignment af 21. april mellem Dem. og F1-Bank International Finance Limited.
  3. Notice of Charge and Assignment af 21. april 1994 fra Dem til F1-Bank Jersey, H1 Limited og F1-Bank International Finance Limited.
  4. 2 Loan Agreements af 21. april 1994 mellem Dem og F1-Bank International Finance Limited.
  5. Guarantee af 21. april 1994 afgivet af H1 Limited overfor F1-Bank International Finance Limited.
  6. Referat af bestyrelsesmøde i H1 Limited den 30. september 1994.
  7. Novation Agreement mellem Dem, G3 Limited og F1-Bank International Finance Limited af 3. oktober 1994.
  8. Share Purehase Agreement af 3. oktober 1994 mellem Dem, G3 Limited og F1-Bank International Finance Limited.
  9. Regnskab for perioden 21. april - 3. oktober 1994 for H1 Limited.

Indholdet i dokumenterne

Følgende fremgår af det indtil 17. september 1996 indsendte dokumentsæt:

I henhold til Subscription Agreement tegner De Dem for 14.335 anparter á nom. 10 DKK til en pris ("premium) på 95.317,556 DKK pr. anpart.

Af pkt. 2.1 i aftalen fremgår, at H1 den 22. april 1994 skal overføre ("allot") anparter mod betaling til Dem, medens det i pkt. 2.2 fremgår, at selskabet herefter skal udstede et aktie-certifikat til Dem. De kan i henhold til pkt. 3.1 kræve alle eller en del af anparterne indløst på "Redemption Date" ligesom H1 jf. 3.3 på denne dato skal indløse anparterne kontant til pari ("for cash and at par").

Det fremgår af pkt. 4, at H1 kun må anvende provenuet fra Deres tegning til at købe statspapirer ("sovereign government bonds") med en credit-rating på AAA eller højere.

Ifølge Deed of Charge and Assignment overdrager De (som "chargor") til F1-Bank International Finance Limited (som "chargee") - til sikkerhed for lånet ydet til Dem af sidstnævnte - følgende:

Kontrol over og sikkerhedsmæssig interesse i indestående på konto nr. ... i F1-Bank, Jersey afdeling.

Rådighed over ("possession to") og sikkerhedsmæssig interesse i 14.335 anparter i H1 Limited sammen med enhver ejendomsret m.v. (..."all and any property rights"...) der er afledt heraf.

I Notice af Charge and Assignment giver De meddelelse til F1-Bank Jersey og H1 Limited om ovennævnte Deed of Charge and Assignment. I dokumentet meddeler De F1-Bank Jersey og H1 Limited, at disse umiddelbart er berettiget til at udføre instruktioner vedrørende kontoen og anparterne fra F1-Bank International Finance Limited uanset om de personer, der giver disse instruktioner er autoriseret til dette og uden meddelelse til - eller accept fra - Dem.

I 2. afsnit, 2. pkt. meddeler De endvidere, at F1-Bank Jersey og H1 Limited "shall under no circumstances act on any instructions given by us [Dem] with respect to the Cash Account or the shares unless and until those instructions are confirmed to the Bank [F1-Bank Jersey] or the company [H1 Limited] by the Lender [F1-Bank International Finance Limited]."

Ifølge to "Loan Agreements" yder F1-Bank International Finance Limited Dem lån på henholdsvis DKK 89.431.699 og DKK 1.315.725.000 i perioden 22. april -13. oktober 1994. Renter på 6,3999998 % og 6,497206481 % p.a. - henholdsvis 2.776.420 og DKK 41.317.928,82 - betales forud den 22. april 1994.

Låneprovenuet skal anvendes til investering i H1 Limited og til sikkerhed har banken ovennævnte "Deed of Charge and Assignment" samt garanti fra H1 Limited for Deres forpligtelser under låneaftalerne.

I "Guarantee" af 21. april 1994 garanterer H1 Limited uopholdeligt på begæring ("forthwith on demand") - over for F1-Bank International Finance Limited -betaling/opfyldelse af Deres forpligtelser i henhold til ovennævnte låneaftaler.

H1 Limited påtager sig at holde F1-Bank International Finance Limited skadesløs for ethvert tab, banken måtte få som følge af Deres manglende opfyldelse af låneaftalerne uanset årsag. H1 Limited giver i aftalens pkt. 11.1 afkald på ethvert eventuelt krav selskabet måtte få eller have som følge af "recource" i Deres aktiver før krav gøres gældende i henhold til garantien. Af aftalens pkt. 13 fremgår, at F1-Bank International Finance Limited kan gøre krav gældende under garantien før den gør krav gældende mod Dem under låneaftalerne eller i øvrigt før den har forsøgt kravet inddækket via andre for lånene indlagte sikkerheder.

Ifølge "Share Purchase Agreement" af 3. oktober 1994 sælger De 14.335 anparter til G3 Limited. Banken - der er tredje kontraktpartner - vil frigive anparterne ("release the charge over Shares") forudsat at køber forsyner banken med tilsvarende sikkerheder for købers forpligtelser over for banken.

Værdien af anparterne er aftalt svarende til restsaldoen på de pr. 21. april 1994 optagne lån, i alt DKK 1.366.507.689 pr. 3. oktober 1994.

I henhold til "Novation Agreement" af 3. oktober 1994 overfører De (som "Transferor") lånene - optaget d. 21. april 1994 - til G3 Limited (som "Transferee"). Banken er tredje kontraktpartner.

Af pkt. 2.1 i aftalen fremgår, at De og banken fra den 3. oktober løses fra enhver gensidig forpligtelser overfor hinanden, jf. låneaftalerne af 21. april 1994, ligesom der gives afkald på enhver rettighed overfor hinanden.

Ifølge pkt. 2.2 svarer G3 Limiteds og bankens gensidige rettigheder og forpligtelser fra d. 3. oktober 1994 til de før denne dato gældende rettigheder og forpligtelser når bortses fra, at G3 Limited ("Transferee") kontraktmæssigt har erstattet Dem ("Transferor's.

Regnskab for H1 Limited

Den 22. juli 1996 fremsendte R2, statsautoriserede revisorer, Danmark, regnskab pr. 30. september 1994 og 3. oktober 1994 for H1 Limited.

Af regnskabet fremgår det bl.a.,

at

selskabet er stiftet 21. april 1994 på Jersey,

 

at

selskabet den 3. oktober frasolgte dets portefølje,

 

at

selskabet var et stille selskab ("dormant") fra 3. oktober til 24. oktober 1994, på hvilken dato det blev likvideret (was summarily wound up"),

 

at

den daglige ledelse ("secretary") i selskabet fra stiftelsen til den 24. oktober 1994 var G1 Secretaries Limited, Jersey.

På side 2 i regnskabet (afsnittet "Accountants report to the former directors' anfører R2, Chartered Accountants, Jersey, at regnskabet er udarbejdet på basis af oplysninger og forklaringer fra de tidligere direktører ("directors").

Revisionsfirmaet på Jersey meddeler, at man ikke har revideret regnskabet og som følge heraf ikke udtrykker nogen vurdering af regnskabet ("express no opinion thereon").

Revisors beretning til den tidligere ledelse er underskrevet af R2, Jersey den 16. juli 1996.

På side 5 i regnskabet er anført, at selskabets udgifter afholdes af et beslægtet selskab ("are borne by a related company) og på side 6 er angivet, at selskabet pr. 3. oktober 1994 har et tilgodehavende på DKK 1.429.913.344 hos et moderselskab.

Det fremgår, af side 6, at F1-Bank International Finance Limited har en købsret (put option) til selskabets statspapirer til markedspris ("at cost's på et hvilket som helst tidspunkt efter d. 2. oktober 1994.

Det fremgår endvidere af side 6, at de amerikanske og canadiske statspapirer den 3. oktober 1994 blev solgt af selskabet til banken til parikurs ("at par value").

To af de tre på side 1 i regnskabet nævnte bestyrelsesmedlemmer/direktører ("directors"), TV og SM er ifølge for ToldSkat foreliggende oplysninger advokater i advokatfirmaet R3, Jersey.

ToldSkats vurdering af den foreliggende dokumentation.

ToldSkat har noteret, at De ikke, som udbedt i skrivelser herfra af 21. maj og 25. august 1997, har indsendt fyldestgørende dokumentation for de af Dem - via H1 Limited og F1-Bank International Finance Limited - selvangivne låne- og investeringsdispositioner.

Følgende materiale udbedt af ToldSkat ved skrivelse af 21. maj 1997 er ikke modtaget.

Pkt. 4 a., b. og c: Oplysninger om tilknyttet selskab og moderselskab nævnt i regnskabet for H1 Limited pr. 30.10.94/03.11.94. Endvidere den i regnskabet omtalte bekræftelse af 19.10.94 om at man giver afkald på rettigheder til at modtage tilbagebetaling af lån fra moderselskabet.

Pkt. 5c: Dokumentation for størrelsen af præmien på kurssikringsaftalen (jf. også ToldSkats skrivelse af 25. august 1997). I skrivelse af 17. oktober 1997 meddeler Deres advokatfirma, at den betalte præmie fremgår af Schedules til den indsendte kurssikringsaftale (benævnt bilag 36). ToldSkat kan ikke af aftalesættet, benævnt bilag 36, identificere størrelsen af den angivne betalte præmie.

Pkt. 7.c. Dokumentation for tilbagebetaling af lånene. Modtaget kontooversigter over lånekontiene i F1-Bank IF (bilag 38 & 39). Oversigter anses ikke for fyldestgørende dokumentation, j f. ovenfor side 13.

Pkt. 12: Kopi af ansættelsesaftaler med TV, JD og SM, der fungerede som selskabets direktion/bestyrelse i hele eller dele af perioden 21.4. 24.10.94. Deres advokatfirma fremsender ved skrivelse af 17. oktober 1997 en faktura (benævnt bilag 40) af 1. november 1994 fra advokatfirmaet R1 vedrørende "professional services" på £ 460 for perioden 21. april 1994 til opløsningen. ToldSkat kan konstatere, at der ikke foreligger ansættelsesaftaler (eller ansættelseslignende aftaler) med nævnte personer i forbindelse med deres virke som ledelse af selskabet.

Pkt. 13. Kopi af den på bestyrelsesmødet den 30. september 1994 omtalte fuldmagt til BL.

Følgende af de af advokatfirmaet fremsendte udskrifter m.v. er efter ToldSkats opfattelse ikke tilstrækkelig dokumentation for de angivne og forudsatte betalingsstrømme, jf. ToldSkats skrivelser af 21. maj og 25. august 1997 [Deres advokatfirmas benævnelse af de til de enkelte punkter indsendte udskrifter, er angivet i parentes]:

Pkt. 1: Dokumentation for overførsel af tegningsbeløbet til H1 Limited (kontoudskrift af 12. januar 1995 fra F1-Bank Jersey Limited, benævnt bilag 11).

Pkt. 3.b. og 3.d.: Overførselsbilag, der dokumenterer overførsel af købesum til sælgeren - og provenu fra salg - af statspapirerne (notaer vedrørende køb og salg af obligationer benævnt bilag 19-35).

Pkt. 7.a., b. og c.: Dokumentation for overførsler i forbindelse med to lån optaget af Dem i F1-Bank IF (benævnt bilag 11).

Pkt. 8.: Dokumentation for overførsel af Deres egenfinansiering til F1-Bank IF på DKK 5.435.338 (benævnt bilag 11, 41 og 42). Bilag 41 og 42, fremsendt af Deres advokat 29.10.97, viser to betalingsordrer - i favør for ("favour of') The Investment F1-Bank og omhandlende ("concerning") F1-Bank International Finance Limited - fra F2-Bank på i alt 5.087.000 DKK.

Pkt. 9.: Overførselsbilag vedrørende Deres andel af udbytte på i alt DKK 40.411.034 til F1-Bank IF (benævnt bilag 11).

Pkt. 10.: Dokumentation for modtagelse af salgsprovenu fra salg af anparter til G3 Limited den 3.10.94 (benævnt bilag 11).

ToldSkat skal for så vidt angår den ønskede dokumentation i pkt. 7 -10 ovenfor, henvise til ToldSkats skrivelse af 25. august 1997, side 2 og 3, hvori ToldSkat præciserer omfanget og karakteren af den ønskede dokumentation for de angivne transaktioner.

Det tilføjes, at ToldSkat i nævnte skrivelse meddelte, at kontoudskrifter af 12. januar 1995 fra F1-Bank IF, som allerede forelå for ToldSkat, ikke kunne anerkendes som dokumentation for de angivne transaktioner.

Efter en vurdering af de af Deres advokatfirma fremsendte kontoudskrifter m.v., er det ToldSkats opfattelse, at det fremsendte materiale ikke dokumenterer de i pkt. 1, 3 og 7-10 i ToldSkats skrivelser af 21. maj og 25. august 1997 angivne transaktioner.

Sammenfatning

Sammenfattende er det ToldSkats vurdering, at det foreliggende materiale ikke dokumenterer eller sandsynliggør, at de til grund for Deres lånefinansierede investeringsarrangement angivne dispositioner har udmøntet sig i konkrete pengestrømme mellem Dem, H1 Ltd., F1-Bank International Finance Limited og F1-Bank (Jersey) Limited.

Endvidere er det ToldSkats opfattelse, at de forudsatte dispositioner i forbindelse med H1 Limiteds køb og slag af canadiske og amerikanske statspapirer, ikke er dokumenteret udmøntet i verificerbare pengestrømme.

På grund af manglende dokumentation har ToldSkat herefter skattemæssigt tilsidesat Deres lånefinansierede investeringsarrangement. Den selvangivne renteudgift af lånene i F1-Bank International Finance Limited, gælden til F1-Bank International Finance Limited pr. 31. august 1994 og den selvangivne værdi af Deres anparter i H1 Limited pr. 31. august 1994 tilbageføres derfor.

ToldSkats bemærkninger til det foreliggende materiale og oplysninger

En skattemæssig vurdering af materialet og oplysningerne må være baseret på, at de selvangivne låne- og investeringstransaktioner er verificerede, d.v.s. at de selvangivne transaktioner har udmøntet sig i pengestrømme mellem Dem, H1 Limited, F1-Bank International Finance Limited og F1-Bank Jersey Limited. Som angivet ovenfor kan ToldSkat ikke anerkende, at denne helt grundlæggende forudsætning for skattemæssigt at vurdere de selvangivne og oplyste dispositioner, er opfyldt i nærværende sag.

Uagtet dette vil ToldSkat dog nedenfor foretage en skattemæssig vurdering af det af Dem og Deres advokatfirma allerede indsendte materiale, idet det understreges, at denne foreløbige vurdering ikke vil præjudicere ToldSkats endelige stillingtagen til Deres lånefinansierede investeringsarrangement, såfremt de selvangivne og oplyste transaktioner verificeres.

Skattemæssig vurdering af det foreliggende aftalegrundlag

ToldSkat skal til det foreliggende materiale udtale, idet det yderligere bemærkes, at ToldSkats nedennævnte vurdering er baseret på den - indtil dato dokumenterede antagelse at de angivne økonomiske transaktioner i arrangementet er verificerede:

Projektet findes at være uden reelt økonomisk indhold, idet den af det selvangivne lånearrangement afledte investering i anparter i H1 Ltd. udelukkende er etableret af skattemæssige hensyn.

Henset til det foreliggende aftalegrundlag mellem bl.a. Dem og den långivende bank henholdsvis mellem det af Dem beherskede selskab, H1 Limited og banken, er det ToldSkats opfattelse, at Deres låneoptagelse og den faktiske anvendelse af provenuet er udmøntet på en sådan måde, at Deres risiko reelt er elimineret.

Der henvises i den forbindelse bl.a. til det i Notice of Charge and Assignment anførte, hvorefter F1-Bank, Jersey og H1 Limited umiddelbart er berettiget til at udføre instruktioner vedrørende kontoen og anparterne fra F1-Bank IF uanset om personer, der giver disse instruktioner er autoriseret til dette og uden meddelelse til eller accept fra - Dem.

Endvidere det i samme aftale anførte 2. afsnit, 2. pkt., hvorefter De meddeler, at F1-Bank Jersey og H1 Limited "shall under no circumstances act on any instructions given by us [Dem] with respect to the Cash Account or the shares unless and until those instructions are confirmed to the Bank [F1-Bank Jersey] or the company [H1 Limited] by the Lender [F1-Bank International Finance Limited]."

Det er ToldSkats opfattelse, at der er en sådan tilknytning mellem F1-Bank Jersey, F1-Bank International Finance Limited, H1 Limited og G3 Limited, at der reelt ikke er modstående interesser mellem nævnte enheder.

Endvidere, at der efter ToldSkats opfattelse reelt også er tale om et cirkulært arrangement etableret, finansieret og styret af ovennævnte to finansielle institutioner, der ligeledes har overtaget den økonomiske risiko ved arrangementet - jf. også den foreliggende valuta/renterisikodækningsaftale samt den af denne afledte af banken til H1 Limited udstedte option, som eliminerer selskabets og Deres risiko - herunder den almindelige kursrisiko på obligationerne.

Det tilføjes, at præmien for nævnte aftale ikke er oplyst og ikke dokumenteret betalt af H1 Limited. Der henvises i den forbindelse til den i regnskabet for H1 Limited pr. 30.09.94/3.10.94 side 5 angivne oplysning om, at selskabets udgifter - jf. pkt. e) "expences" - afholdes af et tilknyttet selskab.

På grundlag af en vurdering af det samlede aftalekompleks af 21. april 1994 og 3. oktober 1994 er det ToldSkats opfattelse, at Deres hæftelse ved optagelse af de to lån i F1-Bank International Finance Limited reelt er elimineret.

ToldSkat har særligt henset til, at de mellem F1-Bank International Finance Limited og det af Dem beherskede selskab, H1 Limited den 21. april 1994 indgåede swapaftaler om afdækning af valuta- og renterisikoen og den i tilknytning hertil indgåede aftale benævnt "Put-options-arrangements", jf. bankens skrivelse af 21. april 1994 til selskabet pkt. 2, 3 og 4, medfører at F1-Bank International Finance Limited på forhånd fuldt ud er sikret dækning af låneforholdet mellem Dem og banken, hvorfor regreskrav overfor Dem på intet tidspunkt ville kunne komme på tale. Risikoen for børs- og valutakurserne i perioden har banken således ensidigt påtaget sig.

Efter aftalekomplekset har der således ikke påhvilet Dem en reel retlig forpligtelse til at tilbagebetale og forrente de optagne lån, hvilket i skattemæssig henseende medfører, at betingelserne for rentefradrag i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e ikke kan anerkendes for opfyldt.

Om praksis henvises til en lignende sag, jf. Østre Landsrets dom 7. maj 1996 offentliggjort i TfS 1996,427.

Det tilføjes, at de mellem F1-Bank International Finance Limited og Dem indgåede låneaftaler af ToldSkat betragtes som en integreret del af det samlede aftalekompleks. Der er således tale om et arrangement, der må betragtes som en helhed.

Klagerens advokat har heroverfor anført

"I fortsættelse af min foreløbige klage af 8. september 1998 for ovennævnte klient, skal jeg herved endeligt påklage ToldSkats afgørelse af 12. juni 1998.

...

1. Påstand

På vegne af A gør jeg gældende, at de fremlagte oplysninger og materiale klart dokumenterer pengestrømmene, og at der er tale om et arrangement af såvel forretningsmæssig som økonomisk realitet.

2. Sagsfremstilling

2.1 Kronologisk forløb

På opfordring af A og to øvrige investorer blev selskabet H1 Ltd. med hjemsted på Jersey stiftet den 21. april 1994, jf. bilag 1-5.

På den stiftende generalforsamling blev advokaterne TV og JD valgt til direktører. Begge advokater var ansat i advokatfirmaet R1

Selskabet havde til formål at investere i værdipapirer, nærmere bestemt amerikanske og canadiske statsobligationer, jf. bilag 4 og 6.

Selskabet blev stiftet med en nominel anpartskapital, stor kr. 150.000, fordelt på 1.500

[15.000, red.] anparter af kr. 10. Anpartskapitalen blev tegnet af A for nominelt kr. 14.335 anparter og den resterende del blev tegnet af to øvrige investorer med henholdsvis nominelt kr. 420 og 245 anparter, jf. bilag 7.

Anparterne blev tegnet til kurs 95.317,5 svarende til i alt kr. 1.429.913.343. A tegnede i alt for nominelt kr. 14.335 anparter til en samlet kursværdi på kr. 1.366.507.689.

A finansierede anpartskøbet ved lån i F1-Bank International Finance Ltd., stort kr. 1.405.156.699, inklusive renter på kr. 44.084.349, og et kontantindskud stort kr. 5.435.338, jf. bilag 9-15.

F1-Bank International Finance Ltd. fik som sikkerhed for deres udlån til A pant i dennes anparter i H1 Ltd. og sikkerhed i As konto hos F1-Bank (Jersey) Ltd. afdelingen, jf. bilag 16.

Ud over denne sikkerhedsstillelse modtog banken tillige selvskyldnerkation fra H1 Ltd., jf. bilag 17.

Ved låneoptagelsen forudbetalte A renter på lånet med kr. 44.084.348 for perioden 22. april til 13. oktober 1994, jf. bilag 8-11.

Den 22. april 1994 købte H1 Ltd. Treasury Corporation of Victoria Bonds (nulkupon statsobligationer) for nominelt US-dollar 23.000.000 til kurs 97,903, svarende til US-dollar 22.517.855,18 og Canadian Treasury Bill (nulkupon statsobligationer) for nominelt canadiske dollar 265.000.000 til kurs 97,25 svarende til canadiske dollar 257.702.733,37, jf. bilag 21-25. Obligationerne blev købt af F1-Bank International Finance Ltd.

Samtidig med købet af obligationerne indgik H1 Ltd. og F1-Bank International Finance Ltd. en rente- og kurssikringsswapaftale i henhold til hvilken H1 byttede sine danske kroner 150.419.272 med US-dollar 22.517.855 og danske kroner 1.279.494.071 med canadiske dollar 257.702.733 den 22. april 1994, jf. bilag 27 og den 2. oktober kunne modtage danske kroner 154.599.378 mod US-dollar 265.000.000, hvilket ville svare til en forrentning på ca. 6,1 % og danske kroner 1.315.725.000 mod canadiske dollar 265.000.000, hvilket ville svare til en forrentning på ca. 6,3 %.

Formålet for H1 Ltd. med at indgå swapaftalen var dels at sikre en fornuftig forrentning af den investerede kapital og dels at sikre kursen på de udenlandske obligationer.

Obligationerne udløb den 13. oktober 1994. H1 Ltd. havde imidlertid en put option (en ret til at sælge) obligationerne den 2. oktober 1994 til F1-Bank International Finance Ltd. til kurs pari, jf. bilag 28.

H1 Ltd. udnyttede sin ret og F1-Bank International Finance Ltd. opfyldte sin forpligtelse ifølge optionen og købte således den 2. oktober 1994 obligationerne til kurs pari.

Den 2. oktober 1994 solgte H1 Ltd. således nominelt 23.000.000 amerikanske obligationer for US-dollar 23.000.000 og nominelt 265.000.000 canadiske obligationer for canadiske dollar 265.000.000.

I henhold til swapaftalen "vekslede" H1 Ltd. den 2. oktober 1994 US-dollar og canadiske dollar til henholdsvis danske kroner 154.599.378 og 1.315.725.000.

H1 Ltd. opnåede herved en gevinst på kr. 40.411.034, jf. bilag 26, som generalforsamlingen på den ekstraordinære generalforsamling besluttede at anvende til tilbagebetaling af lån hos F1-Bank International Finance Ltd. og til udlodning til aktionærerne, jf. bilag 31.

A modtog en forholdsmæssig andel af det samlede udbytte svarende til i alt kr. 38.649.011, jf. bilag 11 og 26. Udlodningen anvendtes til at nedbringe lånet hos F1-Bank International Finance Ltd.

A solgte herefter den 3. oktober 1994 sine anparter til G3 Ltd. for kr. 1.366.507.689. Samtidigt med købet overtog G3 Ltd. både As og H1 Ltd.'s forpligtelser over for F1-Bank International Finance Ltd. Købesummen blev derfor transporteret direkte til banken, jf. bilag 32 og 33.

G3 Ltd. blev stiftet 22. juli 1994. Selskabets ledelse bestod af advokat TV og SM.

G3 Ltd. er et selskab med hjemsted på Jersey. Selskabet lånte penge af H1 Ltd. til købet af anparterne, jf. bilag 31.

H1 Ltd. blev likvideret oktober 1994, jf. bilag 34.

2.2 Investeringen ud fra en investors synsvinkel

A ønskede i 1994 at foretage en kortvarig investering med et afkast, der svarede til en længerevarende investering i danske obligationer. Samtidigt skulle det være en investering med samme form for sikkerhed, som når der investeres i danske statsobligationer.

I stedet for at investere i danske statsobligationer investerede A i et udenlandsk selskab, der havde til formål at investere i udenlandske statsobligationer. Fordelen herved var, at det udenlandske selskab kunne købe nogle obligationer med en kort løbetid, og at ved at veksle den fra obligationerne indvundne effektive rente (kursgevinst) til danske kroner gennem rente- og kurssikringsaftaler kunne der opnås et resultat, der var bedre end ved investering i danske obligationer.

En anden fordel ved at investere i et udenlandsk selskab var, at A stod foran emigration til England. Han kunne herved drage fordel, at England ikke beskattede afkast fra udenlandske selskaber i modsætning til Danmark.

A finansierede indskuddet i H1 Ltd. dels ved et kontant indskud og dels ved optagelse af lån. A forudbetalte renteudgiften for låneperioden. Renteudgiften var fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, men skulle dog periodiseres i forbindelse med As emigration fra Danmark.

Ovennævnte adskiller sig ikke fra den vante situation, hvor en investor optager lån for at investere i danske selskaber eller danske obligationer.

Som sikkerhed for tilbagebetalingen af lånet fik banken pant i As anparter i H1 Ltd. Dette adskiller sig ikke fra det pant, som et realkreditinstitut altid får i den ejendom, som lånet skal anvendes til.

Det udenlandske selskab (H1 Ltd.) købte henholdsvis amerikanske og canadiske statsobligationer for den investerede kapital. Obligationerne blev købt af F1-Bank International Finance Ltd., som H1 Ltd. tillige indgik en rente og kurssikringsaftale (swap) med. Disse dispositioner svarer til, at man ved optagelse af realkreditlån foretager en kurssikring eller at man for at sikre betalingen i danske kroner af en udenlandsk vareleverance ved en terminsforretning.

Investeringen var fordelagtig for H1 Ltd. og H1 Ltd. blev ca. 5,5 måneder efter i stand til at udlodde et udbytte til A. Udbyttet var ikke skattepligtigt til Danmark, idet A den 31. august 1994 havde emigreret til England.

Sidstnævnte disposition adskiller sig ikke fra det tilfælde, hvor A i stedet for at have investeret i H1 Ltd. havde investeret i solidt udenlandsk selskab, hvor sandsynligheden for udlodning af udbytte ligeledes kan anses for tæt på 100 %.

3. Pengestrømmene

Pengestrømmene hos A kan illustreres som følger

Dato

Disposition

Saldo/beløb

Bilag

21-04-94

Lån optaget hos F1-Bank International Finance Ltd.

89.431.699

8, 9,11

21-04-94

Lån optaget hos F1-Bank International Finance Ltd.

1.315.725.000

8,10,11

2204-94

Forudbetalte renter på 1. lån for perioden 22/4-13/10-94

 - 2.766.420

8, 9,11

22-04-94

Forudbetalte renter på 2. lån for perioden 22/4-13/10-94

- 41.317.929

8,10,11

21-04-94

Egen indbetaling

5.435.338

dec-15

22-04-94

Køb af 14.335 anparter i H1 Ltd

-1.366.507.689

6,7

03-10-94

Udbytte fra H1 Ltd.

38.649.011

11,26,31

03-10-94

Delindfrielse af begge lån

-38.649.011

9,11

03-10-94

Salg af 14.335 anparter i H1 Ltd.

1.366.507.689

33

03-10-94

Transport af lån til G3 Ltd.

-1.366.507.689

32,33

I alt

-1

 

Pengestrømmene i H1 Ltd. kan tilsvarende illustreres som følger:

Dato

Disposition

DKK

USD

CAD

Bilag

22-04-94

Aktietegning

1.429.913.345

   

6

22-04-94

Lån                         

28.746

     

22-04-94

Veksler DKK til USD iht swap

-150.419.273

22.517.855

 

27

22-04-94

Køb nom US bonds 23.000.000

 

-22.517.855

 

21

22-04-94

Veksler DKK til CAD iht swap

-1.279.494.071

 

257.702.733

27

22-04-94

Køb nom CAD bonds 265.000.000

   

-257.702.733

23

02-10-94
 

Sælger nom US bonds 23.000.000

 

23.000.000

 

29

02-10-94

Sælger nom CAD bonds 265.000.000

 

265.000.000

 

30

02-10-94

Veksler USD til DKK iht swap

154.599.378

-23.000.000

 

27

02-10-94

Veksler CAD til DKK iht swap

1.315.725.000

 

-265.000.000

27

03-10-94

Udbytte

-40.411.034

   

26

03-10-94

Tilbagebetaling lån

- 28.746

     

03-10-94

Lån til G3 Ltd.

-1.429.913.345

     

I alt

 

0

0

0

 

...

Landsskatteretten skal udtale

Vedrørende det af klageren i F1-Bank-IF optagne lån, der er anvendt til køb af aktier i H1 Limited, bemærker retten, at disse transaktioner må anses for et led i et skatteprojekt, der omfatter transaktioner foretaget af klageren, F1-Bank-IF, F1-Bank-Jersey, H1 Limited og G3 Limited. Klagerens lån i F1-Bank-IF og disses overførsel til en konto i F1-Bank-Jersey samt købet af aktierne må anses for at være uden risiko for klageren, henset til den af klageren til F1-Bank-IF overdragne kontrol over indestående på konto nr. ... i F1-Bank-Jersey, samt til den af ham til F1-Bank-IF overdragne rådighed over 14.335 aktier i H1 Limited.

Retten har lagt vægt på, at der ikke er ydet en rentedekort af den forudberegnede rente for perioden 21. april -13. oktober 1994 ved klagerens førindførelse af lånene den 3. oktober 1994, ligesom det ikke er dokumenteret, at klageren har indbetalt forskellen på de fra F2-Bank Tyskland overførte beløb på i alt 5.087.000 kr. og klagerens egenfinansiering på 5.435.338 kr., eller 348.383 kr. til G4 A/S. Den manglende betaling af præmie for putoptionen savner tillige begrundelse.

Retten har endvidere lagt vægt på, at det ikke kan anses for dokumenteret, at værdien af aktierne i H1 Limited svarer til 95.317.556 kr. pr. aktie med en nominel værdi på 10 kr., eller en værdi for 14.335 aktier på i alt 1.366.377.165 kr.

Retten finder på denne baggrund, at der efter en samlet bedømmelse er tale om en række forud fastlagte dispositioner uden egentligt forretningsmæssigt indhold og uden reelle økonomiske risici for de implicerede parter, således at formålet med skatteprojektet alene har været at opnå skattebesparelser i form af rentefradrag.

Retten finder herefter, at klagerens deltagelse i skatteprojektet ikke kan tillægges skattemæssig betydning, og ansættelsen stadfæstes derfor.

Herefter bestemmes

Skattepligttig indkomst

 

Ikke godkendt fradrag for selvangivne renteudgifter vedr. lån optaget i F1-Bank International Finance Ltd.

 

Forhøjelse på 33.189.941 kr.

Stadfæstes.

 

Ikke godkendt selvangiven kursværdi af aktier i H1 Ltd.

 

Nedsættelse på 1.229.856.920 kr.

Stadfæstes.

 

Ikke godkendt selvangiven gæld til F1-Bank

International Finance Ltd.

 

Nedsættelse på 1.405.156.699 kr.

Stadfæstes.

..."

Det følger af de to låneaftaler indgået mellem F1-Bank International Finance Limited ("F1-Bank lF") og sagsøger, begge dateret den 21. april 1994, at lånene til enhver tid kan indfries af sagsøger med 3 dages varsel. Det fremgår endvidere af låneaftalerne, at sagsøger hæfter personligt for tilbagebetaling af de fulde lånebeløb.

I sagsøgers meddelelse af 21. april 1994 til F1-Bank IF og finansieringsselskabet, H1 Limited, angående pantsætning af dels anparterne i H1 Limited dels låneprovenukontoen hedder det i dansk oversættelse:

"Banken [F1-Bank Jersey] og selskabet [H1 Limited] er hver især berettiget til at handle ud fra alle instrukser vedrørende kontantkontoen eller de aktier, som banken får af långiver [F1-Bank IF], uden at være forpligtet til at spørge om långivers ret til at give en bestemt type instruks eller om de personer, der afgiver instrukser på vegne af långiver, er behørigt bemyndiget dertil og uden meddelelse til eller tilsagn fra os. Banken og selskabet handler under ingen omstændigheder ud fra instrukser givet af os med hensyn til kontantkontoen eller aktierne, medmindre og indtil sådanne instrukser er blevet bekræftet overfor banken eller selskabet af långiver.

Banken og selskabet anerkender, at långiver, med mindre andet udtrykkeligt er angivet heri, er uigenkaldeligt berettiget til at udøve alle de rettigheder, som en sikret part eller panthaver har (herunder uden begrænsning retten til at foretage modregninger) vedrørende eller i forbindelse med kontantkontoen, herunder uden begrænsning retten til at angive, hvornår der skal foretages betalinger fra eller i forbindelse med kontantkontoen og aktierne."

Det følger endvidere af den garanti, H1 Limited har afgivet overfor F1-Bank IF dateret 21. april 1994, at H1 Limited forpligter sig som selvskyldnerkautionist overfor F1-Bank IF. H1 Limited skal skadesløsholde F1-Bank IF for ethvert tab, F1-Bank IF måtte lide som følge af, at sagsøgers forpligtelse til at betale ikke kan effektueres. Sikkerhedsstillelsen er uopsigelig, og H1 Limited har ikke regreskrav mod sagsøger. H1 Limited giver uigenkaldeligt afkald på ethvert krav om udtømmende forfølgelse af F1-Bank IF's eventuelle krav hos sagsøger. Der er mellem parterne enighed om, at garantien er universel og uigenkaldelig.

Som dokumentation for sagsøgers egenbetaling i forbindelse med investeringen er fremlagt to uigenkaldelige betalingsinstrukser fra F2-Bank (sagsøgers bank) til F1-Bank IF på henholdsvis 820.000 kr. og 4.267.000 kr., i alt 5.087.000 kr., samt kvitteringer fra F2-Bank til sagsøger for overførsel af beløbene til F1-Bank IF.

Som dokumentation for pengestrømmene i forbindelse med sagsøgers optagelse og indfrielse af de to lån i F1-Bank IF på henholdsvis 1.315.725.000 kr. og 89.431.699 kr. er fremlagt diverse kontoudtog fra F1-Bank IF af 13. oktober 1994. Det fremgår, at de nævnte beløb er indgået på sagsøgers konti den 22. april 1994, og at tilbagebetaling af lånenes hovedstol er sket den 3. oktober 1994. Kontoudtogene udviser endvidere, at rentebeløb på henholdsvis 41.317.929 kr. og 2.766.419,18 kr. er påløbet og debiteret sagsøgers konti. Det fremgår endelig af kontoudtogene, at sagsøger har indbetalt 5.435.338 kr. i egenbetaling til F1-Bank IF. Der er således en difference på 348.338 kr. mellem det beløb på 5.087.000 kr., der er dokumenteret overført fra F2-Bank, og det beløb på 5.435.338 kr. F1-Bank IF har bogført.

Det fremgår af obligationsnotaer af 22. april 1994 mellem F1-Bank IF som sælger og H1 Limited som køber, at et salg af henholdsvis amerikanske statsobligationer til et beløb af 22.517.855,18 USD og canadiske statsobligationer for 257.702.733,37 CAD har fundet sted. Kontoudtog fra Euroclear (et internationalt obligationsregistreringssystem) udviser at køb og salg af de nævnte obligationer er registreret i Euroclears bøger.

Forklaringer

Sagsøgeren har forklaret blandt andet, at han siden 1950'erne har været beskæftiget i frugtbranchen. Han ejede selskabet Brødrene H2 A/S sammen med sin bror. Selskabets virksomhed bestod i køb og salg af frugt og grønt. I starten af 1990'erne ønskede sagsøger at trække sig tilbage fra forretningen, og han overdrog i 1993 sin ejerandel til G5 Ltd. - et international selskab, der forhandler frugt og grønt. G5 Ltd. ønskede at ekspandere på det europæiske marked, og sagsøger indgik i forlængelse af salget af forretningen en konsulentaftale med G5 Ltd., i medfør af hvilken sagsøger skulle rådgive G5 Ltd. i relation til dette marked. Han købte en bolig i England i 1993, men flyttede først dertil med sin familie i forbindelse med emigrationen i august 1994. I forbindelse med flytningen søgte sagsøger professionel rådgivning blandt andet i relation til anvendelsen af provenuet fra salget af aktierne i Brødrene H2. Sagsøger henvendte sig til stats.aut. revisor KN, R2 og Co., der havde mange andre klienter i samme situation. KN anbefalede en investeringsmodel, der efter KN opfattelse var konservativ og ikke risikobetonet. Den eneste risiko var, at skattelovgivningen blev ændret. Sagsøger krævede, at investeringsmodellen var lovlig. KN satte sagsøger i forbindelse med andre personer, der ønskede at foretage lignende investeringer og med BL. Sagsøgeren har forklaret, at formålet med lånearrangementet var at opnå en reduktion af sin skattebetaling.

I relation til lånets størrelse - ca. 1,4 milliarder - har sagsøger forklaret, at han ikke var uvant med store beløb. Han har ikke tidligere optaget lån i den størrelsesorden, men dog i store millionbeløb. Brødrene H2 A/S' omsætning androg i de bedste år op til 2 milliarder kroner årligt. Han ville aldrig have haft mulighed for at tilbagebetale lånet på 1,4 milliarder kr. af egne midler.

Om differencen på 348.000 kr. mellem det beløb, der er dokumenteret indbetalt af sagsøger, og det beløb, der er bogført hos F1-Bank IF, har sagsøger forklaret, at han ikke ønskede at betale mere. Dette havde han via mellemmanden BL meddelt F1-Bank IF. Han havde oprindelig fået en oplysning om, at han skulle betale ca. 5 millioner kr. og syntes, at det overførte beløb var tilstrækkeligt. Han går ud fra, at BL efterfølgende aftalte en rabat med F1-Bank IF.

KN meddelte i løbet af sommeren 1994, at han frygtede en lovændring. Derfor stiftedes selskabet G3 Limited, således at sagsøger kunne udtræde af investeringen før tid. G3 Limited var 100% ejet af BL. Anparterne i H1 Limited og lånearrangementet blev overdraget til G3 Limited den 3. oktober 1994, fra hvilken dato sagsøger var frigjort.

Sagsøger kan ikke huske, hvorvidt en rentedekort blev drøftet i forbindelse med indfrielsen af lånene 10 dage før tid.

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sine påstande gjort gældende, at sagsøger ved sin indtræden i den omhandlede investering påtog sig en reel gældsforpligtelse og en reel forpligtelse til betaling af renter. Gæld og renter er efterfølgende betalt. Investeringen var en ganske almindelig lånefinansieret investering, hvor låneprovenuet placeredes i statsobligationer. Sagsøger har derfor ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst krav på fradrag i kapitalindkomsten for renteudgifter på 33.189.941 kr. i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, ligesom sagsøger ved opgørelsen af den skattepligtige formue skal medtage kursværdien af aktierne i H1 Limited med 1.229.856.920 kr. og fradrag for gæld med 1.405.156.699 kr. Subsidiært har sagsøger et fradrag for de angivne renteudgifter fratrukket det beløb på 348. 383 kr., der ikke kan dokumenteres overført.

Det er sagsøgers opfattelse, at investeringer som denne ikke kan tilsidesættes, medmindre der foreligger særligt diskvalificerende omstændigheder. Til støtte herfor har sagsøger henvist til domstolenes praksis siden 1980'erne. De første lignende sager - nemlig investeringer i statsgældbeviser - bestod i, at investorerne optog personlige lån og placerede låneprovenuet i uforrentede obligationer med udløb svarende til lånets udløbsdato. Når obligationerne beholdtes til udløb, var der ikke tale om spekulation og kursgevinsten var skattefri. Efter indførelsen af mindsterentereglen i 1987 begyndte investorer at investere i udenlandske obligationer med høje effektive renter og kursgevinster. Heller ikke disse investeringer kunne tilsidesættes. Derfor valgte lovgivningsmagten at foretage indgreb ved ændret affattelse af blandt andet kursgevinstlovens § 7 A og aktieavancebeskatningslovens § 2 c. Investeringer, hvorved obligationer eller aktier stilles som sikkerhed for et lån, har aldrig i sig selv medført, at investeringen kunne tilsidesættes. Kun i helt særlige tilfælde, hvor f.eks. låneprovenuet blev indsat på en konto i den långivende bank, har domstolene tilsidesat investeringerne, idet der var tale om tomme bogføringsmæssige transaktioner og ikke reelle investeringer. Sagsøger har blandt andet henvist til afgørelserne TfS 1986.250H, TfS 1987.638 LSR,TfS 1988.15 LSR, TfS 1988.247 LSR, TfS 1988.248 LSR og TfS 1988.249 LSR.

Sagsøgerens investering har netop de kendetegn, der gør at den ikke kan tilsidesættes. Investeringens underliggende transaktioner er dokumenterede på den måde finansielle transaktioner sædvanligvis dokumenteres. Det bekræfter, at transaktionerne er gyldigt foretaget. Pengestrømmene har reelt fundet sted, som dokumenteret ved kontoudtog fra de relevante banker og Euroclear. Sagsøgers investering savner derfor det diskvalificerende kriterium, som har kendetegnet alle de investeringer, der har kunnet tilsidesættes (placering direkte i långivende bank, begrænset personlig hæftelse på lånet, obligationerne ikke ejet af låntager i investeringsperioden men solgt på termin). En tilsidesættelse kan heller ikke begrundes med henvisning til, at der købes udenlandske obligationer. Endeligt er der ikke i retspraksis støtte for at diskvalificere investeringer blot fordi de er foretaget for at opnå skattebesparelser. Sagsøger gør derfor gældende, at en tilsidesættelse af investeringen savner hjemmel, og er i strid med legalitetsprincippet og grundlovens § 43. Investeringen kan kun tilsidesættes i skattemæssig henseende, hvis skatteministeriet kan påvise, at der reelt ikke var en gældsforpligtelse eller en pligt til at betale renter. Dette har sagsøgte ikke bevist.

Investeringen kan heller ikke tilsidesættes med henvisning til de manglende ca. 348.000 kr. Differencen er blot udtryk for en forhandling af en rabat. Henset til den manglende dokumentation herfor, kan det eventuelt komme på tale at nedsætte rentefradraget med et beløb svarende til differencen, jf. sagsøgers subsidiære påstand.

Sagsøgte har gjort gældende, at det selvangivne fradrag for indkomståret 1994 ikke er fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, idet sagsøgeren efter en samlet bedømmelse af arrangementet ikke overfor F1-Bank IF har påtaget sig en reel retlig forpligtelse til at betale en gæld som skulle forrentes.

Det foreliggende materiale dokumenterer ikke - endsige sandsynliggør, at de til grund for sagsøgerens lånearrangement angivne transaktioner har udmøntet sig i konkrete pengestrømme mellem sagsøger, F1-Bank IF og H1 Limited, ligesom dispositionerne i relation til køb og salg af de canadiske og amerikanske statsobligationer ikke har udmøntet sig i verificerbare pengestrømme. Differencen på de ca. 348.000 kr. og fraværet af en rentedekort i forbindelse med førtidsindfrielsen af lånene beviser den manglende realitet i de af sagsøger påberåbte posteringer.

Sagsøgeren indgik i et aftalekompleks, hvis indhold var fastlagt på forhånd, og hvis parter ikke havde modstående skattemæssige interesser. Lånebeløbet blev placeret i aktier i H1 Limited, der blev pantsat til den långivende bank, F1-Bank IF, som tillige fik pant i sagsøgers indestående i selv samme banks selskab på Jersey samt en garanti fra investeringsselskabet, H1 Limited. De statsobligationer H1 Limited erhvervede for sagsøgerens kapitalindskud blev pantsat til F1-Bank IF og lagt i depot hos F1-Bank IF. Der blev endvidere ikke ydet sagsøgeren en rentedekort af den forudberegnede rente ved sagsøgers førtidsindfrielse af lånet. Det er derudover karakteristisk for samtlige transaktioner og aftaler, at de er uigenkaldelige.

Lånene var i realiteten uopsigelige i hele perioden, idet lånenes løbetid nøje var afstemt med F1-Bank lF'S på forhånd aftalte tilbagekøb af statsobligationerne. Både sagsøger og H1 Limited var under hele forløbet reelt afskåret fra at sælge, pantsætte, belåne eller på anden måde disponere over lånebeløbet og aktierne. F1-Bank IF skulle modtage likvidationsprovenuet mod samtidig indfrielse af lånene. Arrangementet var uden risiko for sagsøger, der ikke havde nogen reel forpligtelse til at tilbagebetale og forrente lånene. H1 Limited (og dermed reelt sagsøger) havde elimineret kursrisikoen ved indgåelse af swap aftalen, idet det følger af put options aftalen, at provenuet fra salget af obligationerne skulle anses som fuld indfrielse af H1 Limited's forpligtelser i henhold til swap aftalen uanset beløbets størrelse.

Såfremt der har været pengestrømme i systemet har det fungeret som et "lukket system". Sagsøgers eneste interesse i arrangementet har været mod en egenbetaling på ca. 5 millioner kr. at opnå det skattemæssige fradrag for de forudbetalte renter. Arrangementet savner forretningsmæssig begrundelse og økonomisk realitet.

En civilretlig gyldig forpligtelse er ikke tilstrækkelig for at statuere skattemæssig realitet. Der skal foreligge ikke alene en formel men også en reel og aktuel forpligtelse. Der skal tillige være tale om en realøkonomisk byrde. Cirkulære arrangementer som dette skal underkendes. Den blotte erhvervelse af obligationer tilfører ikke arrangementet tilstrækkelig realøkonomi. Sagsøgte har blandt andet henvist til afgørelserne U 2000.879 H, SKM2006.402.HR samt TfS 1994. 658.

Landsrettens begrundelse og resultat

På baggrund af det oplyste om den tidsmæssige og indholdsmæssige indbyrdes sammenhæng mellem de til grund for investeringen gennemførte transaktioner, herunder sammenfaldet i identitet mellem de involverede selskaber og personer, lægges det til grund, at der var tale om et på forhånd fastlagt, lukket aftalekompleks, hvis forløb og afvikling var aftalt mellem parter, der ikke havde modstridende skattemæssige interesser.

Det fremgår, at transaktionerne var uigenkaldelige, og at arrangementet var selvlikviderende. Lånebeløbet blev placeret i amerikanske og canadiske statsobligationer, der uigenkaldeligt blev håndpantsat til den långivende bank. Investeringsselskabet H1 Limited afgav overfor den långivende bank garanti for sagsøgers opfyldelse i form af en selvskyldnerkaution. Sagsøger var i hele investeringsperioden afskåret fra at sælge, pantsætte eller på anden måde faktisk eller retligt at disponere over låneprovenuet, aktierne eller statsobligationerne. Endeligt følger det af put option aftalen sammenholdt med swap aftalen, at provenuet fra salget af statsobligationerne uden hensyn til det konkrete provenues størrelse ville indfri H1 Limiteds - og dermed reelt sagsøgers - forpligtelser overfor F1-Bank IF fuldt ud. Således var også kursrisikoen neutraliseret.

Lånene var ikke efter deres ordlyd uopsigelige, men henset til aftalekompleksets indbyrdes sammenhæng og sagsøgers manglende adgang til at sælge anparterne i H1 Limited, var lånene reelt uopsigelige. Banken var forpligtet til på forfaldsdagen at indfri lånene mod tilbagekøb af de pantsatte obligationer.

På denne baggrund findes sagsøger - selv om om han ifølge låneaftalernes ordlyd hæfter personligt for gælden - ikke ved arrangementet at have haft en reel økonomisk risiko.

Arrangementet savner forretningsmæssig begrundelse og er alene etableret med det formål at opnå et skattemæssigt fradrag på ca. 33 millioner mod indbetaling af ca. 5 millioner kr.

Herefter finder landsretten, at rentebeløbet ikke er fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, og at kursværdien og gælden ikke skal medregnes ved opgørelsen af sagsøgers skattepligtige formue.

Landsretten tager derfor sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren godtgøre sagsøgte dennes udgifter til advokatbistand med 750.000 kr.

Beløbet forrentes i henhold til rentelovens § 8 a.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøger, A, inden 14 dage betale 750.000 kr. til sagsøgte.