Dato for udgivelse
17 Oct 2007 09:24
SKM-nummer
SKM2007.724.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1819-1602
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Overdragelse af aktier, dansk holdingselskab, udenlandsk holdingselskab, bindende svar
Resumé
En anmodning om bindende svar vedrørende overdragelse af aktier for et dansk holdingselskab til et udenlandsk holdingselskab blev afvist. Der blev lagt vægt på, at bedømmelsen heraf ikke kunne foretages forud for fremlæggelse af konkrete aftaler om de påtænkte overdragelser samt oplysninger om stiftelse og ledelse i de påtænkte udenlandske selskaber.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 1, stk. 6

Klagen vedrører Skattecentrets bindende svar vedrørende overdragelse af aktier fra et dansk holdingselskab til et udenlandsk holdingselskab.

Landsskatterettens afgørelse

Spørgsmålet til Skattecentret var følgende:

"Kan B, A og C overdrage deres aktier i D Holding ApS, som de hver især ejer via et eget holdingselskab, til et nyt udenlandsk selskab uden det medfører indkomstskat for det modtagende selskab eller A, B eller C?"

Skattecentret har svaret:

Nej.

Landsskatteretten afviser spørgsmålet.

Sagens oplysninger

Klageren, B og C ejer hvert deres danske holdingselskab med 100 %. Holdingselskaberne ejer D Holding ApS med hver 1/3.

Klageren, B og C ønsker nu at købe hvert deres udenlandske selskab, som skal eje anparterne i D Holding ApS. De overvejer at gøre det således, at de nuværende danske holdingselskaber overdrager aktierne i D Holding ApS vederlagsfrit til de 3 nye udenlandske holdingselskaber.

Baggrunden for dette ønske er, at de nuværende danske holdingselskaber indeholder nogle optionsforpligtelser, som man gerne vil være foruden.

De danske holdingselskaber har ejet aktierne i D Holding ApS i mere end 3 år.

Skattecentrets afgørelse

De påtænkte udenlandske holdingselskaber bliver fuldt skattepligtige til Danmark.

Klagerens repræsentants opfattelse af beskatningen af de personlige anpartshavere og de danske holdingselskaber kan tiltrædes.

Bestemmelsen i selskabsskattelovens § 1, stk. 6, hvorefter udenlandske selskaber vil være skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2-6, hvis reglerne om ledelsens sæde i samme lovs § 1, stk. 6, finder anvendelse. Dette er tilfældet i nærværende sag. Dette medfører, at de udenlandske selskaber bliver fuldt skattepligtige til Danmark, således at det tilskud i form af værdien af de vederlagsfrit modtagne anparter, der skal beskattes efter ligningslovens § 2, stk. 1, vil udløse skat i Danmark.

Spørgsmålet besvares med et nej.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har fremsat påstand om, at svaret ændres til et ja.

Selskaber indregistreret i udlandet kan blive dansk indkomstbeskattet efter selskabsskattelovens § 1, stk. 6, hvis det udenlandske selskabs ledelse har sæde i Danmark. Af ligningsvejledningen fremgår, at der lægges vægt på, hvor ledelsesbeslutningerne træffes. Selskabers ledelse har sæde i det land, hvor direktionen er hjemmehørende. Den blotte aktiebesiddelse vil derfor som udgangspunkt ikke være afgørende for vurderingen. I det omfang en aktionær faktisk udøver ledelsen af selskabet, kan aktionærens hjemsted dog indgå i vurderingen af, om selskabets ledelse har sæde her i landet.

Skattecentrets konklusion forudsætter, enten at de udenlandske selskaber får danske direktører inden anpartsoverdragelsen, eller at selskabers ledelse har sæde i det land, hvor anpartshaveren bor. Begge betragtninger er forkerte.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det bemærkes, at ved klagebehandlingen af et bindende svar kan der alene træffes afgørelse på det grundlag, der forelå på tidspunktet for svarets afgivelse. Der kan ikke ændres på formuleringen af anmodningen om bindende svar gennem en klagebehandling.

Der kan ud fra de foreliggende oplysninger ikke på forhånd tages stilling til spørgsmålet. Der er herved henset til, at bedømmelsen heraf ikke kan foretages forud for fremlæggelse af konkrete aftaler om de påtænkte overdragelser samt oplysninger om stiftelse og ledelse i de påtænkte udenlandske selskaber. Skattecentrets afgørelse ændres derfor, således at spørgsmålet afvises.