Dato for udgivelse
04 dec 2007 10:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 nov 2007 11:14
SKM-nummer
SKM2007.854.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-176946
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning
Emneord
Spaltning uden tilladelse, udbyttebegrænsning, indregning af kapitalandele
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at hvis A anvender equitymetoden ved indregning af kapitalandele, vil det udbytte, der kan udloddes til de modtagende selskaber, svare til det ordinære resultat opgjort efter dette princip.

Hjemmel

SR 07-155255

Reference(r)

Fusionsskatteloven § 15b

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 S.D.7.3.4

Spørgsmål

1a: Kan SKAT bekræfte, at hvis A anvender equitymetoden ved indregning af kapitalandele, vil det udbytte, der kan udloddes til de modtagende selskaber, svare til det ordinære resultat opgjort efter dette princip.

1b: Kan SKAT bekræfte, at hvis A indregner kapitalandele til kostpris, kan det ordinære resultat anvendes til udlodning fra B.

Idet A kan modtage udlodninger fra B uden de i fusionsskattelovens § 15 b, stk. 8 anførte begrænsninger, vil dette udbytte kunne videreudloddes til de ved spaltningen modtagende selskaber.

Hvis SKAT er uenig heri, anmodes SKAT om at anvise, hvad selskaberne i givet fald kan udlodde.

Svar

Spørgsmål 1a besvares med et "ja".

Spørgsmål 1b afvises.

Beskrivelse af de faktiske forhold

B og C i land X ejes i dag af følgende selskab og personer:

Visning af billede: bil1

Det er hensigten at gennemføre en skattefri anpartsombytning efter de nye regler uden tilladelse.

P1 og P2 ønsker ikke længere at deltage i virksomheden. Efter anpartsombytningen påtænker P1 derfor at sælge sine anparter til det udstedende selskab D. P2 ønsker derimod ikke at deltage i anpartsombytningen, hvorfor han fortsætter med at være anpartshaver i A.

Der er opnået enighed mellem P1 og de øvrige anpartshavere om prisen for anparterne. Derimod er der ikke opnået enighed mellem P2 og anpartshaverne, hvorfor forhandlingerne fortsat verserer.

Efter anpartsombytningen og tilbagesalget fra P1 kan koncernen illustreres som følger:

Visning af billede: bil2

D påtænkes ophørsspaltet til 5 nye holdingselskaber, hvorved de 5 tilbageværende aktionærer vil have hver deres holdingselskaber. Spaltningen ønskes gennemført efter nye regler om spaltning uden tilladelse.

Efter spaltningen vil koncernstrukturen være som følger, idet antages P2 og anpartshaverne i D kommer til enighed omkring prisen for P2s anparter i A:

Visning af billede: bil3

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1a: Udlodning - equitymetoden

Hvis A's regnskab opgøres efter equitymetoden, indtægtsføres resultatet i B i As regnskab og indgår dermed i As ordinære resultat.

Det er vores opfattelse, at det i disse tilfælde er det efter equitymetoden opgjorte ordinære resultat, der kan udloddes til de ved spaltningen modtagende selskaber, jf. fusionsskattelovens § 15b, stk. 8.

Ad spørgsmål 1b: Udlodning - kostprismetoden

Det fremgår af fusionsskattelovens § 15b, stk. 8, 1. pkt.:

Stk. 8 "Stk. 1-7 finder ikke anvendelse på spaltning, der er sket uden told- og skatteforvaltningens tilladelse, hvis selskabsdeltageren efter spaltningsdatoen for det indskydende selskab og op til 3 år efter vedtagelse af spaltningen modtager skattefrit udbytte af sine aktier i de deltagende selskaber, der overstiger selskabsdeltagerens andel af det ordinære resultat i de respektive selskabers godkendte årsrapport for det regnskabsår, som udlodningen vedrører."

Selskabsdeltagerne er de 5 nystiftede holdingselskaber. Det deltagende selskab, som der kan modtages udbytte fra, er A.

A er ikke stiftet efter de nye regler om aktieombytning uden tilladelse. A kan derfor uden de begrænsninger, der følger af fusionsskattelovens § 15, stk. 8 modtage udbytte fra B.

Det udbytte, som udloddes fra B til A indgår i As ordinære resultat. At udbytte indgår i selskabets ordinære resultat fremgår af bilag 2 til årsregnskabsloven.

A's ordinære resultat kan herefter udloddes til de 5 nye holdingselskaber.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1a

En selskabsdeltager som har deltaget i en spaltning uden tilladelse, kan modtage udbytte af sine aktier i de deltagende selskaber, så længe udbytte ikke overstiger selskabsdeltagerens andel af det ordinære resultat i det udbyttebetalende selskab.

Det vil med andre ord betyde, at de fem selskaber, skabt ved spaltningen af D, kan modtage udbytte fra A så længe udbyttet ikke overstiger hvert af de fem selskabers andel i As ordinære resultat for det år som udbyttet vedrører.

Rådgiver spørger, om A kan benytte equitymetoden (indre værdi) ved indregningen af kapitalandele.

Brug af equitymetoden ved indregning af kapitalandele betyder, at Bs indre værdi vil fremgå af As resultatopgørelse før skat. Det vil således give et udslag i As ordinære resultat, hvis dette selskab benytter sig af equitymetoden ved indregning af kapitalandele.

Det fremgår af fusionsskattelovens § 15b, stk. 8, at en selskabsdeltager kan modtage udbytte fra selskabets ordinære resultat uden, at omstruktureringen bliver skattepligtig. Det fremgår derimod ikke af loven, hvilket grundlag selskabet skal indregne kapitalandele på. Det er derfor SKATs opfattelse, at selskabet kan benytte sig af én af de forskellige indregningsmetoder, som årsregnskabsloven giver mulighed for.

På den baggrund indstiller SKAT, at der svares "ja" til spørgsmål 1a.

Spørgsmål 1b

Rådgiver har via mail den 12. oktober 2007 oplyst, at A benytter indre værdi metoden, og det agter selskabet at fortsætte med.

SKAT afviser på den baggrund spørgsmål 1b, idet SKAT ikke mener, spørgsmålet bunder i dispositioner, som spørger har foretaget eller påtænker at foretage, jf. Skatteforvaltningsloven § 21, modsætningsvis.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Ifølge skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1, er svaret bindende for skattemyndighederne i forhold til spørger ved behandlingen af det beskrevne forhold i 5 år.

Ifølge skatteforvaltningslovens § 25, stk. 2, er svaret dog ikke bindende, i det omfang der er sket ændringer i forudsætninger, som har været afgørende for indholdet af svaret, herunder ændringer i love eller bekendtgørelser, der har ligget til grund for svaret.