Dato for udgivelse
18 Jan 2007 16:01
SKM-nummer
SKM2007.45.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-003654
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Aktier, tilbagesalg, genoptagelse
Resumé

Højesteret har underkendt SKATs praksis i en dom af 7. december 2006, idet Højesteret fandt, at afståelsessummen ved den udtrædende aktionærs salg af aktier til det udstedende selskab var udbytte omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 1, selvom det udstedende selskab finansierede tilbagekøbet af aktierne med den kapital, som den indtrædende aktionær samtidig indskød i det udstedende selskab.

Dommen har taget stilling til indkomståret 1999. Der vil derfor kunne ske genoptagelse af skatteansættelser fra og med indkomståret 1999.

Reference(r)

Ligningslovens § 16 B

Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-1 S.C.1.2.4.3

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 S.G.20.3.1.

1. Et selskabs gevinst ved salg af aktier er skattepligtig efter aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, når selskabet sælger aktierne på et tidspunkt, der ligger mindre end tre år efter købet.

2. I henhold til ligningslovens § 16 B, stk. 1 er salgssummen imidlertid skattepligtig som udbytte, hvis selskabet sælger aktierne til det udstedende selskab.

Da selskaber i medfør af selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2 er skattefri af udbytter, hvis de ejer mindst 15 % af aktiekapitalen (i år 2007) i det udloddende selskab i mindst et år, inden for hvilket udbytteudlodningen skal ligge, har nogle selskaber valgt at sælge deres aktier til det udstedende selskab og herefter i medfør af selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2 modtage salgssummen som skattefrit udbytte.

Kombineret med den indtrædende aktionærs samtidige indskud af et tilsvarende beløb ved kapitalforhøjelse i det udstedende selskab, er aktieoverdragelser således blevet gennemført uden beskatning for det sælgende selskab.

3. SKAT har underkendt overdragelsesmodellen med henvisning til, at der reelt var tale om et skattepligtigt salg til den indtrædende aktionær

4. Højesteret godkendte imidlertid overdragelsesmodellen ved dom af 7. december 2006.

Af Højesterets præmisser fremgår:

"Udbyttebegrebet i selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, omfatter også de afståelsessummer, der efter ligningslovens § 16 B, stk. 1, behandles som udbytte, jf. Meddelelser fra Skattedepartementet 1982, afgørelse nr. 2. Det følger derfor af ordlyden af bestemmelserne, at H1 ApS, der på afståelsestidspunktet den 9. april 1999 havde ejet 25 % af aktiekapitalen i H2 A/S i over et år, var berettiget til skattefrit at sælge alle sine aktier i H2 til dette selskab.

Spørgsmålet i sagen er, om salget er skattefrit også i den foreliggende situation, hvor H2 ikke finansierede tilbagekøbet med frie reserver, der var opsparet i selskabet, men hvor tilbagekøbet - som led i en udskiftning af selskabets aktionærkreds - blev finansieret med et samtidigt kapitalindskud, der fremkom ved, at G1 Miljø og Energi A/S som indtrædende aktionær tegnede nye aktier i selskabet.

Ændring af ejerforholdene i et aktieselskab kan gennemføres ved, at en aktionær sælger aktier direkte til en anden eller en ny aktionær. Det følger imidlertid af aktieselskabslovens § 44 a, stk. 1, nr. 2, og § 48 b, nr. 1, at ændring af ejerforholdene også kan gennemføres ved en kapitalnedsættelse, der kan kombineres med en samtidig kapitalforhøjelse, jf. lovens § 46. Det må lægges til grund, at de dispositioner, der er foretaget i forbindelse med H1s udtræden som aktionær og G1 Miljø og Energis indtræden, er sket i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler.

Det fremgår af forarbejderne til ligningslovens § 16 B, at bestemmelsen er affattet i overensstemmelse med § 16 A, og at dette er sket ud fra et ønske om, at der ikke skal være forskel på den skattemæssige behandling af de tilfælde, hvor en aktionær sælger aktier til det udstedende selskab, og de tilfælde, hvor et selskab indløser en del af aktiekapitalen ved udlodning til aktionærerne, jf. Folketingstidende 1960-61, tillæg B, sp. 852. Efter forarbejderne til § 16 A omfatter denne bestemmelse enhver udlodning fra selskabet, uanset om denne hidrører fra indtjent overskud, indkomstskattefri formueforøgelser eller fra den kapital, der er indskudt i selskabet, jf. Folketingstidende 1960-61, tillæg A, sp. 833. Vi finder, at det må følge heraf, at § 16 B på samme måde må omfatte enhver afståelsessum fra selskabet, uanset om den hidrører fra indtjent overskud, indkomstskattefri formueforøgelser eller - som her - fra den kapital, som er indskudt i selskabet. Sådanne afståelsessummer er derfor skattefri, når betingelserne i selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, er opfyldt.

På denne baggrund finder vi, at det forhold, at det udstedende selskab, H2, finansierede tilbagekøbet af aktierne fra H1 med den kapital, som G1 Miljø og Energi samtidig indskød i H2, ikke kan føre til, at afståelsessummen ikke er omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 1, med deraf følgende mulighed for skattefrihed efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Det kan efter vores opfattelse ikke føre til et andet resultat, at H2 ikke forud for kapitalforhøjelsen rådede over tilstrækkelige midler til at finansiere tilbagekøbet, idet det må lægges til grund, at G1 Miljø og Energis tegning af nye aktier for et beløb på 17.460.000 kr. modsvaredes af reelle værdier i H2.

Vi finder herefter, at der ikke er grundlag for at nægte at anerkende, at afståelsessummen ved H1s aktieoverdragelse til H2 er udbytte omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 1, og dermed skattefrit efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2. Som følge af det anførte stemmer vi for at tage H1s påstand til følge."

5. Som følge af dommen vil der efter anmodning kunne tillades genoptagelse af skatteansættelser om salg af aktier til udstedende selskab, hvor SKAT har underkendt overdragelsesmodellen med henvisning til, at der reelt var tale om et skattepligtigt salg til køberen.

6. I henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 kan der ske genoptagelse af skatteansættelser, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af de pågældende indkomstår. Er den skattepligtiges indkomstår ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det år, som indkomståret træder i stedet for, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 6.

7. Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, endvidere efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 5 år forud for underkendelsen af praksis.

8. Dommen har taget stilling til indkomståret 1999. Der vil derfor kunne ske genoptagelse af skatteansættelser fra og med indkomståret 1999.

9. Efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, skal anmodning om genoptagelse efter skattestyrelseslovens § 27, stk. 1, nr. 7, fremsættes senest 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i § 26.

Fristen regnes fra offentliggørelsen af denne SKAT-meddelelse på SKATs hjemmeside.

10. Genoptagelse kan ske efter anmodning fra en skattepligtig. Anmodning indgives til SKAT (et skattecenter), jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 3. Hvis et skattecenter umiddelbart har kendskab til sager, der ikke er afgjort i overensstemmelse med Højesterets dom af 7. december 2006, skal skattecentret af egen drift iværksætte genoptagelse af sagen.

11. Denne SKAT-meddelelse bortfalder den 1. august 2007.