Dato for udgivelse
31 Oct 2007 10:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Oct 2007 14:05
SKM-nummer
SKM2007.774.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-163381
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Tonnageskat
Emneord
Tonnageskat, sejlads mellem forskellige destinationer, vindmøllepark, rederivirksomhed
Resumé

Der spørges om, skibet As aktivitet kan omfattes af tonnageskatteordningen i forbindelse med sejlads af personer fra dansk havn til en vindmøllepark. SKAT indstillede, at der blev svaret ja. Det blev tiltrådt af Skatterådet, at sejladsen kunne anses som omfattet af betingelsen om, at den skal foregå mellem forskellige destinationer.

Hjemmel
07-089786
Reference(r)

Tonnageskatteloven § 6

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 S.C.8.2
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 afsnit C.A.3.4.6.5 (tidligere LV Almindelig del, afsnit A.B.3.1.2.1)
Spørgsmål

Kan den virksomhed rederiet udfører med skibet A omfattes af tonnageskatteordningen i forbindelse med sejlads af personer fra dansk havn til en vindmøllepark i svensk farvand?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Rederiet vil være beskæftiget med at sejle fra dansk havn med montør og gods ud til en vindmøllepark, der er placeret i svensk farvand. Det fremgår af anmodningen, at selskabet ikke skal udføre arbejde på fundamenterne eller vindmøllerne.

Rederiet vil anvende skibet A til denne sejlads. Skibet er indregistreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Skibet er registreret som lastskib.

Selskabet har oplyst, at arbejdet med at transportere montører med deres værktøj ud til vindmøllerne sker fra dansk havn og ud til en destination i svensk farvand. Sejladsen udgør cirka 8 sømil. Skibet sejler typisk ud til vindmøllerne om morgen og returner til dansk havn om aftenen, og selskabet er forpligtiget til at forblive ude ved vindmøllerne af hensyn til sikkerheden for det personale, der udfører arbejdet på vindmøllerne. Der medtages ikke last ved disse sejladser.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Forespørgerens begrundelse for anmodningen om bindende svar skyldes, at selskabet ønsker en afklaring på om der kan ske aflønning af søfolkene om bord på M/S A efter de gunstige regler om sømandsbeskatning ved arbejde om bord på dansk skib registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Det er en forudsætning herfor, at skibet anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven.

SKATs indstilling og begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at rederiets virksomhed med sejlads mellem dansk havn og ud til en vindmøllepark, der ligger i svensk farvand kan omfattes af tonnageskatteordningen.

Det skal bemærkes, at der alene er taget stilling om skibets aktivitet er af en sådan art, at den ville kunne omfattes af tonnageskatteordningen. Der er ikke således ikke taget stilling til selskabets skattemæssige status i relation til om selskabets kan omfattes af tonnageskatteloven.

Det lægges til grund ved bedømmelsen af spørgsmålet, at skibet drives strategisk og forretningsmæssigt fra Danmark, og at skibet anvendes erhvervsmæssigt.

Det er en betingelse for at kunne omfattes af tonnageskatteloven, at den del af selskabets indkomst, der vedrører M/S A, kan anses som erhvervsmæssig virksomhed med transport af passager eller gods mellem forskellige destinationer jf. tonnageskattelovens § 6, stk. 1.

Hvad der nærmere ligger i betingelsen om, at transporten skal være udført mellem forskellige destinationer fremgår ikke af lovforslagets (L 92) bemærkninger.

Det fremgår af EU-retningslinier for statsstøtte til søtransport jf. Meddelelse C (2004) fra Kommissionen (2004/ 13/03) under pkt. 2, at:

"Nærværende retningslinjer gælder for tjenesteydelser inden for søtransport, som disse er defineret i forordning (EØF) nr. 4055/86 og forordning (EØF) nr. 3577/92, dvs. "søtransport af gods og passagerer". De gælder også i bestemte tilfælde for bugsering og opmudrings-/sandsugningsaktiviteter." 

I Rådets forordning 4055/86, art 1, stk. 4, defineres søtransport nærmere som:

"I denne forordning forstås ved søtransport mellem medlemsstaterne samt mellem medlemsstater og tredjelande, såfremt den normalt udføres mod betaling: 

a) søtransport inden for Fællesskabet

befordring af passagerer og gods med skib mellem en havn i en medlemsstat og en havn eller et off-shore anlæg i en anden medlemsstat;

b) trafik med tredjelande (third-country traffic)

befordring af passagerer og gods med skib mellem en havn i en medlemsstat og en havn eller et off-shore anlæg i et tredjeland."

I forordning (EØF) nr. 3577/92, art 2, forstås tjenesteydelser inden for søtransport som transport mellem havne som:

"I denne forordning forstås ved:

1) "Tjenesteydelser inden for søtransport i en medlemsstat (cabotagesejlads)" tjenesteydelser, der sædvanligvis udføres mod betaling, herunder især:

a) fastlandscabotage: søtransport af passagerer eller gods mellem havne på en og samme medlemsstats fastland eller hovedområde uden anløb af øer

b) off-shorecabotage: søtransport af passagerer eller gods mellem en havn i en medlemsstat og anlæg eller strukturer på denne medlemsstats kontinentalsokkel

c) ø-cabotage: søtransport af passagerer eller gods mellem:

- havne på en enkelt medlemsstats fastland eller hovedområde og havne på en eller flere af dens øer

- havne på en enkelt medlemsstats øer."

Det følger af ovennævnte, at sejlads mellem forskellige destinationer ikke nødvendigvis skal forstås som sejlads mellem mindst 2 forskellige havne, men at transporten kan foregå mellem mindst én havn og ét offshoreanlæg. Transport til og fra samme havn eller indenfor samme havn kan derimod ikke omfattes af tonnageskatteloven.

På baggrund af sagens oplysninger må det antages, at selskabet opfylder ovennævnte betingelse om, at sejladsen foregår mellem to forskellige destinationer.

SKAT ligger vægt på, at denne fortolkning kan udledes af EU-retlige fortolkningsbidrag.

Dette betyder, at de opgaver M/S A skal udføre, vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, hvilket er en forudsætning for at kunne blive omfattet af sømandsbeskatningslovens § 5. i lov nr. 386 27. maj 2005 om beskatning søfolk, såfremt sømandsbeskatningslovens øvrige bestemmelser er opfyldt, og herunder bl.a. af skibet udelukkende anvendes til erhvervsmæssig befordring af passagerer eller gods.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling med den anførte begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år.