Dato for udgivelse
08 feb 2007 15:25
SKM-nummer
SKM2007.120.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-026921
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Eftergivelse og gældssanering
Emneord
Eftergivelse, offentlig gæld, socialt udsatte grupper, kontanthjælp
Resumé

Eftergivelse af offentlig gæld for personer, der har modtaget kontanthjælp i 4 år og er kommet i beskæftigelse mv.

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 1063 af 25. oktober 2006 om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld samt om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper
Bekendtgørelse nr. 34 af 9. januar 2007 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper
Bekendtgørelse nr. 36 af 9. januar 2007 om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper

Henvisning
Inddrivelsesvejledning 2007-1, afsnit H.7

Ved lov nr. 510 af 7. juni 2006 om ændring af lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld samt om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper jf. lovbek. 1063 af 25. oktober 2006 er der vedtaget nye regler om eftergivelse af offentlig gæld for socialt udsatte grupper. Regler om administration af ordningen er fastsat ved bek. nr. 36 af 9. januar 2007.

Reglerne trådte i kraft 1. februar 2007, jf. bek. nr. 34 af 9. januar 2007.

Betingelser for eftergivelse

Skyldnere, som i 4 år eller mere uafbrudt har modtaget

 1. Kontanthjælp
 2. Starthjælp
 3. Tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats
 4. Introduktionsydelse

kan få eftergivet gæld til det offentlige.

Eftergivelse sker efter ansøgning på særligt skema.

Kun gæld til det offentlige

Gæld, der kan eftergives er gæld, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden og anden forfalden gæld, der opkræves af offentlige fordringshavere.

Ansøger skal være i beskæftigelse

Det er en betingelse for eftergivelse, at ansøger er kommet i:

 1. Beskæftigelse
 2. Fleksjob
 3. Under uddannelse
 4. Under revalidering

Gældstyper, der ikke kan eftergives

Eftergivelse kan ikke ske for gæld

 1. pådraget ved strafbare eller
 2. erstatningspådragende forhold
 3. opstået som følge af, at skyldneren uretmæssigt har modtaget ydelser fra det offentlige, fordi skyldneren har afgivet urigtige oplysninger over for en offentlig myndighed.

Eftergivelse over 5 år

Eftergivelsen sker med et fast beløb pr. måned i 5 år. Beløbet, som eftergives pr. måned, udgør 1/60 af den samlede offentlige gæld, som er omfattet af eftergivelsen.

Gælden administreres i Inddrivelsescentret (IC)

Når der er truffet afgørelse om eftergivelse, overdrager de offentlige fordringshavere den gæld, der er omfattet af eftergivelsen, til IC, hvis gælden ikke allerede er overdraget.

Forrentning

Der sker ikke forrentning af den eftergivne gæld. Hvis eftergivelsen sættes i bero eller bortfalder, sker der fortsat ikke forrentning af den eftergivne gæld, dvs. den gæld, der har været omfattet af eftergivelsen.

Eftergivelsen sættes i bero eller bortfalder

Det er en betingelse for eftergivelse, at skyldneren ophører med at modtage

 1. Kontanthjælp
 2. Starthjælp
 3. Tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Modtager skyldneren, efter eftergivelsen er iværksat, igen kontanthjælp, starthjælp eller tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats sættes den månedlige eftergivelse i bero, indtil skyldneren ophører med at modtage hjælp.

Når eftergivelsen har været stillet i bero i sammenhængende 12 måneder, ophører eftergivelsen for den resterende gæld.

Modtager restanceinddrivelsesmyndigheden et eller flere nye offentlige krav mod skyldneren til inddrivelse, som er forfaldet efter eftergivelsen er iværksat eller stillet i bero, falder afgørelsen om eftergivelse bort for den resterende gæld.

Inddrivelse efter bortfald af afgørelse om eftergivelse

Gæld, som vedrører en bortfalden afgørelse om eftergivelse, kan inddrives ved udpantning og indeholdelse i løn mv. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven og eftergives efter reglerne i opkrævningsloven.

Afgørelser om eftergivelse er endelige, dvs. der er ingen klageadgang.