Dato for udgivelse
10 apr 2007 11:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 mar 2007 14:53
SKM-nummer
SKM2007.245.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, B-339-07
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Politi, fogedret, udlæg, penge, smykker, ejerforhold, ekssamlever
Resumé

SKAT havde foretaget udlæg i skyldners rede penge fundet under ransagning af skyldners bopæl hvor pengene var gemt forskellige steder.

Skyldner gjorde gældende, at beløb på i alt kr. 312.050.- og Euro 2.475,- fundet på hans bopæl, tilhørte en tidligere samlever. Det blev yderligere gjort gældende, at den tidligere samlever havde optaget et banklån og foretaget en omprioritering med et provenu på kr. ca. 300.000,-, hvilket skulle sandsynliggøre, at pengene i væsentligt omfang tilhørte kæresten og ikke skyldner.

Fogedretten stadfæstede SKATS udlæg i sin helhed.

Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse henset til karakteren af og findestedet for de kontante beløb, som politiet tog i bevaring i forbindelse med ransagningen og i øvrigt af de grunde, der var anført af fogedretten.

Reference(r)

Retsplejeloven § 507

Henvisning
Inddrivelsesvejledning 2007-1 D.5.1

Østre Landsrets kendelse af 5. marts 2007, 16. afdeling, B-339-07

Parter

A
(advokat John Reimer Larsen)

mod

SKAT Inddrivelsescenter
(Kammeradvokaten v/ advokat Rune Derno).

Afsagt af landsdommerne

Linde Jensen, Ole Dybdahl og Peter Pagh (kst.)

----------

Nykøbing F. byrets kendelse af 29. januar 2007, FS 30-03-2264/2006

Denne kendelse vedrører spørgsmålet om, hvorvidt et udlæg hos A foretaget af SKAT den 21. august 2006 kan stadfæstes.

Parternes påstande

A har nedlagt påstand om, at udlægget foretaget den 21. august 2006 af Told- og Skattefoged MM ophæves i sin helhed.

SKAT har nedlagt påstand om, at udlægget foretaget den 21. august 2006 af Told- og Skattefoged MM stadfæstes.

Sagsfremstilling

SKAT har i brev af 14. november 2006 indbragt As klage over et udlæg som blev foretaget den 21. august 2006 af told- og skattefoged MM fra SKAT. Sagen blev af SKAT først indbragt for Retten i ..., som returnerede sagen, da den hørte under Retten i Nykøbing Falster.

Det fremgår af SKAT's pantefogedbog - sagens bilag A - at skyldner er A, og at der den 21. august 2006 blev foretaget udlæg for en gæld på i alt 433.072,58 kr. Af gælden udgjorde hovedstolen 73.439,42 kr., renter udgjorde 359.232,16 kr. og 400 kr. var "Tillægsafgift/politifremstilling" Der er sket bekendtgørelse i dagspressen den 26. juli 2006. Udlægget blev foretaget på ... Politigård. Udlæggets genstand beskrives i pantefogedbogen således:

"Udlæg foretaget i beløb på dkr. 351.150. Udlæg foretaget i beløb på EURO 4.950. Beløbene er tilbageholdt af politiet, jf. kosterrapport af 14. juni 2006, j.nr. ...

1 guldkæde nr. 1 jf. kosterrapport,
1 armbåndsur nr. 2 jf. kosterrapport.
1 guldkæde nr. 20 jf. kosterrapport."

SKAT har i fremsendelsesbrevet af 14. november 2006 anført, at pantefogeden har anført forkert beløb på fogedbladet; idet det udlagte beløb i danske kroner udgør 312.050,00 og det udlagte beløb i EURO udgør 2.475,00. Endvidere anfører SKAT, at fristen i inddrivelseslovens § 6, stk. 3 er overholdt.

As advokat, advokat LN, skrev i brev af 5. september 2006 til SKAT, hvor advokat LN gjorde opmærksom på, at det alene var en begrænset del af beløbene, der tilhørte A.

Advokat LN anfører i brevet af 5. september 2006 følgende specifikation

"...

  1. I alt DKK 250.000, 00 tilhører BA - der er tale om penge, der er lånt i den BA tilhørende faste ejendom ..., hvilket må kunne dokumenteres,
  2. EURO 2.475,00 tilhører A
  3. DKK 39.100,00 tilhører dels A og dels en ølkasse hos As arbejdsgiver."

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af A og BA.

A har - behørigt formanet - forklaret, at det er korrekt, at de beløb og effekter, som der siden blev foretaget udlæg i, blev fundet på hans bopæl af politiet i forbindelse med en ransagning på hans bopæl.

De 2.475 Euro, som blev fundet, er hans.

Der blev bl.a. fundet 250.000 kr., men de tilhørte BA. BA skulle bruge pengene til hendes vognmandsfirma til at betale vognmændene med. Hun kunne ikke få en kassekredit i banken, og hvis pengene var blevet indsat i banken, ville de blot være forsvundet til dækning af andre kreditorer. BA har brugt kontantbeløbet som en "kontant kassekredit". Pengene var gemt rundt omkring i hans hus - i køkkenet, i et ur og i en skuffe - for at de ikke så nemt ville kunne findes af indbrudstyve. Pengene stammede bl.a. fra omprioritering og banklån i BAs ejendom samt indtægter fra nogle spilleautomater, som vognmændene benyttede. Pengene lå i hans pung i hans dokumentmappe.

Han har en lønkonto, hvor der p.t ikke står særlig meget på.

På "øl-kasse-kontoen" står der p.t. ca.17.794 kr. Kontoen har kontonummeret ...

Han har ikke selv nogen penge og har intet, som han kan belåne. Han har ikke en indtægt, som vil gøre det muligt for ham, at have så store beløb liggende.

BA er hans tidligere samlever De bor ikke sammen p.t., men de er flere gange flyttet fra hinanden for derefter at genoptage samlivet.

Hans indtægt den 13. juni 2006 og fremefter har været meget lille, da han er fængslet.

BA har - behørigt formanet - forklaret, at de 250.000 kr. stammer fra en omprioritering af hendes hus (...). Pengene lå i huset, fordi hun var flyttet ca. 1 måned tidligere og ikke havde fået alle sine ting med. Pengene skulle bruges til køb af materialer til huset og generelle forbedringer af huset. Hun brugte også af pengene til at betale lastbilchaufførerne, hvis hun i øvrigt havde likviditetsproblemer.

De 160.000 kr. er overskud fra nogle spilleautomater, som lastbilchaufførerne benyttede. Pengene skulle benyttes til sommerfester, julefrokoster og den slags arrangementer. Det kan godt passe, at A havde pengene i sin besiddelse.

Det er hende, som ejer transportvirksomheden. A er ansat i denne.

Hun flyttede uden at tage pengene med. Hun var ikke utryg ved at lade pengene blive liggende i huset, og hun mener ikke, at det ville have været naturligt at tage pengene med, da hun rejste. Hun satte ikke pengene i banken, da banken så bare ville have foretaget modregning med pengene. Endvidere er der begrænsninger i, hvor meget der kan hæves i banken.

Parternes argumentation

A har til støtte for sin påstand bl.a. anført, at det fremgår af fogedbogsudskriften fra SKAT, at der blev foretaget udlæg i konkrete pengebeløb og ikke udlæg i den fordring, som A havde mod politiet om at få de beslaglagte beløb tilbage. Selv om der blev foretaget udlæg i konkrete pengebeløb, foretog SKAT ikke rådighedsberøvelse af pengebeløbene.

Endvidere tilhører nogle af de pengebeløb, som der er foretaget udlæg i, ikke A. A henviser i den forbindelse til sin egen og BAs forklaringer derom samt til, at pengene var fremkommet som provenue ved en omprioritering af BAs hus. Endvidere er det ikke dokumenteret fra SKAT's side, at pengene tilhører A. Desuden har politiet valgt ikke at konfiskere pengene, hvilket indikerer, at pengene ikke tilhører A. De 250.000 kr. var delt i bundter og tilhørte BA, som kort tid før havde boet i ejendommen.

SKAT anførte til støtte for sin påstand, at de formelle betingelser i forbindelse med udlæggets foretagelse er fulgt. Derudover havde politiet beslaglagt pengebeløbene, og disse var derfor allerede ude af As besiddelse, hvorfor det ikke var fornødent med rådighedsberøvelse af pengene fra SKAT's side, også fordi pengene var i en anden statslig myndighed - politiets - besiddelse. SKAT finder, at det er tilstrækkeligt dokumenteret, at pengene - og de øvrige aktiver som der blev foretaget udlæg i - tilhører A. Således befandt de store beløb sig fortsat hos A i den faste ejendom, selv om BA var flyttet. Havde pengene tilhørt BA må man forvente at hun havde taget dem med sig ved flytningen. Når dette ikke skete, er det A, som har bevisbyrden for, at pengene tilhører BA.

Fogedrettens begrundelse og resultat

Fristen i skatteinddrivelseslovens § 6, stk. 3 er overholdt, og der er sket behørig annoncering fra SKAT's side.

Retten har lagt til grund som ubestridt; at de 2.475 Euro og delvist de 39.100 kr., som der blev foretaget udlæg i, tilhører A.

Retten har lagt til grund som ubestridt, at BA ikke på tidspunktet for udlæggets foretagelse boede sammen med A og ikke havde boet der i nogen tid.

Da endvidere ingen del af den pengebeholdning (i danske kroner), som A fandtes i besiddelse af ved politiets ransagning, var individualiseret som tilhørende BA, findes det at være tilstrækkelig dokumenteret, at pengene tilhørte A, jf. retsplejelovens § 507, stk. 1. SKAT kunne derfor foretages udlæg i pengene, jf. retsplejelovens § 508.

Det er en gyldighedsbetingelse for udlæg i pengebeløb, at pengene ikke forbliver i skyldnerens rådighed, jf. retsplejelovens § 521, 1. pkt.

Selv om SKAT ikke fik de udlagte penge med det samme finder fogedretten at betingelsen i retsplejelovens § 521, 1. pkt. er opfyldt. Fogedretten har herved lagt vægt på, at beløbene var beslaglagt af politiet og således ikke var i As besiddelse.

Advokat LN har opgjort sit tidsforbrug med sagen på 3-4 timer, og har foreslået et salær på 4.500,00 kr. + moms Da et salær af denne størrelse findes at være passende til dækning af As udgifter til advokatbistand i sagen, tilkendes den for A beskikkede advokat, advokat LN, salær på kr. 4.500,00 + moms, i alt kr. 5.625,00. Beløbet afholdes endeligt af statskassen.

D e r f o r   b e s t e m m e s

Udlægget, som er foretaget af SKAT den 21. august 2006, stadfæstes i sin helhed.

Fogedretten tilkender den for A beskikkede advokat, advokat LN salær på kr. 4.500,00 + moms, i alt kr. 5.625,00. Beløbet afholdes endeligt af statskassen.

Sagen returneres til advokat LN

----------

Østre Landsrets kendelse af 5. marts 2007, 16. afdeling, B-339-07

Påstande

Kærende har nedlagt påstand om, at udlægget ophæves i sin helhed, subsidiært delvist. Kærende har som for fogedretten navnlig henvist til, at kærendes tidligere samlever BA bl.a. havde optaget et banklån og foretaget en omprioritering med et provenu på ca. 300.000 kr., hvilket sandsynliggør, at de fundne beløb i væsentligt omfang tilhører hende, mens kærende A var uden økonomiske midler.

Indkærede har nedlagt påstand om stadfæstelse.

Sagsfremstilling

Om det nævnte banklån fremgår ifølge låneaftale af 22. december 2004 mellem BA og F1-Bank, at lånet var på 66.500 kr., der skulle tilbagebetales med månedlige ydelser på 1.350 kr. første gang den 28. februar 2005. Det er ikke oplyst for landsretten, hvornår den nævnte omprioritering fandt sted.

Det fremgår af kosterrapporten af 14. juni 2006 fra politiet, at politiet bl.a. tog de omtvistede kontante pengebeløb, der fordelt var placeret forskellige steder på As bopæl, i bevaring.

Det fremgår af ToldSkats fogedblad om udlægget den 21. august 2006, at udlægget blev foretaget i beløb på "351.150 kr." og "EURO 4.950. Beløbene er tilbageholdt af politiet jf. kosterrapport af 14.6.06 J. nr. ...". Der blev endvidere foretaget udlæg i nogle guldkæder m.v.

Som anført af fogedretten har Skat i brev af 14. november 2006 til Retten i Nykøbing F oplyst bl.a., at "fogeden har anført forkert beløb på fogedbladet, idet det udlagte beløb i kr. udgør 312.050,00 og det udlagte beløb i EURO udgør 2.475,00."

Indstævnte har oplyst, at fejlen skyldtes, at der i kosterrapporten optrådte et beløb på 39.100 kr. og 2.475 Euro to steder.

Fogedretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

De modtagne bilag var til stede.

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Vedrørende anmodning om beskikkelse fremgår, at advokat LN blev beskikket af fogedretten. Landsretten finder ikke, at kæresagens karakter og omfang indebærer, at der er grundlag for beskikkelse af advokat for landsretten.

Det bemærkes, at udlægget for så vidt angår de kontante beløb, omfatter de berigtigede beløb på henholdsvis 312.500 kr. og 2.475 Euro.

Henset til karakteren af og findestedet for de kontante beløb, som politiet tog bevaring i forbindelse med ransagningen, og i øvrigt af de grunde, der er anført af fogedretten,

b e s t e m m e s

Fogedrettens kendelse stadfæstes.