Dato for udgivelse
03 jul 2007 11:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. juni 2007
SKM-nummer
SKM2007.469.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1902-0039
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning
Emneord
Fradrag, konsulenthonorarer, rådgivning om finansiering, ikke godkendt
Resumé
Et selskab kunne ikke fradrage nogle konsulenthonorarer vedrørende rådgivning om finansiering som låneomkostninger, idet udgifterne ikke havde den fornødne direkte tilknytning til låneoptagelsen.
Reference(r)
Kursgevinstloven § 26, stk. 4
Henvisning
Ligningsvejledningen A.D.2.15

Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for konsulenthonorarer vedrørende rådgivning om finansiering.

Landsskatterettens afgørelse

Told- og Skatteregionen har nedsat selvangivet fradrag for konsulenthonorarer på 808.491 kr. med 600.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

Det er oplyst, at A A/S (herefter benævnt Selskabet) i det påklagede indkomstår har beskæftiget sig med finansielle transaktioner af forskellig karakter, herunder opkøb af aktier i selskaber med henblik på forædling af selskaberne og efterfølgende videresalg af aktierne med avance. Selskabet har endvidere beskæftiget sig med udbud og finansiering af ejendomsinvesteringsprojekter.

Endvidere er oplyst, at Selskabet pr. 31. december 1998 bl.a. havde gæld hos kreditinstituttet B, Luxembourg på 4.343.083 kr. Tillige havde Selskabet et lån hos banken C, som pr. 31. december 1998 var opgjort til 58.000.000 kr.

Selskabets lånearrangement med B blev i 1999 flyttet til England. Lånet blev herefter opsagt, idet långiver efter det oplyste gav Selskabet 8-9 måneder til at få omlagt lånet til en anden bank.

På baggrund heraf indgik Selskabet i 1999 en mundtlig aftale med D, Holland, om, at D skulle skaffe Selskabet ny finansiering mod betaling af 2,5 % i provision af hovedstolen på de lån, der kunne formidles.

Til dokumentation af aftalens indhold har repræsentanten fremlagt følgende erklæring af 20. januar 2005 fra D:

"Re: A A/S tax returns for the year 1999.

Dear ...,

We can initially confirm that a commission of 2,5 % of the loan principal was agreed between the parties.

The invoices 99/003, 004, 009 and 014 deals exclusively with D commission for facilitating loans for:

DKK 3.000.000,00

DKK 4.000.000,00

DKK 1.000.000,00

DKK 3.200.000,00

DKK 5.016.000,00

The amounts on these invoices in total for DKK 420.000,00 correspond to 2,5 % of the total principal of the loans, when taking into consideration that DKK 14.600,00 constutues traveling expenses as agreed with yourselves.

..."

Af de i erklæringen nævnte låneaftaler fremgår følgende:

Dato for låneaftale

Långiver

Hovedstol

28.02.1999

...

3.000.000 kr.

28.02.1999

...

4.000.000 kr.

28.02.1999

...

1.000.000 kr.

08.06.1999

...

3.200.000 kr.

29.06.1999

...

5.016.000 kr.

16.216.000 kr.

Af låneaftalerne vedrørende de tre førstnævnte lån fremgår, at lånene skal indfries den 31. august 2000 og vedrørende de 2 sidstnævnte lån fremgår intet om indfrielsestidspunktet. Alle lån forrentes med 6 % "fladt".

Af de i erklæringen nævnte fakturer fremgår følgende:

Fakturadato

Fakturanummer

Tekst

Beløb

18.02.1999

99/003

Services rendered for setting up a credit facility of DKK 4 million. Fee 2,5 % of the facility

100.000 kr.

27.02.1999

99/004

Services rendered for the period January and February 1999 on financial transactions.

120.000 kr.

18.05.1999

99/009

Fee for arranging facility of DKK 3.200.000. Fees 2,5 %

80.000 kr.

25.05.1999

99/014

Services rendered for the period May and June 1999 on financal transactions.

 120.000  kr.

420.000 kr.

Endvidere er fremlagt kopi af udateret og ikke underskrevet aftale mellem parterne. Af aftalen fremgår følgende:

"CONSULTANCY AGREEMENT

The undersigned,

A A/S, established in Denmark hereafter to be called “the Principal"

And D hereafter to be called “the Consultant",

declare to have concluded an Agreement under the following terms and conditions:

Article 1: date of entry, duration

This agreement has been entered for a definite period of time, beginning March 1, 1999 and ending December 31, 1999, and thereafter per month revocable, with a mutual notice period of one month.

Article 2: contents of the assignment

The consultants's assignment will be to assist the General Manager.

Article 3: consultancy fee

The consultancy fee will be DKK 25.000,-- per month.

The Consultant will send an invoice to the Principal once a month.

The consultant shall, besides and in addition to the basic fee, be able to claim travelling costs.

By the end of the year the consultancy fee will be recalculated based upon the charged commissions.

Article 4: secrecy

The consultant agrees to keep confidential, and not divulge during the course of his assignment, secret or confidential information and data regarding the business of the principal and/or its subsidiaries, its customers, products and services, methods and strategies, or other confidential, secret or proprietary information.

This Agreement has been drawn up in duplicate and signed for agreement on March 1, 1999

A A/S            D"

Af årsregnskabet for 1999 fremgår, at Selskabets gæld hos B i 1999 er indfriet med 4.343.083 kr. Selskabets gæld til C er ligeledes nedbragt med 20.000.000 kr. til 38.800.000 kr.

Ovennævnte lån på i alt 16.216.000 kr. fremgår ligeledes af specifikation til årsregnskabet for 1999 under "anden gæld". Endvidere fremgår, at samtlige nævnte låneposter ifølge specifikation til årsregnskabet for 2000 er opgjort til 0 kr. pr. 31. december 2000.

Udover bistand med opnåelse af finansiering har D tillige ydet konsulentbistand i andre sammenhænge bl.a. finansiel rådgivning vedrørende køb af aktier mv.

De af skatteregionen undersøgte fratrukne konsulenthonorarer omfatter følgende honorarer til D:

Bogføringsdato

Bilagsnr./fakturanr.

Beløb

16.03.1999

661 / 99/004

120.000 kr.

25.03.1999

670 / 99/003

100.000 kr.

04.06.1999

733 / 99/009

80.000 kr.

22.07.1999

1180 / 99/016

29.000 kr.

06.08.1999

779

101.700 kr.

20.08.1999

1183 / 99/019

25.000 kr.

06.09.1999

802

25.000 kr.

01.10.1999

1182 / 99/030

25.000 kr.

23.10.1999

1181 / 99/035

25.000 kr.

25.10.1999

1175 / 99/037

48.217 kr.

25.10.1999

1176 / 99/038

84.600 kr.

19.11.1999

1177 / 99/039

12.487 kr.

19.11.1999

1178 / 99/040

12.487 kr.

31.12.1999

927

120.000 kr.

I alt

808.491 kr.

Told- og Skatteregionens afgørelse

Regionen har nedsat fradrag for konsulenthonorar med 600.000 kr., da udgiften er anset for ikke fradragsberettigede låneomkostninger, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a samt ligningslovens § 8, stk. 3. Regionen har herved godkendt fradrag for konsulenthonorar vedrørende bilag 670 og 733 (faktura nr. 99/003 og 99/009) efter ligningslovens § 8, stk. 3, litra c, idet forskelsbeløbet herefter 628.491 kr. (808.491 kr. - 180.000 kr.) er nedrundet til 600.000 kr.

Udgifterne til konsulenthonorar har efter regionens opfattelse relateret sig til låneformidling m.v. Der er som udgangspunkt ikke fradrag for udgifter afholdt til virksomhedens finansiering. Dog kan stiftelsesprovision efter ligningslovens § 8 fradrages, hvis den aftalte løbetid er under 2 år.

Konsulenthonoraret til D knytter sig ikke direkte til etableringsomkostninger i form af en procentdel af lånets størrelse, hvorfor regionen ikke godkender beløbet fratrukket. Bilag 670 og 733, som relaterer sig til honorar til D, med 2,5 % af de hjemtagede lån, godkendes derimod fratrukket. Det resterende beløb nedrundes til 600.000 kr.

Regionen har desuden henvist til SKM2003.205.VLR (TfS 2003, 449).

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har principalt fremsat påstand om, at Landsskatteretten godkender fradrag for konsulenthonorar med yderligere 600.000 kr. i overensstemmelse med det selvangivne.

Subsidiært har repræsentanten fremsat påstand om, at Landsskatteretten godkender fradrag for et skønsmæssigt fastsat beløb.

Til støtte for de nedlagte påstande har repræsentanten bemærket, at faktura nr. 99/003, 99/004, 99/009 og 99/014 fra D er låneomkostninger, og at der for disse låneomkostninger skal gives selskabet skattemæssigt fradrag. Låneomkostningerne relaterer sig til faktisk låntagning med efterfølgende indfrielse af de opsagte engagementer med B.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af kursgevinstlovens § 26, stk. 4, fremgår, at gevinst og tab på gæld opgøres som forskellen mellem gældens værdi ved påtagelsen af gælden og værdien ved frigørelsen eller indfrielsen. Sker indfrielsen gennem afdrag, medregnes en så stor del, som svarer til forholdet mellem på den ene side indfrielsessummen med fradrag af anskaffelsessummen og på den anden side indfrielsessummen. Låne- og handelsomkostninger i forbindelse med påtagelse af gæld kan ifølge praksis fratrækkes anskaffelsessummen og dermed indregnes i avanceopgørelsen efter kursgevinstloven. Det er en betingelse for fradrag, at de pågældende omkostninger kan henføres direkte til den pågældende gældsoptagelse.

Landsskatteretten finder efter en gennemgang af sagens oplysninger, herunder fakturaerne 99/003, 004, 009 og 014, at det ikke kan anses for godtgjort, at de pågældende omkostninger, udover de af skatteregionen godkendte, har den fornødne direkte tilknytning til låneoptagelsen, hvorfor disse omkostninger ikke kan indregnes i anskaffelsessummen for lånene. Retten finder således ikke at kunne tillægge D's erklæring af 20. januar 2005 afgørende betydning, idet erklæringen, som er udfærdiget efterfølgende, ikke er underbygget af aftaler, fakturaindhold mv. Således vedrører fakturaerne 99/004 og 99/014 efter deres indhold serviceydelser i relation til finansielle transaktioner for perioderne januar, februar, maj og juni 1999.

Retten tiltræder således den trufne afgørelse.