Dato for udgivelse
18 Oct 2007 15:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Sep 2007 11:48
SKM-nummer
SKM2007.738.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-1-1624-0044
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
Opkrævning, ny registreringsafgift, ombygget, Harley Davidson, motorcykel, afgiftsmæssig identitet, nuværende ejer, tidligere ejer
Resumé
Der blev opkrævet ny registreringsafgift for en Harley Davidson motorcykel, som i væsentlig grad var ombygget med ny motor og ændret stel mv. Den i hvis navn køretøjet registreredes hæftede for betalingen af afgiften.
Reference(r)
Registreringsafgiftsloven §§ 1, stk. 3, 7a, stk. 2, nr. 2 og 19, stk. 2
Redaktionelle noter
Sagen er indbragt for domstolene

Klagen vedrører opkrævning af ny registreringsafgift for en Harley Davidson motorcykel, som er ombygget med ny motor og ændret stel m.v. Spørgsmål om afgiftsmæssig identitet, jf. registreringsafgiftslovens § 7a, samt om hvorvidt kravet skal rettes mod klageren eller den tidligere ejer.

Landsskatterettens afgørelse

Skattemyndigheden har anset klageren for at skulle betale ny registreringsafgift af motorcykel.

Landsskatteretten stadfæster skattemyndighedens afgørelse.

Sagens oplysninger

Den 23. maj 2002 købte klageren en Harley Davidson motorcykel, stelnummer XX, fra forhandleren B til en pris på i alt 212.000 kr.

Klageren har oplyst, at hun herefter har benyttet motorcyklen uden at foretage tekniske ændringer på den.

Ved et motorcykelstævne den 12. oktober 2005, hvor klageren deltog, konstaterede politiet, at klagerens motorcykel havde monteret en Evolution-motor, og at motorcyklens stel enten var uoriginalt eller ændret, idet en Evolution-motor ikke kan monteres i et originalt stel uden at ændre på dette.

Ifølge sagens oplysninger var motorcyklen den 12. maj 2000 blevet anmeldt til ToldSkat, og ved fremstillingen for vurderingsmyndigheden var den dengang udstyret med en Knucklehead-motor, nr. XX, 1200 cc, årgang 1939. Motorcyklen, som på det tidspunkt var i original stand, blev vurderet som et veterankøretøj, og der blev således betalt afgift efter veteranstatus. Motorcyklen er registreret første gang den 31. december 1951.

Af anmeldelsesrapport fra Politimesteren, den 12. oktober 2005, fremgår blandt andet:

(...) Motoren var en original Harley Davidson Evolution-motor, nr.: XX. Produceret i 1990 (L). Gearkassen var en original HD 5 trins-gearkasse. (...)

(...) Den var købt ved B v/ C. Intet nærmere. (...)

Forhandleren, C, identificeret som C (...).

Pgl., der er medlem af D ses tilmeldt på adressen: XX, Frankrig.

Det har i sagens natur ikke været muligt at kontakte C, ligesom firmaet B ikke ses anført på adressen længere. (...)

Af afhøringsrapport fra Politimesteren, af en tidligere ejer af motorcyklen E, fremgår, at han i sin ejertid foretog en række ændringer af motorcyklen, herunder bredt baghjul og forhjul, nye fælge og bagskærm, men at han solgte motorcyklen tilbage til forhandleren B, da han blev klar over den motorombygning, som var foretaget forud for hans ejertid.

Af vurderingsmyndighedens vurdering fremgår blandt andet:

(...) Køretøjet er ombygget væsentlig. (...)

Ændret i forhold til original.:

Evo-motor, uoriginal forgaffel, uoriginale hjul, ændret bremser, uoriginal tank og sadel, uoriginalt styr, uoriginale lygter.

Skattemyndighedens afgørelse

Skattemyndigheden har anset klageren for at skulle betale ny registreringsafgift af motorcykel Harley Davidson, stelnummer XX, jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 1, nr. 1.

Motorcyklen har ved ændringen fra 2000 til 2005 mistet dens afgiftsmæssige identitet, hvilket udløser ny registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 1, nr. 1. Kravet kan rettes mod klageren, idet det er ejeren eller den, i hvis navn køretøjet registreres, der hæfter for betaling af afgiften, jf. § 19, stk. 2.

Vurderingsmyndigheden har fastsat den afgiftspligtige værdi til 70.000 kr. Skattemyndigheden har på denne baggrund beregnet registreringsafgiften til 106.395 kr., fratrukket den tidligere betalte afgift på 2.611 kr., i alt til betaling 103.784 kr.

SKAT, Hovedcentret, har den 5. juli 2006 afgivet en udtalelse til Landsskatteretten, hvoraf følgende blandt andet fremgår:

(...) Siden vurderingen den 12. maj 2000 ved det tidligere ToldSkat, er der isat en nyere evolution motor, der har medført en mindre ombygning af stellet. Endvidere er der sket udskiftning af hjul, styr, tank, saddel, forgaffel og lygter. Herudover er bremserne også ændret.

En ændring af stellet, for at give plads til ilægning af den større og nyere motor sammenholdt med de øvrige ændringer, findes at være en så væsentlig ombygning, at motorcyklen ikke længere svarer til køretøjets oprindelige model og typer. Ud fra en samlet vurdering er motorcyklen efter de foretagne ændringer ikke længere i afgiftsmæssig henseende identisk med den motorcykel, der tidligere er afgiftsberigtiget. (...)

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt primær påstand om, at der ikke skal betales ny registreringsafgift, da motorcyklen ikke har mistet dens afgiftsmæssige identitet, jf. registreringsafgiftslovens § 7a. Der er nedlagt sekundær påstand om, at kravet om ny afgift ikke kan rettes mod klageren, da hun ikke har foretaget ændringerne og var i god tro.

De foretagne ændringer af motorcyklen omfatter udskiftning af en gammel Knucklehead motor til en nyere Evolution motor med deraf nødvendiggjort mindre ombygning af motorcyklens stel. Denne ombygning medfører i sig selv ikke pligt til indbetaling af ny registreringsafgift, jf. Vestre Landsrets dom af 2. februar 2005, offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og afgifter TfS.2005.274.VLR (appelleret).

De øvrige ændringer, der er foretaget på motorcyklen, er alene af kosmetisk karakter og kan derfor heller ikke medføre tab af afgiftsmæssig identitet. Ombygningen har bestået af udskiftning af hjulene, og herudover skulle der være skiftet tank, saddel, styr og lygter i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af motorcykelen, der blev indregistreret første gang den 31. december 1951. Endelig er der sket ændring af bremserne, hvilket i henhold til den tekniske udvikling er den eneste forsvarlige måde at reparere bremser på en så gammel motorcykel. Efter de foreliggende oplysninger kan der således ikke skaffes nye dele til originale Harley Davidson skivebremser, idet bremseklodserne indeholder asbest. De uoriginale bremseklodser, der fås til skivebremser, har desuden haft store tekniske problemer i form af blandt andet manglende holdbarhed og teknisk svigt. Samlet set gøres det således gældende, at de foretagne ændringer er afgiftsfrie.

Hvad angår den sekundære påstand bemærkes det, at klageren på købstidspunktet ikke var vidende om de foretagne ændringer eller at der ikke var indbetalt registreringsafgift på baggrund af disse. Dette underbygges også af den pris på 212.000 kr., som klageren har betalt for motorcyklen. Af politirapporten fremgår det, at motorcyklen på vurderingstidspunktet var ejet af F. Han har forklaret, at han solgte motorcyklen videre som stumper, og at han ikke havde bygget motorcyklen om med nye dele ved salget. Han kendte ikke køberne af de enkelte dele. Motorcyklen var herefter været ejet af E i tidsrummet fra den 7. juni 2001 til den 21. juni 2001, og han har forklaret, at han havde købt motorcyklen ved B, og at han selv havde foretaget nogle ændringer i form af udskiftning af blandt andet hjul og skærme. Herefter solgte han motorcyklen tilbage til B, hvorfra klageren senere købte den.

Klageren har således i det hele været i god tro, da hun købte motorcyklen. Da hun ikke har foretaget ombygningen af motorcyklen eller kendt til den foretagne ombygning, kan kravet om eventuel indbetaling af ny registreringsafgift ikke rettes mod hende. Det gøres i denne sammenhæng gældende, at lovens § 19, stk. 2, må fortolkes således, at det er ejeren af køretøjet på det tidspunkt, hvor en eventuel forpligtelse til indbetaling af registreringsafgift opstår, der hæfter for betalingen af denne. I nærværende sag må det være ejeren af motorcyklen på ombygningstidspunktet, der hæfter for eventuelle yderligere krav vedrørende registreringsafgift. Dermed er der ikke hjemmel til at opkræve ny afgift hos klageren.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002 med senere ændringer, fremgår følgende:

§ 1. (...) Stk. 3. Der svares afgift af køretøjer som nævnt i stk. 1, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, jf. dog §§ 7 og 7 a. (...)

§ 7a. Reparerede og genopbyggede køretøjer, hvoraf der tidligere er betalt registreringsafgift, og som er beskadiget som følge af tæring, slitage og lignende, og hvor reparation udføres løbende som almindelig vedligeholdelse, er fritaget for afgift.

Stk. 2. Fritagelsen efter stk. 1 er betinget af følgende:

1) Køretøjet skal efter genopbygningen svare til det i registreringsattesten omhandlede køretøj. Der må således ikke ske ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang.

2) Udskiftning af køretøjets motor, eventuelt til en motor med anden drivkraft, må ikke indebære en effektforøgelse på over 20 pct. i forhold til køretøjets originale motoreffekt.

3) Genopbygningen af køretøjet skal være udført ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og -værkstedernes lagre af nye reservedele, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele. Der må ikke anvendes nyt reservedelskarrosseri, chassis eller -stel. Der må heller ikke fra et andet køretøj anvendes karrosseri, chassis, stel eller større del af disse komponenter end de nævnte reservedele.

Det fremgår således, at køretøjer, som tidligere er afgiftsberigtigede, under visse nærmere angivne betingelser kan repareres eller genopbygges uden at der skal betales ny registreringsafgift. Det fremgår desuden, at det blandt andet er en betingelse for afgiftsfritagelse, at der ikke sker ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang.

Det lægges til grund, at der ved udskiftning af motoren på klagerens motorcykel ikke er sket en effektforøgelse på over 20 %, jf. registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 2, nr. 2.

Ifølge sagens oplysninger er der foretaget udskiftning af motoren, og der er foretaget ændringer på stellet for at skabe plads til den nye motor. Der er desuden foretaget ændringer af hjul, forgaffel og bremser. Ud fra en samlet vurdering anses motorcyklen ikke for at have bevaret sin afgiftsmæssige identitet, og er derfor ikke fritaget for ny registreringsafgift. Der henvises til Vestre Landsrets dom af 2. februar 2005, offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og afgifter TfS.2005.274.V (appelleret). Der henvises desuden generelt til punktafgiftsvejledningens afsnit E.1.3.2.

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 19, stk. 2, at det er ejeren eller den, i hvis navn køretøjet registreres, der hæfter for betaling af afgift. Der er ikke støtte for at fortolke bestemmelsen således som klageren har anført.

Landsskatteretten stadfæster skattemyndighedens afgørelse.