Dato for udgivelse
27 apr 2007 12:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 feb 2007 17:57
SKM-nummer
SKM2007.292.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1896-0054
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Hæderspris, præmiering, Statens Kunstfond
Resumé

En plakatkunstner modtog en præmie på 60.000 kr. i forbindelse med en udstilling. Præmien ansås for omfattet af ligningslovens § 7, nr. 19 og dermed skattefri.

Reference(r)
Statsskatteloven § 4
Ligningsloven § 7, nr. 19

Klagen vedrører, hvorvidt en præmiering skal anses for skattefri eller ej.

Landsskatterettens afgørelse

Skatteankenævnet har anset et beløb fra det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg på

60.000 kr. uddelt til klageren for skattepligtigt.

Landsskatteretten ændrer skatteankenævnets afgørelse således, at beløbet er skattefrit efter ligningslovens § 7, nr. 19.

Sagens oplysninger

Klageren er født i 1944, er uddannet kunstpædagog og har beskæftiget eller beskæftiger sig med plakater, maleri, grafik, eksperimentalfilm og happenings baseret på både pop-kunst og konceptkunst. Klageren har arbejdet som lærer i kunstforståelse.

Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg, hørende under Statens Kunstfond, har i 2003 tildelt klageren en præmiering på 60.000 kr. Meddelelse af præmieringen til klageren er foretaget ved brev dateret den 25. marts 2003, der lyder således:

"A

25. marts 2003

Præmiering

Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg har besluttet at tildele dig en præmiering på kr. 60.000 til fortsat kunstnerisk arbejde i anledning af din udstilling på B.

Til brug for udbetalingen skal du returnere vedlagte udbetalingsskema - underskrevet og med oplysning om dit CPR-nr./CVR-nr. og det pengeinstitut, du ønsker beløbet overført til.

Du skal regne med, at der kan gå ca. 14 dage, fra Statens Kunstfond sekretariat har modtaget disse oplysninger, til beløbet bliver udbetalt fra Kulturministeriets Regnskabscenter.

Præmieringen er almindelig skattepligtig indkomst. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af præmieringen. Fonden er ved udbetalingsårets udgang forpligtet til at oplyse til skattemyndighederne om udbetalingen. Ved beregning af den skattepligtige indkomst er udgifter anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde den erhvervsmæssige indkomst i et vist omfang fradragsberettigede. Det er de lokale skattemyndigheder, der foretager beregningen.

Nærmere oplysninger om årets uddelinger kan findes på fondens hjemmeside.

Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg består i perioden 2002-2004 af 3 personer.

Med venlig hilsen

C

sekretær for udvalget"

Præmieringen er efter de foreliggende oplysninger uansøgt.

Et fokus på klagerens plakater 1964-2003 kunne opleves på B fra den 15. marts til 6. april og igen fra den 12. april til 4. maj i 2003, tillige med en bogudgivelse om samme tema af C. B afholdte alle udgifter i forbindelse med udstillingen og bogudgivelsen. Klageren oppebar ikke indtægter i forbindelse med udstillingen.

Klageren har tidligere over for skattemyndighederne oplyst, at den præmierede udstilling bestod af arbejder udført gennem 40 år. Det var ikke en salgsudstilling, men en udstilling af klagerens private samling af arbejder. Der blev ikke udarbejdet katalog for udstillingen, men der blev udgivet en bog med titlen "A's plakater 1964-2003".

På kunststyrelsens hjemmeside under ydelser til kunstnere står, at uden ansøgning kan Statens Kunstfonds udvalg tildele "Præmieringer, som kan tildeles for særligt enestående værker, i forbindelse med udstillinger, udgivelser, indspilninger, forestillinger mv."

Klageren har tillige i indkomståret 2003 fået tildelt et uansøgt legat på 100.000 kr. fra D for anerkendelse af klagerens kunstneriske virke igennem livet. Legatet var skattefrit, da det var omfattet af ligningslovens § 7.

I forbindelse med sagsbehandlingen har klageren forsøgt opklaret, hvorvidt Statens Kunstfond er enig i, at beløbet skal beskattes. I den forbindelse har klageren fået svar fra Kulturministeriet. Kulturministeriet har medsendt et notat fra Kunstfondens sekretariat, der vurderer, at der ikke i ligningsloven er belæg for, at sådanne præmieringer kan falde ind under skattefritagelsesbestemmelserne eller bestemmelserne om den lempeligere beskatning.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har anset legatet på 60.000 kr. for skattepligtigt efter statsskattelovens § 4.

Skatteankenævnet har under hensyn til ordlyden af tildelingsbrevet fra Statens Kunstfond fundet, at beløbet ikke kan falde ind under ligningslovens § 7, litra 19, eller ligningslovens § 7 O. Præmieringen er herefter fundet skattepligtig efter statsskattelovens § 4.

Der er henvist til, at der i tildelingsbrevet intet nævnes om, at tildelingen er givet som en anerkendelse af klagerens virke, men derimod at beløbet er til fortsat kunstnerisk arbejde.

Der er tillige henvist til, at efter ligningslovens § 7 O er gave- og legatbeløb, der er ydet en gang for alle af offentlige midler, undergivet en lempeligere beskatning, når gaven eller legatet udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Heraf følger, at udbetalingen ikke må have tilknytning til nogen enkeltstående præstation. Gaven eller legatbeløbet må således ikke være ydet som følge af et bestemt værk - men skal være ydet for modtagerens virke som sådan.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at præmieringen fra Statens Kunstfond på 60.000 kr. skal anses som skattefri. Der henvises til kopi af præmieringsskrivelsen fra Statens Kunstfond, kopi af klagerens anke til skatteankenævnet, kopi af skatteankenævnets afgørelse, et print af definitionen på "præmie" taget fra "ordbog over det danske sprog", kopi af skrivelse af den 25. februar 2005 til X Kommune samt kopi af skrivelse af den 20. juli 2006 til Kulturministeriet.

Klageren påberåber sig skattefritagelse ud fra ligningslovens bestemmelser om skattefritagelse for hæderspriser, hvor skattefritagelse blandt andet begrundes i, at der er tale om kollegial hæder for prismodtagerens indsats. Klageren anfører, at hans præmiering er analog med en hæderspris i og med, at tildelingen er besluttet af et kollegialt organ, at præmien er uansøgt, og at den er givet som anerkendelse af 40 års kontinuerligt arbejde indenfor et enkelt område - kunstnerisk arbejde med papir som medium.

Klageren påpeger endvidere, hvad han ser som fejl hos de involverede parter. Her henviser klageren til Statens Kunstfonds administration i indrapportering til skattemyndighederne af præmien og til skatteankenævnets tolkning af klagerens anke.

For så vidt angår Statens Kunstfonds administration fastholder klageren, at denne er gået ud over sine beføjelser i bevillingsskrivelsen ved at anføre, at præmieringen gives til "fortsat kunstnerisk arbejde". Denne tilføjede kvalifikation med hensyn til belønningens anvendelse er ikke indeholdt i Lov om Statens Kunstfonds præmisser for tildeling af præmier og må stå for det faglige udvalgs/sekretariatets egen regning. Klageren nævner, at en præmiering er en belønning for allerede udført arbejde, flid m.v., jf. definitionen, og den præmieredes anvendelse af en uansøgt belønning må anses for at være et privat anliggende. Den nævnte kvalifikation må ifølge klageren være gået videre til Kunstfondens økonomiafdeling, som har opfattet bevillingsskrivelsen om præmieringen som analog med et skattepligtigt arbejdslegat.

Klageren henviser til, at han tidligere, men forgæves, har søgt dette spørgsmål opklaret ved henvendelse til Statens Kunstfond. Klageren har igen sendt et brev den 20. juli 2006.

For så vidt angår skatteankenævnets tolkning henviser klageren til, at skatteankenævnet ikke tolker præmieringen som givet som "anerkendelse af klagers virke", idet skatteankenævnet har skrevet, at "legatbeløbet ikke må have tilknytning til en enkeltstående præstation" samt, at "Gaven eller legatet må ikke have været ydet som følge af et bestemt værk - men skal være ydet for modtagerens virke som sådan". Klageren hævder, at skatteankenævnet overser, at præmien netop er givet i anledning af B's retrospektive udstilling af plakater, som klageren har udført i perioden 1964-2003, jf. bevillingsskrivelsen. Det er altså en udstilling til belysning af klagerens arbejdsindsats igennem 40 år, og burde ifølge klageren kunne anses på linje med et livsværk. Klageren påpeger, at ordet "et værk" i moderne sprogbrug blandt kunstnere og kuratorer fra at være betegnelsen for kunstners (livs)værk i dag betyder et enkeltstående arbejde, f.eks. et maleri. Klageren er tillige af den opfattelse, at skatteankenævnet vakler mellem begreberne for bevillinger fra Statens Kunstfond - præmiering/gave og/eller legat. Klageren påpeger, at disse betragtninger måske er sproglige spidsfindigheder, men de må anses for at have været af afgørende betydning for sagen.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I medfør af statsskattelovens § 4 anses som skattepligtig indkomst den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten disse hidrører her fra landet eller ikke, bestående af penge eller formuegoder af pengeværdi. Hæderspriser er således i almindelighed indkomstskattepligtige, jf. statsskattelovens § 4, litra c.

Hæderspriser kan dog være indkomstskattefri efter ligningslovens § 7, nr. 19, 2. pkt. eller beskattes lempeligere efter ligningslovens § 7 O. Ligningslovens § 7, nr. 19, 2. pkt., omhandler hæderspriser, som ydes af offentlige midler, legater samt kulturelle fonde og lignende her i landet eller i udlandet, når hædersprisen udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester. Det er efter ligningslovens § 7, nr. 19, 3. pkt., en betingelse, at hædersprisen er ydet som et uansøgt engangsbeløb.

I lovforarbejderne til ændringsloven vedrørende ligningslovens § 7, nr. 19 (tidligere litra v), fremgår bl.a. følgende:

"I forhold til gældende ret svarer det til, at skattefritagelsen i ligningslovens § 7, litra v, videreføres, men fremover også omfatter hæderspriser til kunstnere, som i dag beskattes efter ligningslovens § 7 O."

"Hæderspriser, der ikke er omfattet af den foranstående bestemmelse, vil som hidtil kunne beskattes lempeligt efter ligningslovens § 7 O."

Ligningslovens § 7 O svarer til den tidligere bestemmelse i lov om særlig indkomst § 2, nr. 16. Ved overflytningen er der ikke tilsigtet nogen ændring i bestemmelsens anvendelsesområde.

Til fortolkning af ligningslovens § 7, nr. 19, 2. og 3. pkt., kan der således ses på den lignende bestemmelse i ligningslovens § 7 O.

Der er enighed om, at præmieringen til klageren er uansøgt. Landsskatteretten bemærker endvidere, at klageren ikke tidligere har modtaget en præmiering fra Statens Kunstfond, ligesom en præmiering ifølge de foreliggende oplysninger alene tildeles i særligt enestående tilfælde og altså ikke i nærværende sag har karakter af en årlig ydelse. Herefter er det rettens opfattelse, at beløbet skal kategoriseres som et engangsbeløb.

Det fremgår af brevet af den 25. marts 2003, at præmieringen er til fortsat kunstnerisk arbejde i anledning af klageren udstilling. Retten er af den opfattelse, at en præmiering må anses for en anerkendelse af en præstation eller lignende - og ikke i ordets betydning vil kunne være en belønning for et fortsat arbejde.

Klageren har ikke skabt værkerne på udstillingen specielt til denne udstilling. Det er rettens opfattelse, at udstillingen selv må betragtes som en anerkendelse af klagerens kunst gennem 40 år. Det bemærkes, at præmieringen er fundet sted, efter at udstillingen var åbnet, og bogen var udgivet, og at præmieringen således må anses som en anerkendelse af værkerne på udstillingen.

Da der i nærværende sag ikke er tale om en salgsudstilling, og da de udstillede værker ikke er specielt skabt til udstillingen, kan der ikke være tale om, at beløbet er ydet som en erstatning for, at det økonomiske udbytte ikke står i rimeligt forhold til den kunstneriske indsats.

Efter en konkret vurdering har retten herefter fundet, at præmieringen er omfattet af skattefritagelsen i ligningslovens § 7, nr. 19, hvorefter skatteankenævnets afgørelse ændres i overensstemmelse hermed.