Dato for udgivelse
01 Nov 2007 11:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Oct 2007 11:32
SKM-nummer
SKM2007.780.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1869-0157
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Selskab, skattepligtig gældseftergivelse
Resumé
Et selskab, der havde optaget et lån på særlige vilkår til køb af aktier, blev som følge af disse særlige vilkår frigjort for gælden. Den herved opnåede gevinst ansås for skattepligtig efter kursgevinstloven § 6.
Reference(r)
Kursgevinstloven §§ 6, 24 og 26, stk. 4.

Der klages over, at selskabet er anset for at have modtaget en skattepligtig gældseftergivelse, jf. kursgevinstlovens § 6.

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtig kursgevinst                                                                        4.000.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster den kommunale skattemyndigheds afgørelse.

Sagens oplysninger

Selskabets formål er finansiel virksomhed, herunder finansiel rådgivning og besiddelse af aktier og anparter i selskaber med tilsvarende formål samt hermed beslægtet virksomhed. B er hovedaktionær og direktør i selskabet. Indkomståret 1999 vedrører perioden 1. maj 1998 til 30. april 1999.

Ved gældsbrev af 18. april 1996 blev der mellem selskabet som låntager og C A/S som långiver indgået aftale om et lån på 4.000.000 kr. Af gældsbrevet fremgår følgende:

"2. Til sikkerhed for betalingen af lånet håndpantsætter A Holding ApS sine aktier i D, Holland således:

- ordinare shares nominelt NLG 542.068 og

- preference shares nominelt NLG 1.160.000.

3. Stemmeretten til aktierne forbliver hos A Holding ApS.

...

5. Når de nævnte aktier er udstedt, skal aktierne af D udleveres direkte til C A/S som panthaver.

6. Lånet forrentes med 10 % p.a.

Der betales ikke ordinære ydelser på lånet, men lånet forrentes og afdrages i det omfang, de pantsatte aktier sælges, eller der sker indfrielse af aktierne eller ved udbetaling af udbytte på aktierne.

Modtagne betalinger anvendes først til afskrivning af påløbne renter.

7. I følgende tilfælde forfalder lånebeløbet til fuld indfrielse:

A. Såfremt A Holding ApS´ bo tages under konkursbehandling, der åbnes forhandling om tvangsakkord eller frivillig gældsordning for selskabets kreditorer eller ved anmeldelse om betalingsstandsning eller beslutning om likvidation.

B. B ophører med at være administrerende direktør i E A/S.

C. Såfremt anparterne i A Holding ApS, der ejes af B, skifter ejer.

8. A Holding ApS hæfter ikke personligt for lånets tilbagebetaling, idet alene aktierne tjener til sikkerhed for lånet.

..."

For låneprovenuet erhvervede selskabet i april 1996 nom. 542.068 NLG ordinære aktier og nom. 1.160.000 NLG præference aktier i D, Holland for 5.869.200 kr. Ved aftale af 3. juni 1996 blev aktierne i D ombyttet til aktier i holdingselskabet F, Luxembourg således at nom. 542.068 ordinære aktier blev ombyttet til nom. 271.034 ordinære aktier, og nom. 1.160.000 præference aktier blev ombyttet til nom. 193.333 præference aktier.

Ved aftale af 1. februar 1999 solgte selskabet alle aktierne i F, Luxembourg til G for 1 kr.

Selskabet har for indkomståret 1999 selvangivet et tab på salg af aktier ejet under 3 år på 1.167.369 kr.

Af selskabets regnskab for indkomståret 1998 fremgår det, at langfristet gæld på 4.412.222 kr. for indkomståret 1997 er nedskrevet til 0 kr. Endvidere er beholdningen af unoterede aktier nedskrevet fra 5.969.200 kr. til 225.000 kr.

Af C A/S´ opgørelse af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1999 fremgår det, at der er fradraget et beløb på 4.846.027 kr., hvor 4.000.000 kr. er "Tab, udlån A Holding ApS", mens 846.027 kr. er "Renter tilskrevet i årene 1996-1998".

Ifølge selskabets regnskab for indkomståret 1999 havde selskabet i 1999 ikke andre kreditorer ud over et skyldigt beløb på 6.298 kr.

Efter gennemgang af indkaldt materiale meddelte den kommunale skattemyndighed ved brev af 19. februar 2001 til selskabet, at der ikke var grundlag for ændring af selskabets skatteansættelse for indkomståret 1999. Den 19. juli 2001 modtog den kommunale skattemyndighed kontroloplysninger fra kommunen, hvoraf det fremgik, at C A/S ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1999 havde opgjort et fradragsberettiget tab på 4.846.027 kr., idet beløbet blev anset for tabt. Ved brev af 18. februar 2003 til den kommunale skattemyndighed meddelte kommunen, at fradrag for tabet var godkendt. Forslag til ændring af selskabets skatteansættelse for indkomståret 1999 blev sendt til selskabet den 27. februar 2003, og endelig afgørelse blev truffet af den kommunale skattemyndighed den 29. juli 2003.

Den kommunale skattemyndigheds afgørelse

Gældseftergivelsen på 4.000.000 kr. anses for skattepligtig efter kursgevinstlovens § 6.

Det er et faktum, at selskabet har modtaget 4.000.000 kr., og at udlåner har accepteret, at beløbet ikke skal tilbagebetales. Omstændighederne hvorved udlåner accepterer, at beløbet ikke skal tilbagebetales kan ikke ændre på dette faktum. Selskabet har således fået en gevinst på 4.000.000 kr. i 1999, som er skattepligtig, jf. kursgevinstlovens § 6. Selskabet var ikke og er ikke nødlidende, og der er derved ikke tale om en akkordlignende situation. Selskabet har af egen drift tilbageført fratrukne renteudgifter på 846.027 kr., hvorfor beløbet til beskatning udgør 4.000.000 kr.

Selskabet kan fremføre 5.167.368 kr. i 5 år til fradrag i nettofortjenester ved salg af aktier ejet under 3 år, jf. aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt principal påstand om, at ansættelsen af selskabets skattepligtige indkomst nedsættes med 4.000.000 kr.

Selskabets repræsentant har fremsat subsidiær påstand om, at såfremt Landsskatteretten måtte finde, at der foreligger en gældseftergivelse, er gældseftergivelsen et led i en aftale om en samlet ordning med selskabets kreditorer om bortfald af debitors gæld, jf. kursgevinstlovens § 24. Det gøres således gældende, at uudnyttede underskud og fremførbare tab i henhold til ligningslovens § 15, stk. 2 og 3 skal nedsættes med det beløb, hvormed gælden er nedsat.

Til støtte for den principale påstand har selskabets repræsentant gjort gældende,

at en eventuel kursgevinst ikke er opstået i indkomståret 1999 men i indkomståret 1998, da den i regnskabet anførte gæld på 4.000.000 kr. nedskrives til 0 kr., idet det i 1998 kunne konstateres, at de som baggrund for gælden købte aktier var værdiløse. Bortfald af gælden er anført i selskabets regnskab for indkomståret 1998,

at den af skatteforvaltningen meddelte begrundelse, at udlåner "på forhånd" fraskriver sig retten til at få indfriet fordringen ikke kan medføre, at gælden betragtes som bortfaldet i 1999,

at gældsbrevets pkt. 8 om, at selskabet ikke hæfter personligt for lånets tilbagebetaling, idet alene aktierne tjener til sikkerhed for lånet, medfører, at der ikke på noget tidspunkt har eksisteret en forpligtelse for selskabet til at betale/indfri gælden i den foreliggende situation, og at der derfor må afvises, at der er tale om en skattepligtig kursgevinst,

at selskabet ikke har opnået en gevinst på gæld ved ikke at skulle tilbagebetale lånet, idet lånet allerede ved lånets optagelse var værdineutralt for selskabet,

idet selskabet var forpligtet til at erhverve aktierne for låneprovenuet og samtidig forpligtet til at håndpantsætte disse til sikkerhed for lånet i henhold til gældsbrevets pkt. 5, og

idet der ikke eksisterede nogen forpligtelse for selskabet til at betale eller forrente gælden, da aktierne alene tjente til sikkerhed for lånet i henhold til gældsbrevets pkt. 6-8, og

idet selskabet uanset udviklingen i faktiske omstændigheder fra låneaftalens indgåelse ikke påtog sig nogen økonomisk risiko, og at der derfor ikke var nogen gæld.

Der har således ikke på noget tidspunkt foreligget en gæld, fordi der ikke var en retlig forpligtelse til at tilbagebetale beløbet, da tilbagebetalingen var knyttet til fremtidige uvisse betingelser.

Der var ikke forskel på værdien af den påstående gæld ved selskabets pådragelse heraf og ved gældens bortfald, og ved selskabets frigørelse for gælden sker der således ikke en forøgelse af selskabets skatteevne. Det faktum, at kreditor får fradrag for et tab på en fordring, medfører ikke automatisk, at debitor har en gevinst.

Endvidere skal det påpeges, at skattemyndighederne ved breve af henholdsvis 17. januar 2001 og 19. februar 2001 meddelte, at der ikke var grundlag for ændring af selskabets skatteansættelse, og at dette skete, efter at skatteforvaltningen havde modtaget alt det materiale, som ligger i sagen, bortset fra kontroloplysninger fra kommunen.

Yderligere udtalelser

Skat, Hovedcentret har under sagens behandling ved Landsskatteretten udtalt, at de særlige lånevilkår, hvor lånet er optaget på non-recourse vilkår ikke har betydning for den skatteretlige kvalifikation af gælden hhv. den modsatrettede fordring. Der er henvist til TfS 2000.148, hvor Højesteret helt overordnet i sine præmisser bemærkede, at en låneaftale med non-recourse vilkår ikke i sig selv var til hinder for fradrag for renter mv.

Sagen indstilles stadfæstet, idet der er tale om gevinst på gæld efter kursgevinstlovens §§ 6 og 26, stk. 4.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Gevinst på gæld er skattepligtig for selskaber iht. kursgevinstlovens § 6, dog med undtagelse efter § 8 om gevinst på gæld til koncernforbundne selskaber og efter § 24 om akkordgevinst mv. Hvis der er skattefrihed af akkordgevinsten efter § 24 er der underskudsbegrænsning iht. ligningslovens § 15, stk. 2 og 3.

Det bemærkes, at selskabet har lånt beløbet på 4 mio. kr. på særlige vilkår til køb af aktier, og at selskabet som følge af disse særlige vilkår frigøres for gælden - uden at der er betalt hverken renter eller afdrag - ved at aktierne sælges for 1 kr.

Forholdet kan ikke anses for omfattet af kursgevinstlovens § 24 om gældseftergivelse ved "frivillig akkord", idet "frivillig akkord" er en aftale om, at debitors gæld eftergives helt eller delvist. Selskabet har ikke fået eftergivet gælden, men er derimod i overensstemmelse med de særlige lånevilkår frigjort for gælden ved salg af aktierne.

Iht. kursgevinstlovens § 26, stk. 4 opgøres gevinst på gæld som forskellen mellem gældens værdi ved påtagelsen af gælden og værdien ved frigørelsen eller indfrielsen.  Selskabet har lånt 4 mio. kr. til køb af aktier, og gælden er derfor stiftet til kurs 100, medens værdien ved frigørelsen er 0. Selskabet har således fået en kursgevinst på 4 mio. kr. ved frigørelsen for gælden. Kursgevinsten er skattepligtig iht. kursgevinstlovens § 6.

Kursgevinsten realiseres i indkomståret 1999, idet det er i dette indkomstår C A/S anser udlånet til selskabet for tabt. Endvidere er det i indkomståret 1999, at de pantsatte aktier overdrages til 1 kr.

Landsskatteretten stadfæster herved den kommunale skattemyndigheds afgørelse.