Dato for udgivelse
19 apr 2007 09:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 feb 2007 13:40
SKM-nummer
SKM2007.260.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Kolding, BS 52-5-220/2006
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Ophør af virksomhed + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Straf
Emneord
Registrering, nægtelse, sikkerhed, fogedforbud, justistikkationssag
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt det var med rette, at SKAT v/Fogedretten i Vejle den 10. marts 2006 havde fået nedlagt fogedforbud mod, at revisionsvirksomheden H1 fortsatte med at drive registreringspligtig virksomhed.

H1 anmodede den 10. august 2005 om at blive registreret i henhold til kildeskatteloven for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Idet H1 ikke trods opfordret hertil dokumenterede, at A på registreringstidspunktet havde en formue på kr. 125.000,- eller alternativt stillede sikkerhed på kr. 110.000,-, jf. opkrævningslovens § 11 a, blev H1 nægtet registrering.

Det bemærkes, at nægtelsen af registreringen efterfølgende blev stadfæstet af både Told- og Skattestyrelsen og Landsskatteretten.

Herudover bemærkes det, at H1 på trods af nægtelsen af registrering fortsatte med at udøve registeringspligtig virksomhed, hvorfor der den 10. marts 2006 blev nedlagt fogedforbud herimod.

Retten i Kolding fandt, at det var med rette dels, at H1 var blevet nægtet registrering og dels, at der var blevet foretaget fogedforbud.

Reference(r)

Opkrævningsloven § 11a (ophævet)
Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 3
Retsplejeloven § 642
Retsplejeloven § 648, stk. 1

Henvisning
Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2006-2 E.2.1

Parter

SKAT - Hovedcentret
mod
H1 Revision ApS

Under denne sag, der er anlagt den 21. marts 2006, har sagsøgeren, SKAT, over for sagsøgte, H1 Revision ApS, nedlagt følgende påstand:

"...

  1. Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at det af Fogedretten den 10. marts 2006 foretagne fogedforbud mod sagsøgtes fortsatte drift af registreringspligtig virksomhed er lovligt foretaget og forfulgt, hvorfor fogedforbuddet påstås stadfæstet.

  2. Sagsøgte tilpligtes endvidere til sagsøgeren at betale sagens omkostninger ved fogedforbuddets foretagelse og nærværende sags gennemførelse."

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse og om, at det nedlagte fogedforbud ophæves som ulovligt.

Sagsøgeren har i sin stævning redegjort for baggrunden for fogedforbuddet. I sagsfremstillingen hedder det blandt andet:

"...

2 Baggrunden for fogedbudsbegæringen

Sagsøgte er stiftet den 25. maj 1993 og direktøren er A, jf. fuldstændig rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af 13. februar 2006.... Formålet med virksomheden er beskrevet i rapporten som værende at drive revision og dermed beslægtet virksomhed.

Erhvervs- og selskabsstyrelsen modtog den 10. august 2005 anmeldelse til registrering i henhold til kildeskatteloven for A-skat og AM-bidrag. Anmeldelsen var underskrevet på sagsøgtes vegne af direktør A ...

Ved skrivelse af 11. august 2005 anmodede Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om dokumentation og erklæring for selskabets formue (revisorerklæring), jf. opkrævningsbekendtgørelsens § 9, stk. 1. Sagen blev herefter sat i bero indtil behørig revisorerklæring forelå, med oplysning om dokumentation for den aktuelle formue i selskabet ved registreringen hos ToldSkat.

I skrivelsen er det anført, at der skulle stilles sikkerhed som betingelse for registrering, såfremt revisorerklæring ikke kunne fremlægges inden 14 dage, eller den aktuelle formue ifølge revisorerklæringen udgjorde mindre end kr. 125.000,-.

Ved telefaxskrivelse af 30. august 2005 fremsendte sagsøgte til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som dokumentation for formuen et kontoudtog udvisende et indestående på kr. 125.000,-. Beløbet var indbetalt den 29. august 2005.

ToldSkat anmodede herefter ved afgørelse af 6. september 2005 om yderligere dokumentation for, at værdierne var tilstede på registreringstidspunktet, jf. opkrævningsbekendtgørelsens § 11 a, og opkrævningsbekendtgørelsens § 9, stk. 1.

ToldSkat fremhævede i skrivelsen, at det af sagsøgte årsrapport for 2003/2004 , som var fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2005 fremgik, at sagsøgtes egenkapital var tabt, idet egenkapitalen var negativ med kr. 326.017,-.

Egenkapitalen var ligeledes negativ i det forudgående regnskabsår, jf. årsrapport 2202/2003.

Såfremt den fornødne dokumentation ikke kunne tilvejebringes stillede ToldSkat i afgørelsen af 6. september 2005 ... krav om sikkerhedsstillelse på kr. 110.000,- inden 8 dage fra skrivelsens modtagelse, jf. opkrævningslovens § 11a. Det blev herved fremhævet, at selskabet ikke kunne registreres, såfremt sikkerhedsstillelse ikke blev stillet rettidigt, og at det i så fald var strafbart at fortsætte virksomheden, jf. opkrævningslovens § 17, stk. 3.

Da sagsøgte ikke reagerede på ToldSkats krav om dokumentation af formuen i form af en revisorerklæring subsidiært krav om sikkerhedsstillelse på kr. 110.000, traf ToldSkat ved skrivelse af 23. september 2003 afgørelse om nægtelse af registrering.

Det er anført i afgørelsen

"Fortsættelse af virksomheden, vil være strafbart efter bestemmelsen i opkrævningslovens § 17, stk. 3.

I afviklingsperioden skal virksomheden midlertidigt registreres som arbejdsgiver og anvende måneden som afregningsperiode med angivelses og betalingsfrist senest den 3 hverdag efter månedens udløb.

Virksomheden bliver midlertidigt registreret og der skal fastsættes den kortest mulige periode til afvikling af allerede indgåede ansættelses- og kontraktsforhold, det gør det påkrævet at foretage indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, jf. § 10 i bekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgiver mv. BEK nr. 503 af 15. juni 2003. "

Sagsøgte blev samtidig meddelt klageadgang til Told- og Skattestyrelsen inden 3 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Ved skrivelse af 20. oktober 2005 klagede sagsøgte over ToldSkats afgørelse til SKAT Hovedcentret (herefter kaldet sagsøger).

I klagen gjorde sagsøgte gældende, at ToldSkat har mistolket lovgivningen, og at sagsøgte ikke på noget tidspunkt har modtaget nogen skrivelse, hvori størrelsen af den krævede sikkerhedsstillelse er blevet specificeret.

Ved skrivelse af 28. oktober 2005 fra sagsøger blev sagsøgte meddelt, at klagen var sendt til udtalelse hos ToldSkat . Det nye SKAT (tidligere ToldSkat ) afgav herefter ved skrivelse af 16. november 2005 en skriftlig udtalelse i sagen til sagsøger, i hvilken forbindelse SKAT fastholdt det anførte i afgørelsen af 29. september 2005 ...

I denne skrivelse bemærkede SKAT, at en indbetaling af kr. 125.000,på en bankkonto, som først skete efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens anmodning om dokumentation for sagsøgtes formue, ikke kan sidestilles med en revisorerklæring, idet formuen alene kan dokumenteres ved en revisorerklæring i medfør af bekendtgørelse nr. 503 af 15. juni 2003 om opkrævning af skatter og afgifter mv. § 9, stk. 1, såfremt dokumentation for selskabets formue på registreringstidspunktet ikke kan tilvejebringes i medfør af samme bekendtgørelse § 9, stk. 2.

Endvidere henviste SKAT i skrivelsen til et notat udarbejdet af Borger- og Erhvervsservice den 18. februar 2005 om dispensationsmuligheder for dokumentationskravet i form af revisorerklæring, hvoraf følgende fremgår:

"De regionale told- og skattemyndigheder skal her anvende det kendskab som de har haft eller fået som følge af eksisterende årsrapporter, perioderegnskaber mv. og erfaringer med hidtidige angivelser- og betalingsmønster for virksomheden"

Herefter lagde SKAT i sin udtalelse vægt på

...

SKAT konkluderede herefter i sin udtalelse, at sagsøgte bevidst har forsøgt at vildlede ToldSkat og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med kravet om dokumentation for sagsøgtes formue.

Ved afgørelse af 21. december 2005 stadfæstede sagsøger ToldSkats afgørelse af 23. september 2005 ...

Efterfølgende har sagsøgte telefonisk overfor SKAT, oplyst, at sagsøgte ikke har opsagt indgåede ansættelsesaftaler, samt at det er sagsøgtes opfattelse, at SKAT Hovedcentrets afgørelse af 21. december 2005 ... er forkert og vil blive indbragt for domstolene.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at en klage over afgørelsen af 21. december 2005 ... ikke har opsættende virkning, jf. herved skatteforvaltningslovens § 51, idet der kræves særskilt hjemmel i skattelovgivningen for at få tillagt en klage opsættende virkning, jf. princippet i statsskattelovens § 38.

Efterfølgende har SKAT foretaget kontrolbesøg den 15. marts 2006 hvor det konstateredes, at sagsøgte havde opsagt medarbejdere, samt at nogle af disse medarbejdere var ansat i det ellers ikke-aktive selskab, H2 ApS, som er hjemmehørende på samme adresse som sagsøgte, og hvor A ligeledes er direktør. H2 ApS lejer således de pågældende medarbejdere ud til sagsøgte.

..."

I Fogedrettens kendelse af 10. marts 2006 hedder det blandt andet:

"...

Det må lægges til grund, at H1 ikke har forevist en underskrevet revisorerklæring til dokumentation af selskabets formue. Der er ikke fremlagt andre oplysninger om selskabets formue på registreringstidspunktet, end kontoudskrift fra selskabets konto i F1-Bank, hvorefter der den 29. august 2005 er indgået 125.000 kr. på kontoen. Den 30. august 2005 er der udbetalt 70.000 kr. henholdsvis overført 17.000 kr. fra kontoen.

Hjemlen til at kræve sikkerhed findes i opkrævningslovens § 11a. Efter opkrævningsbekendtgørelsens § 9 skal formuen dokumenteres ved revisorerklæring eller det skal dokumenteres, at formuen var til stede på registreringstidspunktet.

Da der ikke er fremsendt revisorerklæring, og da der ikke ses at være dokumentation for, at selskabets formue var til stede på registreringstidspunktet, har SKAT været berettiget til at nægte registrering af H1. Alligevel har H1 fortsat med at drive registreringspligtig virksomhed, og vil efter As forklaring, fortsætte med det i strid med SKATs ret til at kræve registrering.

Da det desuden må anses for nødvendigt at standse H1s handlinger for at undgå risiko for oparbejdelse af restancer til SKAT, finder fogedretten, at betingelserne for at nedlægge forbud er opfyldt. Forbuddet nedlægges uden krav om sikkerhedsstillelse, da rekvirenten er en statsmyndighed.

Derfor bestemmes

Det forbydes H1 Revision ApS at drive registreringspligtig virksomhed i medfør af kildeskattelovens §§ 43 - 49, opkrævningsbekendtgørelsens §10, kildeskattebekendtgørelsens § 17 og virksomhedsregistreringsbekendtgørelsens §1."

Sagsøgte påkærede kendelsen til Vestre Landsret, der er af de af fogedretten anførte grunde stadfæstede kendelsen med bemærkning om, at landsretten ikke fandt grundlag for at forelægge sagen for EF-Domstolen.

Sagsøgte havde endvidere påklaget sagsøgerens afgørelse af 21.december 2005 til Landsskatteretten, der stadfæstede afgørelsen ved en kendelse af 8. juni 2006.

Denne afgørelse har sagsøgte ikke indbragt for landsret inden udløbet af den i den dagældende § 48, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 758 af 2. august 2005 om skatteforvaltning anførte frist på 3 måneder.

Forklaringer

Sagsøgtes direktør, A, har blandt andet forklaret, at han i forbindelse med selskabets registrering havde indbetalt 125.000 kr., og at sagsøgeren herefter ikke har været berettiget til at kræve en sikkerhedsstillelse på 110.000 kr. Når der ikke blev afgivet en revisorerklæring, skyldtes det dels, at sagsøgtes revisor ikke havde tid på det pågældende tidspunkt, og dels, at revisoren syntes, at det var "noget pjat", da det nye regnskab ville foreligge et par måneder senere. A er i øvrigt af den opfattelse, at egenkapitalen ikke var tabt på det pågældende tidspunkt, idet selskabet havde store beløb til gode i form af krav på tilbagebetaling af moms. A mener endelig, at det er i strid med "EU- lovgivningen" at kræve indbetaling af de 125.000 kr., men han indbetalte rent faktisk 125.000 kr. på selskabets konto den 29. august 2005.

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand blandt andet gjort gældende, at betingelserne i retsplejelovens § 642, nr. 1 - 3 var opfyldt, da fogedforbudet blev nedlagt den 10. marts 2006, og at dette er blevet endeligt fastslået ved Vestre Landsrets kendelse af 1. juni 2006. Landsskatteretten har ved sin kendelse af 8. juni 2006 fastslået, at sagsøgte med rette var blevet nægtet registrering. Denne afgørelse har sagsøgte ikke indbragt for Vestre Landsret inden udløbet af den i den dagældende § 48, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 758 af 2. august 2005 om skatteforvaltning anførte frist på 3 måneder. Retten må derefter lægge denne afgørelse uprøvet til grund.

Med hensyn til sagsomkostninger har sagsøgeren oplyst, at der er betalt en retsafgift på 700 kr. for sagens behandling i fogedretten og en retsafgift på 500 kr. for justifikationssagen. Der er under justifikationssagens forberedelse blevet afholdt et udvidet forberedende møde i medfør af retsplejelovens § 355, stk. 1.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand om frifindelse og ophævelse af fogedforbuddet af 10. marts 2006 gjort gældende, at der rent faktisk blev indbetalt 125.000 kr. på selskabets konto den 29. august 2005, og at dette var tilstrækkeligt til, at selskabet opfyldte betingelserne for registrering. Han kunne med dette beløb bare have stiftet et nyt selskab. Sagsøgte kunne ikke straks standse sin virksomhed. Ved at kræve dette, har sagsøgeren frataget sagsøgte dets eksistensmulighed, hvilket er i strid med Grundloven. Hvis sagsøgeren havde betalt, hvad man dengang skyldte til sagsøgte, ville sagsøgte ikke have haft problemer med at opfylde kapitalkravene.

Rettens begrundelse og resultat

Vestre Landsret har ved sin kendelse af 1. juni 2006 af de af fogedretten anførte grunde endeligt fastslået, at betingelserne i retsplejelovens § 642 for nedlæggelse af fogedforbud var opfyldt. Landsskatteretten har i en afgørelse af 8. juni 2006 fastslået, at ToldSkat har været berettiget til at betinge registrering af sagsøgte for A-skat og AM-bidrag af en sikkerhedsstillelse på 110.000 kr. i medfør af § 11a, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003 om opkrævning af skatter og afgifter mv. Da sagsøgte ikke har indbragt Landsskatterettens afgørelse for landsret inden udløbet af den i den dagældende § 48, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 758 af 2. august 2005 om skatteforvaltning på 3 måneder, er afgørelsen endelig. Sagsøgeren har anlagt jusitfikationssag inden udløbet af den i retsplejelovens § 648, stk. 1 omhandlede frist på 2 uger regnet fra nedlæggelsen af fogedforbuddet. Efter det således foreliggende er det af fogedretten i vejle den 10. marts 2006 nedlagte fogedforbud lovligt foretaget og forfulgt. Som følge heraf tages sagsøgerens påstand til følge.

Sagsøgeren har ikke oplyst nærmere om omfanget og varigheden af fogedforbudssagen. På grundlag af de foreliggende oplysninger bestemmer retten,,

at

sagsøgte skal betale 12.500 kr. til sagsøgeren til dækning af dennes advokatudgifter ved fogedsagen

   

at

sagsøgte skal betale 700 kr. til sagsøgeren til dækning af dennes udgifter til retsafgift i forbindelse med fogedsagen,

 

at

sagsøgte skal betale 15.000 kr. til sagsøgeren til dækning af dennes advokatudgifter i forbindelse med justifikationssagen og

 

at

sagsøgte skal betale 500 kr. til sagsøgeren til dækning af dennes udgifter til retsafgift i forbindelse med justifikationssagen

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Det af Fogedretten i Vejle den 10. marts 2006 nedlagte fogedforbud mod sagsøgte H1 Revision ApS' fortsatte drift af registreringspligtig virksomhed stadfæstes som lovligt foretaget og forfulgt.

Inden 14 dage skal sagsøgte til sagsøgeren, SKAT, Hovedcentret, betale forbudssagens omkostninger med 13.200 kr. og justifikationssagens omkostninger med 15.500 kr.