Dato for udgivelse
18 Oct 2007 15:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 May 2007 15:16
SKM-nummer
SKM2007.741.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-160605
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Rentefradrag, gældsforhold, indskud, andelsboligforening
Resumé

Skatterådet bekræftede, at renter på lån til finansiering af ekstraordinært kontant indskud i en andelsboligforening var fradragsberettiget. Det var uden betydning om lånet blev optaget i en bank eller i et selskab, hvor andelsboligforeningen var hovedaktionær.

Hjemmel
07-160241
Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. litra e

Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-4 A.E.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 S.F.2.2.2.
Spørgsmål

Får spørger (skatteyder A) rentefradrag for sit andelsboliglån, uafhængig af om spørger låner hos en bank eller B A/S?

Svar

Ja, se SKATs indstilling.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger købte for 3 år siden en andelsbolig i andelsboligforeningen C. Ved købet blev der optaget et lån mod pant. Lånet er pt. ca. på 500.000 kr. og blev optaget hos et lokalt finansieringsinstitut, der hedder ... B A/S.

B A/S udlåner til andelshavere forskellige steder i København.

Spørger oplyser, at hun har fået rentefradrag for det nævnte lån i tidligere indkomstår.

Spørger oplyser videre, at andelsboligforeningen har besluttet, at alle andelshavere skal indbetale x-tusinde kr. pr. m2 som ekstraordinært indskud, da forventede indtægter til afvikling og betaling af foreningens gæld og betaling af fremtidige renoveringsudgifter ikke kommer som planlagt.

Spørger påtænker at låne hele beløbet til indskuddet, og lægge det nye lån sammen med det gamle lån, da renten i så fald er billigere.

Spørger vil indhente tilbud fra andelsboligforeningens bank (X-bank), Y-bank og fra B A/S.

Det oplyses videre, at andelsboligforeningen C planlægger at købe sig ind i B A/S, der i dag ejes af forskellige private aktionærer, bl.a. for at sikre, at alle andelshavere, uanset personlige forhold, kan låne penge. Hertil hører, at andelsboligforeningen eventuelt vil udlåne frie midler til B A/S, fordi andelsboligforeningen med den planlagte transaktion bliver hovedaktionær i B A/S.

Endelig oplyses det, at lånet vil være billigst i B A/S. Spørger vil kun optage lånet hos B A/S, hvis der ikke er risiko for at miste retten til rentefradraget.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med et ja.

Umiddelbart mener spørger, at det må være ligegyldigt, hvor spørger låner pengene, da spørger ikke kan forestille sig, at SKAT favoriserer en pengevirksomhed frem for en anden - uanset hvem der ejer virksomheden.

Spørgers bemærkninger til sagsfremstillingen

Spørger har ikke kommenteret sagsfremstillingen.

SKATs indstilling og begrundelse

Efter det oplyste må det lægges til grund, at spørger som andelshaver er forpligtet til at foretage et ekstraordinært indskud i andelsboligforeningen C.

Spørger skal finansiere indskuddet med lån. Efter det oplyste er spørger frit stillet mht., hvor hun vil optage lånet, herunder vælge mellem lån hos X-bank og Y-bank eller B A/S.

Andelsboligforeningen bliver efter det oplyste hovedaktionær i B A/S. Det må lægges til grund, at B A/S er et selvstændigt retssubjekt og skattesubjekt.

B A/S er således en selvstændig enhed i forhold til andelsboligforeningen, der skal beskattes af egne indtægter, og derfor ikke vedkommer andelsboligforeningen.

Renteudgifter er fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e.

Efter praksis er en renteudgift defineret som et beløb, der er et sædvanligt periodisk vederlag til kreditor - beregnet som en bestemt procentdel af den til enhver tid værende gæld - for at stille kapital til disposition.

Der skal foreligge et gældsforhold, dvs. der skal påhvile debitor en retlig pligt til såvel at tilbagebetale gælden og forrente denne. Der henvises til SKATs ligningsvejledning afsnit A.E.1.

SKAT indstiller på det foreliggende grundlag, at der indrømmes spørger fradrag for renter på det lån, der finansierer det ekstraordinære indskud. Det er uden betydning, hvor lånet optages. Det er dog en forudsætning, at de ovennævnte betingelser for rentefradrag er opfyldte.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådets tiltræder SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Det bindende svar er bindende for SKAT i 5 år, jf. skatteforvaltningslovens § 25.