Dato for udgivelse
30 Aug 2007 11:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Aug 2006 08:18
SKM-nummer
SKM2007.585.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, S-0293-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
Afgiftssvig, vægtafgift, maskinstation, traktorer
Resumé

T ejer to landbrug med ca. 800 ha og driver samtidig en maskinstation med en årlig omsætning på ca. 19 mio. kr. T var tiltalt for i forbindelse med registreringen af 15 traktorer at undlade at oplyse at traktorerne skulle anvendes til maskinstation. T blev i byretten fundet skyldig i, ved grov uagtsomhed, ikke at sikre sig fornødent kendskab til registreringsreglerne ved henvendelse til myndigheder eller rådgiver eller på anden måde. Ved sagens indbringelse for landsretten begrænsede anklager tiltalen til alene at vedrøre 3 traktorer, da T forklarede at det kun var 3 traktorer der blev anvendt til maskinstation. De øvrige traktorer blev anvendt i landbruget. Tiltalte blev ved landsretten fundet skyldig i, ved grov uagtsomhed, at have undladt straks at give politiet oplysninger om ændret anvendelse af 3 traktorer og bøden blev takstmæssigt fastsat til 7.000 kr.

Reference(r)
Vægtafgiftsloven § 23, stk. 2, nr. 2, jf. § 9, stk. 2

Vestre Landsrets dom af 28. august 2006, 14. afdeling, S-0293-06

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Mogens Olesen)

Afsagt af landsdommerne

Ulrik Jensen, Eva Staal og Lars Bentsen (kst.) med domsmænd

-----------

Aalborg Byrets dom af 12. januar 2006, 2. afdeling, 2.4232/05

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift af 30. november 2005 er modtaget den 1. december 2005.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. § 23, stk. 1, jfr. stk. 4

ved som hovedaktionær, bestyrelsesmedlem og direktør i H1 Maskinstation A/S overfor personalet ved politiet med forsæt til afgiftsunddragelse at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug ved beregningens størrelse for så vidt angår 15 traktorer i perioden fra 1. januar 2002, idet han i forbindelse med registreringen af traktorerne undlod at oplyse, at de skulle anvendes til maskinstationsvirksomhed, hvorved staten blev unddraget 185.637,34 kr.

subsidiært

2.

bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. § 23, stk. 2, nr. 2, jfr. stk. 4, jfr. § 9, stk. 2,

ved som hovedaktionær, bestyrelsesmedlem og direktør i H1 Maskinstation A/S med forsæt til afgiftsunddragelse at have undladt straks at give politiet oplysninger om ændret anvendelse af 15 traktorer i perioden fra 1. januar 2002, som var af betydning for afgiftsberegningen, idet han undlod at oplyse, at traktorerne blev anvendt til maskinstationsvirksomhed, hvorved staten blev unddraget 185.637,34 kr. i afgift,

mere subsidiært

1 a.

bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. § 23, stk. 1,

ved som hovedaktionær, bestyrelsesmedlem og direktør i H1 Maskinstation A/S overfor personalet ved politiet groft uagtsomt at have afgivet urigtige og vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug ved beregningens størrelse for så vidt angår 15 traktorer i perioden fra 1. januar 2002, idet han i forbindelse med registreringen af traktorerne undlod at oplyse, at de skulle anvendes til maskinstationsvirksomhed, hvorved staten blev unddraget 185.637,34 kr.

mest subsidiært

2a.

bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. § 23, stk. 2, nr. 2, jfr. § 9 stk. 2,

ved som hovedaktionær, bestyrelsesmedlem og direktør i H1 Maskinstation A/S groft uagtsomt at have undladt straks at give politiet oplysninger om ændret anvendelse af 15 traktorer i perioden fra 1. januar 2002, som var af betydning for afgiftsberegningen, idet han undlod at oplyse, at traktorerne blev anvendt til maskinstationsvirksomhed, hvorved staten blev unddraget 185.637,34 kr. i afgift.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om betinget frihedsstraf og tillægsbøde.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringer

Tiltalte forklarede, at han er direktør for H1 Maskinstation og hovedaktionær i selskabet. Han har drevet maskinstationen siden 1963. Han ejer og driver desuden et landbrug. Han har to ejendomme med ca. 800 ha. Derudover har han forskellige forpagtningsaftaler omfattende 300 - 375 ha. Han har endvidere drevet vognmandsforretning gennem H1 Maskinstation. H1 Maskinstation ejer ikke landbrugsjord og har ikke forpagtninger. Maskinstationens traktorer har alle været godkendte. Godkendelsen er sket i forbindelse med købet, idet sælgeren har udfyldt papirerne, som tiltalte har underskrevet. Der har aldrig været nogen diskussion om selve godkendelsesproceduren, og han har ikke indhentet oplysninger om godkendelse eller registrering hos advokat eller revisor. Han var klar over, at der var to registreringstakster, men han har altid opfattet det således, at den lave takst omfattede al landbrugsarbejde, medens det kun var nødvendigt med egentlig registrering, såfremt der var tale om entreprenør- og vognmandsvirksomhed. Kun tre af masklinstationens 15 traktorer har været anvendt til at udføre landbrugsarbejde i fremmed regning, og omsætningen heraf fremgår af den beregning, som er fremlagt i retten i dag. De andre 12 traktorer har været anvendt til hans egen landbrugsvirksomhed. To af traktorerne er fast anbragt i kvægstalden, hvor de bruges til foderanlægget. De 10 øvrige traktorer er muligivs lidt i overkanten af det antal, der er nødvendig for driften af landbrugsjorden, men det skal tages i betragtning, at nogle af traktorerne er gamle og uden særlig høj værdi, hvorfor han har valgt at beholde dem som en reserve. I begrænset omfang har han haft hjælp udefra til driften af landbrugsjorden , men i alt væsentligt udføres arbejdet med egne maskiner. I landbrugsvirksomheden er ansat 7 personer, og der er i alt 8 personer, der betjener traktorerne. De tre traktorer, der har udført landbrugsarbejde i fremmed regning, er alle stationeret på .... De har været anvendt til sædvanligt landbrugsarbejde og har kørt til og fra arbejdsstederne med de respektive maskiner, men de har ikke været anvendt til transportopgaver.

Der har været fremlagt registreringsanmodninger underskrevet af tiltalte, hvoraf fremgår, at der i den i anklageskriftet anførte periode er registreret 15 godkendte traktorer med H1 Maskinstation A/S som ejer og med anvendelsen: "Skov-, landbrug og gartneri."

Af et fremlagt skema fremgår, at afgiften for registrering som godkendte traktorer har andraget 4.220,24 kr, og at afgiften for registrering som registreringspligtige traktorer ville andrage 189.57,58 kr. således, at differencen udgør 185.637,34 kr.

Af fremlagte regnskaber fremgår bl.a., at nettoomsætningen i H1 Maskinstation A/S i 2003 androg ca. 19.000.000 kr.

Af en af forsvareren fremlagt beregning fremgår, at 3 traktorer i hele den i anklageskriftet anførte periode har været anvendt til udførelse af arbejde for fremmed regning til en pris af ca. 4.000.000 kr.

Rettens bemærkninger

De af H1 Maskinstation A/S ejede traktorer findes efter virksomhedens karakter og omfang ikke som påstået af forsvareren at kunne anses som værende omfattet af registreringsfritagelsen i færdselslovens § 74. Da H1 Maskinstation A/S ikke er ejer eller bruger af landbrugs- gartneri- eller skovbrugsejendomme, er traktorerne heller ikke omfattet af godkendelsesordningen efter færdselslovens § 75, hvorved bemærkes, at det ikke ses at kunne tillægges betydning, at en væsentlig del af omsætningen vedrører arbejder udført for landbrugsejendomme, der ejes eller drives af tiltalte og hans familie. Traktorerne må således anses som registreringspligtige . Når henses til virksomhedens omfang, findes tiltalte at have handlet groft uagtsomt ved ikke at sikre sig fornødent kendskab til registreringsreglerne ved henvendelse til myndigheder eller rådgiver eller på anden måde. Tiltalte findes herefter skyldig efter anklageskriftets forhold 1 a.

Straffen fastsættes til bøde på 85.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 30 dage, jf. vægtafgiftslovens § 23, stk. 1.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med en bøde på 85.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

-----------

Vestre Landsrets dom af 28. august 2006, 14. afdeling, S-0293-06

Retten i Aalborg, 2. afdeling, har den 12. januar 2006 afsagt dom i 1. instans (2.4232/05).

Anklagemyndigheden har for landsretten frafaldet tiltalen i forhold 1, 2 og 1 a og begrænset tiltalen i forhold 2 a til alene at dreje sig om 3 traktorer med en afgiftsunddragelse på 28.947,45 kr. Anklagemyndigheden har på denne baggrund påstået frifindelse i forhold 1 a og domfældelse i forhold 2 a vedrørende 3 traktorer, således at tiltalte idømmes en bøde på 7.000 kr.

Tiltalte har herefter erkendt sig skyldig i den ændrede tiltale i forhold 2 a og tiltalte kan acceptere at betale en bøde på 7.000 kr.

Tiltalte har ikke personligt givet møde for landsretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

I overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand frifindes tiltalte i forhold 1 a.

I overensstemmelse med tiltaltes erkendelse er tiltalte herefter skyldig i forhold 2 a - overtrædelse af bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. § 23, stk. 2, nr. 2, jf. § 9, stk. 2,

ved som hovedaktionær, bestyrelsesmedlem og direktør i H1 Maskinstation A/S groft uagtsomt at have undladt straks at give politiet oplysninger om ændret anvendelse af 3 traktorer i perioden fra 1. januar 2002, hvorved staten blev unddraget 28.947,45 kr.

Straffen fastsættes i medfør af ovennævnte bestemmelser til en bøde på 7.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres, således at bøden nedsættes til 7.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten og forsvarerens salær for byretten.