Dato for udgivelse
17 dec 2007 12:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 nov 2007 18:10
SKM-nummer
SKM2007.891.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1847-1549
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Værdi af dyrkningsretter, sukkerroer, nedsættelse af afståelsessum, landbrugsejendom, opgørelse af ejendomsavance, ændret fordeling, overdragelsessum
Resumé

Værdien af dyrkningsretter til sukkerroer kunne ikke nedsætte afståelsessummen for en landbrugsejendom på baggrund af en ændret fordeling af overdragelsessummen.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven §§ 4, stk. 5 og 6 og 5, stk. 5

Sagen vedrører spørgsmålet, om værdien af dyrkningsretter til sukkerroer (sukkerkvoter) skal nedsætte afståelsessummen for en landbrugsejendom ved opgørelse af ejendomsavance på baggrund af en ændret fordeling af overdragelsessummen efter ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5 og 6.

Landsskatterettens afgørelse

Kapitalindkomst

Skatteankenævnet har ikke godkendt, at afståelsessummen for landbrugsejendommene X og Y og Z skal nedsættes med værdien af sukkerkvoter ved opgørelsen af ejendomsavance på baggrund af en ændret fordeling af overdragelsessummen.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren har anskaffet 50 % af landbrugsejendommene X og Y og Z i 1996. Ejendommene er indgået i I/S B, der er et landbrugsfællesskab mellem klageren og dennes bror (herefter medinteressenten). Anskaffelsessummerne for de 3 ejendomme har udgjort henholdsvis 1.342.405 kr., 3.650.000 kr. og 1.250.000 kr.

Der er indsendt skøder for køb af X og Y. Af endeligt skøde vedrørende køb af ejendommen X fremgår blandt andet, at:

"Køberen indtræder i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor:

1. C,

2. D

Evt. efterbetaling fra roer fra kampagnen 1995 og tidligere tilfalder sælger.

Udbetalt forskud vedr. sukkerroehøsten 1996 tilkommer køber. Sælger betaler skyld til C for roefrø og bestilte/leverede sprøjtevæsker m.v."

Der er i skødet for Y indsat en næsten enslydende bestemmelse. Der er ikke ved skøderne foretaget en fordeling af overdragelsessummen på de overdragne aktiver.

Klageren og medinteressenten har ved aftale af 11. oktober 2002 afstået ejendommen Y og Z for en kontant overdragelsessum på 9.569.600 kr. Overdragelsessummen er i skødet fordelt således:

Stuehus

500.000 kr.

Driftsbygninger

100.000 kr.

Jord inkl. dræning

969.600 kr.

I alt

9.569.600 kr.

Til ejendommen hørte en sukkerkvote på i alt 129,48 tons. Af skødet fremgår blandt andet følgende:

"Køber indtræder i sælgernes rettigheder og forpligtelser i henhold til leveringskontrakt med E for år 2002. Køber er bekendt med den samlede leveringskontrakts indhold og respekterer forholdsmæssig fordeling af kvoten efter sukkerfabrikkens anvisning."

Ved aftale af 11. oktober 2002 har klageren og medinteressenten derudover afstået 9,660 ha fra ejendommen X for en kontant overdragelsessum på 1.951.200 kr. Til ejendommen hørte en sukkerkvote på i alt 48,59 tons. Der er indsendt et betinget skøde, hvori der ikke er foretaget nogen fordeling af overdragelsessummen på de omfattede aktiver. Vedrørende dyrkningsrettigheder til sukkerroer er der indsat en bestemmelse svarende til bestemmelsen i skødet vedrørende Y og Z.

Klageren har ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2002 nedsat avance ved salg af de omhandlede ejendomme med værdien af sukkerkvoterne. Værdien af sukkerkvoterne er opgjort således:

Sukkerkvote X: (48,49 t sukker á 5.000 kr.) x 50 % = 121.475 kr.

Sukkerkvote Y og Z: (129,48 t sukker á 5.000 kr.) x 50 % = 323.700 kr.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har ikke anset værdien af dyrkningsretterne for at skulle nedsætte værdien af ejendomsavancen, da der ikke er sket en ændret fordeling af salgssummen, hvor værdien af sukkerkvoterne er udskilt som løsøre.

Det følger af Ligningsrådets bindende forhåndsbesked, 99/02-4249-00045 af 18. marts 2003, at sukkerkvoter ikke kan anses for omfattet af den faste ejendom i relation til ejendomsavancebeskatningsloven, og at de således ikke skal indgå i anskaffelsessummen og afståelsessummen for så vidt angår den faste ejendom efter denne lov.

Værdien af dyrkningsretten skal derimod anses for løsøre. Ved overdragelsen af en landbrugsvirksomhed skal værdien af dyrkningsretten således værdiansættes som løsøre. Det fremgår heraf, at værdien af sukkerkvoter skal fremgå som et særskilt punkt ved fordelingen af salgssummen, når en landbrugsejendom overdrages.

Det fremgår af skøderne ved salg af de omhandlede ejendomme, at der er foretaget en fordeling af salgssummen efter ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5, på stuehus, driftsbygninger og jord. Fordelingen indeholder ikke en ansættelse af værdien af sukkerkvoterne. Værdien er indeholdt i den ansatte værdi for jorden.

For at værdien af sukkerkvoten skal kunne anses for skattefri, skal der ske en ændret fordeling af salgssummen vedrørende de pågældende ejendomme. En sådan ændring af fordelingen vil ikke kunne ske ensidigt af klageren, og vil derudover forudsætte et ændret tinglyst skøde, der indeholder den ændrede fordeling.

Klageren har ikke fremlagt dokumentation for, at der er sket en ændret fordeling af salgssummen i forhold til det oprindeligt tinglyste og underskrevne skøde. Derfor kan klageren ikke nedsætte ejendomsavancen med værdien af sukkerkvoterne.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at ejendomsavancen for indkomståret 2002 nedsættes med værdien af dyrkningsretterne for sukkerroer som selvangivet. Til støtte herfor er anført, at sukkerkvoterne er omfattet af salget af ejendommen Y og Z samt delsalg fra ejendommen X i indkomståret 2003, og at vederlag for sukkerkvoterne dermed indgår i overdragelsessummen. Derfor bør den andel, der kan henføres til sukkerkvoterne, udskilles og værdiansættes særskilt, således at afståelsessummen for ejendommene nedsættes med dette beløb ved avanceopgørelsen.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Opgørelse af afståelses- og anskaffelsessummen ved salg af fast ejendom foretages efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens §§ 4 og 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 822 af 18. september 2001.

Det fremgår af ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5, jf. afskrivningslovens § 45, at ved afståelse af en fast ejendom skal sælger og køber i købsaftale, skøde eller på anden skriftlig måde foretage en fordeling af den samlede kontantomregnede afståelsessum på grund, bygninger, ejerbolig, herunder stuehus samt mælkekvoter. Af stk. 6 fremgår, at såvel den samlede kontantomregnede afståelsessum for et aktiv som den fordeling på aktiver efter stk. 5, som parterne har aftalt, er undergivet told- og skatteforvaltningens prøvelse.

Landsskatteretten finder i overensstemmelse med afgørelsen fra skatteankenævnet, at afståelsessummen for ejendommene Y og Z samt X ikke skal nedsættes med værdi af sukkerkvoter ved hel- og delsalg af de pågældende ejendomme i 2002 på baggrund af en ændret fordeling af overdragelsessummen efter ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5 og 6.

Der ses således ikke at være grundlag for at ændre fordelingen af overdragelsessummen efter bestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5, ligesom afståelsessummen for ejendommen ved opgørelsen af ejendomsavancen i øvrigt ikke skal nedsættes med værdien af sukkerkvoterne, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 5.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.