Dato for udgivelse
05 Jul 2007 13:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20. marts 2007
SKM-nummer
SKM2007.477.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-058200
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Medarbejderaktier, medarbejderobligationer, selskabets fradragsret
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en medarbejderaktie-/obligationsordning opfylder betingelserne i ligningslovens § 7A, og at kontantlønsnedgangen anses for effektiv, således at medarbejderne ikke skal beskattes af værdien af aktierne og obligationerne som en del af den løbende løn. Skatterådet bekræfter, at selskabet skal anvende den kurs, som aktierne og obligationerne har på den aftalte tildelingsdag ved opgørelsen af den fradragsberettigede driftsomkostning, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Hjemmel
SR.8.3.12
Reference(r)
Ligningslovens § 7A og statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.
Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-2 A.B.1.10

Spørgsmål

 1. Er de af selskabet tilbudte tilvalgsordninger til indenlandske henholdsvis udenlandske medarbejdere hver for sig og samlet omfattet af ligningslovens § 7A?
 2. Kan det bekræftes, at retserhvervelsen for gratisaktier, jf. ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2, under tilvalgsordningen for indenlandske medarbejdere indtræder, når der måned for måned konstateres, om den pågældende medarbejder opfylder kravene i den indgåede aftale om lønpakker, herunder om ansættelseskravet er opfyldt på dette tidspunkt?
 3. Kan det på tilsvarende måde bekræftes, at retserhvervelsen for favørkursaktier, jf. ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 1, under tilvalgsordningen for indenlandske medarbejdere indtræder, når der måned for måned konstateres, om den pågældende medarbejder opfylder kravene i den indgåede aftale om lønpakker, herunder om ansættelseskravet er opfyldt på tidspunktet for købet (tildelingen) af favørkursaktierne?
 4. Kan det ligeledes bekræftes, at retserhvervelsen for medarbejderobligationer, jf. ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 3, under tilvalgsordningen for indenlandske medarbejdere indtræder, når der måned for måned konstateres, om den pågældende medarbejder opfylder kravene i den indgåede aftale om lønpakker, herunder om ansættelseskravet er opfyldt på tidspunktet for obligationsudstedelsen?
 5. Vil de beskrevne aftaler om nedgang i bruttolønnen i forbindelse med erhvervelse af de omhandlede medarbejderaktier og/eller -obligationer være effektive, således at værdierne af de modtagne aktier og obligationer med tillæg af betalt afgift ikke skal beskattes som en del af den løbende løn?
 6. Kan det bekræftes, at selskabets fradragsret for de nævnte medarbejderordninger indtræder på det tidspunkt, hvor medarbejderne faktisk får tildelt henholdsvis gratisaktier, favørkursaktier og medarbejderobligationer, og at fradraget beregnes ud fra den kurs, som aktierne henholdsvis obligationerne har på den aftalte tildelingsdag?

Svar

 1. Ja, se begrundelse.
 2. Ja, se begrundelse.
 3. Ja, se begrundelse.
 4. Ja, se begrundelse.
 5. Ja, se begrundelse.
 6. Ja, se begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

1. De påtænkte dispositioner

Det planlagte program består af en basisordning for samtlige medarbejdere og en tilvalgsordning, som tilbydes alle.

2. Basisordning fælles for alle koncernens medarbejdere - gratisaktier efter ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2

Til koncernens indenlandske og udenlandske medarbejdere med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer udloddes årligt gratisaktier til en kursværdi op til 8.000 kr., afhængig af arbejdstidens længde.

Der er tale om en beslutning bestyrelsen træffer år for år. 

Denne del af ordningen omfattes ikke af anmodningen om bindende svar.

3.Tilvalgsordningen

For den del af ordningen, som er en tilvalgsordning for den enkelte medarbejder, gælder følgende:

3.1 Hvem kan deltage:

Alle medarbejdere i koncernen, der opfylder følgende betingelser, kan deltage:

 • Medarbejdere, der er i uopsagt stilling på tildelingstidspunktet.
 • Medarbejdere på barselsorlov, forældreorlov, fædreorlov og anden lovbestemt orlov.
 • Medarbejdere, der er i opsagt stilling med henblik på alderspensionering.

Derimod får følgende medarbejdere ikke tilbudt deltagelse:

 • Medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindre end 8 timer.
 • Medarbejdere i opsagt stilling på tildelingstidspunktet.

3.2 Generelt

Ordningen indebærer, at den enkelte medarbejder efter eget valg får mulighed for at sammensætte sin lønpakke og derigennem bl.a. får mulighed for at erhverve:

 • Medarbejderaktier efter LL § 7A, stk. 1, nr. 2, til en årlig kursværdi af 12.000 kr.,
 • Medarbejderaktier efter LL § 7A, stk. 1, nr. 1, til 10 kr. pr. aktie, således at den opnåede kursfavør maksimalt udgør 10% af den pågældende medarbejders reducerede årsløn, og/eller
 • Medarbejderobligationer efter LL § 7A, stk. 1, nr. 3, hvor værdien inklusive afgift maksimalt udgør 10% af den reducerede årsløn.

Ordningen skal have virkning fra 1. januar 2008 og tilbydes medarbejderne mod en bruttolønnedgang på 100% af værdien af de omhandlede aktier og/eller obligationer. Det ligger i den trufne principbeslutning, at ordningen skal godkendes af bestyrelsen forud for hver ny lønperiode.

De tre ordninger kan vælges enkeltvis eller samlet af den enkelte medarbejder og med hel eller delvis udnyttelse inden for det angivne maksimum for den enkelte ordning. Valget træffes for ét år (01.01. til 31.12.) ad gangen forud for kalenderåret/lønperioden.

Samtidig med valget, af hvilke ordninger den enkelte medarbejder ønsker at deltage i, accepterer medarbejderen en nedgang i bruttolønnen med et beløb, der fuldt ud modsvarer værdien af de tilvalgte personalegoder i form af medarbejderaktier og -obligationer samt øvrige personalegoder.

De enkelte elementer i lønpakkerne, herunder formuleringen af de relevante parametre i forbindelse med den forudsatte båndlæggelse, fratræden mv., bliver indbygget i de særlige lønmoduler, som administrativt skal håndtere tilvalgsordningen.

Den månedlige bruttoløn reduceres med det valgte beløb, som er nødvendigt til at dække medarbejderens deltagelse i en eller flere af ordningerne, og som af praktiske hensyn er i hele multipla af 100 kr.

Bruttolønsnedgangen har ikke virkning for feriepenge, arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag og overtidsbetaling. Sidstnævnte forekommer kun i begrænset omfang.

Er medarbejderen ikke i uopsagt stilling ved månedens udgang modtager medarbejderen ikke de valgte værdipapirer, jf. kravet om ansættelse på tildelingstidspunktet i LL § 7A, stk. 2. Medarbejderen kompenseres i stedet for det bruttotræk, som ved fratræden ikke kan udnyttes til erhvervelse af værdipapirer. Kompensationen udbetales som skattepligtig løn efter fratrædelsen.

3.3 Særligt om gratisaktier omfattet af ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2

Den enkelte medarbejder kan maksimalt få tildelt aktier til en kursværdi på 21.500 kr. (grænsen for 2007). Forlods reserveres 8.000 kr. af grænsebeløbet til dækning af den tildeling, som bestyrelsen årligt kan foretage, hvorefter den enkelte medarbejder har tilvalgsmulighed for maksimalt 12.000 kr.

Der aftales en nedgang i bruttolønnen, som kan henføres til tildelingen af disse aktier. Nedgangen har virkning fremadrettet med samme beløb i hver måneds bruttoløn.

Aktierne tildeles ved hver måneds udgang, og antallet af aktier fastlægges med baggrund i den officielle børskurs på tildelingstidspunktet. Antallet af aktier, der tildeles hver måned, varierer således, da aktiekursen varierer.

Et eventuelt overskydende beløb ved månedens udgang, svarende til forskellen mellem den aftalte bruttolønsnedgang og værdien af de ved månedens udgang tildelte aktier, overføres til næste måned. Et eventuelt overskydende beløb ved lønperiodens udgang - dvs. ved udgangen af kalenderåret - konverteres til én aktie uanset størrelsen af det overførte beløb. Tildelingen af denne aktie sker sammen med sidste tildeling. Kursen fastsættes på tildelingstidspunktet. Ved fratræden i løbet af lønperioden sker der ikke udbetaling af et eventuelt restbeløb.

De tildelte aktier bliver båndlagt fra tildelingsdagen og kan først frigives 7 år efter udløbet af det kalenderår, hvori aktien er tildelt.

Tildelingen af aktierne sker fra selskabets beholdning af egne aktier, således at der ikke gennemføres kapitalforhøjelser for at kunne dække de enkelte måneders tildeling. Aktierne opkøbes løbende.

Der er ikke forskel i rettigheder på de aktier, som tildeles medarbejderne og de øvrige aktier.

3.4 Særligt om favørkursaktier omfattet af ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 1

Den enkelte medarbejder kan maksimalt få tildelt det antal aktier, som indebærer, at favørelementet ved tildelingerne (købene) i løbet af året holdes indenfor den lovmæssige grænse på 10% af årslønnen. Årslønnen beregnes efter reduktion af den aftalte bruttolønsnedgang for samtlige elementer i lønpakken, dvs. såvel gratisaktier og medarbejderobligationer som til andre personalegoder i form af telefon, bredbånd m.m.

Årslønnen opgøres i øvrigt som den aftalte bruttoløn inklusiv personlige tillæg i form af funktionstillæg, specialisttillæg og lignende samt arbejdsgiverbidrag til pensionsordning for januar måned i lønperioden ganget med 12. Lønnen for januar måned kan tages som udtryk for en normal månedsløn, som ikke påvirkes af eventuelle udbetalinger af bonus og andre beløb med karakter af engangsudbetalinger.

I årslønnen indregnes ikke værdi af andre personalegoder, som er skattepligtige.

Der aftales en nedgang i bruttolønnen, som kan henføres til tildelingen af disse aktier. Nedgangen har virkning med samme beløb i hver måneds bruttoløn. Nedgangen i bruttoløn på årsbasis overholder kravet om, at maksimalt 10% af årslønnen kan henføres til favørkursaktier.

Aktierne tildeles ved hver måneds udgang, og antallet af aktier fastlægges med baggrund i den kursfavør, der kan udregnes på grundlag af den officielle børskurs på tildelingsdagen. Den enkelte medarbejder betaler selv af beskattede midler 10 kr. pr. aktie. Kursfavøren udgør således forskellen mellem den officielle børskurs på tildelingsdagen og medarbejderens betaling på 10 kr. pr. aktie.

Der er fastsat et maksimum på 100 t.kr. for den kursfavør, som den enkelte medarbejder kan opnå for en lønperiode.

Et eventuelt overskydende beløb ved månedens udgang, svarende til forskellen mellem den aftalte bruttolønsnedgang og værdien af de ved månedens udgang tildelte aktier, overføres til næste måned. Et eventuelt overskydende beløb ved lønperiodens udgang bortfalder. Ved fratræden i løbet af lønperioden sker der ikke udbetaling af et eventuelt restbeløb.

De tildelte aktier bliver båndlagt fra tildelingsdagen og kan først frigives 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori aktien er tildelt.

Tildelingen af aktierne sker fra selskabets beholdning af egne aktier, således at der ikke gennemføres kapitalforhøjelser for at kunne dække de enkelte måneders tildeling. Aktierne opkøbes løbende.

Der er ikke forskel i rettigheder på de aktier, som tildeles medarbejderne og de øvrige aktier.

3.5 Særligt om medarbejderobligationer omfattet af ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 3

Den enkelte medarbejder kan maksimalt få tildelt (udstedt) medarbejderobligationer, hvis værdi ved tildelingen med tillæg af den betalte afgift til staten holdes indenfor den lovmæssige grænse på 10% af årslønnen. Årslønnen beregnes efter reduktion af den aftalte bruttolønsnedgang for samtlige elementer i lønpakken, dvs. såvel gratisaktier og medarbejderobligationer som til andre personalegoder i form af telefon, bredbånd m.m.

Årslønnen opgøres i øvrigt som den aftalte bruttoløn inklusiv personlige tillæg i form af funktionstillæg, specialisttillæg og lignende samt arbejdsgiverbidrag til pensionsordning for januar måned i lønperioden ganget med 12. Lønnen for januar måned kan tages som udtryk for en normal månedslån, som ikke påvirkes af eventuelle udbetalinger af bonus og andre beløb med karakter af engangsudbetalinger.

I årslønnen indregnes ikke værdi af andre personalegoder, som er skattepligtige.

Der aftales en nedgang i bruttolønnen, som kan henføres til tildelingen af medarbejderobligationen og den afgift, som skal betales af tildelingerne i årets løb. Nedgangen har virkning med samme beløb i hver måneds bruttoløn. Nedgangen i bruttoløn på årsbasis overholder kravet om maksimalt 10% af årslønnen kan henføres til medarbejderobligationerne med tillæg af afgiften.

Obligationerne tildeles ved hver måneds udgang. Størrelsen af den enkelte obligation fastlægges på grundlag af den kurs, der kan beregnes på tildelingstidspunktet med udgangspunkt i den aftalte nominelle rente sat i forhold til enhedsobligationen.

Renten på obligationerne fastsættes til mindsterenten, pt. 3%, på tildelingstidspunktet. Kursen er således pt. 90.

I det omfang den årlige tildeling overstiger 4.900 kr. (2007-tal), betales der en afgift på 45% til staten.

Der er fastsat et maksimum for tildeling af medarbejderobligationer, således at den enkelte medarbejder for en lønperiode maksimalt kan erhverve medarbejderobligationer inkl. afgift for 100 t.kr. De tildelte medarbejderobligationer bliver båndlagt fra tildelingsdagen (ultimo hver måned) og kan først frigives 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori tildelingen er sket.

3.6 Særligt om tilvalgsordningen for medarbejdere i udenlandske enheder

En bruttotrækordning vil ikke være attraktiv for koncernens udenlandske medarbejdere. Det må derfor forventes, at de ikke vil udnytte den tilvalgsordning, som tilbydes indenlandske medarbejdere.

Selskabet agter derfor at tilbyde udenlandske medarbejdere med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, deltagelse i en aktiesparingsordning med et opsparingsbeløb på 13.200 kr. pr. medarbejder, gradueret efter arbejdstidens længde. Ved køb af aktier yder selskabet herefter en kursfavør på 40%.

Den maksimale rabat for heltidsansatte udgør således 8.800 kr. (13.200/0,6 = 22.000 x 40%), som er afhængig af den enkeltes opsparingsbeløb.

"Opsparingsperioden" er i overensstemmelse med koncernens lønperiode (01.01. - 31.12.).

Udenlandske medarbejdere omfatter ansatte i udenlandske datterselskaber og filialer. Der skelnes ikke mellem, i hvilke lande den pågældende koncernenhed er beliggende, eller hvor medarbejderen bor i udlandet.

3.7 Tidspunktet for tildeling

Tildeling af værdipapirer sker den anden sidste bankdag i tildelingsmåneden, hvorfor antallet af aktier, der tildeles, bliver fastlagt på basis af den gennemsnitlige børskurs denne dag (tildelingsdagen).

Spørgers opfattelse ifølge anmodningen

Spørgsmål 1

Tilvalgsordningen står åben for alle koncernens medarbejdere med mere end 8 timers ugentlig arbejdstid, og ordningen må derfor anses at opfylde kravet om en generel ordning, jf. ligningslovens § 7A, stk. 2.

Det er endvidere indarbejdet i ordningen, at der kun kan tildeles aktier eller obligationer til medarbejdere, som på tildelingstidspunktet - dvs. ved hver måneds udgang - er ansat i koncernen. Betingelsen i ligningslovens § 7A, stk. 2 om at være ansat i uopsagt stilling på tildelingstidspunktet er dermed også opfyldt.

De samlede mulige værdipapirerhvervelser efter basisordning og tilvalgsordning holder sig indenfor grænserne i LL § 7A.

Endvidere sker der deponering efter de regler, som også fremgår af ligningslovens § 7A, herunder for de medarbejdere, som falder ind under særreglen i ligningslovens § 7A, stk. 3.

Tilvalgsordningen for medarbejderne er således omfattet af bestemmelsen.

Tilvalgsordningen for udenlandske medarbejdere er fælles for alle koncernenheder og indebærer, at den enkelte medarbejder kan modtage favørkursaktier med en maksimal årlig favør på 8.800 kr., hvis 10%-grænsen ikke hermed er overskredet.

Tilvalgsordningen for udenlandske medarbejdere er således omfattet af bestemmelsen, hvilket ikke i praksis har den store betydning.

Der bør derfor svares "Ja" til spørgsmål 1.

Generelt om spørgsmål 2, 3 og 4 - erhvervelsestidspunktet

Retserhvervelsen har betydning, dels som måletidspunkt for beløbsgrænserne i ligningslovens § 7A, og dels til vurdering af, om medarbejderen opfylder tilknytningskravet på tildelingstidspunktet.

Det har spillet en væsentlig rolle ved tilrettelægningen af det nye medarbejderaktieprograms tilvalgsordning, at retserhvervelsen sker løbende. Herved tilstræber man at undgå uoverensstemmelser vedrørende opfattelse af retserhvervelsestidspunktet, selvom prisen er, at tilvalgsordningernes administration bliver betydeligt mere kompleks.

Det er således tilstræbt, at tilvalgsordningen giver en mere nuanceret afvejning af parternes interesse, end det var tilfældet i f.eks. SKM2004.200.LR, hvor den aftalte adgang til at modtage obligationer bortfaldt ved medarbejderens fratræden.

Fastlæggelsen af tidspunktet for skattemæssig retserhvervelse har betydning såvel i forhold til måling af de maksimale tildelinger af aktier og obligationer, som omfattes af ligningslovens § 7A som i forhold til, fra hvilket tidspunkt båndlæggelsen skal regnes. Sidstnævnte har dog ikke særskilt betydning i nærværende tilfælde med mindre det bestemmes, at retserhvervelsen indtræder på det tidspunkt, hvor medarbejderen accepterer den fremtidige lønsammensætning i form af kontanter og personalegoder, herunder medarbejderaktier og -obligationer.

Derudover har retserhvervelsen også afledt betydning for fastlæggelsen af tidspunktet for arbejdsgiverselskabets fradragsret for løngodet, som i nærværende tilfælde ydes i form af medarbejderaktier og -obligationer.

Udgangspunktet er, at den skattemæssige retserhvervelse sker, når parterne har indgået en gensidigt forpligtende aftale, som ikke er suspensivt betinget eller betinget af eller knyttet til usikre fremtidige begivenheder (kursudvikling, årsresultat mv.)

Aktiekursen varierer over tid, hvorfor det er et centralt element at få fastlagt, på hvilket tidspunkt aktiernes markedsværdi skal fastlægges.

Fastlæggelsen af værdien skal som udgangspunkt ske på det tidspunkt, hvor medarbejder og selskab har indgået en endelig aftale om, at den ansatte modtager/tegner medarbejderaktier. Det anføres således i SKM2001.3.LR, at

"Det fremgår tydeligt af lov nr. 166 af 24/3 1999, at der ved beskatningen af selskabet og medarbejderne skal tages udgangspunkt i favørelementet på tidspunktet for den endelige aftale. Loven angiver derimod ikke, på hvilket tidspunkt 10-pct.s-kravet skal beregnes. Forarbejderne opererer med begrebet "favørelement" som en entydig størrelse. Således har det formentlig været hensigten, at der skulle være identitet mellem det favørelement, der danner grundlag for beskatningen, og det, der danner grundlag for 10-pct.s-kravet."

Ligningsrådet har dog tilladt, at værdien også kan fastlægges på det tidspunkt, hvor selskabet træffer endelig beslutning om gennemførelsen af medarbejderaktieordningen. Det vil sige, når generalforsamlingen eller bestyrelsen efter bemyndigelse fra generalforsamlingen træffer endelig beslutning om at tildele medarbejderaktier, jf. SKM2001.3.LR og SKM2001.4.LR Denne fortolkning begrundes i praktiske hensyn i forhold til gennemførelsen af medarbejderaktieordningen.

Det endelige antal gratisaktier og favørkursaktier, der tildeles, beregnes ud fra børskursen på tildelingstidspunktet ultimo hver måned. Selskabet har derfor forudsat, at 10%-kravet skal vurderes ud fra børskursen på dette tidspunkt, hvor det er klart, hvor mange aktier, der kan tildeles ved udgangen af den enkelte måned - og ikke på det tidspunkt, hvor den ansatte fastlægger indholdet af sin lønpakke, og som i praksis ligger op til flere måneder forud for lønperiodens begyndelse.

Det centrale er derfor, hvornår selskabet og medarbejderen indgår en "endelige aftale".

Forud begyndelsen af hver lønperiode, f.eks. 01.10.2007 for lønperioden 01.01.2008 - 31.12.2008, indgår selskabet og medarbejderne aftale om en ny lønpakke, som bl.a. består af en kontantløn og medarbejderaktier i form af aktier, der tegnes til favørkurs, og gratisaktier samt medarbejderobligationer. En lønaftale har i sagens natur kun effekt, så længe medarbejderen er ansat - den er betinget af ansættelsesforholdets beståen.

Den enkelte medarbejder erhverver først endelig ret til aktierne/obligationerne ved udgangen af hver måned, da der er suspensive betingelser i aftalen. Vurdering er begrundet ved følgende:

 • Adgangen til at modtage/tegne yderlige aktier og obligationer er betinget af, at den ansatte er i uopsagt stilling på tildelingstidspunktet (ultimo hver måned). Dette er også en betingelse efter ligningslovens § 7A.
 • Antallet af aktier, som medarbejderen kan erhverve, er ikke endeligt fastlagt ved lønperiodens begyndelse. Antallet fastlægges først på det tidspunkt, forud for udgangen af hver måned, hvor børskursen bestemmes. Forudsætningen for, at der foreligger en endelig aftale, må være, at antallet af aktier er fastlagt.
 • Renten på obligationerne fastsættes til mindsterenten på tildelingstidspunktet (ultimo hver måned). Obligationerne kan således have forskellige renter.
 • Kursen på obligationerne og antallet af obligationer, der skal tildeles, fastsættes ud fra enhedsprioritetsobligationer på tildelingstidspunktet.

For så vidt angår den første begrundelse, hvorefter der ikke er erhvervet endelig ret til aktier/obligationer og aftalen ikke er endelig på grund af betingelsen om ansættelse, antager selskabet, at tilvalgsordningen næppe kan udløse en ny dom om funktionærlovens § 17 a. Man forudsætter således, at parterne med civilretlig gyldighed kan aftale, at tilvalgsordningen ophører, når og hvis medarbejderen ikke længere er i uopsagt stilling. Selskabet må i påkommende tilfælde tage stilling til konsekvenserne, hvis dens antagelse viser sig forkert.

Til støtte for den anden begrundelse kan anføres, at det må være en grundlæggende betingelse for at der er indgået en endelig aftale og erhvervet ret til aktier/obligationer, at antallet af aktier, som aftalen vedrører, er fastlagt. Dette må særligt gælde for aktier, som medarbejderen skal betale for, idet medarbejderen først har kendskab til, hvor meget der skal betales for den samlede aktiepost ved udløbet af den enkelte måned. Det er derfor ikke muligt at indgå en endelig aftale, når et så væsentligt element i aftalen som antallet ikke ligger fast.

På denne baggrund er konkluderes, at værdien af aktierne/obligationerne først kan fastlægges ved udgangen af hver måned, og at der derfor først på dette tidspunkt foreligger en endelig ret til aktierne og dermed en endelig aftale.

Endvidere henvises til SKM2006.632.SR, hvor det implicit fremgår, at retserhvervelsestidspunktet er sammenfaldende med tildelingstidspunktet ultimo året i den alternative ordning.

Spørgsmål 2 - gratisaktier

Det fremgår af ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2, at værdien af udloddede medarbejderaktier (gratisaktier) maksimalt må udgør 21.500 kr. (2007-beløb) for at undgå beskatning hos medarbejderen af tildelingen.

Da der i henhold til den foreslåede tilvalgsordning først sker tildeling af medarbejderaktier ved hver måneds udgang, og da antallet af aktier, der tildeles, fastsættes ud fra den aktuelle kurs på det faktiske tildelingstidspunkt (ultimo hver måned), vil vurderingen af om grænsen for tildeling er overskredet også først kunne konstateres løbende. For tildelingen i kalenderåret 2008 skal beløbsgrænsen for 2008 opfyldes og ikke grænsen for 2007 (21.500 kr.), når aftalen underskrives i 2007.

Dette kædet sammen med det aftalte krav om fortsat ansættelse på tildelingstidspunktet medfører, at medarbejderens retserhvervelse af de omtalte aktier først indtræder på det tidspunkt, hvor tildelingen og deponeringen faktisk sker.

I øvrigt vil en fastlæggelse af retserhvervelsen til det tidspunkt, hvor lønaftalen indgås - udover det at retserhvervelsen i givet fald ligger i indkomståret forud for lønperioden - indebære nogle praktiske uhensigtsmæssigheder i form af:

 • at det faktiske antal tildelte aktier ikke svarer til det antal, der lægges til grund for maksimeringen af værdien,
 • at medarbejderen har erhvervet aktier i selskabet A/S med en anskaffelsessum udregnet efter kursen på aftaletidspunktet i stedet for kursen på det faktiske tildelingstidspunkt, og
 • at anskaffelsessummen fastsættes med baggrund i et antal aktier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tildelte antal aktier.

Endvidere vil der opstå praktiske problemer i forhold til deponeringen af de pågældende aktier, idet disse ikke nødvendigvis er til stede hos selskabet på aftaletidspunktet, men først tilgår egen beholdning successivt i løbet af året i forhold til de enkelte tildelinger.

Med hensyn til afgivelse af revisorerklæring og indsendelse af materiale til SKAT, skal dette ske inden den 20. januar i året efter tildelingen. Dette kan blive vanskeligt, hvis der ikke er sammenfald mellem retserhvervelsestidspunktet og den faktiske tildeling.

På denne baggrund bør der svares "Ja" til spørgsmål 2.

Spørgsmål 3 - favørkursaktier

Det fremgår af ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 1 at værdien af den favørkurs, som er knyttet til tildelte medarbejderaktier (favørkursaktier) maksimalt må udgør 10% af årslønnen for at undgå beskatning hos medarbejderen af tildelingen.

Da der i henhold til den foreslåede tilvalgsordning først sker tildeling af medarbejderaktier ved hver måneds udgang, og da antallet af aktier, der tildeles fastsættes ud fra den aktuelle kurs på det faktiske tildelingstidspunkt, vil vurderingen af om grænsen for tildeling er overskredet også først kunne konstateres løbende. Medarbejderens betaling af 10 kr. pr. aktie, som allerede fastlægges på aftaletidspunktet, har ikke særskilt betydning i forhold til denne vurdering.

Dette kædet sammen med det aftalte krav om fortsat ansættelse på tildelingstidspunktet medfører, at medarbejderens retserhvervelse af de omtalte aktier først indtræder på det tidspunkt, hvor tildelingen og deponeringen faktisk sker.

I øvrigt vil en fastlæggelse af retserhvervelsen til det tidspunkt, hvor lønaftalen indgås - udover det at retserhvervelsen i givet fald ligger i indkomståret forud for lønperioden - indebære nogle praktiske uhensigtsmæssigheder i form af:

 • at det faktiske antal tildelte aktier ikke svarer til det antal, der lægges til grund for maksimeringen af favørdelen og medarbejderens faktiske betaling af 10 kr. pr. aktie, og
 • at medarbejderen har erhvervet aktier i selskabet med en anskaffelsessum - uanset der er tale om minimale udsving som følge af den lave pariværdi pr. aktie - udregnet efter antallet på aftaletidspunktet i stedet for antallet på det faktiske tildelingstidspunkt.

Endvidere vil der opstå praktiske problemer i forhold til deponeringen af de pågældende aktier, idet disse ikke nødvendigvis er til stede hos selskabet på aftaletidspunktet, men først tilgår egen beholdning successivt i løbet af året i forhold til de enkelte tildelinger.

Med hensyn til afgivelse af revisorerklæring og indsendelse af materiale til SKAT, skal dette ske inden den 20. januar i året efter tildelingen. Dette kan blive vanskeligt, hvis der ikke er sammenfald mellem retserhvervelsestidspunktet og den faktiske tildeling.

Der bør derfor svares "Ja" til spørgsmål 3.

Spørgsmål 4 - medarbejderobligationer

Det fremgår af ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 3, at værdien af medarbejderobligationen og den dertil knyttede afgift på 45%  maksimalt må udgør 10% af årslønnen for at undgå beskatning hos medarbejderen af tildelingen.

Da der i henhold til den foreslåede tilvalgsordning først sker tildeling og udstedelse af medarbejderobligationer ved hver måneds udgang, og da størrelsen og kursen samt forrentningen af denne først kan beregnes på det faktiske tildelingstidspunkt, vil vurderingen af, om grænsen for tildeling er overskredet, også først kunne konstateres løbende.

Dette kædet sammen med det aftalte krav om fortsat ansættelse på tildelingstidspunktet medfører, at medarbejderens retserhvervelse af obligationerne først indtræder på det tidspunkt, hvor tildelingen og deponeringen faktisk sker.

I øvrigt vil en fastlæggelse af retserhvervelsen til det tidspunkt, hvor lønaftalen indgås - udover det at retserhvervelsen i givet fald ligger i indkomståret forud for lønperioden - indebære nogle praktiske uhensigtsmæssigheder i form af, at den faktiske, nominelle størrelse af obligationen og den afgift, der skal betales ikke svarer til den obligation med tilhørende afgift, der lægges til grund for maksimeringen af værdien. Den faktiske udstedelse af obligationen vil således i forhold til rente- og kursniveau være afhængig af renteniveau m.m. på aftaletidspunktet og ikke på det faktiske tidspunkt. Sidstnævnte harmonerer ikke umiddelbart med andre regler i bl.a. kursgevinstloven om opfyldelse af mindsterente m.m. såvel i forhold til medarbejderens beskatning af en eventuel kursgevinst ved indfrielsen, jf. kursgevinstlovens § 14, stk. 2 og arbejdsgiverens mulige fradrag for det modstående kurstab ved indfrielsen, jf. kursgevinstlovens § 7, stk. 2.

Samme problemstillinger opstår også i forhold til betalingen af afgiften, idet denne skal afregnes inden 1 måned efter tildelingen af obligationerne, hvilket i givet fald vil være senest 1 måned efter den enkelte medarbejders accept af lønaftalen. På dette tidspunkt er der ikke tildelt obligationer endnu.

Endvidere vil der opstå praktiske problemer i forhold til deponeringen af de pågældende obligationer, idet disse ikke er udstedt på aftaletidspunktet.

Med hensyn til afgivelse af revisorerklæring og indsendelse af materiale til SKAT, skal dette ske inden den 20. januar i året efter tildelingen. Dette kan blive vanskeligt, hvis der ikke er sammenfald mellem retserhvervelsestidspunktet og den faktiske tildeling.

Der bør derfor svares "Ja" til spørgsmål 4, hvilket også er i overensstemmelse med de bindende svar, der er afgivet af Skatterådet indenfor det seneste års tid på området.

Spørgsmål 5 - kontantlønsnedgang

Det er planlagt, at bruttolønnedgangen ikke skal have virkning for beregningen af feriepenge, det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag og overtidsbetaling, hvilket der da heller ikke efter SKM2005.356.LR stilles krav om, når blot dette aftales specifikt.

Tilvalgsordningen opfylder kravene til en bruttotrækordning, og det uanset at den planlagte ordning indebærer, at medarbejdere i opsagt stilling ikke modtager de pågældende værdipapirer. Dette er i SKM2004.200.LR godkendt af Ligningsrådet for opsagte medarbejdere, men bør også kunne gælde for medarbejdere, som selv har afgivet opsigelse.

Der bør derfor svares "Ja" til spørgsmål 5.

Spørgsmål 6 - selskabets fradragsret

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a har arbejdsgiveren fradrag for udgifter til aflønning af sine medarbejdere uanset om udbetalingen sker i form af kontanter eller i form af personalegoder af forskellig art. Fradragsretten indtræder på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren og medarbejderen har indgået en endelig og forpligtende aftale.

Det er rådgivers opfattelse, at fradragsretten for personalegoder, der ydes i løbet af året, først indtræder i forbindelse med medarbejderens faktiske udnyttelse af disse, uanset der allerede forud for lønperioden er indgået en aftale om tildeling m.m. af sådanne

Dette synspunkt skal også lægges til grund i forhold til selskabets etablering af den omtalte tilvalgsordning, idet den endelige forpligtelse til at levere et antal gratisaktier eller favøraktier samt udstede medarbejderobligationerne anses for at indtræde på det tidspunkt, hvor det kan fastlægges endeligt, hvor mange aktier, der skal tildeles, og/eller hvor stort et nominelt beløb den enkelte medarbejderobligation skal lyde på.

Et synspunkt om, at retserhvervelsen allerede indtræder på tidspunktet for lønaftalen vil ikke harmonere med den tidligere praksis på området for fradrag for løn og lignende personaleomkostninger allerede af den grund, at fradraget ikke endeligt kan beregnes.

Såfremt bl.a. aktierne anses for afstået på aftaletidspunktet, medfører dette, at afståelsessummen er fastsat før aktierne eventuelt er opkøbt til egenbeholdningen.

Det bør derfor svares "Ja" til spørgsmål 6.

SKATs afgørelse og begrundelse

Spørgsmål 1

I henhold til LL § 7A kan et selskab vederlagsfrit tildele sine ansatte ret til at købe eller tegne aktier i selskabet til favørkurs, udlodde gratisaktier, eller udlodde obligationer, uden at medarbejderen skal medregne fordelen til den skattepligtige indkomst.

Det følger af LL § 7A, stk. 2, at "Det er en betingelse for skattefritagelse efter stk. 1, at adgangen til at erhverve aktier eller obligationer står åben for alle ansatte i virksomheden. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier kan dog anerkendes".

I nærværende sag ønsker selskabet at tildele de ansatte i selskabets udenlandske filialer og udenlandske datterselskaber aktier efter andre principper end dem, der gælder for ansatte i danske selskaber, idet en kontantlønsnedgang ikke vil være attraktiv for koncernens ca. 200 udenlandske medarbejdere. Det oplyses, at det må forventes, at de udenlandske medarbejdere ikke vil udnytte den tilvalgsordning, som tilbydes indenlandske medarbejdere.

Spørgsmålet er herefter, om de ansatte i selskabets udenlandske datterselskaber og udenlandske filialer kan holdes uden for ordningen.

I bindende svar af 22. august 2006 (SKM2006.514.SR) har Skatterådet bekræftet, at der er valgfrihed med hensyn til, om et selskab skal tilbyde de ansatte i selskabets udenlandske datter- og datterdatterselskaber at deltage i en ordning omfattet af § 7A. For så vidt angår selskabets udenlandske filialer henvises til SKM2006.768.SR, hvor Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling om, at praksis ændres, således at der er valgfrihed med hensyn til, om et selskab skal tilbyde de ansatte i selskabets udenlandske filialer at deltage i en ordning omfattet af LL § 7A.

Det er herefter SKATs vurdering, at hensynet bag betingelsen ikke tilsidesættes, når selskabet tildeler ansatte i danske selskaber aktier og/eller obligationer efter andre principper end dem, der gælder for ansatte i selskabets udenlandske filialer og udenlandske datterselskaber.

Det fremgår af rådgivers oplysninger, at tilvalgsordningen for indenlandske og udenlandske medarbejdere står åben for alle ansatte med mere end 8 timers ugentlig arbejdstid i koncernen.

Med henvisning til SKM2005.382.LR bemærkes, at det er i overensstemmelse med LL § 7A, at medarbejderaktieprogrammet alene tilbydes til ansatte med mere end 8 timers ugentlig arbejdstid.

Betingelsen i LL § 7A, stk. 2, 3. punktum om at medarbejderen skal være ansat i uopsagt stilling på "erhvervelsestidspunktet", er opfyldt, idet det er indarbejdet i ordningen, at der kun kan tildeles aktier eller obligationer til medarbejdere, som ved hver måneds udgang er ansat i koncernen.

Er medarbejderen i opsagt stilling ved månedens udgang, modtager medarbejderen ikke de valgte værdipapirer. Medarbejderen kompenseres i stedet for det bruttotræk, som ved fratræden ikke kan udnyttes til erhvervelse af værdipapirer. Kompensationen udbetales som skattepligtig løn efter fratrædelsen.

I SKM2005.382.LR godkendte Ligningsrådet en kontantlønsnedgang  vedrørende medarbejderobligationer omfattet af LL § 7A, stk. 1, nr. 3, hvor medarbejdere, der selv opsiger deres stilling, modtager kontant kompensation for den medarbejderobligation (og afgift), der ikke modtages på grund af opsigelsen. Det er i afgørelsen anført, at det efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse er uden betydning for, om kontantlønsnedgang kan anerkendes, og for om betingelsen i § 7A er opfyldt, at medarbejdere, der selv opsiger deres stilling, modtager en kontant kompensation.

Det er endvidere oplyst, at der ikke er forskel i rettigheder på de aktier, som tildeles medarbejderne og de øvrige aktier, hvorfor betingelsen for skattefritagelse, jf. LL § 7A, stk. 2, i.f., om at medarbejderaktier skal have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier af samme klasse, er opfyldt.

Der sker deponering efter de regler, som også fremgår af LL § 7A, herunder for de medarbejdere, som falder ind under særreglen i LL § 7A, stk. 3.

Endelig er det oplyst, at de samlede mulige værdipapirerhvervelser efter basis- og tilvalgsordninger for indenlandske henholdsvis udenlandske medarbejdere holder sig inden for grænserne i LL § 7A.

For så vidt angår gratisaktier og medarbejderobligationer skal beløbsgrænsen for 2008 lægges til grund ved vurderingen af, om grænsen for tildelinger i 2008 er overskredet.

SKAT henviser i den forbindelse til SKM 2006.632.SR, hvor Skatterådet bekræfter, at en medarbejderaktieordning, hvor medarbejderen modtager gratisaktier i december 2007 svarende til det ved lønnedgangen opsparede beløb i 2007, er omfattet af LL § 7A, stk. 1, nr. 2. Vurderingen af hvor mange aktier medarbejderen kan få for det opsparede beløb træffes den 15. december 2007 med udgangspunkt i gennemsnitskursen af alle handler den pågældende dag på Københavns Fondsbørs.

I samme afgørelse bekræfter Skatterådet, at det er i overensstemmelse med LL § 7A, at en medarbejder i december 2007 får tildelt obligationer (inkl. en eventuel afgift) svarende til det ved lønnedgangen opsparede beløb.

For favørkursaktier og medarbejderobligationer er det en betingelse, at henholdsvis værdien af favørelementet og værdien af obligationen inklusiv afgift ikke må overstige 10% af årslønnen.

Rådgiver oplyser, at årslønnen beregnes efter reduktion af den aftalte bruttolønsnedgang for samtlige elementer i lønpakken, dvs. såvel gratisaktier og medarbejderobligationer som til andre personalegoder i form af telefon, bredbånd m.m.

Årslønnen opgøres i øvrigt som den aftalte bruttoløn inklusiv personlige tillæg i form af funktionstillæg, specialisttillæg og lignende samt arbejdsgiverbidrag til pensionsordning for januar måned i lønperioden ganget med 12. Lønnen for januar måned kan tages som udtryk for en normal månedsløn, som ikke påvirkes af eventuelle udbetalinger af bonus og andre beløb med karakter af engangsudbetalinger. I årslønnen indregnes ikke værdi af andre personalegoder, som er skattepligtige.

Efter praksis skal beregningen af årslønnen foretages efter objektive kriterier, der sikrer en realistisk opgørelse af lønnen for det år, hvori ordningen tilbydes. Ligningsrådet har tidligere godkendt medarbejderaktieordninger, hvor årslønnen er opgjort som 12 gange en repræsentativ månedsløn. SKAT finder på denne baggrund, at opgørelsesmetoden vil resultere i en realistisk opgørelse af årslønnen. 

Under hensyn til det foran anførte er det SKATs opfattelse, at ordningerne isoleret og samlet er omfattet af LL § 7A for såvel indenlandske som udenlandske medarbejdere.

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares "Ja".

Generelt om spørgsmål 2, 3 og 4

SKAT lægger til grund, at parterne med civilretlig gyldighed kan indgå en aftale, som beskrevet i afsnittet "Beskrivelse af de faktiske forhold".

Aftalen går i hovedtræk ud på, at medarbejdere for én lønperiode accepterer nedgang i bruttolønnen med et beløb, der fuldt ud modsvarer værdien af de valgte medarbejderaktier og/eller -obligationer.

De valgte medarbejderaktier og/eller -obligationer tildeles anden sidste bankdag i tildelingsmåneden og svarer til den månedlige kontantlønsnedgang. Antallet af aktier fastlægges med baggrund i den officielle børskurs på tildelingstidspunktet. Størrelsen af den enkelte obligation fastlægges på grundlag af den kurs, der kan beregnes på tildelingstidspunktet med udgangspunkt i den aftalte nominelle rente sat i forhold til enhedsobligationen. Renten på obligationerne fastsættes til mindsterenten på tildelingstidspunktet.

Er medarbejderen ikke i uopsagt stilling ved månedens udgang, modtager medarbejderen ikke de valgte værdipapirer for den aktuelle måned. Medarbejderen kompenseres i stedet for månedens bruttotræk. Kompensationen udbetales som skattepligtig løn efter fratrædelsen.

Når det lægges til grund, at det er et ansættelsesretligt gyldigt vilkår, at en medarbejder skal være i uopsagt stilling ved månedens udgang, er det SKATs vurdering, at denne betingelse er af suspensiv karakter, således at der ikke foreligger retserhvervelse forud for det tidspunkt, hvor det kan konstateres, at medarbejderen opfylder betingelsen.

Spørgsmål 2 - gratisaktier, LL § 7A, stk. 1, nr. 2

Med henvisning til ovenstående generelle bemærkninger, er det SKATs opfattelse, at retserhvervelsen for gratisaktier under tilvalgsordningen for indenlandske medarbejdere indtræder, når det måned for måned konstateres, om den pågældende medarbejder opfylder vilkårene i den indgåede aftale om lønpakker, herunder om ansættelseskravet er opfyldt.

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3 - favørkursaktier, LL § 7A, stk. 1, nr. 1

Med henvisning til ovenstående generelle bemærkninger, er det SKATs opfattelse, at retserhvervelsen for favørkursaktier under tilvalgsordningen for indenlandske medarbejdere indtræder, når det måned for måned konstateres, om den pågældende medarbejder opfylder vilkårene i den indgåede aftale om lønpakker, herunder om ansættelseskravet er opfyldt.

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Spørgsmål 4 - medarbejderobligationer, LL § 7A, stk. 1, nr. 3

Med henvisning til ovenstående generelle bemærkninger, er det SKATs opfattelse, at retserhvervelsen for medarbejderobligationer under tilvalgsordningen for indenlandske medarbejdere indtræder, når det måned for måned konstateres, om den pågældende medarbejder opfylder vilkårene i den indgåede aftale om lønpakker, herunder om ansættelseskravet er opfyldt.

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Ja".

Spørgsmål 5 - kontantlønsnedgang

Der stilles efter praksis følgende betingelser for, at skattemyndighederne ikke tilsidesætter ændringer af en allerede eksisterende vederlagsaftale, der indebærer en fremtidig lavere kontant løn samtidig med, at den ansatte får stillet et personalegode til rådighed af arbejdsgiveren:

 1. Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn.
 2. Overenskomster, som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede vederlagsaftale.
 3. Den aftalte reduktion af den kontante løn skal som udgangspunkt løbe over hele overenskomstperioden.
 4. Et allerede erhvervet krav på kontantløn kan ikke konverteres til en naturalieydelse uden at være i strid med kildeskattelovens § 46, stk.3.
 5. Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed.
 6. Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for den ansatte. Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktspart i forhold til den eksterne leverandør af godet.

Det er SKATs opfattelse, at den beskrevne tilvalgsordning for indenlandske medarbejdere opfylder ovenstående betingelser, når det lægges til grund, at den ændrede vederlagsaftale kan rummes inden for gældende overenskomster.

Den aftalte lønreduktion løber over kalenderåret og udgør et på forhånd fast beløb, der ikke afhænger af arbejdstagerens forbrug af naturaliegodet eller udviklingen i omkostningerne for arbejdsgiveren.

Det er SKATs vurdering, at den beskrevne ordning opfylder kravet om økonomisk risiko for arbejdsgiveren, idet lønnedgangen aftales for en periode svarende til kalenderåret (lønperioden).

Det bemærkes, at Ligningsrådet har godkendt, at der i forbindelse med medarbejderes fratræden ydes en skattepligtig kompensation for bortfald af retten til værdipapirer, jf. SKM2004.200.LR.

SKAT indstiller, at spørgsmål 5 besvares "Ja".

Spørgsmål 6 - selskabets fradragsret

Udgifterne til medarbejdernes erhvervelse af værdipapirer efter LL § 7A anses for lønudgifter, hvorfor der er fradragsret efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Efter SKATs opfattelse skal fradraget beregnes ud fra den kurs, som aktierne henholdsvis obligationerne har på den aftalte tildelingsdag, dvs. her den anden sidste bankdag i tildelingsmåneden.

SKAT indstiller, at spørgsmål 6 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.