Dato for udgivelse
17 jan 2007 13:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 dec 2006 11:40
SKM-nummer
SKM2007.40.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-008321
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Afståelse, brandtomt
Resumé

Skatterådet bekræfter, at nedbrændt ejendom kan afstås uden beskatning efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 6.

Hjemmel

07-008321, jf. j.nr.  SR 06-089806

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 6 og 7

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 E.J.1.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 E.J.1.6
Spørgsmål

Vil der ske beskatning af eventuel avance ved salg af brandtomt?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har siden 1999 boet på adressen. Der er tale om en ejendom på 185 m2 beliggende på en grund på 946 m2. Spørger købte den 1. august 2005 ejendommen af sin far. Den 30. august 2005 nedbrændte ejendommen som følge af en elektrisk kortslutning. Spørger påtænker at sælge brandtomten og købe en anden ejendom for afståelsessum samt branderstatning.

SKATs indstilling og begrundelse

Det følger af ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) § 1, at fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Undtaget herfra er en- og tofamilieshuse samt ejerlejligheder, der opfylder betingelserne i EBL § 8, stk. 1 (parcelhusreglen). En skattefri afståelse af en- og tofamiliehuse er betinget af, at ejendommen har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand i en del eller hele den periode, hvor ejendommen har været ejet.

Endvidere er det en betingelse, at ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m2 eller at der ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse, eller at udstykning ifølge erklæring fra told- og skatteforvaltningen vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse. Ejendomme, der opfylder disse betingelser, kan afstås skattefrit.

Ved lov nr. 407 af den 8. maj 2006 - lov om ændring af ejendomsavancebeskatningsloven (afståelse af væsentlig beskadiget fast ejendom) - blev der hjemlet mulighed for under visse betingelser skattefrit at kunne afstå en grund, hvorpå der har ligget en ejendom, der har været udsat for en væsentlig skade. Tidligere var en sådan afståelse skattepligtig, jf. SKM2005.352LR, hvor Ligningsrådet i en bindende forhåndsbesked tilkendegav, at der ikke var hjemmel til skattefri afståelse af en grund, hvor ejendommen var nedrevet som følge af beskadigelse efter en fyrværkeriulykke. En sådan afståelse var omfattet af EBL § 1.

Baggrunden for indsættelse af bestemmelsen var at sikre, at ejere af en væsentlig beskadiget ejendom kan afstå ejendommen skattefrit, hvis ejendommen før skaden skete, kunne være afstået skattefri efter parcelhusreglen.

Bestemmelsen er indsat i EBL § 8, stk. 6 og 7:

"Stk. 6. Fortjeneste eller tab ved afståelse af en ejendom medregnes ikke til den skattepligtige indkomst, hvis

1) der på ejendommen har været opført et hus, der er blevet væsentligt beskadiget,

2) beskadigelsen ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra ejeren eller personer i ejerens husstand og

3) ejendommen på tidspunktet umiddelbart forud for beskadigelsen kunne været afstået skattefrit efter stk. 1-3.

Stk. 7. Det er en forudsætning for skattefriheden efter stk. 6, at hele ejendommen afstås senest 1 år efter, at skaden er indtruffet. Told- og skatteforvaltningen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra denne frist."

Det følger således af EBL § 8, stk. 6, at en grund med en beskadiget eller en nedrevet ejendom kan afstås skattefrit. En skattefri afståelse er betinget af, at der på ejendommen har ligget et hus, der er blevet væsentligt beskadiget, og at skaden ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra ejeren eller personer i dennes husstand samt, at ejendommen på tidspunktet umiddelbart forud for skaden kunne være afstået skattefrit efter EBL § 8, stk. 1-3.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at bestemmelsen omfatter alle former for væsentlig beskadigelse, bl.a. skader som følge af storm, brand eller anden ulykke. Det fremgår endvidere, at det i praksis drejer sig om ejendomme, der er blevet så kraftigt beskadiget, at det ikke kan betale sig at reparere skaderne.

Det følger af EBL § 8, stk. 7, at det er en forudsætning for skattefritagelsen efter stk. 6, at hele ejendommen afstås senest 1 år efter, at skaden er sket. Told- og skatteforvaltningen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra denne frist.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at 1-årsreglen i § 8, stk. 7, er udarbejdet for at undgå, at ejeren spekulerer i at have grundarealet liggende i flere år, uden at en ny ejendom opføres. Told- og skatteforvaltningens dispensationsmulighed fra 1-årsreglen kan anvendes, eksempelvis hvis udskydelse af afståelse skyldes forhold, som ejeren ikke kan påvirke, så som uenighed med forsikringsselskab om erstatning.

De nye regler har virkning for ejendomme, der afstås den 18. januar 2006 eller senere.

Spørgers ejendom blev beskadiget af en brand som følge af en elektrisk kortslutning. Indtil branden tjente ejendommen som bolig for spørger og dennes husstand og opfyldte betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter bestemmelsen i EBL § 8, stk. 1-3. Brandtomten findes således at opfylde betingelserne for afståelse uden beskatning efter EBL § 8, stk. 6.

Det har ikke været muligt for spørger at indgå aftale med håndværkere om genopbygning af brandtomten inden for overskuelig tid. Spørger påtænker derfor at afstå brandtomten og købe en anden ejendom. Da ejendommen brændte den 30. august 2005, er 1-års fristen i EBL § 8, stk. 7, overskredet. Det er dog SKATs opfattelse, at der bør gives dispensation for 1-års fristen i EBL § 8, stk. 7, idet overskridelse af fristen skyldes forhold, der ikke kan begrundes med spekulationshensigt.

SKAT indstiller herefter, at der gives dispensation fra 1-års fristen i EBL § 8, stk. 7, således at der kan ske afståelse uden beskatning efter EBL § 8, stk. 6, og at spørgsmålet om afståelse af brandtomten udløser beskatning besvares med et nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs afgørelse og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 1 år.