Dato for udgivelse
04 Dec 2007 14:08
SKM-nummer
SKM2007.858.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-182818
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Told
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
TSS-cirkulære, SD-cirkulære, ophævelse
Resumé
I løbet af 2006 og 2007 er der gennemført en undersøgelse af samtlige TSS-cirkulærer med henblik på at få ophævet så mange som muligt. Denne SKAT-meddelelse er et resultat af undersøgelsen, hvorefter 30 TSS-cirkulærer, heraf nogle få SD-cirkulærer, ophæves.
Reference(r)
-

ToldSkat og de kommunale skatteforvaltninger fusionerede 1. november 2005, og hermed blev SKAT organiseret som en enhedsorganisation. Det tidligere over-/underordnelsesforhold mellem Told- og Skattestyrelsen og told- og skatteregionerne, og i et vist omfang de kommunale skatteforvaltninger, eksisterer derfor ikke længere. På den baggrund er det besluttet ikke at anvende cirkulæreformen i SKAT, og der er ikke udsendt cirkulærer efter fusionen. I stedet udsendes enten en bekendtgørelse eller en SKAT-meddelelse, jf. SKM2006.607.SKAT.

I løbet af 2006 og 2007 er der gennemført en undersøgelse af samtlige TSS-cirkulærer med henblik på at få ophævet så mange som muligt og dermed nedbragt mængden af retsforskrifter. Ved SKM2007.3.SKAT blev 180 TSS-cirkulærer og nogle få SD-cirkulærer ophævet. Med denne SKAT-meddelelse ophæves yderligere 30 TSS-cirkulærer, herunder nogle få SD-cirkulærer.

Med virkning fra 2. januar 2008 ophæves hermed:

TSS-cirkulære fra 2005:
Cirkulære nr. 55 af 5. juli 2005 (TSS 2005-14) om ændring af praksis og genoptagelse af sager om godtgørelse af olie- og CO2-afgift af olie forbrugt som motorbrændstof i forbindelse med indfangning og pakning af kyllinger mv.

TSS-cirkulærer fra 2004
Cirkulære nr. 16 af 17. februar 2004 (TSS 2004-05) om ændring af praksis og genoptagelse af sager om tilbagebetaling af vandafgift for vand forbrugt i frivillig momsregistrerede idræts-, svømme- og udstillingshaller mv.

Cirkulære nr. 122 af 14. december 2004 (TSS 2004-38) om værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2005.

TSS-cirkulærer fra 2003:
Cirkulære nr. 14. af 10. februar 2003 (TSS 2003-05) om ændring af praksis og genoptagelse af sager om afgift af glødelamper, der er fastmonteret med en parabol eller sokkel.

Cirkulære nr. 32 af 7. maj 2003 (TSS 2003-10) om ændring af praksis og genoptagelse af sager om godtgørelse af olie- og CO2-afgift af olie forbrugt som motorbrændstof i forbindelse med rensning af roer mv.

Cirkulære nr. 165 af 16. december 2003 (TSS 2003-43) om værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2004.

TSS-cirkulære fra 2002:
Cirkulære nr. 80 af 15. juli 2002 (TSS 2002-23) om tilbagebetaling af smøreolieafgiften mv.

TSS-cirkulære fra 2001:
Cirkulære nr. 175 af 28. september 2001 (TSS 2001-32) om genoptagelse af 2001-vurderingen af visse ejendomme, der har fået ansat ejerboligfordeling efter vurderingslovens § 33, stk. 8.

TSS-cirkulære fra 2000:
Cirkulære nr. 38 af 15. marts 2000 (TSS 2000-05) om værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem interesseforbundne parter.

TSS-cirkulærer fra 1997:
Cirkulære nr. 8 af 28. januar 1997 (TSS 1997-01) om skattekort til børn under 13 år.

Cirkulære nr. 28 af 14. marts 1997 (TSS 1997-05) om betalingsevnevurdering i forbindelse med lønindeholdelse og afdragsordninger.

Cirkulære nr. 29 af 18. marts 1997 (TSS 1997-06) om personligt erstatningsansvar for A-skatterestancer og AM-bidrag vedr. selskaber med begrænset ansvar.

Cirkulære nr. 30 af 18. marts 1997 (TSS 1997-07) om henstand ved påklage af skatteansættelser og afgørelser vedrørende afgifter.

Cirkulære nr. 32 af 20. marts 1997 (TSS 1997-09) om nægtelse af godskrivning af indeholdt A-skat og indeholdte bidrag til arbejdsmarkedsfonde (Nulstilling).

TSS-cirkulærer fra 1996:
Cirkulære nr. 11 af 19. januar 1996 (TSS 1996-03) om overtrædelse af toldlovgivningen - Ændring af sanktionspraksis.

Cirkulære nr. 75 af 24. april 1996 (TSS 1996-07) om sagsbehandling i forbindelse med afgørelse om lønindeholdelse.

Cirkulære nr. 89 af 21. maj 1996 (TSS 1996-11) om Ksl. § 68 og § 69, stk. 1.

Cirkulære nr. 134 af 19. august 1996 (TSS1996-22) om afgangsførelse som uerholdelig og endelig afskrivning af arbejdsmarkedsbidrag, skatte-, told-, afgifts- og bødebeløb samt renter og omkostninger.

TSS-cirkulære fra 1995:
Cirkulære nr. 178 af 1. december 1995 (TSS 1995-14) om kreditordninger.

TSS-cirkulærer fra 1994:
Cirkulære nr.125 af 30. juni 1994 (TSS 1994-15) om udlæg i fast ejendom, kvittering og rykningspåtegning m.v. - opgaveudlægning.

Cirkulære nr. 126 af 30. juni 1994 (TSS 1994-16) om konkursbegæringer - akkord - opgaveudlægning.

Cirkulære nr. 186 af 29. oktober 1994 (TSS 1994-18) om gældssanering.

TSS-cirkulære fra 1993:
Cirkulære nr. 18405 af 22. marts 1993 (TSS 1993-09) om genoptagelse af skatteansættelser i anledning af at domstole eller landsskatteretten har underkendt ligningsmyndighedernes praksis.

TSS-cirkulære fra 1990:
Cirkulære nr. 18415 af 11. januar 1990 (TSS 1990-01) om kommanditisters fradrag af underskud m.v.

SD-cirkulære fra 1989:
Cirkulære nr. 18417 af 4. juli 1989 (SD 1989-27) om beskatning af personalelån.

SD-cirkulære fra 1988: 
Cirkulære nr. 18421 af 29. juli 1988 (SD 1988-32) om udgifter til regnskab og selvangivelse.

SD-cirkulærer fra 1987:
Cirkulære nr. 18400 af 8. maj 1987 (SD 1987-18) om bistand ved inddrivelse i nordiske lande af krav efter bistandsloven.

Cirkulære nr. 122 af 12. august 1987 (SD 1987-27) om kommunernes opgaver ved udlæg i og tvangsauktion over fast ejendom m.v.

SD-cirkulære fra 1983:
Cirkulære nr. 18435 af 07. februar 1983 om fordeling af forsikringspræmier mellem stuehus og driftsbygninger.

SD-cirkulære fra 1982:
Cirkulære nr. 18437 af 25. maj 1982 om vedligeholdelsesfradrag vedrørende fredede bygninger.

Fra og med 2. januar 2008 træder SKATs Ligningsvejledning i stedet for de ovenfor anførte cirkulærer.


: