Dato for udgivelse
10 Jul 2007 10:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Apr 2007 14:11
SKM-nummer
SKM2007.494.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07- 110842
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Medarbejderoptioner, tegningsoptioner.
Resumé
En ledende medarbejder kunne ikke uden beskatning overdrage de af virksomheden tildelte tegningsrettigheder til sit helejede holdingselskab.
Reference(r)
Ligningsloven § 28 stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 A.B.1.10

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at den påtænkte disposition som beskrevet i det følgende, pkt.1,  (overdragelse til helejet  holdingselskab uden beskatning), ikke vil medføre skattebetaling for  A på tidspunktet for overdragelse af tegningsrettighederne til et af A helejet selskab?
  2. Kan det bekræftes, at avancebeskatning vedrørende eventuel senere avance på de tildelte tegningsretter alene vedrører det af A 100 % ejede selskab, som beskrevet i pkt.2 ?

Svar

  1. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.
  2. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A er forsker inden for medicinalindustrien, hvor han forskningsmæssigt arbejder med forbedrede behandlingsmuligheder, og er af sin arbejdsgiver virksomheden B A/S, tildelt tegningsretter. A ønsker at overdrage de omhandlede tegningsretter til et af ham helejet selskab. Overdragelsen sker i overensstemmelse med vilkårene i tegningsoptionsaftalens bestemmelser.

Tegningsoptionsindehaveren har mulighed for over en fireårig periode fra tildelingstidspunktet, at erhverve retten til tegningsoptionerne. Retten til tegningsoptionerne (i alt 142.534 kr.), optjenes med  1/48  af det totale antal tegningsoptioner over fire år.                           

Pkt. 1.  Det oplyses, at tegningsoptionerne ønskes overdraget til et selskab, der ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed forud for overdragelsen af tegningsoptionerne. Der er ingen underskud eller tab at fremføre. Forespørger ønsker at en eventuel avance, der realiseres på baggrund af de tildelte tegningsretter, geninvesteres.

I forbindelse med geninvestering af en eventuel avance vil det være en mere optimal struktur, at tegningsretterne  er indskudt i en selskabsstruktur, idet geninvesteringsmulighederne og investeringsfleksibiliteten herved forbedres  Samtidig forøges mulighederne for på sigt at udvíkle  ny medicin og nye behandlingsmetoder

Såfremt der opnås bindende svar som ønsket vil forespørger snarest muligt og derefter i forlængelse af tildelingen, overdrage de af B A/S tildelte tegningsretter til et af forespørger stiftet og 100 % ejet selskab. Overdragelsen ønskes gennemført uden avancebeskatning i forbindelse med overdragelsen til det af forespørger 100 % ejede selskab.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Pkt.2.  Forespørger har 13. december 2005 modtaget tegningsretter i B A/S uden erlæggelse af vederlag. Disse tegningsretter ønsker forespørger snarest muligt efter modtaget bindende svar at videreoverdrage vederlagsfrit til et af ham 100 % ejet selskab.

I tegningsoptionsaftalens §1.2 er anført, at exercisekursen svarer til markedsværdien, hvorfor der ikke overdrages værdier, hverken fra B  A/S  til forespørger, eller fra forespørger til holdingselskabet, jævnfør den  påtænkte transaktion.

Rådgiver mener i overensstemmelse med tegningsoptionsaftalens §1 ikke, at der i forbindelse med den påtænkte transaktion sker overdragelse af værdier fra forespørger til selskabet, hvorfor transaktionen ikke medfører skattebetaling, da overdragelsen sker i umiddelbar forlængelse  af tildelingen af tegningsoptionerne. 

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

I forbindelse med sin ansættelse hos, B A/S, Århus, har forespørger indgået en aftale om tildeling af tegningsoptioner hos selskabet, jfr. ovenstående. Aftalen tildeler tegningsoptionsindehaveren tegningsoptioner med ret for indehaveren til at tegne B.- aktier i selskabet på de nærmere aftalte vilkår.

Med hensyn til antallet af tegningsoptioner og exercisekurs anfører aftalen:

1.1.   "I henhold til nærværende tegningsoptionsbevis tildeles tegningsoptionsindehaveren løbende op til 142.534 tegningsoptioner i henhold til betingelserne i dette tegningsoptionsbevis, idet hver tegningsoption- når den er tildelt-  giver tegningsoptionsindehaveren ret, men ikke pligt til at tegne 1 B-aktie á nom. DKK 1 mod betaling af DKK 1 (exercisekurs) med den konsekvens, at tegningsoptionsindehaveren sammenlagt kan tegne op til nom. DKK 142.534 B-aktier i Selskabet.
1.2.  Exercisekursen svarer efter selskabets og tegningsoptionsindehaverens opfattelse til markedskursen på selskabets aktier på tildelingstidspunktet. Tegningsoptionsindehaveren betaler ikke vederlag  for tildelingen af tegningsoptioner. 
1.4.  Tegningsoptioner tildelt i henhold til dette tegningsoptionsbevis er personlige og kan ikke overdrages med undtagelse af overdragelse i medfør af aftalens pkt. 7.

Tegningsoptionsaftalen indeholder i afsnit 10 adgang til, at overdrage tegningsoptionerne til optionsindehaverens eget holdingselsskab ved opfyldelse af de i aftalen fastsatte særlige betingelser.

10.1.  Betinget af selskabets bestyrelse forudgående skriftlige samtykke (Hvilket kan være givet inden tildelingstidspunktet ) er tegningsoptionsindehaveren berettiget til skriftligt at give en meddelelse  til selskabet om, at tegningsoptionsindehaveren anmoder om, alle nuværende og/eller fremtidige tegningsoptioner overdrages eller gives til tegningsoptionsindehaverens personlige holdingselskab, idet det herved aftales, at bestyrelsens samtykke kun må være betinget af, at tegningsoptionsindehave ren dokumenterer overfor selskabet, at tegningsoptionsindehaverens holdingselskab" opfylder optionsaftalens  særlige krav som f.eks. vedr. ejerforhold og tilbagesalg til selskabet ved tvangsfuldbyrdelseskridt m.v.

Aftalen indeholder i det væsentlige bestemmelser om, at holdingselskabet fuldt ud skal ejes og kontrolleres af optionsindehaveren og indeholder et krav om at selskabets vedtægter indeholder forbud mod at selskabet overdrager ( pantsætter eller risikerer tvangsfuldbyrdelse) vedr. aktierne i det omhandlede holdingselskab.

Tegningsretterne er erhvervet som vederlag uden erlæggelse af betaling, som et led i ansættelsesforholdet til B A/S, og er omfattet af ligningslovens §28.  Derved er beskatningstidspunktet  af optionerne udskudt indtil det tidspunkt, hvor tegningsretten  udnyttes. Ligningslovens § 28 stk 1 anfører:

"For personer, der som vederlag modtager ... tegningsretter til aktier af det selskab, hvori de er ansat, indtræder beskatningen af den modtagne ... tegningsret først på det tidspunkt, hvor tegningsretten ... udnyttes eller afstås."

Hvis forespørger vælger, at afstå sin tildelte option, indtræder der beskatning af optionens værdi, idet optionen må anses at have en markedsværdi på dette tidspunkt, - uanset om overdragelsen sker direkte fra arbejdsgiverselskabet til et af forespørger fuldt kontrolleret holdingselskab.

Det er forespørger, der er ansat i arbejdsgiverselskabet og som sådan erhverver ret til optionerne. Efter SKATs opfattelse erhverver forespørger ret til tegningsoptionerne i medfør af det skatteretlige princip om, rette indkomstmodtager. Forespørger må anses, at have modtaget optionerne, og der sker beskatning ved overdragelsen til holdingselskabet, hvad enten det sker fra forespørger eller direkte fra arbejdsgiverselskabet til holdingselskabet.

Ad spørgsmål 2

Holdingselskabet og forespørger er to forskellige skattepligtige enheder, og selskabets afkast af de erhvervede optioner og aktier i form af f. eks udbytter og  afståelsesavancer  vedrører alene holdingselskabets indkomstopgørelse.

Gevinst og tab på overdragelse af aktier medregnes ikke i holdingselskabets indkomstopgørelse, når afståelsen ligger mere end tre år efter erhvervelsen, jfr.Abl.§ 9, idet SKAT forudsætter, at selskabets  virksomhed med handel med aktier ikke er så omfattende, at virksomheden kan anses som næringsvirksomhed,  jfr. Abl.§ 17. 

SKAT indstiller at der til spørgsmål 1 svares Nej, se sagsfremstilling og begrundelse og til spørgsmål 2 svares Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Skatterådet tiltrådte indstillingen i henhold til dens grunde.