Dato for udgivelse
30 apr 2007 11:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 apr 2007 14:59
SKM-nummer
SKM2007.298.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-071622
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Sambeskatning
Resumé
Selskabet D ApS er moderselskab i henhold til selskabsskattelovens § 31C, stk. 2, nr. 2) og nr. 5). D ApS er således koncernforbundet med A A/S, hvorfor Skatterådet fandt, at sidstnævnte selskab skal indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning.
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31C, stk. 2, nr. 2) og nr. 5).

 

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 S.D.4.1.1.2
Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at A A/S vil indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning med selskaberne B ApS, C A/S, D ApS og E ApS?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har i brev af 21. februar 2007 oplyst følgende:

Følgende selskaber indgår i dag i den obligatoriske nationale sambeskatning

 • B ApS (administrationsselskab)
 • C A/S
 • D ApS
 • E ApS

D ApS køber i februar måned 2007 B-aktierne i A A/S. B-aktierne udgør 90 % af aktierne i selskabet.

G, som er aktionær i D ApS med 49 %, forventer at købe A-aktierne i A A/S i løbet af 2007. A-aktierne udgør de resterende 10 % af aktier i selskabet. Aktierne forventes erhvervet i personligt regi.

Koncernen ejes af ægteparret F og G. Ejerskabet til D ApS fordeler sig med 51 % til F's holdingselskab B ApS og med 49 % til G.

Historisk baggrund for A A/S

H ønsker i 1996 at købe landbrugsejendommene Gård 1 og Gård 2. Af hensyn til opfyldelse af landbrugslovens afstandskrav og krav om bopælspligt er det nødvendigt at stifte A A/S som et § 20 selskab efter landbrugsloven. Disse regler stiller krav om, at der i selskabet skal være en landmand, som ejer mindst 10 % af aktier samt har flertallet af stemmerne i selskabet. Landmanden skal ligeledes opfylde bopælspligten.

Som A-aktionær indsættes derfor landmand I, som tidligere er delvis ejer af landbrugsejendommen. B-aktionær bliver H.

Selskabets aktivitet består herefter i at eje og drive landbrugsejendommene Gård 1 og Gård 2.

Ægteparret F og G køber i april 2002 et gods af H. I samme forbindelse indgår ægteparret aftale om option på køb af B-aktierne i A A/S. Ægteparret overtager samtidig driften af landbrugsejendommene i selskabet som forpagter, og G vælges til bestyrelsen.

Optionen bliver udnyttet i februar 2007, hvor det af ægteparret ejede holdingselskab, D ApS, erhverver B-aktierne i A A/S.

Man forhandler på nuværende tidspunkt om overdragelse af A-aktierne til G. Overdragelsen forventes afsluttet i løbet af 2007.

Efter overdragelsen fordeler kapitalen/stemmerettighederne i A A/S sig således:

Ejerandel

 

Kapitalandel

 

Stemmerettigheder

 

 

 

 

 

 

A-aktier, G

10 %

100.000

10.000

B-aktier, D ApS

90 %

900.000

9.000

 

 

 

100 %

1.000.000

19.000

 

 

 

 

 

 

Selskabets vedtægter vedlægges til orientering. Der findes ingen aktionæroverenskomst mellem A- og B-aktionær.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ingen af selskaberne i koncernen er koncernforbundne med A A/S på baggrund af bestemmelserne i selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 1), idet ingen af selskaberne besidder flertallet af stemmerettighederne i A A/S.

Det er dog vores opfattelse, at D ApS er koncernforbundet med A A/S på baggrund af bestemmelserne i selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 2) og 5), og dermed indgår i den obligatoriske nationale sambeskatning med de øvrige selskaber i koncernen.

Selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 2):

Af § 7 i vedtægterne for A A/S fremgår det, at selskabet ledes af bestyrelsen, som består af 3-5 medlemmer. Af stk. 1 fremgår det endvidere, at A-aktionærer har ret til at udpege ét medlem af bestyrelsen, og resten udpeges af B-aktionæren, dvs. D ApS.

Vi skal i den forbindelse henvise til SKM2006.107.SR.

Selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 5):

Ægteparret F og G varetager via deres holdingselskab den daglige driftsmæssige og finansielle ledelse. 

Ægteparret har siden optionsaftalen blev indgået i 2002 drevet landbrugsjorden som forpagtere. H har som direktør i selskabet varetaget den finansielle ledelse incl. bogholderi og regnskabsaflæggelse.

Efter udnyttelse af optionen overgår den finansielle ledelse til D ApS, og G udgør direktionen.

Ved G's efterfølgende køb af A-aktierne vil ægteparret besidde den bestemmende indflydelse i selskabet.

På baggrund af bestemmelserne i vedtægterne er det således B-aktionæren D ApS, der reelt har den bestemmende indflydelse, idet:

 • B-aktionæren udpeger flertallet af bestyrelsesmedlemmerne.
 • Bestyrelsen udpeger formanden, hvis stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
 • Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.
 • Selskabet tegnes af bestyrelsen.
 • B-aktionæren eller en af B-aktionæren anvist køber har til enhver tid køberet til alle A-aktierne (6 måneders varsel).

SKATs indstilling og begrundelse

Det fremgår af selskabsskattelovens § 31, stk. 1, 1. og 2. pkt., at det er en betingelse for, at selskaber mv. undergives obligatorisk national sambeskatning, at selskaberne mv. er koncernforbundne. Ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber, der på noget tidspunkt i indkomståret tilhører samme koncern, jf. selskabsskattelovens § 31 C.

Et moderselskab udgør sammen med datterselskaberne en koncern, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 1.

Ifølge selskabsskattelovens § 31C, stk. 2, nr. 2), er et selskab et moderselskab, hvis det er selskabsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i et andet selskabs (datterselskabs) øverste ledelsesorgan.

D ApS ejer 90 % af kapitalen i A A/S (samtlige B-aktier) og har ret til at udpege alle bestyrelsesmedlemmer på nær ét. D ApS er således selskabsdeltager i A A/S og selskabet har ret til at udnævne et flertal af medlemmerne i A A/S´ øverste ledelsesorgan. SKAT finder derfor, at D ApS er et moderselskab i henhold til selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 2).

Ifølge selskabsskattelovens § 31C, stk. 2, nr. 5), er et selskab et moderselskab, hvis det besidder kapitalandele i et andet selskab (datterselskab) og udøver en bestemmende indflydelse over dettes driftsmæssige og finansielle ledelse. 

D ApS besidder en kapitalandel på 90 % i A A/S (samtlige B-aktier). Det er D ApS, der reelt har den bestemmende indflydelse, idet:

 • B-aktionæren udpeger flertallet af bestyrelsesmedlemmerne.
 • Bestyrelsen udpeger formanden, hvis stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
 • Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.
 • Selskabet tegnes af bestyrelsen.
 • B-aktionæren eller en af B-aktionæren anvist køber har til enhver tid køberet til alle A-aktierne (6 måneders varsel).

D ApS besidder således kapitalandele i A A/S og udøver en bestemmende indflydelse over dettes driftsmæssige og finansielle ledelse. SKAT finder derfor, at D ApS er et moderselskab i henhold til selskabsskattelovens § 31C, stk. 2, nr. 5).

D ApS er således koncernforbundet med A A/S, hvorfor sidstnævnte selskab skal indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning.

SKAT indstiller på denne baggrund, at spørgsmålet besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

5 år.