Dato for udgivelse
08 Oct 2007 13:18
SKM-nummer
SKM2007.706.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-153889
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Skattefri aktieombytning, generel tilladelse
Resumé
SKAT har givet tilladelse til skattefri aktieombytning af aktier i det amerikanske selskab, Gilette Co. Aktionærerne kan skattefrit ombytte deres aktier i Gilette Co. med aktier i det amerikanske børsnoterede selskab Procter & Gamble Co. Der er tale om en generel tilladelse, der kan benyttes af aktionærer i Gilette Co., der er fuldt skattepligtige til Danmark.
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 36, stk. 1 og 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 S.G.18

Rådgiver anmodede om tilladelse til skattefri aktieombytning af de danske skattepligtige aktionærers aktier i det amerikanske selskab Gilette Co. med aktier i det det amerikanske selskab Procter & Gamble Co. efter aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1 og 2.

Der blev anmodet om en generel tilladelse uden fastsættelse af særlige vilkår.

SKAT imødekom anmodningen.

Ved afgørelsen lagde SKAT prøvet til grund, at såvel det erhvervede som det erhvervende selskab svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab.

Tilladelsen er generel og kan derfor benyttes af alle aktionærer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, i det ombyttede selskab.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1 og 2.

SKAT, Center for Store Selskaber, Koncernbeskatningskontoret, fandt det på baggrund af sagens oplysninger sandsynliggjort, at hovedformålet med aktieombytningen ikke er skatteunddragelse eller -undgåelse. Endvidere sås de objektive betingelser for at meddele tilladelse til skattefri aktieombytning at være til stede, hvorfor SKAT efter en samlet konkret vurdering meddelte tilladelse til den ansøgte aktieombytning.

Der sås ikke at være grundlag for at stille anmeldelsesvilkår.

Sagsfremstilling

Rådgiver har på vegne en dansk skattepligtig aktionær i det amerikanske selskab Gilette Co. i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1 og 2, anmodet om generel tilladelse til én den 1. oktober 2005 foretagen aktieombytning af aktier i Gilette Co. (Gilette) med aktier i det amerikanske selskab Procter & Gamble Co. (Procter).

Ved aktieombytningen opnåede Proctor 100% ejerandel i Gilette. Aktieombytningen har været skattefri for amerikanske aktionærer. Aktieombytningen har haft til formål at sikre en fortsat økonomisk fremgang for de to selskaber, herunder i form af opnåede synergieffekter.

Aktierne i Gilette kan være erhvervet på tre forskellige måder, nemlig via Gilettes "BuyDIRECT Plan", the Direct Registration System (SRS), og i form af "Gilette Common Stock Certificates". Da aktionærerne uanset anskaffelsesmåden kan få ombyttet deres aktier i Gilette med Proctor, er det ved afgørelsen lagt til grund, at aktierne uanset anskaffelsesmåden er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 1.

Aktierne i Proctor omsættes på NYSE.

Ved tilladelsen har SKAT ikke taget stilling til aktiernes overdragelseskurs, idet dette spørgsmål henhører under ligningen.