Dato for udgivelse
11 jun 2007 11:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 okt 2006 09:28
SKM-nummer
SKM2007.366.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-546-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Emneord
Spilleautomatloven, ulovlig, spilleklub, foreningsvirksomhed, uregistreret, virksomhed, støtteforening, påtalebegrænsning
Resumé

Tiltalte drev i 2001 og 2002 en ulovlig spilleklub, under dække af foreningsvirksomhed, uden nogen form for regnskabsmateriale.

For 2001 blev der skønsmæssigt opgjort en momsunddragelse på 175.000 kr. og for 2002 blev der skønsmæssigt opgjort en unddragelse af spilleafgift på 100.000 kr. Anklageskriftet blev før sagens behandling i retten ændret, i anledning af en revideret tiltalebegæring fra Toldskat, således at tiltalen blev udvidet til at omfatte moms- og afgiftsunddragelse. Byretten fandt, at da tiltalte var blevet afkrævet moms og afgift, havde tiltalte ikke en berettiget forventning om at der ikke ville ske strafforfølgning for unddragelse af moms og afgift. Dette gælder, uanset at der ikke i det første anklageskrift var taget forbehold for yderligere tiltalerejsning.

Tiltalte blev i byretten straffet med fængsel i 60 dage og en tillægsbøde på 225.000 kr. Landsretten stadfæstede tillægsbøden, men forlængede fængselsstraffen til 3 måneder.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 47, stk. 1 og 5
Spilleautomatloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 § 40, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3
Spilleautomatloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1,
Spilleautomatloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 § 17, stk. 1
Spilleautomatloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 § 18, stk. 2, jf. stk. 1
Spilleautomatloven, jf. bekendtgørelse nr. 661 af 22. juni 2005 § 26, stk. 1, jf. § 3, stk. 1
Spilleautomatloven, jf. bekendtgørelse nr. 661 af 22. juni 2005 § 12, stk. 1, (tidligere bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 § 26, stk. 1, jf. § 3, stk. 1 og § 12)

Østre Landsrets dom af 3. oktober 2006, 12. afdeling, S-546-06

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Georg Steensboe, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Lodberg, M. Levy og Jens Valdemar Krenchel (kst.) med domsmænd

----------

Odense Byrets dom af 11. januar 2006, SS 5.4028/2005

Odense Byrets dom af 11. januar 2006, SS 5.4028/2005

T er tiltalt for

1

overtrædelse af lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende spilleautomater § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1, § 17, stk. 1, og § 18, stk. 2, jf. stk. 1, samt bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 om gevinstgivende spilleautomater § 26, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, og § 12,

a

ved i tiden fra 1. januar 2002 til den 18. juni 2002 på adressen ...1, at have opstillet og drevet virksomhed med gevinstgivende spilleautomater i form af 7 pokermaskiner og 6 andre gevinstgivende spilleautomater, selv om der ikke var meddelt tilladelse til opstillingen fra Spillemyndigheden, samt ved ikke forinden opstillingen af spilleautomaterne at have opnået godkendelse af spilleautomaterne af et af Spillemyndigheden akkrediteret institut, ligesom der ikke var opnået Spillemyndighedens godkendelse af en bestyrer, endvidere var spilleautomaterne ikke opkoblet til det centrale overvågningssystem hos Spillemyndigheden, og pokerautomaterne kunne ikke betjenes ved direkte møntindkast, og udbetaling af gevinster kunne ikke ske direkte fra disse automater.

b

ved i tiden fra 1. januar 2002 til den 18. juni 2002 på adressen ...2, at have opstillet og drevet virksomhed med gevinstgivende spilleautomater i form af 10 pokermaskiner og 2 andre gevinstgivende maskiner under samme omstændigheder som i forhold a. beskrevet.

2

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 47, stk. 1 og 5,

ved med forsæt til at unddrage afgift for perioden 1. januar til 31. juli 2001 at have afgivet urigtige momsangivelser, idet der blev afgivet 0-angivelser, selv om der i perioden har været en afgiftspligtig omsætning fra spillevirksomhed, og

ved uanset afmeldelse fra momsregistrering pr. 31. juli 2001 frem til udgangen af 2001 med forsæt til unddragelse af afgift at have fortsat med at drive registreringspligtig spillevirksomhed uden anmeldelse til de statslige told- og skattemyndigheder, alt hvorved statskassen blev unddraget ikke under 175.000 kr. i moms.

3

spilleautomatlovens § 40, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift i perioden 1. januar til 17. juni 2002 at have fortiet oplysninger til brug ved afgiftskontrollen om bruttospilleindtægter af mindst 6 opstillede gevinstgivende spilleautomater, hvorved statskassen blev unddraget afgift med ikke under 100.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og en tillægsbøde.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret om adressen ...1, at det er korrekt, at stedet var indrettet som en spilleklub. Klubben blev drevet af Støtteforeningen H1, som var en ikke overskudsgivende forening. Så vidt han husker, var han ikke selv med til at stifte foreningen. Derimod har han været med til at oprette tilsvarende foreninger i en række andre byer, herunder ...2. Han fik først noget at gøre med klubben H1 vist nok i slutningen af 2000. Han blev kontaktet af klubben i anledning af deres økonomiske problemer. Der var restance med både husleje som automatleje. Han tog hen i klubben og holdt et møde med en kreds af medlemmer, som ønskede hans hjælp. Han fik det indtryk, at det var medlemmer af bestyrelsen. Han ved ikke, hvem der var henholdsvis formand og kasserer. Problemet var, at der var blevet udloddet gevinster til medlemmerne i et sådant omfang, at der ikke havde været penge til at betale de faste udgifter. Tiltalte påtog sig at hjælpe foreningen og kontaktede udlejer af henholdsvis lokaler og maskiner. Det lykkedes ham at få udsættelse med lejebetalingen. Derefter kunne driften af klubben fortsætte. Blandt de medlemmer, han havde kontakt med, var V.4 og V.6. Disse er muligvis identiske med V.4 og V.6. Tiltalte kendte dem kun ved fornavn. Han mener ikke, at han indtrådte i bestyrelsen. Han kom i klubben ca. en gang hver anden uge for at se, om der var penge til betaling af husleje og automatleje. De medlemmer, som passede klubben, lavede hver dag en dagsrapport. Herpå blev noteret indtægter og de løbende, daglige udgifter. Det var fortrinsvis 7-8 medlemmer, som på skift passede klubben. Kassebeholdningen blev opgjort ved dagens slutning og videreført som startkassebeholdning på den følgende dags dagsrapport. Tællerangivelsen på klubbens kontrolpult blev også noteret på dagsrapporterne. Han har ikke lavet formularen til dagsrapporterne. Kassebeholdningen bestod dels af kontantbeholdningen og dels af medlemmernes gæld. Dagsrapporterne blev ikke brugt til udarbejdelse af regnskab. Når tiltalte kom i klubben, fik han nogle gange afregnet penge til betaling af husleje og automatleje. Det lykkedes ikke at indfri restancerne, og der var hele tiden problemer med økonomien. Nogle gange var det tiltalte, som indbetalte husleje og automatleje samt opkrævning af elektricitet og varme. Navnlig elektricitet var en stor udgiftspost. Udgifterne blev indbetalt i banken direkte til modtagerens konto. Foreningen havde ikke selv en bankkonto. Andre gange var det et af medlemmerne, som forestod betalingerne efter aftale med tiltalte. Denne praksis blev fortsat, frem til foreningen blev lukket. Tiltalte mener, at der var afgivet en opsigelse fra udlejerens side, da politiet sidste gang kom i klubben den 18. juni 2002. Forud for det havde der været flere besøg både fra politiet og fra ToldSkat. Han har ikke deltaget i nogen generalforsamling i foreningen. Han ved ikke præcis, hvem der sad i bestyrelsen, eller om han selv blev anset for at være medlem. Det er korrekt, at der fandtes en optegnelse over medlemmernes gæld, og at der tilsyneladende er sket opkrævning af beløbene. Han er enig i, at det på opkrævningsbrevene fremstår, som om han var kreditor, men det er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold. Det er heller ikke ham, som har opgjort medlemmernes gældsposter. Som nævnt har ToldSkat flere gange været på kontrolbesøg i foreningen. Det blev herunder oplyst, at foreningen ikke var regnskabs- eller momspligtig. Der var både pokerautomater og mere traditionelle gevinstgivende automater i klubben. Ingen af dem kunne dog betjenes med møntindkast. Kreditter blev altid registreret på kontrolpulten, og en spillers overskud kunne efter ønske udbetales kontant med penge fra kassen. Det gjaldt alle automaterne i klubben bortset fra et par morskabsautomater. Han mener ikke, at han selv på noget tidspunkt har haft foreningens vedtægter i sin besiddelse.

Tiltalte har forklaret om adressen ...2, at han vist var med til at stifte foreningen H2 i 1997. Han mener ikke, at han var med i bestyrelsen, men han var med til at finde de personer, som kom ind i bestyrelsen. Han havde ikke noget at gøre med ledelsen af foreningen i de følgende år. Derimod kom han ofte i klubben som menigt medlem for at spille og dyrke det sociale samvær. Vist nok i 2001 blev han kontaktet af klubbens bestyrelse. Foreningen H2 var kommet bagud med huslejen. Der blev ikke betalt automatleje. Forholdet var specielt, fordi der slet ikke blev opkrævet leje af automaterne. Så vidt han er orienteret, var automatfirmaet gået konkurs, og ingen var tilsyneladende opmærksom på, at disse automater stod i klubben H2. Tiltalte havde et møde med de medlemmer, som passede foreningen. Han opfordrede dem til ikke længere at udlodde helt så store beløb til medlemmerne. Det lykkedes ham at få udsættelse med huslejebetalingen. Han mener ikke, at han indtrådte i bestyrelsen, og han mener heller ikke, at han til politiet har forklaret, at han blev medlem af bestyrelsen. Han ved ikke præcist, hvem der sad i bestyrelsen, men når han kom i klubben, var NL og KK der altid. Det var medlemmerne selv, som stod for betaling af huslejen. Dette var han ikke involveret i. Han fik ikke udbetalt nogen del af omsætningen. Alle var bekendt med, at der var kommet en ny lov om gevinstgivende spilleautomater. Den fastslog, at en vis type af spilleautomater ikke var lovlige i spilleforeninger. Det var den traditionelle type af "enarmede tyveknægte". Der var vist 5 af den slags automater i H2-klubben. De blev efter tiltaltes anvisning slukket og ikke brugt. Det samme skete i H1. Han kender ikke VL.

På spørgsmål fra forsvareren har tiltalte forklaret, at han flere gange har talt med en medarbejder hos ToldSkat ved navn MM. Denne medarbejder besøgte flere gange spilleklubberne H1 og H2. Tiltalte har talt med MM både i klubberne og hos ToldSkat. Det var før ikrafttrædelsen af lov om gevinstgivende spilleautomater den 1. januar 2001. MM fortalte, at han havde fået til opgave at undersøge praksis omkring de mange spilleklubber i regionens område. Tiltalte fortalte, hvordan klubberne H1 og H2 blev drevet. MM nævnte, at foreningerne rettelig burde være momsregistrerede af hensyn til den servering af bl.a. drikkevarer, som finder sted i klubberne. Han sagde dog også, at han ville indstille til sin chef, at dette ikke blev håndhævet. Både H1 og H2 fungerede ordningen med drikkevarer sådan, at medlemmerne kunne tage øl, sodavand og kaffe uden at betale for det. Det samme gjaldt de madvarer, fx franskbrødsmadder, som blev serveret. Klubberne H1 og H2 var lukkede foreninger, og kun medlemmer kunne spille. Ingen under 18 år kunne blive medlem. Når en person ønskede at blive optaget som medlem, blev vedkommende noteret i en medlemsbog med navn og adresse. Et nyt medlem kunne ikke spille de første 24 timer. Dette var et lovkrav. Der blev betalt et indmeldelseskontingent på 50 kr., men dette beløb blev givet tilbage som spil ved det første besøg. Der blev ikke udstedt medlemskort.

Om sin momsregistrering har tiltalte forklaret, at han tidligere drev tømrervirksomheden H3 i personligt regi. Han var i den anledning momsregistreret. Der var imidlertid ingen aktivitet i virksomheden. Han mener, at han drøftede den problemstilling med MM, som ud over spilleklubberne også var beskæftiget med at kontrollere tømrervirksomheder på Nordfyn. På initiativ fra MM blev tiltaltes momsregistrering afmeldt. Det kan godt passe, at det skete dere 31. juli 2001. Senere stiftede hans samlever JJ et anpartsselskab, der fik navnet H3 ApS. Det var muligvis i 2002. Tiltalte blev ansat som direktør i dette selskab.

Vidnet fuldmægtig V.1 har forklaret om forhold 2, at han er ansat ved ToldSkat og har beskæftiget sig med opgørelse af momstilsvaret. Han har ikke været tilknyttet Spillemyndigheden. Han aflagde kontrolbesøg i spilleklubben H1 den 11. oktober 2001 sammen med skatteinspektøren. Formålet var primært at undersøge, om der blev udbetalt "sort løn" til de personer, som passede spilleklubben. I spilleklubben blev V.4 truffet. Hun passede stedet den dag. Hun fortalte selv, at hun i løbet af et år havde ca. halvdelen af vagterne. Hun forklarede, at hun ikke var medlem af nogen bestyrelse, og at tiltalte var den daglige leder af spilleklubben. Tiltalte styrede således økonomien og sørgede for at inddrive tilgodehavender hos gæsterne. V.4 omtalte tiltalte som "T". Tiltalte blev kontaktet telefonisk, så han kunne få mulighed for at være til stede ved kontrolbesøget. Han havde dog ikke tid til at komme. Der blev i stedet aftalt et møde i regionen den 17. oktober 2001. Under det møde oplyste tiltalte, at han var formand for den forening, som drev spilleklubben. Næstformand var angiveligt NN. Kasserer blev oplyst at være V.7. Det viste sig, at det ikke var muligt at spore V.7, idet han i folkeregisteret var opført med ukendt adresse og angiveligt ikke længere befandt sig .... Tiltalte forklarede under mødet, at han varetog økonomistyringen. Han forklarede, at han var blevet valgt som formand på en generalforsamling i april 2001. Vidnet efterspurgte gentagne gange referat fra generalforsamlingen og et bestyrelsesprotokollat. Det var ikke muligt for tiltalte at fremlægge dette materiale. En forening med velgørende formål har pligt til at føre regnskab som dokumentation for, at formålet efterleves. Hvis dette ikke kan dokumenteres, opfylder foreningen ikke betingelserne for at opnå momsfritagelse. Ved kontrolbesøget den 11. oktober 2001 udleverede V.4 på forespørgsel om regnskabsmateriale dagsrapporter for de seneste 20 dage. Hun oplyste, at det var det materiale, som endnu ikke var udleveret til tiltalte. Hun oplyste også, at spilleklubben holdt åbent alle dage, bortset fra 3 dage om året. De 20 dagsrapporter blev brugt som grundlag for opgørelse af spillevirksomhedens omsætning, overskud og momstilsvar. Omsætningen blev udregnet som gennemsnittet af de 20 dages omsætning ganget med 360 dage. Tilsvarende blev udgifterne beregnet for et helt år. V.4 havde oplyst, at hendes vederlag for at passe stedet var 50 kr. i timen. Lønnen blev ikke udbetalt kontant, idet hun havde spillegæld. Denne gæld blev så nedskrevet med den løn, hun skulle have haft. Der blev indhentet oplysninger fra udlejeren af lokalerne om huslejen. Udgifterne til varme og elektricitet blev opgjort skønsmæssigt. Momstilsvaret blev herefter opgjort til 191.585 kr. Beløbet blev skønsmæssigt nedrundet til 175.000 kr. Tiltalte blev gjort bekendt med beregningerne. Han kommenterede dem ikke. Spilleklubben H1 blev anset for ejet og drevet af tiltalte personligt. Det kunne konstateres, at de kontante midler for 20 dages perioden i september og oktober 2001 var blevet overdraget til tiltalte. Han havde således modtaget ialt 18.000 kr. ad tre gange. Midlerne har ikke kunnet følges videre efter udbetalingen til tiltalte. Derfor var kravene til regnskabsførelse for en velgørende forening klart ikke opfyldt, og følgelig blev tiltalte anset for momspligtig af spillevirksomhedens indtægter. Der blev alene opgjort momstilsvar for 2001. Senest med virkning fra 1. januar 2002 skulle der i stedet afregnes afgift efter spilleautomatlovens regler. Vidnets nu pensionerede kollega hos ToldSkat, MM, havde som sit arbejdsområde kontrollen med byggevirksomheder. Da tiltalte selv har drevet tømrervirksomhed, er det naturligt, at tiltalte i den forbindelse har været i kontakt med MM. Vidnet kan derimod ikke forestille sig, at MM også har haft til opgave at undersøge spilleklubber.

Vidnet politiassistent V.2 har forklaret, at han deltog i de kontrolbesøgene på de to adresser den 18. juni 2004 ToldSkat tog initiativ til besøgene, og han blev anmodet om at tage med. Han har spillemaskiner som sit politimæssige arbejdsområde. De var først i H1, hvor det blev konstateret, at døren til spilleklubben var åben. Der blev antruffet to kvinder og en mand i lokalet. Det var V.4, en kvinde ved navn VV og V.5. Der var 7 poker/tvspillemaskiner og 6 automater til møntindkast i lokalet. Alle automaterne var tilsluttet strømforsyningen. Der blev fundet nogle skyldnersedler og en håndskrevet medlemsfortegnelse. Der fandtes også et opslag med åbningstider, hvoraf det fremgik, at lokalet var åbent alle dage. En kontantbeholdning blev optalt, men ikke medtaget. V.4 og V.5 blev afhørt på stedet. Vidnet foretog senere en efterafhøring af V.4. Han foretog også efterfølgende afhøring af tiltalte. Tiltalte forklarede herunder, at han havde været medstifter af foreningen H1, og at han havde været formand de første ca. 1½ år. Han var efter sin forklaring igen indtrådt som formand ca. 2 år før kontrolbesøget. Tiltalte forklarede, at V.4 og V.6 var de andre medlemmer af bestyrelsen. Det var baggrunden for, at vidnet foretog efterafhøring af V.4 og afhøring af V.6. Begge bestred at være medlemmer af en bestyrelse, og begge angav, at de ikke var bekendt med, at spillestedet skulle være drevet af en forening. Under afhøring af tiltalte forklarede han, at bestyrelsen ikke havde konstitueret sig, men at han selv i praksis forestod opgaverne som formand og kasserer. Efter kontrolbesøget i H1 fortsatte vidnet sammen med repræsentanterne for ToldSkat til H2. Også her var døren til spillelokalet åben. Der blev truffet en kvinde, som passede stedet. Så vidt vidnet husker, forklarede den pågældende, at hun kun var på stedet midlertidigt som afløser for en anden. Hun fortalte, at hun var blevet instrueret om at kontakte tiltalte, hvis en gæst vandt en gevinst, som oversteg den kontante kassebeholdning. Der fandtes 10 poker/tvspillemaskiner i lokalet, som alle var tændt og tilkoblet en kontrolboks. 2 andre gevinstgivende automater var ikke tilsluttet strømforsyningen. Da man tilsluttede stikpropperne til disse automater, kom der lys i displayene. Under den efterfølgende afhøring af tiltalte forklarede han, at han også havde været medstifter af foreningen H2. Han havde på tilsvarende måde som i H1 været formand i den første periode og var senere genindtrådt som formand. Han forklarede, at der senest havde været holdt generalforsamling ca. 2 år tidligere. Tiltalte bekræftede at ville sende vedtægter og protokolmateriale for de to foreninger. Trods flere rykkere modtog vidnet kun et sæt vedtægter for H1 Støtteforening. Tiltalte oplyste, at vedtægterne for foreningen H2 havde et tilsvarende indhold. Med hensyn til foreningen H2 havde tiltalte oplyst navne og adresse på 2 personer, som også skulle være i bestyrelsen. Det lykkedes ikke vidnet at identificere disse personer, idet de ikke havde været tilmeldt den opgivne adresse. Vidnet tog kontakt med ejeren af ejendommen ...1, G1. Herfra blev det oplyst, at lokalet var udlejet til Støtteforeningen for H1 Dartklub. Lejemålet var indgået i 1997, og at der havde været registreret to formænd, før tiltalte blev formand i begyndelsen af 1998. Vedrørende begge spilleklubber blev det af de tilstedeværende oplyst, at spil på maskinerne foregik efter kontant betaling af indskud til bestyreren, hvorefter der blev registreret en kredit på kontrolpulten. En spiller kunne bruge af denne kredit til spil, og eventuelle gevinster blev tillagt saldoen. Spilleren kunne når som helst afbryde spillet og få udbetalt saldoen i kontanter. Også tiltalte bekræftede under afhøringen af ham, at det var fremgangsmåden ved spil i de to klubber. Det er ikke lykkedes vidnet at få udleveret andet regnskabsmateriale end de skyldsedler, der blev fundet i spillelokalet H1. Der blev ikke fundet bestyrelsesprotokollater eller generalforsamlingsreferater nogen af stederne. Han har ikke kendskab til, at politiet skulle have besøgt de to spilleklubber før den 18. juni 2002. I kraft af sin berøring med sagsområdet ville han typisk høre om det, hvis andre fra politiet havde været på stedet tidligere.

Vidnet fuldmægtig V.3 har forklaret, at han er den regionale repræsentant for Spillemyndigheden. Spilleautomatloven trådte i kraft den 1. januar 2001. Året 2001 var i praksis en overgangsperiode for eksisterende spilleklubber og restaurationer med spilleautomater. Disse kunne fortsætte med at betale moms og den hidtidige kommunale afgift for de moms- og afgiftspligtiges vedkommende. Den nye lov blev håndhævet efter sit indhold fra den 1. januar 2002. Det var i den anledning, der blev foretaget kontrolbesøg på adresserne ...1 og ...2 den 18. juni 2002. Der var indgået en anmeldelse til Spillemyndigheden om, at der blev udøvet spillevirksomhed uden tilladelse de pågældende steder. Spilleautomatloven gælder både for erhvervsmæssige gevinstspil og gevinstspil drevet af foreninger. Ved kontrolbesøgene blev det konstateret, at der i H1 var opstillet 7 pokermaskiner og 6 gevinstgivende automater med møntindkast og mulighed for udbetaling af gevinster direkte fra maskinerne. Konkret blev spillet også på de sidstnævnte automater praktiseret på den måde, at de blev styret fra en central kontrolpult. Møntindkastene blev dermed ikke benyttet. I H2 fandtes der 10 pokermaskiner og 2 af de andre gevinstgivende automater. Disse sidstnævnte var ikke tilsluttet strømforsyningen. Vidnet har foretaget beregning af afgift efter spilleautomatloven. Beregningen er foretaget for perioden fra den 1. januar til den 17. juni 2002. Der er kun foretaget afgiftsberegning for så vidt angår de 6 automater fra H1, som ikke var pokerautomater. De 2 tilsvarende maskiner fra H2 blev udeladt på grund af deres manglende tilslutning til strømforsyningen. Alle pokermaskinerne blev udeladt fra beregningen allerede af den grund, at sådanne maskiner ikke lovligt vil kunne benyttes til gevinstgivende spil. Grundlaget for beregningen var branchens egne oplysninger om den gennemsnitlige årlige bruttospilleindtægt for en spilleautomat, hvilket er 100.000 kr. Dette gennemsnitstal fremgår af bemærkningerne til lovforslaget. Bruttospilleindtægten er en spilleautomats samlede omsætning med fradrag af udbetalte gevinster. Det er et lovkrav, at gevinstudbetalingen minimum skal være 74%. En årlig bruttospilleindtægt på 100.000 kr. pr. automat svarer omtrent til 8.000 kr. pr. måned. Vidnet har for spilleklubben H1 beregnet en månedlig bruttospilleindtægt for de 6 maskiner på 48.000 kr. Der skal af bruttospilleindtægten betales en afgift på 40%, hvortil kommer 1% i ludomaniafgift. Den samlede unddragne afgift for perioden 1. januar til 17. Juni 2002 er beregnet til 109.552 kr. Beløbet er nedrundet til 100.000 kr. Beregningen af afgift efter spilleautomatloven er foretaget uden sammenhæng med den opgørelse af den momspligtige omsætning, som vidnets kollega V.1 foretog vedrørende 2001.

Vidnet V.4 har forklaret, at hun har haft tilknytning til spilleklubben H1. Det er korrekt, at hun var til stede i spillelokalet under begge Toldskats kontrolbesøg den 11. oktober 2001 og den 18. juni 2002. Det kan godt passe, at hun blev indmeldt som medlem allerede i 1996. Hun kom i klubben jævnligt i hele perioden frem til lukningen i juni 2002. Der var åbent hver dag. Det var tit hende, som passede stedet. Hun var på et tidspunkt blevet spurgt af tiltalte, om hun ville hjælpe. Hun regner med, at tiltalte spurgte hende, fordi hun alligevel så tit kom i klubben. Der var også andre end hende, som passede stedet. Der er dog ikke nogen tvivl om, at det var hende, som stod der mest. Hendes opgave var at sørge for, at medlemmerne kunne komme til at spille. Det var som nævnt en klub, og alle spillere skulle være medlemmer. Medlemmerne blev opført i en bog og fik udstedt medlemskort. Et nyindmeldt medlem kunne først komme til at spille dagen efter. Alle medlemmerne skulle være over 18 år. Det er vist rigtigt, at der skulle betales 50 kr. ved indmeldelse, og at man ved det første besøg kunne få lov at spille for det samme beløb uden at betale. Hun lavede hver dag en dagsrapport over indtægter og udgifter. Hun ved ikke, hvorfor der stod "Put and Take" på blanketterne. Tiltalte kom 2-3 gange om ugen i klubben og hentede dagsrapporterne og det optjente overskud. Han fik ikke penge med hver gang, men i hvert fald en gang om ugen hentede han penge. Det var typisk beløb i størrelsesordenen omkring 5.000 kr. Nogle gange hentede tiltalte større beløb og andre gange mindre. Tiltalte sørgede for at betale husleje, automatleje og andre faste udgifter. Det har vidnet aldrig gjort. Det var helt klart tiltalte, som var ansvarlig for spilleklubben. Hun kan ikke huske, om der har været nogen før ham. Der blev lavet opgørelser over den spillegæld, som nogle af gæsterne fik. Når hun passede klubben, var det hende, som noterede gældsposterne ned og regulerede saldoen, hvis der blev betalt afdrag. Hun skrev størrelsen af gældsposterne ned på lister svarende til de to lister, der indgår i sagen med dateringen 28. august. Disse lister har hun dog ikke lavet. Hun mener bestemt, at det er tiltalte, som har lavet de maskinskrevne skyldsedler, der indgår i sagen. Hun havde på et tidspunkt selv en større spillegæld. Aftalen med tiltalte var, at hun kunne få gælden nedskrevet ved at arbejde i klubben. Hun mener ikke, at hun nogensinde har betalt kontante afdrag. Hun har ikke hørt om, at et eventuelt overskud skulle bruges til bestemte formål, eksempelvis velgørenhed. Hun tænkte ikke nærmere over, om tiltalte fik noget overskud, og hvad det i givet fald blev brugt til. Det er rigtigt, at der stod "H1 Støtteforening" på vinduerne. På døren var der et opslag med åbningstider og med oplysning om, at det var en spilleklub kun for medlemmer. Hun har ikke tænkt nærmere over, hvad "H1 Støtteforening" stod for. Der har ikke været afholdt generalforsamlinger. På et tidspunkt blev der talt om, at der skulle etableres en bestyrelse, men der blev aldrig taget initiativ til det. Hun husker ikke, hvornår spørgsmålet om en bestyrelse var på tale. Hun kender V.6, som jævnligt kom og spillede i klubben. Det var vidnet, som købte kaffe og brød til medlemmerne. Engang imellem købte hun også øl og sodavand. Oftest var det dog tiltalte, som købte disse drikkevarer. Hun ved ikke, om han hentede det i Tyskland. Der var både pokermaskiner og "enarmede tyveknægte" i spilleklubben. Det er vidnets vurdering, at der blev spillet omtrent lige meget på de forskellige typer af maskiner.

Vidnet V.5 har forklaret, at han nogle enkelte gange har været i spillelokalet ...1 for at spille. Han vurderer, at han nok har været der 3-5 gange. Det kan godt passe, at han blev medlem i 1998. Han kan ikke huske, om han fik udstedt et medlemskort. Det er rigtigt, at han var til stede den 18. juni 2002, da politiet og ToldSkat kom i spilleklubben. Han var kommet bare for at kigge og tale med dem, som var til stede. Han havde ikke tænkt sig at spille. Der var en, som passede klubben, da han kom. Den pågældende skulle noget, og vidnet lovede derfor at passe klubben i en periode på 1½ - 2 timer. Det var ikke meningen, at han skulle betjene pulten, for det havde han ikke forstand på. Der var ingen, som var i gang med at spille. Han skulle bare holde øje med, hvem der kom og gik. Han ved godt, hvem tiltalte er. Han havde fået at vide, at det var tiltalte, som var ansvarlig for klubben. Han har aldrig hørt om, at der skulle afholdes generalforsamling eller at der skulle være en bestyrelse. Han havde ikke selv nogen spillegæld.

Vidnet V.6 har forklaret, at hun for 2-3 år siden fik en skade, som blandt andet betød, at hun måtte opereres i hovedet. Efter det har hendes hukommelse været meget nedsat. Hun kan huske, at hun har spillet på spilleautomater på værtshuse. Hun mener ikke, at hun også har spillet i en spilleklub. Hun kender godt V.4, men hun husker ikke, at hun skulle have spillet et sted, der blev passet af V.4. Hun mener, at hun har set tiltalte før, men i hvilken sammenhæng husker hun slet ikke.

Tiltalte er tidligere straffet af betydning for sagen

ved

Østre Landsrets ankedom af 22. januar 1997 for mandatsvig og bedrageri af særlig grov beskaffenhed med fængsel 13 år og frakendelse af retten til at være stifter af, bestyrelsesmedlem eller direktør i selskaber, der beskæftiger sig med investeringer eller formueforvaltning, samt til at udøve eller deltage i virksomhed af denne art indtil videre. Prøveløsladt den 30. oktober 1998 mod en prøvetid på 2 år og reststraf 458 dage.

 

ved

Odense rets dom af 14. januar 2003 for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden med fængsel 120 dage betinget, prøvetid 2 år og vilkår om tilsyn og samfundstjeneste, samt frakendelse af førerretten i 5 år fra dommens dato.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det bør indledningsvis afgøres, om anklagemyndigheden som anført af tiltaltes forsvarer er bundet af en påtalebegrænsning med hensyn til tiltalen for momsunddragelse i forhold 2 og tiltalen for afgiftsunddragelse i forhold 3.

Retsplejelovens § 833, stk. 1, giver som udgangspunkt anklagemyndigheden adgang til inden domsforhandlingen at udvide tiltalen ved at indlevere nyt anklageskrift, som det er sket i denne sag. Adgangen hertil kan dog være begrænset i visse tilfælde, hvor hensynet til tiltalte taler imod udvidelse af tiltalen.

Det fremgår af sagen, at Told- og Skattestyrelsen, Spillemyndigheden, den 7. oktober 2002 sendte begæringer til Politimesteren med anmodning om tiltalerejsning for overtrædelser svarende til sagens nuværende forhold 1.a og 1.b. Politimesteren rejste tiltale herfor ved anklageskrift af 3. juni 2004. Før sagens behandling i retten blev anklageskriftet tilbagekaldt af anklagemyndigheden i anledning af en tiltalebegæring af 13. september 2004 fra Toldskat vedrørende moms- og afgiftsunddragelse.

Retten lægger til grund, at tiltalte forud for fremsendelse af anklageskriftet af 3. juni 2004 til retten nok var blevet afkrævet moms og afgift, men ikke havde været sigtet for unddragelse heraf. Navnlig af denne grund finder retten ikke, at tiltalte kan have haft en berettiget forventning om, at der ikke ville ske strafforfølgning for unddragelse af moms og afgift. Dette gælder, uanset at der ikke i anklageskriftet af 3. juni 2004 var taget forbehold for yderligere tiltalerejsning. Som nævnt ovenfor havde anklagemyndigheden på dette tidspunkt ikke modtaget tiltalebegæringen vedrørende moms- og afgiftsunddragelse.

Ad forhold 1.a.

Tiltaltes forklaring om, at han kun havde en perifær tilknytning til spilleklubben H1, fremstår ulogisk og usandsynlig. Heroverfor må vidnet V.4s forklaring om, at klubben blev drevet af tiltalte og ikke en forening, vurderes som særdeles troværdig. Forklaringen underbygges desuden af sagens øvrige oplysninger, herunder navnlig udformningen af gældsopkrævninger dateret 4. december 2000. Disse opkrævninger fremtræder som udfærdiget af tiltalte og som vedrørende tilgodehavender for ham personligt. Det er herefter bevist, at spilleklubben blev drevet af tiltalte som en privat erhvervsmæssig virksomhed. Da tiltalte ikke opfyldte kravene i spilleautomatloven med tilhørende bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. som beskrevet i anklageskriftet, er han skyldig i den rejste tiltale.

Ad forhold 1.b.

Det er ikke mod tiltaltes benægtelse og forklaring alene ved politiassistent V.2s forklaring bevist, at tiltalte udøvede den samme ledelse og økonomistyring af spilleklubben H2 som af klubben H1. Der er derfor ikke grundlag for at dømme tiltalte i dette forhold.

Ad forhold 2

Tiltalte drev spilleklubben H1 som en privat erhvervsmæssig virksomhed også i 2001. Der var for dette år tale om en momspligtig virksomhed. Tiltalte angav imidlertid urigtigt, at der ikke havde været momspligtig omsætning for den del af året, hvor han var momsregistreret, ligesom han efter afmeldelse fra momsregistrering pr. 31. juli 2001 undlod at indgive anmeldelse til de statslige told- og skattemyndigheder. Tiltalte har herved gjort sig skyldig i forsætlig momsunddragelse. Retten kan på grundlag af fuldmægtig V.1s forklaring tiltræde told- og skattemyndighedernes skønsmæssige opgørelse af det unddragne momsbeløb til ikke under 175.000 kr.

Ad forhold 3

Tiltalte havde for perioden fra den 1. januar til den 17. juni 2002 pligt til at angive størrelsen af den afgiftspligtige bruttospilleindtægt til de statslige told- og skattemyndigheder. Tiltalte undlod imidlertid at indgive de månedlige anmeldelser og har herved gjort sig skyldig i forsætlig afgiftsunddragelse. Retten kan på grundlag af fuldmægtig V.3s forklaring tiltræde told- og skattemyndighedernes skønsmæssige opgørelse af det unddragne afgiftsbeløb til ikke under 100.000 kr.

Efter det anførte dømmes tiltalte i overensstemmelse med anklageskriftet i forhold 1.a. 2 og 3, mens tiltalte frifindes i forhold 1.b.

Straffen fastsættes efter lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 § 40, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, og § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1, § 17, stk. 1, og § 18, stk. 2, jf. stk. 1, bekendtgørelse nr. 661 af 22. juni 2005 om gevinstgivende spilleautomater § 26, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, og § 12, stk. 1, (tidligere bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 § 26, stk. 1, jf. § 3, stk. 1 og § 12) og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 47, stk. 1 og 5, alt jf. straffelovens § 89, til fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 225.000 kr.

Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 60 dage.

Den tid, der er forløbet, siden de strafbare forhold blev begået, taler ikke med tilstrækkelig vægt for at gøre fængselsstraffen betinget.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 225.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel 160 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 3. oktober 2006, 12. afdeling, S-546-06

Odense Rets dom af 11. januar 2006 (SS 5.4028/2005) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne politiassistent V.2, V.5, V.4, V.1 og V.3, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Forklaringer

V.7 har uden vidneansvar forklaret blandt andet, at han meldte sig ind i foreningen, fordi han var spilleglad. Det kan godt passe, at det var i 1996. På et tidspunkt formentlig i 2000 eller 2001 kom vidnet i bestyrelsen som formand. Der var herudover 4 bestyrelsesmedlemmer, herunder NN, V.6 og PP. Foreningen havde en dårlig økonomi. Tiltalte tilbød at hjælpe med betaling af regninger. Han ved ikke, om tiltalte betalte disse af egen lomme. Det var tiltalte, der gav instruktioner om, hvordan de skulle forholde sig. Dagsopgørelserne, regninger og kvitteringer blev lagt i en skuffe, hvis indhold blev afhentet af tiltalte fra tid til anden, ligesom tiltalte fik udbetalt kontanter til betaling af regninger. At skyldsedlerne angiver tiltalte som kasserer skyldes alene, at skyldnerne ikke ville foretage indbetalinger, hvis det havde været vidnet, der havde indkrævet udestående gæld. Vidnet interesserede sig ikke for, hvad de penge, tiltalte fik udbetalt, blev brugt til. Der blev ikke udfærdiget regnskaber, og vidnet har ikke bemærket, at der skulle være ringbind i lokalerne til brug for regnskabsmateriale. Da han forlod foreningen, medtog han intet materiale.

Den i byretten af vidnet V.6 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig som fastslået ved byrettens dom.

Straffen, der fastsættes efter de i dommen anførte bestemmelser, nu i bekendtgørelse 820 af 26. juni 2006, findes at burde forhøjes til fængsel i 3 måneder, idet der herved er taget hensyn til det lange tidsrum, hvori der er foregået ulovlig spillevirksomhed under dække af foreningsvirksomhed uden nogen form for regnskabsmateriale. Der er ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Tillægsbøden stadfæstes.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes, dog med den ændring at T straffes med fængsel i 3 måneder.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.