Dato for udgivelse
08 Feb 2007 11:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Jan 2007 13:42
SKM-nummer
SKM2007.117.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-016306
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Forskningsudgifter
Resumé
Skatterådet tiltræder, at et selskab har ekstrafradrag efter ligningslovens § 8 Q med 50 % af de fradragsberettigede eller afskrivningsberettigede udgifter i forbindelse med et samfinansieret forskningsprojekt. Fradrag for lønudgifter er dog betinget af, at Forsknings- og Innovationsstyrelsen endeligt godkender projektet, herunder at der er tale om en lille eller mellemstor virksomhed.
Reference(r)
Ligningsloven § 8 Q
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 E.B.3.11
Spørgsmål

Vil A A/S have ekstrafradrag efter ligningslovens § 8 Q, stk. 1, med 50 % af de fradrags- og afskrivningsberettigede udgifter, som selskabet vil komme til at afholde i forbindelse med det samfinansierede forskningsprojekt "F", således som dette er beskrevet i projektansøgning indsendt i 2006, godkendt af Forskningsstyrelsen i 2006, herunder for et beløb svarende til de lønudgifter, som selskabet afholder i forbindelse med projektet?

Svar

Ja, selskabet vil i henhold til ligningslovens § 8 Q kunne fradrage et beløb svarende til 50 % af de fradragsberettigede eller afskrivningsberettigede udgifter i forbindelse med det samfinansierede projekt. For så vidt angår lønudgifter forudsætter ekstrafradraget dog, at Forsknings- og Innovationsstyrelsen endeligt godkender projektet, herunder at der er tale om en lille eller mellemstor virksomhed.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S driver konsulentvirksomhed i Danmark.

Selskabet driver tilsvarende virksomhed i udlandet gennem et lokalt datterselskab D1. Selskabet har desuden datterselskaberne D2 A/S og D3 ApS, som p.t. er uden aktiviteter.

Det fremgår af forespørgslen, at A A/S med datterselskaber i henhold til årsrapporten for 2004 havde ca. x ansatte (omregnet til fuldtidsstillinger), en årsomsætning på y mio. kr. og en regnskabsmæssig balancesum på ca. z mio. kr. Årsrapporten for 2005 forelå ikke på tidspunkterne for ansøgningen om godkendelse hos Forskningsstyrelsen eller anmodningen om bindende svar. I forespørgslen skønnes det, at selskabet ved udgangen af 2005 havde ca. æ ansatte, at årsomsætningen for 2005 udgjorde ca. ø mio. kr., og at balancesummen ved udgangen af 2005 udgjorde ca. å mio. kr.

Samtlige aktier i A A/S ejes af det udenlandske selskab M. Det danske selskabs ledelse har dog en høj grad af autonomi, hvilket bl.a. giver sig udslag i, at selskabets overskud ikke udloddes som udbytte til aktionæren, men forbliver i selskabet til ledelsens disposition.

A A/S har i 2006 ansøgt Forskningsstyrelsen om godkendelse af et samfinansieret forskningsprojekt  med henblik på skattefradrag efter ligningslovens § 8 Q.

Projektet, som har overskriften "F", indebærer et forskningssamarbejde med O og er beskrevet i ansøgningen til Forskningsstyrelsen  og projektgodkendelsen.

Projektet samfinansieres med O, og vil for A A/S indebære udbetalinger til O på et nærmere angivet beløb fordelt over årene 2006-2009, jf. ansøgningen, og lønudgifter til projektet på et ligeledes nærmere angivet beløb, fordelt over årene 2006-2009, jf. ansøgningen.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Forespørgerens repræsentant finder, at spørgsmålet bør besvares bekræftende.

Som begrundelse herfor henvises til, at Forskningsstyrelsen har godkendt projektet i 2006, og således har konkluderet, at der er tale om et værdifuldt samfinansieret forskningssamarbejde mellem en privat virksomhed og en offentlig forskningsinstitution, som Folketinget har ønsket at fremme med fradragsreglerne i ligningslovens § 8 Q.

Herudover bemærkes, at A A/S opfylder betingelsen for at blive anset som en lille eller mellemstor virksomhed, idet virksomheden opfylder alle de gældende kriterier med hensyn til antal medarbejdere, årsomsætning og balancesum, og - uanset den formelle juridiske ejerstruktur - efter en konkret vurdering må antages at have en sådan grad af autonomi, at selskabet reelt opfylder EU´s uafhængighedskriterium, jf. § 3, stk. 7, i bekendtgørelsen nr. 339 af 10. maj 2004.

SKATs indstilling og begrundelse

Efter ligningslovens § 8 Q kan bl.a. selskaber, der er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage et beløb svarende til 50 % af de fradrags- eller afskrivningsberettigede udgifter, som afholdes i forbindelse med et samfinansieret forskningsprojekt mellem en erhvervsvirksomhed og en offentlig institution.

Der er tale om en forsøgsordning, som gælder for aftaler om samfinansierede forskningsprojekter indgået i indkomstårene 2004, 2005 og 2006. Den foreliggende aftale er indgået i marts 2006, og opfylder således denne betingelse.

Ekstrafradraget efter ligningslovens § 8 Q berører ikke den skattepligtiges adgang til fradrag for driftsomkostninger og afskrivninger efter skattelovgivningens almindelige regler.

Der er ikke fradragsret, hvis virksomheden får offentligt tilskud, herunder tilskud fra EU, til forskningsprojektet.  Der indrømmes endvidere ikke ekstrafradrag for udgifter, for hvilke der gives ekstrafradrag efter ligningslovens § 8 F, stk. 1, eller 8 G, stk. 1 eller 2.

Der er alene fradragsret for beløb, som virksomheden ifølge en samarbejdskontrakt med forskningsinstitutionen udbetaler direkte til denne. For små og mellemstore virksomheder er der herudover fradragsret for beløb svarende til de lønudgifter, som virksomheden afholder i forbindelse med et konkrete samfinansieret forskningsprojekt. Der er ikke fradragsret, hvis de direkte udbetalte beløb og lønudgifterne samlet er mindre end 0,5 mio. kr. ifølge aftalen. Der endvidere kun fradragsret for udbetalinger på højst 5 mio. kr. inden for et indkomstår.

Det er en betingelse for fradraget, at det pågældende forskningsprojekt på forhånd er godkendt af Forsknings- og Innovationsstyrelsen (tidligere Forskningsstyrelsen) inden for en ramme, som afsættes på de årlige bevillingslove.

Ekstrafradraget kan kun gives for den betaling til forskningsinstitutionen eller den lønudgift afholdt af virksomheden, som er angivet i den aftale, der har været forelagt for Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Af § 8 Q, stk. 2, 2. pkt. fremgår det, at ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler for godkendelsen og administrationen af ordningen, herunder hvad der i § 8 Q, stk. 1, forstås ved små og mellemstore virksomheder.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har i medfør heraf udstedt Bekendtgørelse nr. 339 af 10. maj 2004 om forsøgsordning med 150 pct. fradrag for forskningsudgifter efter ligningslovens § 8Q (for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2006).

Af bekendtgørelsens § 1 fremgår det bl.a., at Forskningsstyrelsen godkender de samfinansierede projekter, der er omfattet af ligningslovens § 8 Q.

I bekendtgørelsens kapitel 2 "Betingelser for godkendelse", hedder det bl.a., at det er en betingelse for godkendelse, at projektets udgifter til aktiviteter er omfattet af ligningslovens § 8 B om fradragsberettigede udgifter.

Af bekendtgørelsens § 3, stk. 7, fremgår det, at "Ved små og mellemstore virksomheder lægges den af EU-Kommissionen til enhver tid fastsatte definition af små og mellemstore virksomheder til grund, det vil sige virksomheder, der beskæftiger under 250 personer samt har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR, jf. Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 (2003/361/EF). Dog er små og mellemstore virksomheder indtil 31. december 2004 defineret som virksomheder, der beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 40 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 27 mio. EUR samt opfylder EU´s uafhængighedskriterium, jf. Kommissionens henstilling af 3. april 1996 (92/280/EC)."

Der henvises endvidere til bemærkningerne til Forslag nr. L 132 til Lov om ændring af ligningsloven, hvoraf det fremgår, at det er ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, der fastsætter regler om, hvad der skal forstås ved en lille og mellemstor virksomhed, samt i forbindelse med godkendelsen af forskningsprojektet afgør, om virksomheden er lille eller mellemstor.

Forskningsstyrelsen har i 2006 meddelt A A/S, at det samfinansierede forskningsprojekt F godkendes med forbehold. Således hedder det i godkendelsen, at angående fradragsret for virksomhedens egne projektrelevante lønudgifter meddeles godkendelsen under forbehold af, at betingelserne for at blive behandlet som lille eller mellemstor virksomhed (betingelse med hensyn til antal beskæftigede og omsætnings- eller balancebeløb) er opfyldte - i overensstemmelse med opgørelsesmåderne beskrevet i Bilag til EU-kommissionens henstilling af 6/5 2003 (meddelt under nr. K(2003) 1422; 2003/ 361/EF), Bilagets Artikel 6, jf. dets Artikel 3, dvs. bl.a. med tillæg for/af antal beskæftigede og omsætnings- eller balancebeløb i partnerselskaber og tilknyttede selskaber.

SKAT indstiller på den baggrund, at det stillede spørgsmål besvares med ja, idet det for så vidt angår fradrag for lønudgifterne dog forudsættes, at Forskningsstyrelsen endeligt godkender forskningsprojektet, herunder at der er tale om en lille eller mellemstor virksomhed, jf. LL § 8 Q.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling med den anførte begrundelse