Dato for udgivelse
13 Jul 2007 10:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Jun 2007 16:00
SKM-nummer
SKM2007.504.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-107336
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Selskabsbeskatning
Emneord
Trust, overdragelse, effektiv
Resumé

Skatterådet har bekræftet, at hvis stifteren af en trust, som er hjemmehørende på Bahamas, tager bopæl i Danmark og dermed bliver fuldt skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, skal stifteren ikke medtage indkomst, som indgår i trusten ved opgørelsen sin skattepligtige indkomst i Danmark.

Det er således Skatterådets vurdering, at der efter danske retsregler foreligger en selvstændig juridisk enhed og at udskillelsen af stifterens midler til trusten må anses for at opfylde de skattemæssige krav til en effektiv og uigenkaldelig overdragelse.

Reference(r)
-
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 S.H.14.3.

En fysisk person bosiddende på Bahamas havde stiftet en trust, som var hjemmehørende på Bahamas og dermed underlagt lovgivningen på Bahamas.

Spørger anmodede Skatterådet om, at bekræfte, at stifteren af trusten, hvis denne atter tog bopæl i Danmark og dermed blev fuldt skattepligtig, ikke skulle medregne afkastet af den formue/ de aktier, som var overført til trusten, ved opgørelsen af sin personlige skattepligtige indkomst.

Afgørende for besvarelsen var, hvem, der i henhold til de danske skatteretlige regler, måtte anses som ejer af den formue/ de aktiver, som befinder sig i trusten og som dermed er berettiget til og skattepligtig af afkastet.

Der var således tale om en konkret vurdering på basis af det modtagne materiale.

Det blev indledningsvist konkluderet, at den skattemæssige vurdering af ejendomsretten til formuen og afkastet måtte følge de civilretlige regler.

Det er således almindeligt anerkendt, at et udenlandsk retssubjekt, der er lovligt bestående i henhold til lovgivningen i domicillandet, betragtes som selvstændigt både i civilretlig og skatteretlig henseende i Danmark. Dansk skatteret indeholder således inden særregler, der kan begrunde, at man betragter et gyldigt stiftet selskab eller lignende, som ikke eksisterende i skattemæssig henseende i Danmark.

De udenlandske regler indgik således i fastlæggelsen af faktum, hvorefter der blev foretaget en skatteretlig kvalifikation på baggrund af de danske skatteregler.

Følgende forhold blev derfor vurderet:

1) Foreligger der en gyldigt stiftet trust i henhold til de civilretlige regler i domicillandet

2) Skatteretlige kvalifikation af enheden efter dansk ret

Ad 1: Civilretlig vurdering af enheden i henhold til lovgivningen på Bahamas:

Trusten er hjemmehørende på Bahamas, hvor retssystemet er baseret på angelsaksisk ret.

Angelsaksisk ret indeholder ingen definition af trustbegrebet.

På basis af angelsaksisk retspraksis er det dog muligt at udlede visse minimumsbetingelser, som skal være opfyldt for at der foreligger en trust, nemlig kravene om:

 • at trusten skal være ejer af et formueaktiv
 • de begunstigede skal kunne identificeres ud fra vedtægterne
 • der skal være udpeget en trustee
 • trusten skal være tidsmæssigt begrænset

Efter gennemgang af det modtagne materiale, herunder det modtagne udkast til vedtægter for trusten, var det Skatterådets vurdering, at dokumenterne opfyldte de betingelser, som der efter angelsaksisk ret bliver stillet for at der foreligger en gyldigt oprettet trust.

Ved vurderingen blev der bl.a. lagt vægt på, at:

 • der var overført en nærmere angiven formue til trustee
 • der i vedtægterne var fastsat bestemmelser om, hvem der er begunstigede. Det var således muligt at identificere disse med sikkerhed
 • der var udpeget en trustee
 • trustens virke var tidsmæssigt begrænset til XX år

Ad 2: Skatteretlig kvalifikation af enhederne efter dansk ret:

Trustinstituttet som sådan eksisterer ikke efter dansk ret.

I afgørelsen offentliggjort som TfS 1994.605.LSR konkluderede Landsskatteretten, at der ikke er grundlag for at stille krav om, at retsinstituttet "trust" skal opfylde de danske regler om fonde, da der er tale om to vidt forskellige retsfigurer.

Der kan således ikke stilles krav om, at de pågældende enheder opfylder samtlige krav til fonde, for at man skatteretligt accepterer, at der er tale om en selvstændig og af stifteren uafhængig enhed.

Da trusten ikke er hjemmehørende i Danmark, det er herved forudsat, at ledelsens sæde ikke er i Danmark, jf. fondsbeskatningslovens § 1, stk. 4, har vurderingen af, hvorvidt denne ville kunne betragtes som en fond, såfremt denne var hjemmehørende i Danmark, principielt heller ingen betydning.

Det, som skal vurderes, er derimod, hvornår man efter dansk ret kan anerkende en nærmere angiven enhed som havende den fornødne selvstændighed og uafhængighed i forhold til stifteren og dermed om aktiverne i trusten er udskilt fra stifterens formuesfære, uanset hvorledes enheden betegnes.

Selvom den danske lovgivning alene gælder for juridiske personer, der angives at have hjemsted i Danmark, ændrer det ikke ved, at det skal afgøres efter danske retsprincipper, om en kapital ejet/ oprindelig ejet af en i Danmark ubegrænset skattepligtig skatteyder, på bindende måde er afgivet til en udenlandsk trust, således at den danske stifter ikke længere skal anses som rette indkomstmodtager af afkastet af den i den udenlandske trust indskudte kapital.

Hovedopgaven består således i at fastslå om, der har fundet en effektiv, reel og utilbagekaldelig overdragelse sted.

Herved forstås, at de til trusten overførte midler aldrig må kunne tilbageføres til stifteren eller dennes familie. Dette gælder såvel for så vidt angår fondens kapital, som afkastet af denne.

Midlerne skal være overført til trusten på en sådan måde, at stifteren såvel inter vivos som mortis causa er afskåret fra at råde over disse.

Ved vurderingen af, om der er sket en reel, effektiv og utilbagekaldelig udskillelse af stifterens formue er det endvidere afgørende om, der er en selvstændig bestyrelse, som en vigtig garanti for at en ny uafhængig ejerrådighed er tilvejebragt.

I den konkrete sag kunne Skatterådet konstatere, at der var tale om en uigenkaldelig (irrevocable) trust, hvorfor stifteren ikke ville kunne forlange, at trusten ophører og midlerne i trusten tilbageføres til denne.

Da trustee, og ikke trusten som sådan, efter angelsaksiskret er den formelle ejer af formueaktiverne (trust proterty) var det tillige nødvendigt, at vurdere, hvorvidt der var den nødvendige adskillelse mellem stifteren og trustee, særligt da det efter angelsaksisk ret er muligt at stifteren af en trust kan indsætte sig selv som trustee.

Af de modtagne vedtægter kunne det konstateres, at det er et af stifteren uafhængigt professionelt trust administrationsselskab, som er indsat som trustee. For nærværende var kravet således opfyldt.

Af vedtægterne fremgik imidlertid, at det var muligt at udskifte trustee i løbet af trustens levetid. Af vedtægterne fremgik imidlertid direkte, at stifteren var afskåret fra nogensinde at blive udpeget til trustee. Betingelsen var således også på sigt opfyldt.

Midler fra en trust kan tillige tilbageføres til stifteren ved uddelinger af afkastet.

Det er således antaget, at der ikke foreligger den nødvendige adskillelse, i det omfang trusten kan yde stifteren, stifterens ægtefælle og stifterens hjemmeboende børn under 18 år midler i form af:

 • legatportioner
 • lån, herunder lån mod sikkerhed
 • kaution, sikkerhedsstillelse m.v.

I den konkrete sag kunne det af vedtægterne konstateres, at ingen af ovennævnte personer var indsat som begunstigede. (Det var således alene stifterens voksne børn og enke som kunne modtage midler fra trusten).

Af vedtægterne fremgår endvidere direkte, at ovennævnte personer var afskåret fra at modtage midler fra trusten, ligesom det kunne konstateres, at de nævnte personer heller ikke på et senere tidspunkt ville kunne gøres til begunstigede ved en eventuel ændring af vedtægterne.

Det kunne herefter konkluderes, at:

 • Trusten var stiftet på en sådan måde, at trustens formue var uigenkaldeligt og definitivt adskilt fra stifterens private formue, midlerne kunne således ikke tilbageføres til stifteren, dennes ægtefælle eller mindreårige børn under nogen omstændigheder.
 • Trusten besad en formue.
 • De begunstigede var anført i vedtægterne
 • Bestyrelsen var uafhængig af stifteren, jf. at trustee er en professionel og uafhængig tredjemand samt at stifteren aldrig selv kunne indsættes som trustee.
 • Trusten skulle virke i en længere årrække.

Det var derfor Skatterådets vurdering, at der efter danske retsregler forelå en selvstændig juridisk enhed og at udskillelsen af stifterens midler til trusten måtte anses for at opfylde de skattemæssige krav til en effektiv og uigenkaldelig overdragelse.

Det var derfor Skatterådets vurdering, at stifteren af trusten ikke skulle anses som ejer af de aktiver, som denne har overført til trusten.

Da stifteren ikke skulle anses som ejer af de aktiver, som var overført til trusten var det Skatterådets vurdering, at stifteren ikke skulle medregne afkastet af disse aktiver ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst.