Dato for udgivelse
14 jun 2007 09:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19. december 2006
SKM-nummer
SKM2007.379.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-090257
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning
Emneord
Udlodning, kapitalforhøjelse, handelsværdi
Resumé

Skatterådet har ved en tidligere anmodning om bindende svar afgjort, at der ikke udløses skat såfremt X A/S foretager en kapitalnedsættelse i selskabet Y ApS, hvorved alle X A/S anparter i Y ApS indfris ved udlodning af 80.000.000 kr. kontant til X A/S. X A/S tegner herefter aktier i Z A/S (som i forvejen ejes af Y ApS) og modtager nominelt 5.000.000 kr. aktier i Z A/S mod betaling af 80.000.000 kr. X A/S vil herefter eje 50 % af aktiekapitalen i Z A/S.

Skatterådet har ved nærværende sag afgjort, at det ikke kan tilkendegives, at transaktionen kan gennemføres skattefrit, hvis transaktionen ikke gennemføres til handelsværdi.
Reference(r)
Statsskatteloven § 4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 S.G.2.6.6
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 S.G.20.3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 S.G.2.4.4

Nærværende sag vedrører bl.a. følgende parter, der er forbundne som angivet i nedenstående figur:

Visning af billede: Image4

Forespørgerne har rettet forespørgsel til SKAT for at få afklaret, om der udløses skat for forespørgerne, såfremt X A/S foretager en kapitalnedsættelse i selskabet Y ApS, hvorved alle X A/S anparter i Y ApS indfris ved udlodning af 80.000.000 kr. kontant til X A/S. X A/S tegner herefter aktier i Z A/S og modtager nominelt 5.000.000 kr. aktier i Z A/S mod betaling af 80.000.000 kr. X A/S vil herefter eje 50 % af aktiekapitalen i Z A/S.

Det fremgår af den oprindelige anmodning om bindende svar, at værdien af Y ApS på tidspunktet for forespørgslen udgjorde ca. 160.000.000 kr. i form af ca. 80.000.000 kr. i kontanter og aktier i T A/S, der på det tidspunkt måtte antages at have en værdi på ca. 80.000.000 kr. uanset, der regnskabsmæssigt er anvendt andre værdier, idet en tilsvarende aktieportefølje netop var solgt for disse 80.000.000 kr. Y ApS besad indirekte disse værdier via Z A/S, som igen ejede W A/S, der igen ejede de anførte aktier. Z A/S vil efter kapitalforhøjelsen have en tilsvarende værdi på ca. 160.000.000 kr. Kapitalnedsættelsen og kapitalforhøjelsen sker således til de værdier, der må anses som markedsmæssige.

Det fremgår videre af ansøgningen, at T A/S aktierne var steget betydeligt i værdi, og det må antages, at den aktiepost i T A/S, som W A/S besidder, i dag har en sådan værdi, at Y ApS' værdi vil ligge mellem 250.000.000 - 300.000.000 kr.

Hvis der anvendes disse markedsmæssige værdier, tilsiger det en udlodning fra Y ApS til X ApS på halvdelen eller mellem 125.000.000 - 150.000.000 kr. og en tilsvarende betaling til Z A/S i forbindelse med kapitalforhøjelsen i dette selskab for nominelt 5.000.000 kr. aktier svarende til 50 % af dette selskabs aktiekapital. Værdistigningerne på T A/S aktierne er regnskabsmæssigt opskrivningshenlæggelser og kan ikke selskabsretligt danne basis for udlodning, heller ikke via kapitalnedsættelse. Det er derfor ikke muligt at foretage sådan udlodning fra Y ApS til X A/S.

Den ønskede transaktion

Parterne ønsker derfor at gennemføre kapitalnedsættelsen og kapitalforhøjelsen til de værdier, som er angivet i den første ansøgning uden hensyntagen til, at dette ikke svarer til den markedsmæssige værdi af henholdsvis Y ApS og W A/S, således som denne fremkommer, hvis der anvendes den løbende markedsmæssige værdi af T A/S aktierne. Baggrunden herfor er, at den samtidige nedsættelse i Y ApS og kapitalforhøjelsen i Z A/S indebærer, at der ikke mellem parterne sker formueoverførsel for så vidt angår den merværdi, der måtte være i T A/S aktierne i forhold til den værdi, der anvendes ved henholdsvis kapitalnedsættelse og kapitalforhøjelse i respektive Y ApS og Z A/S, idet disse aktier er ejet af W A/S, og hvor X ApS' indirekte ejerbesiddelse af disse aktier vil være den samme efter kapitalnedsættelsen.

Anbringender

Til støtte for det begærede svar gøres det gældende:

at  J og X ApS er uafhængige parter, hvorfor der skattemæssigt ikke er grundlag for at korrigere de værdiansættelser, parterne anvender og

at  der ikke mellem J og X ApS sker værdiforskydning ved anvendelsen af de i anmodningen anførte værdier.

X ApS er indirekte ejet af X. Der er intet familieforhold eller øvrig interesseforbindelse mellem X og J.

Skatteretten har herefter ikke grundlag for at blande sig i de værdiansættelser, som henholdsvis X ApS og J bliver enige om i forbindelse med de respektive kapitalnedsættelser og kapitalforhøjelser.

Ved de i anmodningen anførte værdier, vil der ikke ske værdioverførelse fra X ApS til J eller omvendt, idet den værdiforøgelse, der er sket for så vidt angår Y ApS koncernen, er på denne koncerns indirekte aktiebesiddelse i X A/S. Denne aktiebesiddelse ejes af selskabet W ApS, som er 100 % ejet af Z A/S. Da det er et vilkår for kapitalnedsættelsen i Y ApS af X ApS, at X ApS for det samme beløb foretager kapitalforhøjelse i Z A/S, således at X ApS bliver 50 % aktionær i dette selskab, bevarer X ApS og J indirekte en 50 % ejerandel i disse T A/S aktier. I relation til værdiansættelsen af henholdsvis Y ApS og Z A/S i forhold til de ønskede transaktioner er det derfor irrelevant, hvilken værdi T A/S aktierne ansættes til.

SKATs indstilling og begrundelse

X A/S ejer 50 % af anpartskapitalen i Y ApS. J ejer de resterende 50 %.

Ved bindende svar af 22. august 2006 har Skatterådet taget stilling til om transaktionen udløste beskatning.

Skatterådet svarede at X A/S ikke ville blive beskattet i forbindelse med en rettet kapitalnedsættelse i selskabet Y ApS, hvorved alle X A/S' aktier i Y ApS indfris ved udlodning af 80.000.000 kr. kontant til X A/S, og hvor X A/S herefter indskyder disse 80.000.000 kr. i Z A/S således, at X A/S herefter ejer 50 % af aktiekapitalen i Z A/S.

Skatterådet svarede også, at J ikke bliver beskattet i forbindelse med en rettet kapitalnedsættelse i selskabet Y ApS, hvorved alle X A/S' aktier i Y ApS indfris ved udlodning af 80.000.000 kr. kontant til X A/S, og hvor X A/S herefter indskyder disse 80.000.000 kr. i Z A/S således, at X A/S herefter ejer 50 % af aktiekapitalen i Z A/S.

Nu spørges der, om det vil ændre på Skatterådets besvarelse såfremt transaktionen gennemføres som beskrevet herunder med 80 mio. kr. som det gennemgående beløb i transaktionsrækken, men nu under den forudsætning at det må antages, at Y ApS har en værdi før kapitalnedsættelsen i størrelsesordenen 250.000.000 - 300.000.000 kr. og Z A/S en tilsvarende værdi efter kapitalforhøjelsen.

Ved den oprindelige besvarelse var det lagt uprøvet til grund at transaktionen blev gennemført til markedsværdi. Nu er spørgsmålet om transaktionen kan gennemføres til en værdi der afviger fra markedsværdien.

Det er et grundlæggende princip inden for skatteretten, at enhver transaktion mellem afhængige eller uafhængige parter skal gennemføres til handelsværdi. Såfremt det ikke er tilfældet, kan myndighederne foretage korrigerende skatteansættelser, således at en for lille eller for stor betaling f.eks. modsvares af en kursgevinst- eller gavebeskatning.

I nærværende sag bringes der ikke umiddelbart ubalance mellem de uafhængige parter, da et "forkert" prissat tilbagesalg af aktier i Y ApS modsvares af en "forkert" udstedelse af aktier ved den efterfølgende aktietegning i Z A/S.

Dette kan dog ikke medføre at transaktionen ikke skal korrigeres skattemæssigt, når de enkelte transaktioner ikke sker på markedsvilkår. Det bemærkes herved, at SKAT ikke har taget stilling til hvad de skattemæssige konsekvenser eventuelt måtte blive, såfremt transaktionerne gennemføres med de angivne beløb.

At der er tale om transaktioner mellem uafhængige parter gør ikke i den forbindelse nogen forskel, da det ved besvarelsen af spørgsmålet defacto lægges til grund, at de udvekslede ydelser ikke sker til markedspris.

Samtidig kan det have betydning for den efterfølgende skattemæssige kvalifikation, såfremt der ikke foretages udveksling af ydelser på markeds vilklår. Et eksempel på en efterfølgende diskrepans, er, at de aktier der modtages i forbindelse med kapitaforhøjelsen i Z A/S vil få en ukorrekt skattemæssig anskaffelsessum, da aktieposten anses for anskaffet til 80 mio. kr. selvom den har en markedsværdi på mellem 125 og 150 mio. kr.

Det skal bemærkes, at SKAT ikke har taget stilling til, om der udløses skat ved den konkrete korrektion, men under alle omstændigheder ses der ikke at være hjemmel til at fravige et af skatterettens grundprincipper om, at ydelser mellem afhængige eller uafhængige parter skal udveksles på arms længde vilkår.

Det indstilles således efter en samlet vurdering af sagen at besvare spørgsmålet med: ja.

Skatterådets afgørelse

Skatterådet tiltræder indstillingen.